Hotărârea nr. 430/2018

HOTARAREnr. 430 din 2018-07-26 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.


HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanțâ Corporativă nr. 737/24.07.2018.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 178/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 489/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Managementul Traansportului București S.A. nr. 1/20.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social ai Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. cu suma de 14.900.000 lei, aport în numerar.

a)    Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un nr. de 1.651.988 acțiuni numerotate de la 1 la 1.651.988, reprezentând 99,99927% dirrcapitalul'social;

b)    S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acțiuni numerotate de la 1.651.989 la 1.652.000, reprezentând 0,00073% din capitalul social.

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzut la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele societății Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. în cuantum de 14.900.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A, se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DF RFniMTĂ


Marian Orlando Ci


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,Bd. Regina Ellsabeta nr.47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-orimaria.ro

Pag 2