Hotărârea nr. 429/2018

HOTARAREnr. 429 din 2018-07-26 PRIVIND INCHEIEREA UNOR ACORDURI - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTIMunicipiului București


.•z

* * i

ROMÂNIA

•4 iu«-i - ■«•»< .ru

HOTĂRÂRE

privind încheierea unor acorduri - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de necesitate al Direcției Juridic cu privire la necesitatea încheierii unor acorduri -cadru de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 17243/24.07.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 488/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unor acorduri - cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

t

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordurilor - cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică.

Art.3 Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și direcțiile din cadrul instituției vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, - — SECRETAR GENERAL

A \>AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Marian Orlando QuJea//


București, 26.07.2018 Nr. 429