Hotărârea nr. 428/2018

HOTARAREnr. 428 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE ADMINISTRATIEI LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții ale Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 8098/1/24.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 179/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 487/26 07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și

i    completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și ari. 45 alin, (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 475 posturi, din care 31 de conducere și statul de funcții ale Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București va propune spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare al instituției.

Art.3. Prevederile ari 2 alin. (4) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/2016, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 112/2017, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 601/2017, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 86/2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 351/16.06.2018, se modifică corespunzător cu ari. 1 din prezenta hotărâre

Art.4 Prevederile anexei 6a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/2016, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 112/2017, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 601/2017, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.86/2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 351/16.06.2018, își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE

Marian Oria,

București, 26.07.2018 Nr. 428

-    SECRETAR GENERAL

4,\AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

A !


\n

Anexa 1ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT - BUCUREȘTI


A’-^XA NR. J-


LA KCGMB NR.


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR (TEHNIC)


DIRECTOR GEN. ADJUNCT


DIRECTOR

(ECONOMIC)


Ț

DIRECTOR

(ACHIZIȚII)


SERVICIUL PRESTĂRI SERVICII AGREMENT


SERVICIUL

URMĂRIRE

CONTRACTE


SERVICIUL ÎNTREȚINERE AMBARCAȚIUNI


SERVICIUL

PLANIFICARE,

PROIECTARE

AVIZARE


BIROUL RELAȚII PUBLICE, SECRETARIAT Șl ARHIVARE


SERVICIUL ÎNTREȚINERE LACURI


SERVICIUL TEHNIC Șl ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI


SERVICIUL

FINANCIAR

BUGET


BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE


COMPARTIMENT AUDIT INTERN


SERVICIUL DENDRO ELORICOL


SERVICIUL ÎNTREȚINERE PARCURI


SERVICIUL

ÎNTREȚINERE,

EXPLOATARE

UTILAJE,

MIJLOACE

TRANSPORT

ANEXA    _

ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI STAT DE FUNCȚII

rnwpnRM ni nFafttfOALiu.    /

L7.?" / ))

r

Nr.

crt.

Compartimentul

Funcția

Nivel

studii

P

Gradul / Treapta 'ofesiona(

Număr

posturi

•)

Affexa la Legea 153/2017 in baza careia

se Stabilește salariul de baza

CONDUCERE

1

Director General

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

2

Director General Adjunct

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

3

Director (achiziții)

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct. IV a)

4

Director (tehnic)

S

II

1

Anexa VIII Cap. II. Lit.A, pct. IV a)

/

Director (economic)

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

BIROUL RELA ȚII PUBLICE, Si

ECRETARIA T Șl ARHIVARE

6

Șef Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct IV a)

7

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

8

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

9

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll,LitA .pct.IV b)

10

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A,pct IV b)

COMPARTIMENTUL AUDI1

r INTERN

11

Auditor

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)

12

Auditor

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

l

SERVICIUL RESURSE UMANE, SĂNĂT

ATEA Șl SECURITATEA MUNCII

13

Sef Serviciu

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct. IV a)

14

nspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll,LitA .pct.IV b)

15

nspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

16

nspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

17

deferent

M

IA

1,^5

r^ȚT^Apexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV bTA a

18 I

nspector de specialitate

S

II

\/ Al^a VIII Cap.ll,Lit.A .pct.lV'b) | y

- _i

19

Sef serviciu

S

II

>^ZZ^<Ao6XeWyrCap.II.Lit.A,pct IV a)

20

Inspector de specialitate

S

I

Vii"l\j\$?fexa Vili Cap.ll,Lit.A .pct.IVb)

21

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

22

Subinginer

SSD

IA

i

Anexa VIII Cap.ll.Lit-ATțțGMV b)

23

Referent

M

.    Anexa VIII Cap.lj^^,pct/J,{^b)

24

Sef formație muncitori

M

Tn;

Anexa VIII O'qp    â\\

25

Sef formație muncitori

M

j' nE5

,{    Anexa VIII    ~

26

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit, b)

27

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

28

29

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

Muncitor calificat

Ml

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

30

Muncitor calificat

Ml

$<■

NFOF}M C

oRipir

IUL

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

31

Muncitor calificat

Ml

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct IV, lit. b)

32

Muncitor calificat

M/G~

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

33

Muncitor calificat

M/G

; Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

34

Muncitor calificat

M/p^

Vr

, U Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

35

Muncitor calificat

ife

^1 \V

< jLt;'

,j Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

36

Muncitor calificat

M/G

1 \

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

37

Muncitor calificat

M/G

1

' 1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct IV, lit. b)

38

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV. lit. b)

39

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

40

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct IV, lit. b)

41

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

43

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct IV, lit. b)

44 (Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

45

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

46

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct IV, lit, b)

47

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

48

ngrijitor

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

49

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct IV, lit b)

50

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

51 I

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

52 f

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct IV, lit. b)

53

Muncitor necalificat

M/G

1

țX~AAnexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

54

Muncitor necalificat

M/G

1

A

-Anex^yiH Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)„    /

55

Sef SERVICIU

S

II

W.

VIII Cap.ll.LitA,pct. IV a) ’

56

Inspector de specialitate

S

II

N

Z?/' «5&fiexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

57

Timonier fluvial

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.b)

58

Timonier fluvial

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.b)    /

59

Conducător șalupa

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)    /

60

Conducător șalupa

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c) J

61

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct 2.c)/y ) -

62

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct.

63

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct.

64

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct 2.c)/

65

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2,c)

66

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

67

Marinar

M/G

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pcUix)    'v

68

Marinar

M/G

-

\    Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-Xpet^fe^x s-

69

Marinar

M/G

ttș Ol

lECl'1*

Anexa VIIICap.ll,Lit.^^Xp) W, /

70

Marinar

M/G |

—w—

unsii'-0"

c?//    Anexa VIII Cap.ll.Lit.ftjl^® -2^, £ ii

zZ    1 i    \ C-    r r*

ry\jțjțxn>Mu

■'■■O

A

71 ‘

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.LitE-1, pct. 2.b)

72

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.b)

73

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit E-1, pct. 2,b)

74

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.b)

75

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

76

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

77

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A^pet4\tb)

70

M/G

r 1—

■1

| ro pviui ivuin i icuamiuai

1

1

CONFORM CU ORIGINALUL*

SERVICIUL ÎNTREȚINERE LACURI

79

Sef SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.LitXpct.'IV a)

60

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

81

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

62

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

83

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

' 1

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

65

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

86

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

87

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

88

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

89

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.1V b)

90

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

91

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

92

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

93

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap II.Lit.A ,pct.IV b)

94

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

95

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

96

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

97

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.IV b)

V

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap II.Lit.A .pct.IV b)

99

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

100

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

101

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

102

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

103

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pctIV b) x~\    //

104

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b) /    }.&

105

Muncitor calificat

M/G

I

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b) (    7/

106

Muncitor calificat

M/G

1 x

^1 A

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b) \jf\

107

Muncitor calificat

M/G

Z.°

pT?'

X VAAnexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b) ' ij\

108

Muncitor calificat

M/G

\ pnexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b) /y) \.

109

Muncitor calificat

M/G

p

NM.

! / {Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b/

110

Muncitor calificat

M/G

/p-/Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV&|T>

111

Muncitor calificat

M/G

Anexa VIII Cap.ll.LitA.p^fvmr

112

Muncitor calificat

M/G

i r

Anexa VIII Cap.ll.ULAjșrijy b)    -y

113

Muncitor calificat

M/G

*

Anexa VIII Cap.II,lX&$â fWSk    n V"

114 ft

Muncitor calificat

M/G

1 //^

1 //jT

Otltlif.™

Anexa VIII Cap.llO//^W^.LV    v 1

115 h

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII    '

yVbȚuwSLHj'


116

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA,pct.lV b}

117

Muncitor calificat

M/G

I

--1

Anexa V

II Cap.ll.LiLA'mKb)

SERVICIUL DENDRO FLORICOL

CONFORM CU ORIGINALUL

..... .-1


120 Inspector de specialitate


121 Inspector de specialitate


122 Inspector de specialitate


123 Referent


IA


IA


IA


124 Referent


125 Sef formație muncitori


126 Sef formație muncitori


127 Muncitor calificat


128 Muncitor calificat


i Muncitor calificat


130 Muncitor calificat


131 Muncitor calificat


132 Muncitor calificat


133 Muncitor calificat


134 Muncitor calificat


135 Muncitor calificat


136 Muncitor calificat


137 Muncitor calificat


138 Muncitor calificat


139 Muncitor calificat


140 Muncitor calificat


141 Muncitor calificat


142 Muncitor calificat


Muncitor calificat


Muncitor calificat


145 Muncitor calificat


146 Muncitor calificat


147 Muncitor calificat


148    Muncitor calificat

149    Muncitor calificat

150    Muncitor calificat

151    Muncitor calificat

152    Muncitor calificat


153    Muncitor calificat

154    Muncitor calificat


155    Muncitor calificat

156    Muncitor calificat

Muncitor calificat

Muncitor calificat

Muncitor calificat

Muncitor calificat


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G

M/G

M/G

M/G

M/G


M/G

M/G


M/G

M/G

M/G

M/G

M/G

M/G
Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)


Anexa VIU CapJI.LitA ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa Vili Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap II.Lit.C a)


Anexa VIII Cap.ll.Lit.C a)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV fa)


Anexa VIII Cap ll,Lit.A ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pct,IV b)


Anexa VIII CapJI.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct,IV b)


Anexa VIII Cap II.LitA ,pct IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap II.Lit.A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct,IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap H,LitA ,pctlV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA,pct.lV b)

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.LitA,pct.lV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A,pct.lV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A,pct.lV fa

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b
Anexa VIII Cap.ll.Lit A,pct.lV

Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pct161    [Muncitor calificat

162    IMuncitor calificat

163    [Muncitor calificat

164    IMuncitor calificat

165    [Muncitor calificat

166    IMuncitor calificat

167    [Muncitor calificat

168    IMuncitor calificat

169    IMuncitor calificat

17Q iMuncitor calificat

171    [Muncitor calificat

172    iMuncitor calificat

173    [Muncitor calificat

174    Muncitor calificat

175    [Muncitor calificat

176    IMuncitor calificat

i 77 IMuncitor calificat

178    Muncitor calificat

179    IMuncitor calificat

180    Muncitor calificat

181    Muncitor calificat

182    IMuncitor calificat

183    Muncitor calificat

184    Muncitor calificat

185    IMuncitor calificat

186    [Muncitor calificat

187    [Muncitor calificat

188    Muncitor calificat

189    iMuncitor calificat

190    IMuncitor calificat

91 IMuncitor calificat

192    Muncitor calificat

193    Muncitor calificat

194    iMuncitor calificat

195    Muncitor calificat

196    Muncitor calificat

197    [Muncitor calificat

i9t)lMuncitor calificat

199    [Muncitor calificat

200    IMuncitor calificat

201    IMuncitor calificat

202    IMuncitor calificat

203    [Muncitor calificat

204    IMuncitor calificat

205|Muncitor calificatM/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


“7

Knexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pctlV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pct,IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pctlV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lVb)


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap II.Lit.A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct lV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap II.LitA ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap II.Lit.A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap II.Lit A .pct.IV b)SERVICIUL ÎNTREȚINERE PARCURI


206    Sef SERVICIU

207    Inspector de specialitate

208    Inspector de specialitate

209    Inspector de specialitate

210    llnspecto' de specialitate

211    Inspector de specialitate

212    Referent

213    IReferent

214    Referent

215    S ! formație muncitori

216 Sef formație muncitori


lexa VIU Cap.ll.Lit.A ,pctlV b)

"«Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

Ăfyexa VIII Cap.ll.Lit A .pctIVb)

' Anexa VIII Cap.ll,Lit.C a)

Anexa VIU Cap.ll,Lit.C a)

217 Sef formație muncitori


Anexa VIII Cap,II,Lit.C a)


218 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)


219 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)


220 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pctlV b)


’1 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)


222 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)


223 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)


224 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)


225 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)


226 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)


227 Muncilor calificat


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


228 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap II.LitA .pct.lV b)


229 Muncitor calificat


M/G


Anexa VIII Cap II.LitA .pct.lV b)J 253

Muncitor calificat

I M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)

1 254

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

1 255

Muncitor calificat

M/G

1

1

A

lexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

1 256

Muncitor calificat

M/G

CCjNFC

iriuicpc

1    A

îexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

257

Muncitor calificat

M/G

—1—.

î

. Al

îexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

1 258

Muncitor calificat

M/G

h    Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

25S

Muncitor calificat

M/G

.    Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

1 260

Muncitor calificat

M/G„

z    t/*

1

B Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

261

Muncitor calificat

JM/G

' ,/ Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

262

Muncitor calificat

M/G

1

? •?    Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

I 263

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

I 264

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

I 265

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

{ 266

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

I 267

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

; 268

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

k

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

I 270

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.II.LitA .pct.IV b)

I 271

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

| 272

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

I 273

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

I 274

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

I 275

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

I 276

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

I 277

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

I 278

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

I 279

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

I 280

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pctIV b)

I 281

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b)

| 282

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

f

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap II.Lit A ,pct.lV b)

284

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

I 285

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b)

I 286

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

I 287

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.lV b)    j

I 288

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.lV b) / J y/

I 289

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA,pct.lV b) / J/

I 290

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b) ( A

I 291

Muncitor calificat

M/G

M Xf*

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b) /\

I 292

Muncitor calificat

M/G

/o ,

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b) '    /

I 293

Muncitor calificat

M/G

Zk At

a

\    | Anexa VIII Cap.ll.LitA,pct.lV b)    /

I 294 l\

Muncitor calificat

M/G

h (

B

) Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)ț    /

J 295

Muncitor calificat

M/G

v M

S

Anexa VIII Cap.JU_ilAsl5cl.lv bT"”    -»

1296

Muncitor calificat

M/G

' Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lVBj^>/7Lf

I 297

Muncitor calificat

M/G

Anexa VIII Cap.ll,Li|.A^pGt,IV b) (

I 298

Muncitor calificat

M/G

1

Anexa VIII Cap.llX^.Ă^ctlVJ^z^Ț^ I i

I 299 S

ofer

M/G

1

4^nexa VIII Cap.•    l^5

| 300 S

ofer

M/G

1 /

fel

, ”Xw^TUL1^exa VIII Cap.    Ig // f* aJ


301

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LiLA ,pct.lV b)

302

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

303

Șofer

M/G

-1—

4

--Anexa VIII Cap.ll.LiLA .pct.IV b)

304

Șofer

M/G

■'nMSnrwii

Anexa VIII Cap.ll.LiLA ,pct.lV b)

305

Șofer

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

306

Șofer

M/G

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

307

Șofer

M/G

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

308

Șofer

MZ0-

■*

\ Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

309

Șofer

fa/G--

I f

1

Anexa VIII Cap.ll.LiLA .pct.IV b)

310

Șofer

M/G

1

,    11 - r ,

5 J1

// Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

311

Șofer

M/G

1 \

J’VÎL't'

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

312

Muncitor calificat

M/G

1

",

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

313

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

314

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LiLA .pct.lV b)

315

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

316

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

f

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

318

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

319

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

320

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

321

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.LiLA ,pct.lV b)

322

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)

323

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

324

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

325

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

326

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

327

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

328

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)    |

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE
SERVICIUL PLANIFICARE,PROIECT/335

Șef SERVICIU

S

\ Anexa VIII Cap.ll.LiLA.pct. IV a)

336

Inspector de specialitate

S

f (

a

j Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)    /

337

Inspector de specialitate

S

î '

Z Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)    /

338

Inspector de specialitate

S

<^\.y^Anexa VIII Cap.ll.LiLA .pct.IV b)    M

339

Inspector de specialitate

S

IA N

Anexa VIII Cap.lLMfeA==PCt.lV b)    /

340

Inspector de specialitate

S

IA

IUi^'^nexa VIII Cap^Ut-A .pcL^V b)    """

/-r o-.ntX

.WV* <A\,MiH--rEMENl 511 i'.-/. rEWI’S**-01’ «jfj
fo


\ I1

3Z9

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.LiLA.pct. IV a)

330

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap II.Lit.A .pct.IV b)

331

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

332

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

333

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lVb) Z') ■

334

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap II.Lit.A ,pct IV b)/ ikj'Z

SERVICIUL TEHNIC SI ÎNTREȚINERE SPATII VERZI


_Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

1 Cq ORDINALUL Anexa VIII Cap.lt,Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

nexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV fa)

nexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.lVb)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.C a)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.1V b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct,IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.U,Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.lj,Lit.A ,pct.lV b)

Anexa VIII Cap.il,Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pct,IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap II,Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap II,Lit.A ,pct.lV b)

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct,IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)

Anexa VIII Cap.il,Lit A .pct.lV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct,IV b)

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

Anexa VIU Cap.II,Lit,A .pct.IV b),

Cap.ll.LitA ,pct.lV

Cap.ll.Lit.A .pct.lV


'I


388

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct. IV b)

389

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.lV b)

390

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.lV b)

391

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.lV b)

392

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV b)

393

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit-A .pct.lV b)

394

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit A ,pct.lV b)

395

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.lV b)

396

îngrijitor

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


SERVICIUL AGREMENT


397

Sef SERVICIU

S

II

1

“    Anexa VIII Cap.ILL^pSctl’ IV a}''

398

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pcLIV b)

399

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.lV b)

l

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.lV b)

401

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.H.LitA ,pct.lV b)

402

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.H.LitA .pct.lV b)


SERVICIUL ÎNTREȚINERE EXPLOATARE UTILAJE MIJLOACE TRANSPORT

403 Sef Serviciu


404 Inspector de specialitate


405


Inspector de specialitate


406


Inspector de specialitate


407


Referent


408


Maistru


M/G


409


Maistru


M/G


410


Sef formație muncitori


Șofer


M/G


II


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct. IV a)


Anexa VIII Cap.ll.Lit A .pct.IV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)


Anexa VIII Cap.H.LitA .pct.lV b)


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.H.LitA .pct.lV b)


Anexa VIU Cap.H.LitA ,pct.lV b)


Anexa VIII Cap.II,Lit-C a)


Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)


4l2


Șofer


M/G


Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)


413


Șofer


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)


414


Șofer


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct,IV b)


415


Șofer


M/G


Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pctlV I


416


Șofer


M/G


Anexa VIII Cap.H.LitA ,pct,IV b)


417


Șofer


M/G


Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


418


Șofer


M/G


419


Șofer


420


Șofer


421


Șofer


422


Șofer


423


Șofer


424


Șofer


425


Șofer


426


Muncitor calificat


427


Muncitor calificat


428


Muncitor calificatAnexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

429

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

430

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

431

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIU Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

432

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

433

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

434

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

435

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

436

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

437

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

436

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

439

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll,LitA'^pctnV;b)

440

|Muncitor necalificat

M/G

1

1

Angța VIII Cap.ll/C.ittA ,pctb)? .

SERVICIUL FINANCIAR

3UGE1

c

ONFORM CU ORIGINAU^

A1*4    JX 1    1    -Ti    f

. X ’G .. .    ..

| 441

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.-lV a)

•«

443

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

444

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

445

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

446

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

447

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

BIROUL CONTABILITATE

448

Sef Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

449

nspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

450

nspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

451

nspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

452 I

nspector de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

BIROUL JURIDIC EVIDEK

ITA PATRIMON

WJLUI

453

ief Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap II.LÎt A.pct. IV a)

454 C

îonsilierJuridic

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

455 C

îonsilierJuridic

s

IA

1

Anexa VIU Cap.ll.LitA .pct.IV b)

456 I

nspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

457 ll

nspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)    f

458

Sef Birou

S

-

Fo

z\ Anexh VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

459

Inspector de specialitate

S

\    Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

460

Inspector de specialitate

S

Anexa \țlll Cap.ll.Lit.A .pct.lVb)

461

Inspector de specialitate

S

IA \

H

Anexa MUI Cap.ll.LitA .pct.lV b)

462

Sef Serviciu

S

II

'^exa^Hltap.ll.LitA^LM

463

Inspector de specialitate

S

IA

"It’pMToAhexa VIII Cap.ll,Lit.fîțstilWțL

464

Inspector de specialitate

s

IA

iunsELOB Anexa VIII Cap.ll.Lit A^î.'lvb'

/ '1,

465

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

466

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b)

467

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b)

468

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA,pct.lV b)

469

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pctIV b)

470

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA,pct.lV b)

471

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.lV b)

472

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

473

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

474

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

475

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

TOTAL GENERAL 475 POSTURI dintre care 31 posturi de conducere


Nota:

-Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariate aferente se incadreaza in sumele alocate prin bugetul instituției la “Titlul I -„Cheltuieli de personal”, Subdiviziunea „ Cheltuieli salariate”

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de norma, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Denumirea funcțiilor de muncitor calificat este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex lacatus mecanic, electrician. Etc.) și se stabilește de către instituție

-    In situația in care organigrama si numărul total de posturi nu se modifica, Statul de funcții se aproba prin Dispoziția Primarului General

-    Transformările/permutările de posturi vor fi aprobate de către Primarul General ai Municipiului București

DIREC

MariusȘef Serviciu Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii Olimpia Cojocaru
^7