Hotărârea nr. 427/2018

HOTARAREnr. 427 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE, DEZVOLTARE SI IMPLICAREA TINERETULUI - E.D.I.T. IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI „ORA DE EDUCATIE RUTIERA", 2018 - 2020"HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul București și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului - E.D.I.T. în vederea derulării proiectului

„Ora de Educație Rutieră", 2018 - 2020"

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4613/23.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 44/25.07.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 30/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 486/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Ținând cont de propunerea formulată de către Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului - E.D.I.T., înregistrată la Cabinet Viceprimar Tomnița Michaela Florescu cu numărul 130/12.07.2018, cu privire la derularea, în parteneriat cu instituțiile/serviciile publice ale Municipiului București, a proiectului „Ora de Educație Rutieră a 5 - a ediție, 2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera e), alin (7) litera a) și art. 45 alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și implicarea Tineretului - E.D.I.T., în vederea realizării și derulării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Ora de Educație Rutieră” în perioada august 2018 - iunie 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se desemnează Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS să întreprindă toate demersurile în vederea finanțării și realizării proiectului "Ora de Educație Rutieră” - în perioada august 2018 - iunie 2020.

Art.3 Se împuternicește directorul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art.1.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 26.07.2018 Nr. 427


\n

Anexa 1MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE Șl SPORTIVE BUCUREȘTI - PROEDUS, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 2, Sector 1, Sector 5, București, tel. 0374.832.307, Cod fiscal 26597213, cont R039TREZ24G655000203030X reprezentat prin Florin DIACONESCU, DIRECTOR;

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE, DEZVOLTARE Șl IMPLICAREA TINERETULUI - E.D.I.T.

cu sediul în București, str. Trilului, nr. 65, parter, camera de zi, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) nr. 36123101, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Sector 3 sub nr. 35/04.05.2016, reprezentată prin domnul Liviu-George ZORILĂ, având funcția de PREȘEDINTE

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI

a)    Obiectul Acordului îl constituie susținerea reciprocă în vederea derulării în municipiul București a Proiectului „Ora de Educație Rutieră - Ediția a V-a", perioada 1 August 2018-30 Iunie 2020

b)    Realizarea și derularea unor evenimente comune:

-    Susținerea de activități educaționale non-formale în ceea ce privește educația rutieră prin implicarea specialiștilor din domeniul psiho-educațional și prin participarea instituțiilor/serviciilor publice aflate sub autoritate publică locală - Poliția Locală/ ISMB

-    Promovarea importanței educației rutiere în rândul copiilor și conștientizarea elevilor, a părinților și a participanților la trafic cu privire la consecințele nerespectârii regulilor de circulație în general și în proximitatea școlilor în special

-    Formarea și pregătirea a 500 de cadre didactice în metodologia de specialitate cu scopul de a contribui la sustenabilitatea proiectului.

ART, 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a)    Reprezentanții Asociației pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului -E.D.I.T., în colaborare cu Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS, precum și instituțiile/serviciile publice ale Municipiului București care desfășoară activități cu impact în domeniul educațional, vor negocia și vor colabora în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului acord.

b)    Părțile vor realiza, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, activitățile stabilite de comun acord în vederea implementării strategiei și a planurilor de acțiune.

c)    Părțile vor aloca, în condițiile legii și cu încadrarea în limitările bugetare aprobate, resursele financiare necesare activităților menționate mai sus;

d)    Contractarea și plata bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a

Anexa la HCGMB nr.    Z


ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sal valabilitate în perioada 1 August 2018- 30 Iunie 2020

b)    Protocolul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

b)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă ia sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi, _, la București, în două

exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,


PARTENER,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE,

CENTRUL DE PROIECTE    DEZVOLTARE SI IMPLICAREA TINERETULUI

EDUCAȚIONALE Șl SPORTIVE    ’ - E.D.t.T.

BUCUREȘTI - PROEDUS