Hotărârea nr. 426/2018

HOTARAREnr. 426 din 2018-07-26 PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 32/2007 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR.268/2010HOTĂRÂRE

privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București, precum si pentru abrogarea Hotărârii

C.G.M.B. nr.32/2007și a HotărâriiC.G.M.B. nr.268/2010

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic, Direcției Patrimoniu și Administrației Fondului Imobiliar nr. 16890/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 127/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și C de disciplină nr. 485/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă derularea raporturilor între chiriași/utlizatori și instituțiile/serviciile publice/operatorii serviciilor publice de administrare a fondului imobiliar aflat în administrarea Municipiului București pentru spațiile comerciale și de prestări servicii, până la finalizarea procedurilor de vânzare derulate în temeiul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, conform prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă contractul cadru de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, ce constituie anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, procesul - verbal de predare - primire ce constituie anexa 1a, fișa de calcul privind calculul contravalorii chiriei ce constituie anexa 1b. La întocmirea contractelor se va alătura și schița spațiului, ce se va constitui în anexa 1c. Declarația - tip se constituie anexa nr. 4 a prezentei hotărâri, iar tarifele practicate sunt detaliate în anexa nr. 5 a prezentei hotărâri.

Art.2 Contractele de închiriere încheiate cu persoane fizice sau juridice pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, se consideră prelungite, în măsura în care au expirat și sub condiția respectării obligațiilor avute, se reînnoiesc pe o perioadă de 5 ani începând cu data adoptării prezentei hotărâri. De aceleași prevederi beneficiază și utilizatorii/ titularii “Fișei de calcul” încheiate conform prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007, modificată și completată, în măsura în care au dispărut cauzele enumerate în cuprinsul hotărârii și titularii nu înregistrează debite restante.

Art.3 (1) Prin excepție de la prevederile prezentei hotărâri, pentru următoarele categorii de spații se vor încheia Fișa de calcul, ce conștituie^anexa nr. 2 a prezentei hotărâri:

a) fac obiectul unorfevendicări-îrrl^a^L?fegifrip/20Q1 ori-a dieplulurcomurrrB-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013-sei

b)    sunt situate în imobile ce fac obiectul unor contracte de consolidare;

c)    se află în zone pentru care există PUZ-uri aprobate având ca obiect schimbarea destinației spațiilor respective (demolări, restaurări, restructurări, exproprieri pentru cauză de utilitate publică, etc);

(2) Fișele de calcul încheiate în conformitate cu alineatul 1 sunt valabile până la încetarea cauzei ce a condus la încheierea acesteia.

Art.4 (1) Până la finalizarea procedurilor de evacuare și/sau aducerea la starea inițială a spațiilor și recuperarea prejudiciului cauzat (prin grija administratorului), persoanele fizice sau juridice ce ocupă fără niciun titlu spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință vor lua la cunoștință de obligația plății lipsei de folosință cauzată conform “Calcul contravaloare lipsa de folosință", ce constituie anexa nr. 3 a prezentei hotărâri.

(2) Cuantumul lipsei de folosință se va raporta la nivelul tarifelor practicate de municipalitate în cazul închirierilor spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, la care se va adăuga dobânda legală cuvenită în cazurile răspunderii civile delictuale.

f    Art.5 (1) Spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință prevăzute la art. 4, după

evacuarea utilizatorilor fără titlu, precum și spațiile libere (exceptând spațiile arătate la art. 3) vor face obiectul atribuirii către solicitanții care s-au adresat în acest sens municipalității, pe baza criteriilor și verificărilor întreprinse de o comisie ce se va constitui în temeiul prezentei hotărâri.

(2)    Comisia va fi formată din 5 membri, 4 din cadrul structurilor Primăriei Municipiului București, numiți prin Dispoziție a Primarului General emisă în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și 1 de la entitatea juridică ce administrează spațiul. Unul din viceprimari asigură președinția comisiei, care are și calitatea de membru.

(3)    în vederea atribuirii spațiului, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ procedurile prevăzute în anexele 6a, 6b și 6c.

(4)    în urma analizării criteriilor de selecție anexate Comisia va atribui spațiul solicitantului desemnat câștigător, prin Nota de atribuire sau Ordin de repartiție.

Art.6 Instituțiile publice care urmează să reînnoiască contractele de închiriere sunt exceptate de la constituirea garanției de bună execuție.

Art.7 Sumele încasate ca rezultat al aplicării prezentei hotărâri, chiriașilor/utilizatorilor/ ocupanților spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aferente, se fac venit la bugetul local. Acestea se calculează conform anexei nr. 5.

Art.8 Predarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ce face obiectul contractului de închiriere/fișei de calcul se va face de administratorul spațiului.

Art.9 Dacă în termen de 30 de zile de la primirea înștiințării/notificării făcute de entitatea juridică ce administrează spațiul, utilizatorul spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință nu se prezintă la sediul acesteia pentru încheierea contractului de închiriere prevăzut în anexa nr. 1 ori a fișei de calcul prevăzută în anexa nr. 2 a acestei hotărâri, pierde dreptul de locațiune, fiind obligat să predea spațiul liber de orice sarcini pe baza unui proces - verbal de predare - primire.

Art.10 Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile și instituțiilor/serviciilor publice și operatorilor serviciilor publice care au în administrare spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Art. 11 Au dreptul să funcționeze în spațiile^cy_aiță destinație decât aceea de locuință beneficiarii, cu brevet ai Legii 341/2004 astfel cum ^osftmbdificată și completată, ca persoană fizică autorizată, precum și societățile comeFflaie jn-eare a^teștia sunt unici asociați sau încZ


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectoracționari, după verificarea îndeplinirii condițiilor enumerate mai sus, de către comisia constituită.

Art.12 Asociațiile, fundațiile constituite în temeiul legii, beneficiază de prevederile prezentei hotărâri și pot desfășura în spațiile închiriate orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice. Calculul chiriei se face corespunzător suprafeței și activității desfășurate. De asemenea și partidele politice beneficiază de aceste prevederi, iar comisia constituită în baza Dispoziției Primarului General 1626/2016, cu modificările ulterioare, își continuă activitatea în ceea ce privește entitățile juridice nominalizate mai sus.

Art.13 Anexele 1 - 6,1a, 1b, 6a , 6b și 6c fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 268/2010, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.15 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și toate persoanele juridice care administrează spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro    Pag 3

3

\n

Anexa 1Anexa 1 la Hotărârea CGMB Nr. .1. rr. y

'    ,1 Nr..../2018.


încheiat astăzi de Repartiție/ Nota București Nr...........


CONTRACT DE, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință

nr...........


,/2018


.) si a Hotărârii Consiliului General al Municipiului


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

r

Art. 1 ............................. cu sediul în București, ........................., în calitate de

operator/administrator al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ce face obiectul prezentului contract, în calitate de LOCATOR, reprezentată prin Director General

Și

SC ...................................................... SRI/SA cu sediul în București, Str.

...............................Nr...., Bl......... Et...... Ap.........., Sector....... având nr. de inreg in Reg. Com.

J......./................../............si C.U.I. RO.................................... contul nr................................................

deschis la ................................... reprezentată legal prin ................................................./persoana

fizica domiciliata in ....................................................................................................................................

în calitate de LOCATAR,

am convenit să încheiem prezentul contract de închiriere.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1 Obiectul contractului îl constituie folosința spațiului cu altă destinație decât aceea

de locuință situat în București, Str.............................Nr. ..., Et. ..., Bl.......... Ap....... Sector

....., în suprafață de........mp. și teren/curte de.........mp., astfel cum este configurat în schița din

Anexa nr. Ic ce este parte integranta din prezentul contract.

(1)    Spațiul cu altă destinație închiriat va fi folosit exclusiv pentru activitatea declarată,

respectiv COD CAEN................................................................

(2)    Obiectul de activitate prevăzut Ia alineatul precedent poate fi schimbat cu înștiințarea si cu acordul prealabil al LOCATORULUI despre această situație, urmând ca acesta din urma să modifice în termen de 15 zile, prin act adițional, contractul inițial. Nu se aplica aceasta prevedere pentru o perioada de 2 ani de la încheierea contractului, in cazul atribuirii de către Comisia constituita prin HGCMB nr..../2018

(3)    In condițiile si din momentul in care LOCATARUL desfășoară alte activități decât cele declarate la alineatul 1 ori convenite potrivit alineatului 2, acesta este de drept in întârziere, iar prezentul contract se reziliază de drept in virtutea pactului comisoriu.

Art. 2.3 Predarea-primirea spatiului este consemnată în procesul ygriSF sșrnnat de ambele părți, rnnfor.m anexpi    intpgranta din prezentul.
IV.    PREȚUL ÎNCHIRIERII

f

Art. 4.1 Chiria lunară pentru folosința spațiului închiriat, calculată potrivit anexei nr. lb,

ce este parte integranta din prezentul contract, este de............... Euro/Lei, la care se adaugă

cota de TVA prevăzută de lege.

Art. 4.2 Chiria menționată la art. 4.1, exprimată in Euro, se va plăti în lei, la cursul BNR leu/euro valabil în prima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată. în cazul plăților efectuate în avans, contravaloarea în Lei a sumei se va face la cursul valutar valabil în prima zi a lunii în care se inițiază plata.

Art. 4.3 Chiria menționată la art 4.1, va fi exprimată în Lei doar pentru instituțiile publice, iar cuantumul chiriei va rezulta prin aplicarea cursului valutar al BNR valabil la data încheierii contractului, urmând a fi actualizata la fiecare 12 luni din perioada contractuala, in aceleași condiții.

V.    PLATA CHIRIEI

Art. 5.1 Plata chiriei se face lunar, până în ultima zi a fiecărei luni pentru lima în curs,

prin virament, din contul locatarului nr.......................................................deschis la.......................

în contul locatorului nr............................... deschis la ..........., sau direct în numerar Ia

casieria Locatorului.

Art. 5.2 Plata chiriei menționată la art. 4.1 se va face începând cu data finalizării lucrărilor de amenajare, care nu trebuie să depășească 12 luni de Ia data semnării contractului, data consemnată într-un proces verbal de constatare încheiat între LOCATOR și LOCATAR. Anexă la procesul verbal de constatare a finalizării lucrărilor vor sta devizul și centralizatorul cu costurile acestora, semnat pe proprie răspundere de LOCATAR.

Articolul este valabil numai pentru spațiile care la momentul atribuirii sunt în faza de structură/insalubre/degradate/nu sunt racordate la utilități etc., așa cum s-a consemnat în procesul verbal de predare-primire al spațiului cu altă destinație.

Art. 5.3 (1) Pentru neplata chiriei și T.V.A Ia termenul prevăzut la art. 5.1., în cuantumul prevăzut la Cap. IV, art 4.1. LOCATARUL datorează majorări de întârziere stabilite în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației de plată, până la achitarea integrală a debitului datorat, inclusiv ziua plății.

(2) în cazul în care întârzierea la plata chiriei si/sau a majorărilor depășește 60 de zile de la data scadentă, independent de sancțiunile prevăzute la al. 1, LOCATARUL se afla de drept în întârziere din simplul fapt al neplății, iar contractul se reziliază de drept in virtutea pactului comisoriu, LOCATARUL având obligația să elibereze necondiționat spațiul și să-l predea LOCATORULUI cu proces verbal deț<ț>:    rimire, liber de orice sarcini, achitând toate

până Ia data-prfedarmapau__    _____________

LOCATARULUI (penalitati, ujiBtajj,^3eHn(^fî^|e spațiului sa spațiului, /tc.).—qțffppjp. Țioot-rtr.ha nânS la—^afra    m.i h..—.■ I ... ;..n ■


Art. 6.1 Să pună Ia dispoziția LOCATARULUI, cu titlu de folosință, spațiul cu altă destinație menționat Ia Cap.II, art. 2.1.

Art. 6.2 Să controleze periodic modul cum este folosit spațiul închiriat (potrivit destinației si a obiectului de activitate declarat de LOCATAR in condițiile art. 2.2) și întreținut de către LOCATAR spațiul închiriat.

VII. OBLIGAȚIILE SI DREPTURILE LOCATARULUI

Art. 7.1 Să folosească spațiul închiriat conform destinației si in condițiile prevăzute în contract.

Art. 7.2 Să plătească prețul închirierii stabilit la Cap. IV, art. 4.1., până la termenul prevăzut la Cap.V, art. 5.1.

Art. 7.3 (1) LOCATARUL va constitui, cu titlu de garanție de bună execuție a

contractului, suma de ........................... Lei, ce reprezintă contravaloarea a 3(trei) chirii

lunare plus cota de TVA, sub formă de scrisoare de garanție bancară sau depozit bancar, prezentând în original LOCATORULUI dovada constituirii acesteia. Cuantumul inițial al garanției de bună execuție va reprezenta contravaloarea în Iei la cursul BNR valabil pentru prima lună a contractului de închiriere,

(2) In cazul in care LOCATARUL nu constituie garanția de buna execuție in termen de maxim 30 de zile de Ia data inchieierii contractului de închiriere, acesta se afla de drept in întârziere la expirarea celor 30 de zile, iar contractul se reziliaza de drept in virtutea pactului comisoriu, LOCATARUL având obligația să elibereze necondiționat spațiul și să-l predea LOCATORULUI cu proces verbal de predare-primire, liber de orice sarcini, achitând sumele datorate pana până la data predării spațiului, precum si orice alte sume ce simt imputabile LOCATARULUI (penalitati, utilitati, deteriorări ale spațiului sau numai unor elemente, etc.).

Art.7.4 Garanția de bună execuție va putea fi eliberată numai pe baza unei notificări din partea LOCATORULUI către banca ce a emis scrisoarea de garanție sau a constituit depozitul bancar, Ia data încetării valabilității prezentului contract și numai după predarea cu proces verbal de predare-primire a spațiului către LOCATOR și achitarea tuturor obligațiilor de plată.

în caz de neachitare a prețului închirierii, a utilităților și/sau penalităților de întârziere de către LOCATAR Ia încetarea, respectiv rezilierea contractului, LOCATORUL este în drept să rețină din garanția de bună execuție sumele datorate până la concurența celei mai mici dintre sume, iar in cazul in care garanția de buna execuție nu acopera cuantumul datoriilor LOCATARUL se obliga sa plateasca de indata diferența existenta, in caz contrar urmând a fi demarate procedurile judiciare.

Art. 7.5 Orice îmbunătățiri sau lucrări necesare punerii în funcțiune și întreținerii spațiului, cu caracter voluptoriu, se vor face cu fonduri financiare proprii, fără pretenția rambursării contravalorii mmoperei^ÎT^au^a materialelor consumate la încheigf6fBre2fc*tiului

contract si fara posibilitatea invoc|irii<beneficiiR)rprevăzute de art.5.2 din pre

Art. 7.6 (1) Este inter s^CKjAA^RULU[\ să înstrăineze subînchirijere, asociere, colaborare/ lpcâție?r'țțoiplif țpau parțială, /miji


închiriat unei terțe persoane, cu excepția situalife^prjpyj care a fost aprobat prezentul contract-cadru.    •' • ~ r

(2) Prin incalcarea prevederilor alineatului de mai sus LOCATARUL se afla de drept in întârziere, iar contractul se reziliaza de drept in virtutea pactului comisoriu, acesta având obligația să elibereze necondiționat spațiul și să-l predea LOCATORULUI cu proces verbal de predare-primire, liber de orice sarcini, achitând sumele datorate pana până la data predării spațiului, precum si orice alte sume ce simt imputabile LOCATARULUI (penalitati, utilitati, deteriorări ale spațiului sau numai unor elemente ale spațiului, etc.).

Art. 7.7 Să comunice în scris LOCATORULUI, în termen de 15 zile, orice modificare a actului constitutiv și/sau statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate ori scopului asociației ori fundației.

Art. 7.8 (1) Să nu aducă modificări la structura interioară și exterioară a clădirii fără a obține acordul prealabil în scris al LOCATORULUI și condiționat de obținerea autorizațiilor și avizelor necesare, cu aplicarea art 7.5.

(2) Prin incalcarea prevederilor alineatului de mai sus LOCATARUL se afla de drept in întârziere, iar contractul se reziliaza de drept in virtutea pactului comisoriu, acesta având

£ obligația să elibereze necondiționat spațiul și să-l predea LOCATORULUI cu proces verbal de predare-primire, liber de orice sarcini, achitând chiria pana până la data predării spațiului, precum si orice alte sume ce sunt imputabile LOCATARULUI (penalitati, utilitati, deteriorări ale spațiului sau numai unor elemente ale spațiului, etc.).

Art. 7.9 Daca sunt necesare lucrări de consolidare ce necesita încetarea activitatii LOCATARULUI acesta va evacua spațiul ce face obiectul contractului pe perioada executării lucrărilor și va fi scutit de plata chiriei prevăzute la art. 4.1 din prezentul contract pentru perioada respectivă.

Art. 7.10 LOCATARUL are dreptul sa renunțe unilateral la contractul de inchiriere, avand obligația să comunice LOCATORULUI aceasta decizie cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea contractului si eliberarea spațiului și să îl predea în stare de funcționare pe bază de proces verbal de predare-primire, cu toate investițiile efectuate în spațiu și cu obligația de a achita chiria datorată conform art. 4.1. până la data predării efective a spațiului, precum si orice alte sume ce sunt imputabile LOCATARULUI (utilitati, deteriorări ale spațiului sau numai unor elemente ale spațiului, etc.).

Art. 7.11 Taxele locale, precum și plata utilităților consumate sunt în sarcina W LOCATARULUI.

Art. 7.12 Neutilizarea spațiului în anumite perioade ale anului, din motive dependente de LOCATAR, nu exclude plata chiriei, a majorărilor ori a altor sume ce-i incuba pentru aceste perioade.

Art. 7.13 La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL va preda spațiul închiriat așa cum l-a preluat prin procesul verbal de predare-primire, având obligația de a plăti daunele cauzate ca urmare a deteriorării spațiului și/sau dotărilor acestuia. în situația în care se constată că garanția de bună execuție nu acoperă valoarea daunelor provocate LOCATARUL se obligă să achite diferența fără nicio obiecție.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


d)    - în cazul nerespectăriî obligabjk^ îegale ; si Contractuale de către LOCATAR, prin rezilierea contractului in virtutea îtactttfSrcomiSoriu, in cazurile prevăzute de art. 2.2 al. 3, de art. 5.3 al. 2, de art. 7.3 al. 2, de art. 7.6 al. 2, de art 7.8 al. 2.;

e)    - în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către LOCATOR fără plata vreunei despăgubiri;

f)    - la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a LOCATARULUI de a-1 exploata, prin renunțare, fără plată;

g)    - la deschiderea procedurii insolventei judiciare împotriva LOCATARULUI societate comerciala, ori a dizolvării LOCATARULUI asociație sau fundație.

Art. 8.2 La expirarea termenului de închiriere si in măsură in care părțile nu au convenit prelungirea contractului LOCATARUL se obligă să elibereze spațiul și să-l predea LOCATORULUI, pe bază de proces verbal de predare-primire, în stare de funcționare. în caz contrar, obligațiile de plată stabilite prin contractul de închiriere crug până la efectiva predare sau evacuare a spațiului.

IX.    LITIGII

Art. 9.1 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă în termen de 15 zile părțile nu rezolvă în mod amiabil divergențele contractuale fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele de judecată competente.

Art. 9.2 Dreptul aplicabil părților contractuale este dreptul roman.

X.    FORȚA MAJORĂ

Art. 10 Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin conform prevederilor din contract

Art. 10.1 Prin forța majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și inevitabil apărut după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile contractului.

Cazul de forță majoră se va comunica celeilalte părți de partea interesată, în termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată sau mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

Art. 10.2 în condițiile în care forța majoră conduce la o decalare a obligațiilor părților mai mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotărâ asupra executării clauzelor contractuale în viitor.

XI. ACCEPTAREA

Art. 11. Subsemnatul ...................... în calitate de ..................... al SC

.................SRL/SA, LOCATAR al spațiului ce face obiectul prezentului contract, declar că am

vizitat în detaliu spațiul și că accept toate condițiile prezentului contract de închiriere neavând


Art. 12.1 Ordinul de Repartiție înscrise in acesta, face parte integrantacu clauzele


de închiriere.

Art. 12.2 Punerea in funcțiune a spațiului se face pe spezele proprii ale LOCATARULUI. Art. 12.3 în cazul apariției unor măsuri administrative ale Administrației Publice Centrale

sau Locale ori a unor hotărâri judecătorești, ce vizează modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, LOCATARUL este de acord ca prezentul contract să înceteze prin simpla notificare a LOCATORULUI, acesta din urma fiind absolvit de orice răspundere față de LOCATAR.


Art. 12.4 LOCATORUL își rezervă dreptul, iar LOCATARUL este de acord să se modifice prezentul contract conform hotărârilor emise de C.G.M.B., în ceea ce privește adaptarea clauzelor contractuale conform prevederilor acestor acte normative.

Art. 12.5 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele părți contractante, ori in condițiile art 12.4.

Art. 12.6 Prezentul contract de închiriere, împreună cu anexele nr.la(procesul verbal de predare-primire a spațiului), nr.lb (fisa de calcul a contravalorii chiriei) și nr.lc (schița spațiului), precum si declarația prevăzută la art. 11 ce fac parte integranta din contract, reprezintă voința părților.

Art. 12.7 In cazul restituirii spațiului ce face obiectul prezentului contract persoanelor indreptatite prin procedurile Legii 10/2001 ori prin aplicarea dreptului comun, contractul încetează de drept, urmând ca aspectele folosinței spațiului sa fie reglementate in conformitate cu art. 14 din Legea 10/2001 republicata si modificata.

Art. 12.9 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care imul pentru fiecare parte, intrând în vigoare astăzi.............


LOCATOR, Director General


LOCATAR,


Șef Serviciu/Șef Oficiu
ANEXA la, parte integrantă a

PROCES VERBAL

de predare-primire a spațiului cu altă destinație situat in Str.....................Nr...... Bl....., Sc....... Etj......, Ap....., Sector ...

1.    în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.

............/......................se încheie prezentul proces verbal cu predare-primire între .... prin

reprezentantul său ..........................., care predă, și SC ...................... SRL/SA,

reprezentată de............................................ în calitate de chiriaș, care primește în folosință

« spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, astfel:

2.    Inventarul încăperilor ce compun spațiul închiriat este menționat pe schița ce constituie Anexa nr.l la contractul de închiriere.

3.    Starea în care se predă și se primește spațiul cu altă destinație, se prezintă astfel:

a) pereții, dușumelele și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, etc.):

b)    ușile, ferestrele, (vopsitoriile, încuietorile, drucherele, broaștele, cremoanele, geamurile,

galeriile etc.):.............................................................

c)    instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, locurile de lampă, tablourile electrice, etc.):

d)    instalația de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, etc.)

< ...................................

e)    instalația sanitară (vase, scaune si capac WC, chiuvete, robinete, etc.)

f) altele neprevăzute mai sus (dulap în perete, mobilier, etc.):............................FISA DE CALCUL

(CALCULUL CONTRAVALORII CHIRIEI)

Pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în

Str..............................Nr........ Bl........., Sc....... Et....... Ap........ Sector....... București

Zona"O"

Utilitati: Da/Nu

Suprafața totală :..............m.p.

Activitatea desfășurată în spațiu :

-    ...........................'.................... - COD CAEN...........

.............m.p. x .... Euro/Lei/m.p/lună =.............Euro/Lei/lună

-    TVA.......% :............Euro/Lei/lună

Total de plată:...........Euro/Lei/lună

In cazul chiriei stabilite in moneda Euro, plata se face în lei la cursul BNR din data plății.

LOCATOR,

LOCATAR,
Anexa 2


..te.^72018


FIȘĂ DE CALCUL


în conformitate cu prevederile art 4 din H.C.G.M.B. nr.........../2018 se stabilleste

contravaloarea dreptului de folosință pe fișă de calcul pentru spațiul cu altă destinație

din București, Str....................... Nr........., Sector ......., utilizat de SC ............................

SRL/SA cu sediul în București, Str................Nr......... Bl......... Sc....... Et........, Ap........

Sector......, cu numărul de ordine    în Registrul    Comerțului    J.../.........../........... si    CUI

....................... reprezentată legal prin administrator...............................

Date privind spațiul utilizat de SC..........................SRL/SA:

Zona:....

Utilități:....

z

Suprafața totală :.............................configurat în schița anexă a prezentei fișe de

calcul, ce face parte integranta din aceasta fisa de calcul.

Activitatea desfășurată în spațiu:

..........m.p.

..........m.p.


Contravaloarea dreptului de folosință a spațiului, calculată conform Hotarari

C.G.M.B. nr.............../2018 este de............Euro/lună,,, Ia care se adaugă cota de TVA

prevăzută de lege, urmând a fi plătită de SC..............................SRL/SA către Locator,

identificat cu CIF....... in contul ...........................................deschis la .......sau

direct in numerar la casieria Locatorului, în ultima zi a fiecărei luni, pentru luna in curs. Plata se va face la cursul BNR valabil în prima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată. în cazul plăților efectuate în avans, contravaloarea în Lei a sumei se va face la cursul valutar valabil în prima zi a lunii în care se inițiază plata.

în cazul depășirii termenului, vor fi calculate majorări de întârziere de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației de plată, până la achitarea integrală a debitului datorat inclusiv. Pentru neplata în termen a cotei de T.V.A. se vor achita majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.


SC.................................. SRL/SA se obliga sa constituie cu titlu de garanție de

bună execuție, la dispoziția si in contul ce va fi indicat de Locator, suma de

.......................Euro, reprezentând contravaloarea dreptului de folosință pe o perioadă de

3 (trei) luni chirii lunare plus cota de TVA, sub formă de scrisoare de garanție bancară sau depozit bancar, prezentând în original LOCATORULUI dovada constituirii acesteia. Cuantumul inițial al garanției de bună execuție va reprezenta contravaloarea în lei la cursul BNR valabil pentru prima lună a contrâctulîii de închiriere, urmând    fie


a contrâ^tulpi de închiriere, urmând

/o Z—

^ADMINISTRAȚIA^)


JSli


AP 1
actualizată, anual, în luna Decembrie în cazul în care cursul oficial BNR euro/leu’este mai mare față de luna Ianuariea a aceluiași an.

Garanția de bună execuție se va constitui în termen de 30 de zile de la data semnării și înregistrării fișei de calcul, utilizatorul fiind de drept în întârziere la împlinirea celor 30 de zile. Depășirea acestui termen atrage desființarea prezentei fise de calcul in temeiul pactului comisoriu de ultim grad.

Sumele constituite cu titlu de "garanție de bună execuție" vor fi restituite către utilizator la data încetării valabilității prezentei fișe și numai după predarea cu proces verbal de predare-primire a spațiului și achitarea tuturor obligațiilor de plată de către utilizator.

în caz de neachitare a contravalorii dreptului de folosința, a utilităților și majorărilor de întârziere de către utilizator, la încetarea prezentei fișe de calcul utilizatorul este în drept să rețină din garanția de bună execuție sumele datorate până la concurența celei mai mici dintre acestea. In măsură in care garanția de buna execuție nu acopera cuantumul datoriilor utilizatorul se obliga sa plateasca de indata diferența existenta, in caz contrar urmând a fi demarate procedurile judiciare.

Municipalitatea nu este răspunzătoare de schimbarea regimului juridic al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuința, ce face obiectul prezentei fise de calcul, ca urmare a unor eventuale reglementări legale. în această situație SC .........................SRL nu este în drept să pretindă nici un fel de despăgubire.

Prezenta fișă de calcul este valabila pana la încetarea cauzei ce a condus la încheierea ei, astfel cum rezulta din art. 3 al Hotărârii C.G.M.B. nr........../2018.

Taxele locale, precum și plata utilităților consumate sunt în sarcina utilizatorului.

în cazul în care SC......................SRL/SA nu-și respectă obligațiile de plată a

dreptului de folosința pe o perioadă mai mare de 3 luni in condițiile din prezenta fisa de calcul, nu-si respecta obligațiile de plata a contravalorii utilităților pe o perioada mai mare de 2 luni in condițiile impuse de legislația in materie, subînchiriază spațiul sau schimbă profilul de activitate fără acordul scris al Administratorului., aceasta se afla de drept in întârziere prin simpla incalcare a celor cuprinse in prezentul alineat, iar prezenta fișă de calcul se va desființa de drept in virtutea pactului comisoriu, urmând ca SC.....................................SRL/SA să evacueze de îndată si fără nici o altă formalitate

spațiul ce face obiectul prezentei fise de calcul.

Prezenta Fișă de Calcul este însoțită și de anexele 1 a, 1 b și 4 la HCGMB nr..../2018. încheiată astăzi, ................................., in doua exemplare, din care unul pentru

fiecare parte.CALCUL AL CONTRAVALORII LIPSEI DE FOLOSINȚA întocmit in baza arh 1349,1357 si urm. din Codul Civil

Având in vedere ca in urma controlului efectuat de

....................................................................................................... la spațiul cu alta

destinație decât aceea de locuința situat in București, Str................................... Nr.

...... Bl....... Sc........ Et ...... Ap...... Sector ....... a fost identificata SC


.................................SRL/SA ca ocupând spațiul in cauza fara a deține vreun titlu

locativ opozabil Municipiului București si vazand prevederile art. 1349,1357 si urm. C.Civ., ce reglementează răspunderea civila delictuala coroborate cu art. 5

din Hotararea C.G.M.B. nr................./2018, se stabilleste contravaloarea lipsei de

folosință pentru spațiul cu altă destinație din București, Str....................... Nr.

........, Bl......, Sc........., Et. ...., Ap....., Sector........ in sarcina SC............................

SRL/SA cu sediul în București, Str................Nr........, Bl......... Sc....... Et......... Ap.

......, Sector......, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J.../.........../...........

si CUI....................... reprezentată legal prin.........................................

Date privind spațiul ocupat de SC..........................SRL/SA:

Zona:....

Utilități:....

Suprafața totală :.............................configurat în schița anexă a prezentei fișe de

calcul, ce face parte integranta din aceasta fisa de calcul.

Activitatea desfășurată în spațiu:

..........m.p.

..........m.p.

Contravaloarea lipsei de folosință a spațiului, calculată la nivelul chiriei pe care Municipiul București ar fi incasat-o in cazul închirierii, conform Hotărârii

C.G.M.B. nr.............../2018, este de............ Euro/lună, din care cota de T.V.A.

prevăzută de lege este în cuantum de...........Euro/lună, urmând a fi plătită de

SC .............................. SRL/SA către ..................... ce are CIF..... , in contul

...........................................deschis la......................sau direct in numerar

la casieria din.............................. cel mai târziu in ultima zi a lunii in curs.

Plata se va face la cursul BNR euro/Iei valabil în prima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată contravaloarea lipsei de folosință a spațiului.

în cazul depășirii termenului de plata a lipsei de folosința, SCPrezentul calcul este valabil pana la rgglemeri judiciare si eliberarea spațiului de către SC..............................SRL/SA.

încheiat astazi,..................................

DIRECTOR GENERAL,DECLARAȚIE

r


Subscrisa SC ...................... SRL/SA, prin reprezentant legal

............................. utilizatoare a spațiului situat în București, Str................ Nr.

.................... Sector în baza fișei de calcul nr........................ întocmită de

............ declar că sunt de acord cu următoarele prevederi:

-    orice lucrări de modernizare sau de întreținere a spațiului se vor face cu fonduri financiare proprii, fără pretenția rambursării contravalorii manoperei și/sau a materialelor consumate. Ele se vor face cu acordul scris al administratorului precum și cu obținerea tuturor autorizațiilor legale;

-    să solicit A.F.I. acordul scris pentru schimbarea obiectului de activitate desfasurat in spațiu;

-    să nu aduc modificări la structura interioară și/sau exterioară a

clădirii fără a obține acordul prealabil în scris al............ și condiționat de

obținerea autorizațiilor și avizelor necesare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

-    în situația în care instituțiile abilitate de lege hotărăsc consolidarea imobilului în care se găsește spațiul si in măsură in care execuția lucrărilor de consolidare necesită încetarea activității subscrisei, voi evacua spațiul ce face obiectul fișei de calcul, pe perioada executării lucrărilor și voi fi scutit de Ia plata c/valorii dreptului de folosință a spațiului pentru perioada respectivă;

-    să comunic către administratorul spațiului........... cu cel puțin 30 de

zile înainte, decizia subscrisei de a renunța Ia utilizarea spațiului și să îl predau în stare de funcționare pe bază de proces verbal de predare-primire, cu toate investițiile efectuate în spațiu și cu obligația de a achita c/valoarea dreptului de folosință datorată conform fișei de calcul, până la data predării efective a spațiului, precum si a oricăror alte cheltuieli ce sunt imputabile subscrisei (utilități, deteriorări ale spațiului sau numai unor elemente ale spațiului, etc.);

-    neutilizarea spațiului cu altă destinație în anumite perioade ale anului din motive dependente de subscrisa nu exclude plata c/valorii dreptului de folosință pentru aceste perioade ori a utilităților;

Prezenta s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale unul pentru administratorul spațiului și unul pentru utilizator astăzi ................ la sediulNr.

crt.

Profilul activității

EURO (fără TVA)/mp/lună

ZonaO

Zona 1

Zona II

Zona III

1

Unități bancare, hoteliere, loto-prono, jocuri de noroc (dependințe aferente existente la aceeași adresa - 50% din tariful de baza)

35,00

30,00

25,00

18,00

2

Case de schimb valutar, case de amanet

23,00

20,00

18,00

16,50

3

Consignații, agenții comerciale, imobiliare și de turism, notariale, birouri avocatura, birouri consultanta (spațiile utilizate pentru depozitare, arhivare documente și dependințele aferente existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza)

18,00

12,00

8,00

5,00

4

a) Unități de alimentație publica - restaurant, bar, club, cafenele (birourile, depozitele si dependințele anexe existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza)

25,00

23,00

18,00

13,00

b) Cantină, autoservire, - (birourile, depozitele si dependințele anexe existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza).

10,00

7,50

5,50

5,00

5

Unități de comercializare produse alimentare si nealimentare, farmacii, cofetării, patiserii, internet cafe, vânzare cu amănuntul de alte produse alimentare n.c.a. - sandwich, supe, ciorbe, pizza, fast food, show room-uri (birourile, dependințele si depozitele aferente 50% din tariful de baza), mai puțin subsolul/pivnița aferente care se vor tarifa conf. pct.10

12,00

10,00

9,00

6,00

6

a) Spații pentru producție și prestări de servicii si pentru activități medica le-cabinete medicale (medicină de familie,stomatologie,recuperare, cabinete de specialitate, laboratoare, etc.), inclusiv birourile, dependințele si depozitele aferente, mai puțin subsolul /pivnița aferente care se vor tarifa conf. pct.10

8,00

7,00

5,00

3,50

b) Spații utilizate pentru activitate de producție și prestări servicii de către persoane fizice autorizate inclusiv foștii mici meseriași, asociații familiale

2,00

i,so

1,00

1,00

Sedii pentru activitatea de cercetare si proiectare, utilizate de socități, companii etc., altele decât

6,00

5,00

4,00

3,00


cele finanțate de la bugetul central sau local, (holuri, casa scării, grupuri sanitare, depozite, dependințe, spațiu pentru arhivă existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza

Sedii administrative ale societăților comerciale, companiilor private, etc. altele decât cele ale Administrației Publice Centrale sau Locale, organizații profesionale, altele decât cele de la pct. 3 (cu excepția spațiilor folosite pentru comerț, cărora li se aplică tarifele corespunzătoare activității desfășurate)

Activități social culturale , prestate de persoane fizice și juridice private ajDepozite independente

10


11


12


b) subsoluri/pivnițe, demisol, mansardă/pod aferente spațiilor cu altă destinație (activităților comerciale, de producție și de prestări servicii, etc.) prevăzute la pct. 1 - 9), exclusiv subsolurile tehnice

Activități de învățămînt de toate gradele (primar și liceal, grădinițe, centre de perfecționare și formare profesională) desfășurate de persoane private nefinanțate de la bugetul administrației centrală sau locală

Terenuri/Curți

a) ocupate cu terase acoperite sau neacoperite

b)    ocupate pentru depozitarea mărfurilor, ambalajelor, pubele de gunoi, ocupate de construcții ușoare și construcții metalice (ateliere, magazii, etc.) în care se desfășoară activitate de producție și de prestări servicii.

c)    ocupate de construcții aflate în proprietate privată

d)    ocupate pentru activitățile de la pct.914

Sedii pentru activitatea de cercetare și proiectare în care își desfășoară activitatea instituții ale Administrației Centrale sau Locale. Pentru căile de acces (holuri, casa scării), grupuri sanitare, depozite, arhivă existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza.

2,00

1,50

1,00

1,00

15

Sedii administrative, organizații profesionale (sedii asociații pensionari, organizații pentru apărarea drepturilor omului, ale revoluționarilor, cooperatiste, cooperative meșteșugărești, etc.) unități de trezorerie, instituții publice

1,50

1,00

0,75

0,50

16

Activități social culturale, sportive, sedii ONG, birouri parlamentare, unități de învățămînt de toate gradele, case de cultură, școli populare de artă, centre de creație populară, biblioteci, activități de cult, sindicate, federații, teatre, librării, edituri, tipografii etc., finanțate de la bugetul Administrației Centrale sau Locale

0,75

0,50

0,50

0,50

17

Ateliere de creație ale Uniunii Artiștilor Plastici, membrilor acesteia, artiști plastici, spații pentru muzee, expoziții, cu excepția spațiilor în care se comercializează produse specifice care se vor tarifa ca la pct. 5

0,75

— — --

0,50

_

0,50

0,50

Zona ultracentrală (zona 0): Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu,Bd. Magheru, Bd. Regina Maria, Piața Romană, str. M. Eminescu, Calea Dorobanți, Piața Lahovari, Piața Amzei, Calea Victoriei, Piața Palatului, str. Ion Brezoianu, str. Academiei, str. Ion Câmpineanu, str. Lipscani, str. Doamnei, str. Șelari, str. Covaci, Str. Smârdan, str. Gabroveni, str. Hristo Botev, str. Colței, Piața Rosetti, Bd. M. Kogălniceanu, bd. Regina Elisabeta, Piața Operei, Bd. Unirii, str. Știrbei Vodă, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Calea Călărașilor până la HalaTraian, Piața Victoriei, Bd. LascărCatargiu, Calea 13 Septembrie până la intersecția cu șos. Panduri.

Zona I (zona centrală) delimitată de Piața Victoriei, str. lancu de Hunedoara, Calea Griviței, Bd. Ion Mihalache, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Șos. Timpuri Noi, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri până la intersecția cu Bd. Ghencea, Spaliul Unirii până la Intersecția cu Calea Văcărești.

Zona II (ansambluri de locuințe șl artere importante): Titan - Balta Albă, Berceni, Drumul Taberei, Militari, Rahovei-Mărgeanului, Sălaj, Ferentari, Viilor, Crângași-Giulești, Pajurei-Bucureștii Noi, Aviației-Electronicii și arterele Colentina până la Șos. Fundeni, Socului, Pantelimon, lancului, Bd. Basarabiei,

Zona III - Platforme Industriale: Platforme industriale, Progresul, IMGB, 23 August, Pipera, Străulești;

Zone de agrement: Pădurea Băneasa, zona lacurilor râurilor Colentina, zona lacului Dâmbovița și Pădurea Roșu, Pădurea Andronache;

Zone periferice: Cartierele Pantelimon, Colentina, Dobroiești, Fundeni, Gara Cățelu, Ferentari, Prelungirea Ghencea, Roșu, Giulești Sârbi, Grivița CFR, Chitila, Dămăroaia,a)    O reducere de 30% a tarifului de bază pentru spațiile care nu sunt dotate cu încălzire centralâ/electricitate/apă/canal/gaze la sobă

b)    O reducere de 30% a tarifului de bază pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în zonele cuprinse între străzile nominalizate în Dispoziția Primarului General nr. 766/25.02.2005

c)    O reducere de 30% a tarifului de bază pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în imobilele ce fac obiectul Legii 10/2001 cu modificările și completările ulterioare.

d)    O reducere de 50% a tarifului de bază pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, cooperativele de invalizi, veteranii de război, urmașii eroilor martiri si răniții din timpul revoluției din dec. 1989, asociațiile cu scop caritabil (adăposturi de noapte, azile de bătrâni, case de copii, cantine sociale, etc.) precum și persoanele posesoare a unui certificat de handicap.

e)    Beneficiază de reducerea tarifului de bază și alte categorii nominalizate în acte normative în vigoare

f)    Daca spațiul precum și titularul contractului de închiriere se încadrează la două sau mai multe corecții se va aplica o singură reducere, respectiv reducerea cea mai mare.

Valorile tarifelor de mai sus sunt calculate la un curs de 4,6605 lei/euro, comunicat de Banca Națională a României.


La stabilirea tarifelor mai sus prezentate s-au avut în vedere următoarele:

Evoluția cursului de schimb valutar care la data de 10 aprilie 2018 este de 4,6605 lei/euro comparativ cu cel din 2007 la adoptarea H.CG.M.B nr.32/20.02.2007 care era de 3,5305 lei/euro, curs luat în considerare și la data adoptări H.CG.M.B nr.268 din 29.10.2010 prin care s-a modificat și s-a completat H.CG.M.B. nr.32/2007 Evoluția economică precum și criza economică din anul 2009 a influențat negativ încasarea de către Administrația Fondului Imobiliar a chiriilor stabilite prin tarifele adoptate prin hotărârile menționate și astfel acumularea de debite de către agenții economici a condus și la creșterea numărului proceselor de pe rolul instanțelor de judecată. Mai mult durata proceselor a condus la imposibilitatea recuperării creanțelor de către A.F.i. cauzat de intrarea în faliment a agenților economici și implicit în incapacitate de plată.

Situația economică a condus la scăderea prețului de închiriere a spațiilor din patrimoniu privat și astfel au fost cazuri când agenții economici au renunțat la utilizarea spațiilor municipalității și au închiriat de pe piața privată la tarife care sunt și la jumătate față de cele practicate de Primăria Municipiului București - vezi cazul spațiilor utilizate de bănci sau cele care erau folosite de către CEC BANK.

- Spațiile oferite spre închiriere de mediul privat, spații care sunt în stare de funcționare, au dotări (grup sanitar, apă curentă, energie electrică, încălzire, etc.), iar spațiile care sunt închiriate de municipalitate sunt în marea lor majoritate nefuncționale, respectiv trebuiesc reparate, igienizate, modernizate, racordate la utilități, etc.,

Din informațiile care se regăsesc în mediul online, valoarea chiriei solicitate de mediul privat este sub valoarea tarifelor stabilite prin hotărârile C.G.M.B. mai sus amintite.

Exemplificare:

zona Dorobanți este ofertat la închiriere la prețul de 18Euro/mp./lună

zona Pipera - Bussiness Center spațiu cu suprafață intre 60 -100 mp. este ofertat

între 13,35 și 22 Euro/mp. /lună

zona Bd. Ferdinand - 61 mp. ofertat la 21,31 Euro/mp. zona Pache Protopopescu 62 mp. -8,5 Euro/mp./lună zona Crîngași -150 mp. - 7 Euro/mp./lună


Anexa 6 la H.C.G.M.B. fa\

REGULAMENTUL COMISIEI DE ANALIZA SI VERIFICARE A SOLICITĂRILOR DEPUSE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUAȚIEI LOCATIVE A SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTĂRI SERVICII DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Comisia se formează in temeiul H.C.G.M.B. nr.a Deciziei Directorului General din entitatea implicata in derularea activitatii de administrare a fondului imobiliar.

în vederea desfășurării negocierii directe, a analizării, selectării și evaluării cererilor/solicitarilor/ofertelor întocmirea raportului de evaluare, a proceselor verbale de ședință, desemnarea solicitantului câștigător și întocmirea raportului final privind atribuirea contractului de închiriere se constituie Comisia care este formata din 5 membri titulari si 5 supleanti care au drept de vot egal in hotărârile luate Președinția Comisiei este asigurata de unul din vice-primari care va avea si calitatea de membru .Hotărârile votate cu majoritatea membrilor sunt valabile,

Secretariatul Comisiei este asigurat de Serviciul Concesionari din cadrul Direcției Patrimoniu., conform atribuțiilor ce ii revin conform H.C.G.M.B. nr 84/2018. Acestuia ii revine obligația arhivarii tuturor documentelor rezultate din activitatea Comisiei, in conformitate cu legea, dar si obligații privind publicarea ofertelor/anunturilor, centralizarea si clarificarea aspectelor solicitate de persoanele interesate; masuri organizatorice referitoare la activitatea Comisiei.

Reguli generale de participare

Orice persoană fizică și/sau juridică, care dorește să închirieze un spațiu și care satisface cerințele enunțate în caietțd^^sSrcini, are dreptul de a participa, în
inebiriere,- respectiv la procedura de.

a spatiilor cu alta destinației decât cea de locuință în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere.

Operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire nu pot fi constrânși să adopte sau să constituie o anumităformăjuridică pentru depunerea unei oferte ori a unei solicitări de participare.

Comisia are dreptul de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să constituie o anumităformă juridică, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în anunțul de participare și documentația de atribuire,

Fără a aduce atingere dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea Comisiei, aceasta are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

Dispozițiile alineatului precedent nu afectează obligațiile Comisiei în legătură cu transmiterea spre publicare a anunțului de atribuire și, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către candidați/ofertanți.

Comisia poate impune operatorilor economici anumite cerințe în vederea protejării caracterului confidențial al informațiilor pe care aceasta le pune la dispoziție pe durata întregii proceduri de atribuire.

Comisia are obligația de a asigura protejarea integrității datelor, a confidențialității ofertelor și a solicitărilor de participare în cadrul tuturor operațiunilor de comunicare, transmitere și stocare a informațiilor.

Comisia ia cunoștință de conținutul ofertelor si al solicitărilor de participare numai de la data stabilită pentru deschiderea acestora.


privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor, informații pxbmtd criteriul de atribuire pentru stabilirea câștigătorului, instrucțiuni privind utilizarea cailor de atac si formularele necesare participării la procedura de închiriere.

Anunțul de negociere directa se publica intr-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe pagina de internet a PMB cu cel puțin 15 zile calendaristice anterior datei limita de depunere a ofertelor si va cuprinde următoarele elemente :

-informații generale privind Locatorul : denumire, sediu, CUI, telefon, fax - informații privind spațiul ce face obiectul închirierii

- informații privind documentația de atribuire , costul acesteia si modalitatea in care persoanele interesate pot intra in posesia acesteia

- denumirea compartimentului din cadrul Locatorului de la care se poate obține documentația de atribuire

-informațiiprivind ofertele, data limita de depunere a ofertelor si adresa la care se depun data si locul desfășurării procedurii

După publicarea anunțului de atribuire , orice persoana interesata poate solicita clarificări in scris privind documentația de atribuire, Comisia urmând sa formuleze un răspuns clar si complet in termen de 5 zile de la solicitare.

Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere sunt prevăzute ca anexa la prezentul regulament și fac parte din documentația de atribuire.

Nu au dreptul sa fie implicate in procesul de verificare /evaluare a solicitărilor următoarele persoane:


-sof/soție, ruda sau afin pana la gradul IV inclusiv de administrație sau cu directorii unuia dintre ofertanții persoane juridice

-persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul unuia dintre ofertanți sau fac parte din consiliul de administrație al ofertanților

-persoane care pot avea un interes de natura sa le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare oferte

In acest sens, după termenul limita de depunere al cererilor/ofertelor membrii Comisiei și supleanfii sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe proprie răspundere.

Procedura negocierii directe se desfășoară in conformitate cu instrucțiunile privind organizarea si desjașurarea procedurii de închiriere care fac parte din documentația de atribuire si sunt anexa la prezentul regulament.

Cererile/ofertele se întocmesc in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini și Instrucțiunile privind modul de elaborare si prezentare care fac parte din documentația de atribuire aprobate ca anexe la prezentul regulament, iar criteriul de atribuire al contractului se va face în funcție de nivelul cel mai mare de preț oferit, de bonitate financiara a ofertantului si/sau de investițiile deja incorporate in spațiu, in cazul solicitantilor care dețin sub orice forma spațiul supus închirierii.

După finalizarea procedurii de închiriere Comisia va întocmi raportul final al procedurii si in termen de 3 zile va fi informat in scris solicitantul declarat câștigător, cat si ceilalți solicitanti despre respingerea ofertelor lor. Informarea se va realiza prin mijloace care confirma primirea si transmiterea conținutului/fax, mail, posta).

Contractul de închiriere se va semna in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării aprobării de atribuire în situația în care nu se formulează contestații privind procedura sau contestațiile sunt respinse.

Pe parcursul derulării procedurii de negociere directa, comisia de evaluare poate solicita ofertantului in termen de 3 zile clarificări și completări necesare demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate prin caietul de sarcini.Deschiderea plicurilor va avea loc in prezenta care în situația in care se constata valabilitatea ofertelor conform cerințelor din caietul de sarcini se va proceda la negocierea directa separata cu fiecare ofertant,

în situația în care ofertele nu pot fi departajate prin compararea valorii prețului negociat, acestea fiind egale, se va solicita ofertanților afiați în această situație o noua valoare a prețului, în plic sigilat, totodată președintele comisiei stabilind și următoarea data de prezentare a ofertelor, care nu poate depăși 5 zile de la data ședinței Comisiei.

Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este cel mai mare pref/mp/luna, cu luarea in considerare si a de bonității financiare a ofertantului si/sau de investițiile deja incorporate in spațiu, in cazul solicitantilor care dețin sub orice forma spațiul supus inchirierii

în baza procesului verbal încheiat in momentul finalizării procedurii, comisia va întocmi raportul procedurii care va cuprinde mențiuni privind finalizarea procedurii, desemnarea câștigătorului și aprobarea încheierii contractului de închiriere.

Comisia va transmite operatorului/administratorului spațiului Nota de atribuire/Ordinul de repartizare care va conține : denumirea persoanei desemnata castigatoare in urma procedurii si cu care se va incheia contractul de închiriere, condițiile de tarif ce urmeaza a fi aplicate precum si orice alte clauze ce au fost stabilite.
Nr_

CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin negociere directa

A. INFORMAȚII GENERALE


Prezentul caiet de sarcini are ca obiect închirierea prin negociere directa a spațiului cu alta

destinație situat in București, _ conform Hotărârii Consiliului General al

Municipiului București nr._


A. 2. INDIVIDUALIZAREA SPAȚIULUI:

situat in


Obiectul închirierii îl constituie spațiul cu alta destinație în suprafață de București,_,

Elementele de identificare si descriere tehnică a spațiului vor fi precizate în fișa tehnico-economică a spațiului care constituie anexa la prezentul caiet de sarcini.

A.3. Spațiul ce urmează a se închiria va fi utilizat conform destinației și profilului declarat și în regim de continuitate cel puțin 2 ani, locatarul fiind obligat să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată în spațiul închiriat și să încheie contracte cu toți furnizorii de utilități necesare funcționarii in spațiu.    ~~\

Locul, data și ora desfășurării procedurii:    fa.

Negocierea directa se va desfășura la sediul PMB din Bd.Regina Elisabeta pr.4/ ș&tobfifm 7 data de    , ora

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE SI CRITERII DE VALABILITATE ALE OFRTELOR<>^_^'

—-----fff m

Bl.La negocierea directa organizată în vederea închirierii au dreptul de a participtLpfrsetirie fizice și juridice, române sau străinqyin condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care Romania este parte.

Persoana fizica sau jun^^^j^^repiul de a inspecta spațiul ce se închiriază înainte t ? a depune


cererea/oferta de atribuire^L a va avea loc prin grija administratorului care va fixa/o atțf pentru vizionarea spațiului de către persoanele interesate. Aceasta data se va comunica odata cu fnuntul de participare si va avea loc efectiv la cererea scrisa a solicitantilor.

Orice reclamație ulterioară, după încheierea procesului verbal de atribuire închiriere privind starea spațiului atribuit este tardiva.    —*=


Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române,    omigafa de

a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentația de atfîbuir^fătăt plicul exterior cu documentele de calificare.

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabilitate care va fi de 90 de zile și se depune la sediul Registraturii PMB, pana la data limita stabilită în anunțul de participare

Nerespectarea datei și orei stabilite pentru depunerea ofertelor sau depunerea acestora la o alta adresa, se considera oferte întârziate și decad solicitanții din dreptul de a participa la atribuire, acestora urmând să li se returneze plicurile cu ofertele nedeschise.

Oferta se înaintează pentru înregistrare cu adresă de înaintare conform Formularului O, care face parte din documentația de atribuire.

B2. CRITERII DE VALABILITATE

“    Criteriile de valabilitate au caracter obligatoriu pentru ofertanți, iar nerespectarea lor atrage

descalificarea ofertelor și imposibilitatea participării ofertanților la atribuire.

Pentru ca solicitarile/ofertele sa fie valabile, acestea trebuie sa conțină următoarele documente:

1.    acte doveditoare privind achiziționarea documentației de atribuire si a caietului de sarcini in

valoare de_lei (chitanța sau OP în original), această sumă nefiind restituită

2.    acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura in valoare de

_lei (aceasta suma va fi restituita )

3.    documente care dovedesc calitatea si capacitatea ofertantului, după cum urmează:

opis întocmit de ofertant , semnat si stampilat , in care sunt precizate toate documentele depuse in plic cu mențiunea daca sunt in original sau in copie

-    fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2)

-    declarația de participare, semnata si stampilata de ofertant (Formularul 3)

-    certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului în original sau copie legalizată și documente de înființare si de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv (copie) pentru persoanele juridice

copie după actul de identitate in cazul persoanelor fizice ( PFA)

certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice privind achitarea tuturor obligațiilor fata de bugetul de stat, valabil la data depunerii ofertei (dacă certificatul nu este valabil la data deschiderii ofertei sau ofertantul figurează cu obligații neachitate, oferta va fi declarata neconforma)-    certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe si Impozite privind achitare^/tuturtfiobligaf iilor

fata de bugetul local, valabil la data deschiderii ofertei (dacăcertifîcatubvalabil la data deschiderii ofertei sau ofertantul figurează cu obligații neăfțifrăif",oferta vp fi declarata neconforma)    ---

-    certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului valabil la data desfășurării procedurii, în original sau copie legalizată — pentru persoanele juridice

-    copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire (procură legalizată dacă este cazul)

-    declarație privind neîncadrarea in cazurile de conflict de interese astfel cum sunt prevăzute in Formularul 4

-    ultimul bilanț depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice (necesar doar pentru persoanele care au obligația legală de a încheia și depune bilanț contabil)

-    dovada ca ofertantul nu are datorii fata de Municipiul București

O?. ORGANIZAREA Bl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

Pentru atribuirea contractului de închiriere pentru spațiul situat în_se

aplică procedura de închiriere prin negociere directă, tariful de pornire al ofertelor fiind de__

lei/mp/lună conform H.C.G.M.B.nr.../2018.

Documentația de atribuire este disponibilă la sediul PMB din Bd. Regina Elisabeta nr.47,

sector 5 si poate fi ridicată după achitarea costului ei de_lei, începând cu data publicării

anunțului privind procedura de închiriere.

Costul documentației nu se restituie participanților.

Garanția de participare la procedura este in cuantum de 5% din tariful maxim al chiriei /luna, in lei si se achita la casieria ........ sau prin OP in contul...... aceasta suma urmând a fi restituita in

termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului cu ofertantul câștigător.

Ofertantului câștigător i se va restitui garanția de participare, numai după constituirea garanției Qpntractuale (garanție de bună execuție).

Garanția contractuala este in cuantum de_lei si se poate constitui prin scrisoare de

garanție bancară valabilă pe toată durata contractului, depozit bancar in contul ......... sau prin

achitare la casieria unității, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului. Garanția se constituie la nivelul de 3 chirii lunare, asa cum a fost ofertată de solicitantul caruia i s-a atribuit contractul de închiriere

D. DURATA ÎNCHIRIERII SI CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII


I. Durata închirierii este de 5 ani de la data semnării contractului de închiriere, data la caț va proceda si la predarea efectiva a spațiului închiriat. Cel puțin 2 ani de la data incheierii contrac de închiriere nu se schimba obiectul de activitate.

După expirarea perioadetj^tfionate^ăi sus contractul poate fi prelunjfifd&tiP^

locatorului, in baza solicitapii șcfîSefi'ibocafarulăî. ^rmulata in perioada de vala^

Prelungirea contractului fiu vcțideppsilifirme^ld^Ș^inir-i ’O7,:rî‘

2. în cazul nerespectării clauzelor principale prevăzute în contract chiriei, schimbarea destinației, subînchirierea) rezilierea va opera de plin punere în întârziere (pact comisoriu) și se va proceda la preluarea spa încheiat de administratorul spațiului.

\somație sau f/


3.    Este interzisa subînchirierea, asocierea, cesionarea de către locatar în tot sau in parte unei terțe persoane a obiectului închirierii, în caz contrar rezilierea operand de plin drept Jără notificare prealabila, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecata.

4.    Obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor sunt în sarcina locatarului, iar acesta este obligat si la plata taxei pe clădire și a utilităților si cheltuielilor comune de întreținere.

5. La încetarea contractului, locatarul este obligat sa restituie liber de orice sarcina si in stare corespunzătoare folosirii bunul închiriat, garanția contractuala fiindu-i restituita doar după îndeplinirea integrala a obligațiilor asumate prin contract.

E. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Atribuirea contractului de închiriere se va face în funcție de nivelul cel mai mare al chiriei Qfertate.

E. DISPOZIȚII FINALE

1.    Contractul de închiriere se semnează in termen de 15 zile calendaristice de la data realizării comunicării anunțului de atribuire a contractului, în conformitate cu regulamentul cadru al închirierii.

2.    Refuzul ofertantului câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage plata de daune-interese, precum si pierderea garanției de participare

3.    Forma contractului de închiriere face parte din integranta din H.C.G.M.B. nr.,./2018 si cuprinde clauzele stabilite de municipalitate in completarea celor din caietul de sarcini, fără sa contravină obiectivelor închirierii.

4.    Formularele(0-4) prevăzute in caietul de sarcini fac parte din documentația de atribuire.

0REȘEDINTE,

COMISIA DE EVALUARE
privind închirierea prin negociere directa

FIȘA TEHNICO-ECONOMICĂ A SPAȚIULUI CU ALTA DESTINAȚIE

1.    Adresa spațiului cu altă destinație

2.    Suprafața

3.    Regim de înălțime,

4.    Spațiul este parte dintr-o clădire monument istoric

5.    Spațiul este parte dintr-o clădire încadrată în clasa de risc seismic

6.    Cota teren aferentă

7.    Clădirea în care este spațiul este:

7.1.    Construită în anul

7.2.    Construită din....

8.    Utilități cu care este dotat spațiulInstrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare oferte


Ofertele pentru procedura de închiriere a spațiului cu altă destinație situat î se vor elabora si prezenta conform prezentelor instrucțiuni întocmite in conformitafecir al procedurii.

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabilitate care va fi de 90 de zile si se depune la sediul Registraturii PMB, in atentia Serviciului Concesionari din cadrul Direcției Patrimoniu, care va comunica operatorului/administratorului si eventualele solicitări de vizionare a spațiului. Oferta se depune până la data limită stabilită în anunțul de participare_.

Nerespectarea datei și orei stabilite pentru depunerea ofertelor sau depunerea acestora la o alta adresa, se consideră „ ofertă întârziată” și decad ofertanții din dreptul de a participă la licitație, acestora urmând sa li se retumeze plicurile cu ofertele nedeschise.

. Oferta se înaintează pentru înregistrare cu adresă de înaintare conform Formularului 1, care face •parte din documentația de atribuire, acestea urmând să fie transmise in doua plicuri sigilate unul exterior si unul interior, care se înregistrează la sediul Registraturii PMB.

Ofertele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneala neiradiabila și semnate pe fiecare pagina de ofertant sau reprezentantul ofertantului, iar pentru documentele emise de instituții acestea trebuie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Orice adăugare, ștersătură, interliniere sunt valide doar daca sunt vizate de către persoana autorizata sa semneze oferta.

Criteriile de valabilitate au caracter obligatoriu pentru ofertanți, iar nerespectarea lor atrage descalificarea ofertelor si imposibilitatea participării ofertanților la licitație.

PLICUL EXTERIOR va trebui să conțină:


acte doveditoare privind achiziționarea documentației de atribuire si a caietului de sarcini in valoare de_lei (chitanță sau OP in original), aceasta suma nefiind restituită

acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura in valoare de _lei (aceasta suma va fi restituita)

3. documente care dovedesc calitatea si capacitatea ofertantului, după cum urmează:

opis întocmit de ofertant, semnat si stampilat, in care sunt precizate toate documentele depuse in plic exterior/interior cu mențiunea dacă sunt în original sau in copie - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2)


certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului in original sau copie legalizata si documente de înființare si de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv (copie) pentru persoanele juridice si copie si original CIF


copie după actul de identitate in cazul persoanelor fizice

certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice privind achitarea I de bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertei(daca certificatufnu eQe valabil la data deschiderii ofertei sau ofertantul figurează cu obligații neachitate , oferta'va fi declarata neconforma)

certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe si Impozite privind achitarea tuturor obligațiilor fata de bugetul local, valabil la data deschiderii ofertei(daca certificatul nu este valabil la data deschiderii ofertei sau ofertantul figurează cu obligații neachitate, oferta va fi declarata neconforma)

certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului valabil la data desfășurării procedurii, in original sau copie legalizata - pentru persoanele juridice

copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire (procura legalizata daca este cazul)

declarație privind neîncadrarea in cazurile de conflict de interese astfel cum sunt prevăzute in Formularul 4

ultimul bilanț depus si înregistrat la Direcția Finanțelor Publice (necesar doar pentru persoanele care au obligația legala de a încheia și depune bilanț contabil)

PLICUL INTERIOR va fi inscripționat „Oferta Financiara” și se marchează cu denumirea ofertantului, precum si sediul social sau domiciliului acestuia, se sigilează si se va introduce in plicul EXTERIOR alături de documentele de calificare prevăzute in caietul de sarcini. Acest plic va cuprinde oferta financiara completata pe Formularul 1, fiind exprimata in lei/mp/luna.(formularul face parte din documentația de atribuire).

PLICUL EXTERIOR (care cuprinde si PLICUL INTERIOR cu oferta financiara), netransparent si sigilat se va depune cel mai târziu pana la data de_, ora_si se va marca astfel:


Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere pentru spațiul situat in înainte de data_ , ora___”


„A nu se deschideInformații privind criteriul de atribuire a contractului de închiriere si informații privind utilizarea cailor de atac


Atribuirea contractului de închiriere pentru spațiul situat în_, se va

face in funcție de nivelul cel mai mare al chiriei oferit de către participanții la procedura organizata de Comisie.

Comisia de evaluare are dreptul de a exclude din procedura :

-orice ofertant împotriva căruia s-a declanșat procedura insolvenței în condițiile Legii nr.85/2014

-    orice ofertant care nu si-a îndeplinit obligațiile de plata ale taxelor si impozitelor datorate către bugetul de stat si bugetul local

-    în cazul in care a deținut alte contracte încheiate cu PMB si nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contract

-    ofertanții care prezintă informații false în legătură cu situația proprie

Totodată comisia are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește o cerință din documentația de atribuire sau caietul de sarcini.

în situația in care comisia considera necesar poate solicita clarificări participanților pentru demonstrarea conformității ofertelor cu cerințelor solicitate, aceștia fiind obligați să răspundă in termen de 3 zile de la data primirii solicitării.

După analizarea ofertelor si stabilirea ofertei câștigătoare care se consemnează in procesul-verbal încheiat de Comisie , se va întocmi raportul cu rezultatul procedurii si va informa in scris ofertantul declarat câștigător, cât si ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor, indicând după caz motivele care au stat Ia baza excluderii sau respingerii lor.

Cai de atac împotriva rezultatelor procedurii de atribuire

Ofertanții nemulțumiți de deciziile luate in cadrul procedurii de atribuire, pot formula contestații care vor urma urma regimul prevăzut de Legea nr.554/2004

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea spre închiriere a spatiilor se soluționează de instanțele de contencios administrativ iar litigiile referitoare la încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de închiriere se soluționează de către instanțele de judecata de drept comun având in vedere ca spatiile ce se închiriază fac parte din domeniul privat al Municipiului București.


OFERTANTUL (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTACătre ..................... .................................................

(denumirea si adresa completa)

Domnilor,

1.    Examinând documentația de atribuire, subsemnatii, reprezentanți ai ofertantului _, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si

(denumirea/numele ofertantului) cerințele cuprinse în documentația mai sus menționata, sa inchiriem spațiul situat

jn................................... pentru suma de activitatea de.................................................... ceea ce inseamna ca oferim o

Phirie lunara de.../m.p„ conform Anexei 5 la HCGMB nr........../2018

(suma in litere si în cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de_lei.

(suma în litere si în cifre)

2.    Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa inchiriem spațiul conform cerințelor caietului de sarcini.

3.    Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de

_zile, respectiv pana la data de_

(durata în litere st în cifre)    (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.    Pana la încheierea si semnarea contractului de inchiriere aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5.    Precizam

U depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

|J nu depunem oferta alternativa.


(se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles si consimțim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garanția de buna execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Data /    /


, in calitate de


_, legal autorizat sa semnez
Fifa cu informații generale privind ofertantul

Denumire

CUI/CIF

Adresă:

Localitate: București Cod poștal:_Țara: România


Punct(e) de contact:

_Telefon:_

E-mail:_Fax:_

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): -

Adresa sediului principal al solicitantului (URL): -OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)


DECLARAȚIE

de participare

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele persoanei

fizice/reprezentantuiui operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de

negociere directa de atribuire a spațiului situat in...........................................................................organizată

de COMISIA DE ANALIZA SI VERIFICARE A SOLICITĂRILOR DEPUSE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUAȚIEI LOCATIVE A SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTĂRI SERVICII DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în următoarele situații:

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

d)    nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e)    nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză ;

f)    nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care să conducă la o distorsionare a concurenței;

g)    nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract incheiat cu Municipiul București sau unitari subordonate ale acestuia, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h)    nu mă fac vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea Comisiei, am prezentat aceste informații solicitate sau sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;

i)    nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al Comisiei, să obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor Comisiei privind excluderea mea din procedura de atribuire

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că, Comisia are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.DECLARAȚIE

pe proprie răspundere privind neincadrarea in cazurile de conflict de interese

Subsemnatul/a ........................ având calitatea/funcția de ........................ în cadrul

....................................în calitate de....................ofertant în procesul de atribuire

prin negociere directa a spațiului situat in......................................................declar

pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații următoarele:

V - nu sunt sof/soție , ruda sau afin pana la gradul IV inclusiv cu persoane care fac parte din COMISIA DE ANALIZA SI VERIFICARE A SOLICITĂRILOR DEPUSE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUAȚIEI LOCATIVE A SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTĂRI SERVICII DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Confirm că, în situația în care aș descoperi, în cursul derulării procedurii de atribuire că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din procesul de ofertare.

Data    Semnătura