Hotărârea nr. 425/2018

HOTARAREnr. 425 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 42/2003 PRIVIND REGULAMENTUL DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SI A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA, CONFORM LEGII DIN FONDUL LOCATIV DE STAT


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii din fondul locativ de stat

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciul Spațiu Locativ și cu altă Destinație nr. 14037/25.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 122/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 484/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr, 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, cpnfrom legii, din fondul locativ de stat;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 13, art. 45 alin. (2) și art. 81. alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art.8 din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 8 transmiterea de către Administrația Fondului Imobiliar a listei cu toate spațiile libere cu destinația de locuință, din domeniul public și privat aflate în proprietatea Municipiului București și de stat, pe care le are în administrare, disponibilizate din orice motiv și al terenurilor aferente acestora, către Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație, în vederea repartizării până la data de 15 ale fiecărei luni."

Art.II După art, 8 se introduc art.81și art.82 care vor avea următorul cuprins:

”Art.81 Repartizarea spațiilor cu destinația de locuință libere, către Consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 în vederea repartizării de către acestea, se face de către Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație cu aprobarea Primarului General, reținându-se la dispoziție un număr de locuipțe-proporționaf cu solicitările aflate în evidența Primăriei Municipiului București."    A â>;•*. /    //    i


Bucilres
CONFORM CU ORIGINALUU

,”Art.82 Spațiile care fac obiectul art.1 se vor-reparozEf solicita>#lb’r/îj1dreptățiți în urma aprobării de către Comisiile abilitate."

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar, Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație, Primăriile Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Elfsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,; 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

e