Hotărârea nr. 424/2018

HOTARAREnr. 424 din 2018-07-26 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 16/2014 PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RECONSTRUCTIA STATUII ION C. BRATIANU


CONFORM CU

Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 16/2014 privind realizarea obiectivului de investiții "Reconstrucția Statuii Ion C. Brătianu"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3629/3617/09.07.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 54/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 483/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitările Administrației Monumentelor si Patrimoniului Turistic nr. 3617/06.06.2018 și nr. 3873/13.06.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și pct. 10 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.l Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 16/2014 privind realizarea obiectivului de investiții "Reconstrucția Statuii Ion C. Brătianu"se modifică și va avea următorul cuprins;

"Art.1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții "Reconstrucția Statuii Ion C. Brătianu" cu termen de finalizare în anul 2018”

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 16/2014 rămân neschimbate.

Art.lll Direcția Cultură, Sport, Turism, Direcția Generală Economică și Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea

București, 26.07.2018 Nr. 424’