Hotărârea nr. 423/2018

HOTARAREnr. 423 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REALIZARE SI AMPLASARE STATUIE/ANSAMBLU MONUMENTAL NELSON MANDELA"Consiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA


........

privind aprobarea obiectivului de investiții "Realizare și amplasare statuie/ansamblu monumental Nelson Mandela"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4616/4844/24.07.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 53/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 482/26.07.2018 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea Administrației Monumentelor si Patrimoniului Turistic nr. 4844/23.07.2018;

în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții "Statuie/Ansamblu monumental Nelson Mandela".

Art.2 Amplasarea monumentului de for public se va realiza în str. Știrbei Vodă nr. 26-28, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Se aprobă realizarea monumentului de for public prin organizarea unui concurs de soluții de către Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Art.4 Finanțarea realizării obiectivului de investiții, aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, inclusiv a documentației tehnico - economice, va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al municipiului București, aprobate pentru anul 2018, prin introducerea costurilor necesare în bugetul propriu al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlanao Ci


București, 26.07.2018 Nr. 423'