Hotărârea nr. 421/2018

HOTARAREnr. 421 din 2018-07-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA CLUBULUI COPIILOR SECTOR 1 - BAZA SPORTIVA CIRESARII DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea Clubului Copiilor Sector 1 - Baza Sportivă Cireșarii din domeniul public

al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4655/25.07.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 14036/25.07.2018 ;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 123/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 480/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurije proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea Clubului Copiilor Sector 1 - Baza Sportivă Cireșarii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 După preluare, imobilul va fi reabilitat și va fi folosit pentru desfășurarea de activități sportive.

Art.4 în cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației Național, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5 Predarea - preluarea bunului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a


Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunică Secretariatului'^nereP a Guvernului prin grija Secretarului General al MunicipiuluiSucurești.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

\n

Anexa 1Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod

clasificare

Descriere bun

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

&1

36634

8.29.09

Imobil format din teren și sală de sport

Statul român din administrarea Ministerului

Educației Naționale

Municipiul București în administrarea Consiliului General al Municipiului București

2