Hotărârea nr. 420/2018

HOTARAREnr. 420 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. ORZARI NR. 53, SECTOR 2 BUCURESTI IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU SPECIALIZAT CARE SA ACORDE SERVICII MEDICALE, SERVICII DE INGRIJIRE, PRECUM SI SERVICII SOCIALE PERSOANELOR CU NEVOI MEDICO-SOCIALE
ROMAN1A


" 'hotărâre

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Orzari nr. 53, sector 2 București în vederea

înființării unui centru specializat care să acorde servicii medicale, servicii de îngrijire, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico - sociale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13964/24,07.2018, Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 16830/24.07.2018 si Administrației Fondului Imobiliar nr. 42034/24.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 125/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 479/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 15568/10.07.2018 înregistrată la Administrația Fondului Imobiliar cu nr 39524/10.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011;

-    Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

-    Hotărârea nr. 199/2018 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

In temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit, c), alin (5) lit. a), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Orzari nr. 53, sector 2 București, în suprafață utilă totală de 347,22 mp și curte de 53,00 mg^în-vederea înființării unui centru specializat care să acorde servicii medicale, servicii dtUrigfijir&.I p/pbwn și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico - sociale .

Art.2 Spațiul prevăzut la art 1 se ioentific^^rf^mSchițelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre._L    j j_

B-dul Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, se&ofeS’Bibtțiânici; telZ)21305 55 00; www.pmb.ro

Art.3 Predarea - primirea spațiului se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.4 Spațiul de la adresa menționată la ari. 1 din prezenta hotărâre se exclude din lista spațiilor care se pot vinde în temeiul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Ari.5 Costurile lucrărilor de reparații, igienizare și întreținere a spațiului, precum și plata tuturor utilităților și a taxelor aferente spațiului sunt în sarcina utilizatorului Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2\n

Anexa 1


lî-sOSlL SlR. Or’ZÂRl /h PLAN ETAJ 2 ■

PARTER

/—'

■ Nr.

crt

r*

Destinația

s.

t mp ]    1

i 1

Camera Producție

63,46 j

î 2

Depozit

36,77 '

3

Depozit

29,90 )

4

Biiou

7,05 1

. 5

Grup sanitar

..... ..—— - — -,-l

6,52 !

6

Culoar

5,46 !

TOTAL PARTER

149,17 j


TAJ

Nr.

crt

Destinația

Su

{-rriP J ,

7

Depozit

O^l^tRMCU ORIGINALUL

TOTAL LT A.) 1

■59,SS    /xz "


ETAJ 2

Nr.

crt

Destinația

[mp]

8

Depozit

31,97

9

Depozit

26,37

-* .

TOTAL ETAJ 2

SUBSOL

_.^34_

Nr.

crt

Destinația

Su

[ mp]

10

Camera

44,05

11

Camera

35,78


_TOTAL SUBSOL 10'i AL SUPRAFEȚE UTILE SUPRAFAȚA CURTE


-■•5A O.-ZA4*. N-S. 53 secî. 2 iU-CAPîl ULATIE SUPRAFEȚE