Hotărârea nr. 419/2018

HOTARAREnr. 419 din 2018-07-26 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. PROMETEU, FN, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 340 MP, TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII EXTINDERII UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE HOTEL


«0


Consiliul General al MunicipîuîuîBucurești ROMANIA

*•    *    Ui4:ai»    en.nl

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în Str. Prometeu, fn, sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului

București, necesar realizării extinderii unui imobil cu destinația de hotel

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului și al Direcției Patrimoniu nr. 8319/1/11.05.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 71/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 437/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/27.03.2008 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, adresa Primăriei Sectorului 1, Biroul Reglementări Urbanistice și Arhivă nr 7449/E/859/05.03.2018, precum și Certificatul de Urbanism nr. 2381/239/P/40801/29.12.2016 eliberat de Primăria Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) și art. 22 alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului privat al Municipiului București, terenul situat în str. Prometeu fn, sector 1, în suprafață de 340 mp, identificat pe planul cadastral scara 1 ;500 (anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului București, str. Prometeu fn, sector 1, în suprafață de 340 mp, în favoarea S.C.C. ERBAȘU S.A.

(2) Terenul aflat în proprietatea Municipiului București, ce face obiectul concesionării este identificat în CF București sub nr. 269599, având nr. cadastral 269599, necesar realizării extinderii unui imobil cu destinația de hotel.

Art.3 Terenul menționat la art. 1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005.

Art.4 Redevența anuală va fi negociată, suma de pornire fiind calculată conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 21 l/SO^^Q^Q^modificată, este de 13.022,49 Euro/an, reprezentând 59.486.76 lei/anf Stima^va^fi,Actualizată la cursul de schimb


.. V

'V "C I, ''    </

valutar, stabilit de BNR, Ia data semnării contracta    "îf fnaț mică decât

redevența aprobată prin prezenta hotărâre.

Art.5 Durata concesionării este de 49 ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dtil Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1N>V\

~ AA< ' \


o £?J


. '^O'S3.73 ’    V \    (—Ș

\V \ x 4, 63    J—-

J 67 \\ X- X


\£7£?    \'< K '\ v<

'    ^7T5


\A\

N X J. J71


A o 83 33


(£^a


-- 7575?—'S'^?Y>

z    \

„MJ?___?    °3+3£


n

«i

L_j*-wrz


'£?& 3373 0 £3.33


.^STR.GL.ȘTEr-AN .^BURILEANU

zr———=șșșț


<*0?


V-4 ,


'■i.37


4 '' .Ti ^•7


,.,    8^33

-    ,y.‘


1 I i1

7    »

I I j 1 «if’

Mî 1 12 ~>l1 91 $> ~£ten dur-.'m''unrttiti

* ei

fftsr _ -


5iJf a; ,-j-


-----


i z-


2?JT 1 £>


P—Sg?'


pd&r


^«4S3r____


nSM

rBl OC TBG


ir-


-HOTEL ERBAS-

sc^7.^00«- MUNiCIPIVL BUCUREȘTI *~ Teritoriul adm SECTOR I

3J30O °83S7 Cod S1RUTA i79 I4J Adresa

Strada CĂPITAN AV. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU nr 27    /

Nr cadastral al corpului de proprietate .'...^..f.i\\ -8383    ~

\ v \ \ c 36-39S\£'


\X\\ -^pyxn \ \ \ \    £3\țș

w.

\ \ X \ °ffj ^ \ 3 \\\\

'\?A.


X ^33 33


LX'-,Ax'
O (ixZrg? i'' 3SJ£2 E    1

575#    5ȚȚ£ —

_    t    X’TJ—_.f ' ~    ~    z-f/---

V    T'^.'Perc^    ------

7 J    _____ t^Tr-


1 r-


C>O£./Cz/'7jS2e

Ccwee^'c'A'4-r'

3£o Vz^.


V- i


O(U»'


Zl


\' X\


,57


A,ffb


$'3^


31^ re—    , ,

----- —    II

~î r    —

•^<- 'P f| 63) 8CC/6 P V


_____1 L-

.. _ JI *ff i 4S


z

;, s.    '■ 33    3    ..


fz--—---—;    j

z» —    L. — ■»—-*•— -


3^33    * 8^30


A.J


Numele și prenumele proprietarilor: S.C.C. ERBAȘU S.A.

Str. Nicolae Caramfil nr 72, bloc XXnA, apt. 1-2 z Sector 1, București'83.1?


O 33


pr


9? O


873F R


W—'    77

sîȘj-.™')! ai Y


;    ____Semnătura și ștampila


zPuncte latură

Dist

fmj

Puncte latură

Diit

[ml

' 824 -636

17,59

818-819

3,82

? 636-628

27,08

819-820

0,46

628 -627

1,54

820-1004

3,42

627-62$’

"$39

1004-1005

1.41

626 -1001

3,83

1005-646

4,12

1001 -803

1.60

646-645

3,61

803 -637

830

645-644

4,07

637-1015

2,33

644 - 643

0,70

1015 -1016

5,14

643 -642

0,74

1016 -653

1,88

642-1006

4,27

653 -813

7,67

1006-1007

1,44

813 • 1002

1.61

1007 - 641

3,92

1002 ■ 1003

2,81

641 -640

2,44

1003 -817

2,81

640 -1008

5,32

817-818

136

1008-824

3,80


Nr. pd

EST

NORD

Nr. pet

EST

NORD

624

556159.981

343229241

818

556163.779

343230.660

1008

556163.773

343229.484

817

556164.549

343229.541

640

556164.044

343224.175

1003

556183.657

343226.875

5    641

556166.469

343224.317

1002

556185.569

343224.815

-    1007

556166.270

342228226

813

556185.694

343223.210

1006

556167.708

343226.312

653

556178.059

343222.435

642

556167.966

343224.048

1016

556176.180

343222.387’

643

556168.700

343224.111

1015

556177.125

343217,338

644

556168.688

343224.811

657

556179.338

343218.080

’    645

556172.738

343225.216

603

556187.560

343219.221

646

556172.522

343228.824

1001

556189.155

343219.386

1005

556176.626

343229.146

626

556189.507

343215.569

1004

556176.517

343230.547

627

556188.122

343215.462

820

556179.926

343230.814

628

556168.226

343213.922

819

555179.975

343230.362

636

556161.205

343211.695

TOTAL SUPRAFAȚA = 360.00 mp    /O

o;

cu

in

inU7