Hotărârea nr. 418/2018

HOTARAREnr. 418 din 2018-07-26 PRIVIND STABILIREA DESTINATIEI DE LOCUINTA DE NECESITATE PENTRU LOCUINTELE CARE SUNT 100% PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, REZULTATE DIN CERTIFICATELE DE VACANTA SUCCESORALAConsiliul General al Muni6tptului-§ucureștî ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din Certificatele de vacanță succesorală

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13790/20.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 115/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 436/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 457/2017 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuințelor nr. 114/1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.’213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 17, art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se

locuințele care

I

Certificatele de
Art.2 Bunurile imobile prevăzute la , Jr fi destinate cazării temporare a persoanelor/familiilor ale căror locuințe sunt supuse lucrărilor de consolidare, reabilitare și nu se vor înstrăina.

Art.3 Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Patrimoniu - Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2