Hotărârea nr. 415/2018

HOTARAREnr. 415 din 2018-07-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 35/04.06.2018, SITUAT IN BUCURESTI, BD. TINERETULUI NR. 27, BL. 18, SC. 1, ET. 8, AP. 35, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
Consiliul General al MumlrâniîurSucuresti ROMÂNIA

1    J    îflia lin Alico tu    rU.

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 35/04.06.2018, situat în

București, Bd. Tineretului nr. 27, bl. 18, sc. 1, et. 8, ap. 35, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 7826.2/15.06.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 112/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 433/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 35/04.06.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (1) și (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 35/04.06.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va/Suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art>^ jyf i

Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marian Orlando Cule

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 35/04.06.2018

Nr.

crt

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Bd. Tineretului

nr. 27, bl. 18, sc. 1, et. 8, ap.

35, sector 4

Apartament compus din 2 (două) camere și dependințe,

împreună cu o cotă indiviză de 0,55% din suprafața de

folosință comună a imobilului, precum și dreptul de folosință asupra terenului indiviz aferent, corespunzător unei suprafețe

de 7,24 mp.

3