Hotărârea nr. 414/2018

HOTARAREnr. 414 din 2018-07-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 64/30.05.2018 SI NR. 65/30.05.2018, SITUAT IN BUCURESTI, DRUMUL TABEREI NR. 71, BL. TD42, SC. 1, ET. 2, AP. 15, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIARHOTARARE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 64/30.05.2018 și nr. 65/30.05.2018, situat în București, Drumul Taberei nr. 71, bl. TD42, sc. i, et. 2, ap. 15, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 4036.2/15.06.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 111/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 432/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatele de vacanță succesorală nr. 64/30.05.2018 si nr. 65/30.05.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (1) și (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatelor de vacanță succesorală nr. 64/30.05.2018 și nr. 65/30.05.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.


Art,4 Administrația Fnnriiilni-lmnhilb asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului <jLe ^specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Muaicipjyliii București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatelor de vacanță succesorală nr. 64/30.05.2018 și nr. 65/30.05.2018


Nr.

crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Drumul Taberei

nr. 71, bl. TD42, sc. 1, et. 2,

ap. 15, sector 6.

Apartament compus din 2 (două) camere de locuit și

dependințe cu o suprafață utilă de 49,93 mp și o suprafață

totală de 53,00 mp, împreună cu cota indiviză de 1,50% din

suprafața de folosință comună a imobilului, precum și cu

cota de 1,50%, respectiv suprafața de 8,15 mp din terenul

aferent, atribuit în folosință pe toată durata existenței

construcției, având nr. cadastral 221151-C1-U36.

3