Hotărârea nr. 413/2018

HOTARAREnr. 413 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A COTEI DE ½ DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. NICOLAE TONITZA NR. 9, SECTOR 3, IN VEDEREA REALIZARII FORMALITATILOR DE PUBLICITATE IMOBILIARAConsiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

1    J    ț 2âl& țJAflAlGO'tiHK'W-.jruA


privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a cotei de % din imobilul situat în București, str. Nicolae Tonitza nr. 9, sector 3, în vederea realizării formalităților de publicitate imobiliară

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13657/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 110/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 431/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    art. 3 alin. (4) și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 41 alin. (7) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a cotei de % din imobilul situat în București, str. Nicolae Tonitza nr. 9, sector 3, imobil ce se identifică conform planului anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Terenul menționat la art. 1 nu constituie rezervă pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau a Legii nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

\n

Anexa 1ANEXA NR. 1.35*1

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr, cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobiluiu'

1191

STRADA PICTOR NICOLAE TONITZA NR 9

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

SECTOR 3 - București


Nr

parcela


Categoria de folosința


Cc


Total


Cod


Destinația


i otăr


,Suprafața [mp]


Mențiuni


1191


Teren neimprejmuit (intra pot 1-2); gard metalic (intre pct. 2-3).


gard metalic pe soclu de beton (intra pct 3-7), zid construcție


(intre pct 7-9), gard prefabricat din beton (intre pct 9-13);zid construcție (intre pct. 13-19); neimprejmuit (Intre pct. 18-19-25),


gard din cărămidă (intre pct. 25-1);
Suprafața totala nWăjalg â^mebi|tBu(^ Dl9imp-

Suprafața din Șâct ț,1 ^4omp'^.'


Executant: DOROBANTU ALEXANDRU Seria RO-IF-F nr, 0024 Tei 07CADASTRU (O722327B7S)

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila Data Aprilie 201Sînspector


Confirm Introducerea Imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila Data..........—.....

Stampila BCP1