Hotărârea nr. 412/2018

HOTARAREnr. 412 din 2018-07-26 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 271/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 109/2003, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, A UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN STR. FIERARI NR. 5, SECTOR 2


Consiliul General al Municipiul________y
privind excluderea din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 271/2002 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003, cu modificările și

completările ulterioare, a unei părți din imobilul situat în str. Fierari nr. 5, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic nr. 11751/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 109/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 430/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    adresa nr. 2360/2018 a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar;

-    memoriul formulat de către Școala Gimnazială nr. 24 și Asociația Părinți, Profesori Școala nr. 24;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 112 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) și art. 81, alin. 2, lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 Se ia act de faptul că imobilul\identificat Jh anexa la prezenta

~    _i*. -i _i _i    • • ■ ! • ri    ■ •    *


hotărâre face parte din domeniul public al municipiului București, este în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 și are destinația de spațiu pentru activități specifice desfășurării actului educațional de către Școala Gimnazială nr. 24, sector 2.

Art.3 Imobilul menționat la art. 2 va fi inventariat de către Consiliul Local al Sectorului 2, conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Schimbarea destinației imobilului precizat la art. 2 fără respectarea prevederilor legale în vigoare, atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Zamfir


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1ANEXA NR. 1.35 la regulament)    •

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200    /


Nr. Cadastral Suprafața mâsuratâ(mp)


Adresa tmobiluiuî:Cc


367


TOTAL


367


Calcan Intre pct, 3,4,21, gard de beton Intre pct 21,5,6,22, calcan intre pct 22,7,8,9,1,12, gând de beton Intre pct. 12,2,3.


8. Oaie referitoare la construcții


Cod


Destinația


CI


CL


Suprafața construita la aol(mpj


200


C2


CA40


48


Mențiuni


Spațiu Comandai, S+P, aup, consL dea£ 245mp~


Depozlt, P, aup. conat dasf. 40mp"


Depozit, P, sup. consL deșt, 46mp


__ 288 ______

Suprafața totala masurata a 1/ lobilulul = 367 mp Suprafața din acțf* *85 mp
Inspector

Confirm introducerea bnoblulul fa baza

de date Integrau țl atribuirea nunUmiut cadastral Semnătura țl parafa Dața..„,...„.—3