Hotărârea nr. 411/2018

HOTARAREnr. 411 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL SITUAT IN STR. SERBOTA NR. 1 A, SECTOR 5Municipiului București


ROMAN IA

1»i6ÎUlfa    (WPt\rui


“    HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, imobilul situat în str. Șerbota nr. 1 A, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13537/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 108/25.07.2018, raportul Comisiei relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 36/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 429/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 127/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 5 și adresa nr. 68090/2018 emisă de Primăria Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) și art. 81, alin. 2, lit f), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 5 să achiziționeze, în numele și pentru municipiul București, terenul în suprafață de 477 mp situat în str. Șerbota nr. 1A, sector 5, teren identificat conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Terenul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București, va avea destinația de parcare și vaart. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 5, în numele municipiului București.

Art.6 Consiliul Local al Sectorui 5 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat ia art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Marian Orlando Culea    Georgiana Zamfir


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2\n

Anexa 11iNEEL

Al.fxriA *fMlUX4I.A M C M A U LC i»

Mînruutj.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 214112 București Sectorul 5A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:50812

TEREN Intravilan    Nr. cadastral vechi:15053

Adresa: Loc. București Sectorul 5, Str Serbota, Nr. IA, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

214112

477

bescriere; teren In suprafața de 477,00 mp., conform măsurătorilor menționate

in documentația topo-cadastrala prezentata;

- NR. CF 44193Z 3;Obtinut prin alipire; Imobil transcris din CF 44193/ 3 .

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

31827 / 27/11/2013

Act Notarial nr. 104, din 20/11/2013 emis de PETRAS COZETA;

82 ,

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota

actuala 2/8

Al

1) DOBRICA VALENTIN

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota

actuala 3/8

Al

1) NEMEȘ CARMEN-IONELA

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota

actuala 3/8

Al

1) DOBRICA CRISTIAN

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

,    'U.' .;,X


Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

«»Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vilen

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

477

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment t- (m)

1

2

5.005

2

3

2.316

3

4

3.904

4

5

,22.266

5

6

\8.292Document care conține date cu caracter personali qrptșj&'e'tle prevederile Legii Nr. 677/2001


Extrase penii u mim mare onl ne la athesa epay.Bncpl.ro


Formular veisuinoa 1 1


Nr cadastral

Suprafața/mp)*

Observații / Referințe

214112

477

Descriere: teren in suprafața de 477,00 mp., conform măsurătorilor menționate in

documentația topo-cadastrala prezentata;

- NR. CF 44193/ 3;0btinut prin alipire; Imobil transcris din CF 44193/ 3 .


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

5-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.J^ț    D3-201B in suma de 20,

pubiicltate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 30-03-2018 Data eliberării,

o 3 APR. 2016o-C-PiU^'' PQCANIA,

(parafa și semnătura)