Hotărârea nr. 410/2018

HOTARAREnr. 410 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CONSTRUCTIILOR SITUATE IN STR. SPATARUL PREDA NR. 1-3, SECTOR 5, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13538/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 107/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 428/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 130/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 5 și Expertiza tehnică realizată de expert Adina Zoe Simion;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu modificările și completările ulterioare;

art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă trecerea construcțiilor C1, C2 și C3 situate în str. Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5, înscrise în cartea funciară nr. 213617, din domeniul public al Municipiului BucureștMn domeniul privat al Municipiului București, pentru scoaterea din fuodftjife ^vederea casării, demolării șiB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 05001/, s

valorificării în scopul construirii unui nou imgbil cu destinația de sediu al Direcției Evidența Persoanelor Sector 5.

(2) Bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) se identifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea va fi adusă la îndeplinire de către Consiliul Local al Sectorului 5, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ -teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2\n

Anexa 1r^g' Oficiul Biroul

ANCEI

♦hmh xtritiMt*

* ♦    > 11111 fi

<»• n UHU* ,wt.


TEREN IntravilanJ ,/

ibllelfttfe Imobiliară BUCUREȘTI 'ubllcltăte Imobiliară Sectorul 5

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 213G17 București Sectorul 5


* KW rtP.A. Partea I. Descrierea Imobilului

Nr, CF vechi:49940 Nr. cadastral vechl.15350


Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp}

Observații / Referințe

Al

213617

bln acte: B29

Masurata; 836

Teren împrejmuit

Teren împrejmuit cu gard din beton Intre pct, 6,4,100,71,70,69 • 47,40.32,33,34,35 si 36, iar cu calcanul caselor intre pct 69,55 si 47 • 36.10 si 9-8,7 si 6.


Construcții


Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

213617-Cl

Loc. București Sectorul 5, Str Spătarul

Preda, Nr. 1-3. Jud, București

5. construita la sol:421 mp; Clădire S+P+lE. Construcție

cu planseu din beton si pereți din cărămidă. Suprafața construita desfasurata « 824 mp.

Al.2

213617-C2

Loc. București Sectorul 5, Str Spătarul

Preda, Nr. 1-3, Jud. București

5. construita ia soblO mp: Construcție anexa P.

construcție cu planseu din beton si pereți din cărămidă. SuDrafata construita desfasurata «10 mo.

Al,3

213617-C3

Loc. București Sectorul 5, Str Spătarul

Preda, Nr. 1-3, Jud. București

S. construita la sol:21 mp; Construcție anexa P.

Construcție cu planseu din beton si pereți din cărămidă. Suprafața construita desfasurata «21 mo.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate $1 alte drepturi reale

Referințe

151559 / 18/02/2008

Hotarare nr. 109, din 22/04/2003 emis de CGMB (ADRESA nr. 25059/26.06.2007 emis de PRIM. SECTOR 5;

ADRESA nr. 3581/15.11.2007 emis de PMB;ADRESA nr. 688099/12.12.2007 emis de PMB;ADRESA nr. 52321/13.12.2007 emis de PMB;DOSAR CADA5TRU nr. 151559/18.02.2008 emis de OCPI BUCUREȘTI:):

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin

PROPRIETATE, cota actuala 1/1

Al, Al.l, A1.2, A1.3

.. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, pana la prezentarea decretului nr. 92/1950 In baza caruia

1 Imobilul a fost naționalizat si pana la prezentarea certificatului fiscal la zl

45883 / 16/11/2017

nr. 30586, din 21/08/2017 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; Act Administrativ nr. 323, din 19/07/2017 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - AFI; Act Administrativ nr. 5898, din 02/11/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ASI5TENTA TEHNICA SI JURIDICA; Act Administrativ nr. 36204, din 05/10/2017 emis de MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR; Act Administrativ nr. 1558625/13740/1, din 19/10/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU; Act Administrativ nr. 245891, din 22/09/2017 emis de MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5;

B2


Se noteaza tn CFNI dosarul cadastral reactualizat nr.45883/16.11.2017

Al, Al.l. A1.2, A1.3


O.C.P.I. București, avand ca obiect desființare construcție C4 si actualizare Informații tehn 1 ce


Document care conține date i


ersonal,


protejate de prevederile LegJThtr.tdin 3


înscrieri privind dezmembrămldtele drepțuluf ele proprietate, drepturi reale de^garanțle șlsarcinl    -v .

NU5UNT    /    //i< /

\ "W    'V\

rm-

4—$-z/F n.    —

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața |mp)»

Observații / Referințe

213617

bln acte: 629

Masurata: 036

Teren împrejmuit cu gard din beton Intre pct, 6,4,100,71,70,69 -47,40,32,33,34,35

si 36, iar cu calcanul caselor Intre pct. 69,55 sl 47 - 36,10 sl 9 >6,7 sl 6.

* Suprafața este d

etermlnată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

8 Nr. topo

Observații / Referințe

1

•curți

construcții

DA

bln acte:

629

Masurata:

B36

teren împrejmuit cu gard din beton

Intre pct. 6,4,100,71,70,69 -47,40.32,33,34,35 sl 36, Iar cu calcanul caselor intre pct. 69,55 sl 47 -36,10 sl 9 -B.7 sl 6.

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație

construcție

Supraf, (ml

Situație

juridică

Observații / Referințe

Al.l

213617-C1

construcții

administrative sl social culturale

421

Cu acte

S. construita la sol:421 mp; Clădire 5+P+iE.

Construcție cu planseu din beton sl pereți din cărămidă. 5uprafata construita desfasurata = B24 mp.

Al .2

213617-C2

construcții anexa

10

Cu acte

5. construita la sol:10 mp; construcție anexa

P. Construcție cu planseu din beton sl pereți din cărămidă. Suprafața construita desfasurata =10 IT1D.

A1.3

213617-C3

construcții anexa

21

Cu acte

S. construită la sol:2l mp: Construcție anexa

P, Construcție cu planseu din bet_oo.ii pereți din cărămidă, Suprafața constțwfțȘfesIiU^rata =21 mp.

A3n4

3fiT7 CA

69

v-Ui'jU uuLII UllUXâ

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Leali Nr. 677/20

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i-(m|

1

2l

2.718

2

3

6.13

3

4

6.071

4

5

B.229

—9

6

3.547

6

7

9.687

7

8

0.801

B

9

1.815

9

10

14.248

10

11

1.42

11

12

7.76B

12

13

3.503

13

14

10.858

14

15

7.598

15

16

3.937

16

1

28.515
1 Distanța dintre puncte este formați din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile fn vigoare din cartea fundară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.