Hotărârea nr. 409/2018

HOTARAREnr. 409 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, O PARTE DIN IMOBILUL SITUAT IN STR. MOSOAIA NR. 52 SI O PARTE DIN IMOBILUL SITUAT IN SOS. BERCENI NR. 110, SECTOR 4Consiliul General al Municipiului Rtjcurești ROMÂNIAprivind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, o parte din imobilul situat în str. Moșoaia nr. 52 și o parte din imobilul situat în Șos. Berceni nr. 110, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic nr. 9651/3005/2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 106/25.07.2018, raportul Comisiei relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 35/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 427/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 114/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) și art. 81, alin. 2, lit. f), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziționeze, în numele și pentru municipiul București, terenul în suprafață de 24,39 mp ce reprezintă parte din imobilul situat în str. Moșoaia nr. 52 și terenul în suprafață de 477,77 mp ce reprezintă parte din imobilul situat în Șos. Berceni nr. 110, sector 4, în vederea realizării obiectivului de investiții Străpungere str. Turnu Măgurele și a obiectivului de investiții Supralărgire Șoseaua Berceni, terenuri iripntifir.atp nnnfnrm anpypi r.arP7fă£p'nartp intpnraniă din nrpypnta hntărârp

Art.2 Terenurile prevăzute la art '4—se~-defclară ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București, vor fi incluse în traseul străzilor, respectiv str. Turnu Măgurele și Șos. Berceni și vor fi administrate de către Consiliul Local al Sectorului 4, iar schimbarea destinației atrage după sine revocarea acestei hotărâri.

Art.3 Bunurile menționate la art. 1 vor fi inventariate de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și ( documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 4, în numele

municipiului București.

Art.6 Consiliul Local al Sectorul 4 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile menționate la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando CuleSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

f-PBucurești, 26.07.2018 Nr. 409


" "''Vi—B-dui Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1
fk t