Hotărârea nr. 408/2018

HOTARAREnr. 408 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI O PARTE DIN IMOBILUL SITUAT IN ŞOS. OLTENITEI FN, SECTOR 4


privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București o parte din imobilul situat în Șos. Olteniței fn,

sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 11771/12.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice, raportul Comisiei patrimoniu nr. 105/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 426/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 125/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art 81 alin. (2), lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziționeze în numele și pentru municipiul București, terenul în suprafață de 465 mp ce reprezintă parte din imobilul situat în Șos. Olteniței, fn, sector 4, teren ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de spațiu verde și loc de joacă pentru copii.

Art.2 Terenul prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului București și va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Art.3 Bunul menționat la art. 1 vor fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al MunjcipiuluiBucurești nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea ConsiUOluii Gerlerălal Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunziCONFORM CU ORIG,


Art.5 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza dabel6^^i„docu^ientelor deținute de către Consiliul Local ai Sectorului 4, în n^mpîe municipiului București.

Art.6 Consiliul Local Sector 4 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile menționate la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 26.07.2018

Nr. 408    Vo

/o

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ifir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,; 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

2

\n

Anexa 1ZW&M- . //■c,feM-fe «*, Wi

P'^.V    , */ t’£'3038 /or'

•73 OS/1


n bjfr.rr/

1/


o 8^3 O ,

O INVENTAR COORDONATE >v / o\ STEREOGRAFICE 1970    K


»<81|

Hr

Pct

LunflW

fcrtrt

W*’l

KM

»W

1

2

3

4

roiieras 323421077 322401KB 32230» 353

6001314» 500147 460 5001» cor 500,39 637

0.764

78 003 10 300 70 X»

S(S,>*3WB6mp P.TWton*(S71

14

Pct

Caonfcmate peWacwK»

LungM

Ut*,

P<U»1|

KM

YM

S

B

7

0

0

32241,074 322300-203 3223002» 322306.70, 3224,0 034

500163.361 5W,<0 320 S0OI3OQ7O 5B0T4Î.277 50019,933

13 470 12202

7 100 71 575

5 370

&(3ÎK’DrOOmp P>4J1 S77m

P*™u |S3J    L

Hr

Pct

Coortnrtrti petd* ax^r

mu«»)

XM

*M \

0

1

4

10

11

7

0

322470 034 3224,0 720 32230,353 327300 075 322366 B 71 322300 2» 332300.701

5OO151OS3 50015,WJ 560130 63? 500137 SOS 390,37500 MO,30 076 500,42272

\ 00,7

X335

aSan

7.100 I 21 575 |