Hotărârea nr. 407/2018

HOTARAREnr. 407 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILUL SITUAT IN BULEVARDUL TINERETULUI NR. 8, SECTOR 4


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 11813/09.07.2018 și al Direcției de Mediu nr. 6156/09.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 33/25.07.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 104/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 331/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr, 155/2018; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Bulevardul Tineretului nr. 8, sector 4, în suprafață de 1417 mp, teren ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor.

Art.2 Terenul prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului București și va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 4, iar schimbarea destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.

Art.3 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului Geriekal al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului Gen (1 Municipiului BucGrești nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art5 Documentația cadastrală va fi întocțȚută"pe baza datelor și documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului București.

Art.6 Consiliul Local Sector 4 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București și Consiliul Local Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


I II


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1MMCONFORM CU ORIGI


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BUCURI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4


ANGPI

4MKII1 «rvrMI*4t4 i>i lM t t r ■ < ți ti Hlfmu IKAtlH >» '


EXTRAS DE C

PENTRU,


CIARA


Carte Funciară Nr 2(ft9s4 București SiTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:52114 Nr. cadastral vechi:8758


Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Tineretului, Bulevard, Nr. 8, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

2019B4

Din acte: 1.490

Măsurată: 1.41B

Descriere: -teren liber de construcții;-teren in proprietate


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate $1 alte drepturi reale

Referințe

20367 / 16/10/2006

Raport De Expertiza Judiciara nr. D0SAR3649/1999, din 09/03/2000 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI -

SECȚIA A IV-A CIVILA (HOTARAREJUDECĂTOREASCA nr. 640/13.06.2000 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI -SECȚIA A IV-A CIVILA;DISPOZITIE nr. 679/10.02.2005 emis de PMB;CERTIFICAT MOȘTENITOR nr. 106/07. 09.2005 emis de NP CARMEN MARILENA POPA;PROCES VERBAL DE PUNERE IN POSESIE nr. 326 / 2005/07. 09.2005 emis de BEJ DORINA GONT;CERT1FICAT nr. 545058/506085/490846/9900/1087/14675/17.07.2006 emis de PMB-DEIC-SNU:):

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin MOȘTENIRE, cota

actuala B/B

Al

11 DANDES ILIE

306429 / 20/06/2008

Act nr.

B3

Se noteaza existenta contractului de vanzare-cumparare de drepturi

litigioase autentificat sub numărul 335/2000 BNP MONICA POP, avand ca obiect cota Indiviza de 15% di imobilul înscris in CF 52114, încheiat Intre Dandes Ioana, Tomescu Valentina Vasilica In calitate de vanzatoare si Dina Adriana, in calitate de cumpărătoare.

Al

158210 / 01/03/2011

Certificat Moștenitor nr. 9, din 18/02/2011 emis de BUP GRIGORE MIHAELA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin MOȘTENIRE, cota

actuala 7/8

Al

1) DANDES ILIE


. C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție șl sarcini

NU SUNT

zO
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații Z Referințe

201984

Din acte: 1.490

Masurata: 1.418

Descriere: -teren liber de constructil;-teren fn proprietate    ‘i > .‘X.

_

Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

1.418

-

-


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment t- (m)

7

8

59.472

8

9

8.791

9

10

11.447

10

11

14.415

11

12

6.376

12

13

4.862

13

14

15.805

14

15

3.733

15

16

12.41

16

17

3.421

17

1

52.31** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. •*» Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității Informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verlficare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/07/2018, 14:24


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001_Pagina 3 din 3

Extrase pentru Informare on-hne la adresa cpny.anepLro

Formular versiunea 1.1


3