Hotărârea nr. 406/2018

HOTARAREnr. 406 din 2018-07-26 PRIVIND INSCRIEREA IMOBILELOR "CINEMATOGRAFUL PATRIA", "CINEMATOGRAFUL EXCELSIOR", "CINEMATOGRAFUL COTROCENI" SI "CINEMATOGRAFUL GRADINA PARC” SITUATE IN SECTORUL 1, IN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind înscrierea imobilelor "Cinematograful Patria”, "Cinematograful Excelsior", "Cinematograful Cotroceni" și "Cinematograful Grădina Parc” situate în sectorul 1, în

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8501/10.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 103/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 424/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    Sentința Civilă nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel, rămasă definitivă;

-    procesele verbale încheiate în Dosarele de executare nr. 54/2018, nr. 55/2018,

nr. 57/2018 si nr. 58/2018 întocmite de către Biroul Executor Judecătoresc Sersea

1

Adrian - Eugen;

-    solicitarea Primăriei Sector 1 nr. K/1206/2018;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 123/2018; în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înscrierea imobilelor "Cinematograful Patria", "Cinematograful Excelsior", "Cinematograful Cotroceni" și "Cinematograful Grădina Parc" situate în sectorul 1, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București. Imobilele se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele menționate la art. 1 se află în administrarea Consiliului Local al


Art.3 Consiliului Local al Secte conform listei anexă la Hotărârea Consiliului Gt 186/2008.

ntâria bunurile precizate la art. 1 nicipiului București nr.


Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 186/2008, se completează în mod corespunzător.

Art.5 Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să efectueze toate formalitățile de publicitate imobiliară pentru imobilele prevăzute la art. 1.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, Romănfa; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1

\n

Anexa 1Sectorul 1 al Municipiului București


Anexa nr, 3


Sos Bucureslr Ploiesli 9-13

.    INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului BucureștiNr

crt

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

Valoare

inventar

Situația juridica

Elemente de identificare

descriptive

Adresa

Vecini

dobândirii

Tip

artera

Denumire

artera

Nr

postai

Sector

Tip aci

Nr/data

Emitent

Categoria H - Terenurile șl clădirile In care Ișl desfășoară activitatea Consiliul Local șl Primăria) precum și Instituțiile publice de interes local cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case șl palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinițe, cămine, spitale, policlinici, cămine de copil, de bătrâni și pentru persoane cu handicap și alte asemenea Instituții

1

Cinematograf

■Patria'

(teren + construcției

Nr Cadstral 251638

Bld

Magheru

li -14

i

nord - int. Bld Magheru Cu slr. Pictor Verona sud curți interioare ale imobilelor

vest - bld. Magheru bloc de locuințe

est- str. pictor Verona bloc de locuințe

2018

Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

CF

1246/2014

39/2005

328/2006

57/2018

2

51638

Curtea de Apel București Parlament Parlamen/~\ Birou Exefcutor \ Judecătoresc Sersea Adrian- r+> Eugen    \>,

OCPI

i

2

Cinematograf

"Excelsior"

(teren + construcție)

Nr. Cadstral 251462

Bld.

Ion Mihalache

174

1

nord- str. Dornei sud • curți interioare cartier de locuințe vest- beninăria privată est- cartier de locuințe

2018

Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere In posesie

CF

1246/2014

39/2005

328/2006

54/2018

2

51462

Curtea de Apel București Padament Parlamenta1'’ Birou Executor Judecătoresc Sersea Adrian-Eugen\ r

OCPI \ / ’<

\ * -

3

_

Cinematograf

"Cotroceni”

(teren + construcție)

Nr Cadstral 222505

Sw-

Cotroceni

1

nord- $05- Cotroceni sud- curte Interioară locuință

vest- bloc de locuințe str. Zării

est- bloc locuințe \sos. Cotroceni

2018

Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

CF    |

1246/2014

39/2005

328/2006

58/201B

2

22505

Curtea deS^pdt București Parlament Parlament

Birou Executor Judecătoresc Sersea Adrlan-Eugen

OCPI


CONFORM CU ORIGINALUL
-S>


Nr

crt

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indenlificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația iuridica

Elemente de identificare

descriptive

Adresa

Vecini

Tip

artera

Denumire

artera

Nr

postai

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

4

Cinematograf "Grădina Part"

teren

Nr. Cadastral 244458

Bld

Poligrafici

1

1

2018

Sentință Civilă

OG

Legea

Pro ce s-verbal de punere în posesie

CF

1246/2014

39/2005

328/2006

55/2018

2

44458

Curtea de Apel București Parlament Parlament

Birou Executor Judecătoresc Sersea Adnan-Eugen

OCPI

PREȘEDINTE • Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucure'


Dan el TudaracneSECRETAR - Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București

Daniela Nicoleta Cefalan4/—


MEMBRII:    Directorul executiv al Direcției Management Economic

Ort ansa Erone Boccea


-    Arhitectul Șef al Sectorului 1 al Municipiului București

Ciobanu Oprcscu Olivia Ana

-    Directorul executiv al Direcției Juridice

vî •

Culea AlexandbiwGJbriela


ucurețu <
2-