Hotărârea nr. 405/2018

HOTARAREnr. 405 din 2018-07-26 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI CE APARTIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PARTILOR COMPONENTE ALE OBIECTIVULUI "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI” SI DAREA ACESTORA IN ADMINISTRARE/CONCESIUNE
ROMANIAHOTĂRÂRE

privind declararea ca bunuri ce aparțin domeniul public al municipiului București a părților componente ale obiectivului “Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului" și darea acestora în administrare/concesîune

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură nr. 941/17 07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 102/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 423/25.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvrnului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit c), alin. (5) lit, a), art. 45 alin. (3) și art 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului București părțile componente ale obiectivului “Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului" și se aprobă darea acestora în administrare/concesiune.

(2) Bunurile se identifică conform anexelor nr. 1 și nr 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Bunurile precizate în anexa nr. 1 se dau în administrare după cum urmează:

-Pasajul Rutier la Administrația Străzilor;

-Pasajele Pietonale cu toate instalațiile aferente acestora, inclusiv cele de iluminat la Administrația Străzilor;

-Calea de rulare, automatizările macazelor, ungătoarele de șină, stâlpii R.A.T.B., rețeaua de contact tramvaie și troleibuze, energoalimentarea, peroanele și adăposturile aferente la Regia Autonomă de Transport București;-Rețeaua de iluminat public, cu excepția celei din pasajele pietonale, executată în cadrul obiectivului „Modernizare Infrastructură Rutieră Piața Sudului” la SC Luxten Lighting Company SA;

-Rețeaua de alimentare cu apâ și de canalizare executată în cadrul obiectivului „Modernizare Infrastructură Rutieră Piața Sudului" la S.C. Apa Nova București S.A.;

-Rețeaua metropolitană de fibră optică executată în cadrul obiectivului „Modernizare Infrastructură Rutieră Piața Sudului" la S.C. Netcity Telecom S.R.L.

Art.3 Predarea bunurilor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 se face prin grija Direcției Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură pe bază de Proces - Verbal de predare - primire încheiat cu părțile interesate.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Mucurești se completează cu bunurile precizate în anexele nr. 1 și nr. 2 din prezența hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor, Consiliul Local Sector 4, Regia Autonomă de Transport București, S.C. Luxten Lighting Company S.A., S.C. Apa Nova București S.A. și S.C. Netcity Telecom S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1•Q*j


Anexa nr. 1 IaHCGMB ..


Nr,

crt

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar RON

Situația juridică

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip act

Nr/Data

Emitent

Tip arteră

Sector

1

1.3.17.2

Pasaj rulier

1 buc. L=356m

4

Nord: intersecția Calea Văcărești cu str. Mărțișor Sud: intersecția str. Nițu Vasite cu str. Secuilor, Est

VesLșos. Olteniței de-o parte si de alta a sensului giratoriu

11.06.18

37.792.543,31

Lege/

HCGMB

213/1998 cu modificările șj completările ulterioare, 316/2010

Parlamentul

României/

CGMB

2

1.3.7.3

Pasai pielonal 1

1 buc, L=85m

4

Subtraversează șos.Olteniței pe' '•cția N-S. pe partea a,g. a pasajului rutier (intre magazin Megalmage și

benzinăria Mol)

TI.06.10

5.300 517,90

Lege/

HCGMB

213/1998 cu modificările și completările ullenoare, 316/2010

Parlamentul

Românie^

CGMB

A-'    '• ■

3

1.3.7.3

Pasai pielonal 2

Ibuc, L=97,5m

4

Subtraversează șos.Olleniței pe direcția N-S, pe partea dr a pasatului rulier (între zona MaH SunPlaza și complex comercial Berceni)

11 06.18

5.080 556,46

Lege/

HCGMB

213/1998 cu modificările și completările ulterioare, 316/2010

Pwfeinentul i Rdrttârjiei'GG

'X'r,

4

1.3.7.3

Pasai pielonal 3

1 buc, L=52m

4

in lungul șos.Olteniței ( zona Mall SunPlaza)

11.06.10

2.237.716,37

Lege/

HCGMB

213/1998 cu modificările și completările ulterioare, 316/2010

Parlamentul

Româmei/CG

MB

5

1.37.3

Pasaj pielonal 4

t buc. L=52m

4

subtraverseaio str. Serg.Nițu Vasile pe duecția E-V

11,06.10

1 861 972,63

Lege/

HCGMB

2)3/1998 cu modificările și completările ulterioare, 316/2010

Parlamentul

României/

CGMB

6

3 4

Rețeaua RATB

Cale rulare, L=270m, Rețea aeriană de contact L= 4.200m

4

sos.Olteniței.Calea Văcărești, str. Serg.Nițu Vasile

11.06.18

1.871.795,49

Lege/

HCGMB

213/1998 cu modilicările și completările ultenoare. 316/2010

Parlamenlul

României/

CGMB

7

2.4.2 10

Spații verzi

S=3 305mp

4

șos.Olteniței.Catea Văcărești, str. Sorg Nițu Vasite

11.06,18

15.147,37

Lege/

HCGMB

213/1998 cu modilicările și completările ullenoare, 316/2010

Parlamentul

României/

CGMB
Anexa nr. 2 la HCGMB    .£Q$,


Nr.

cri.

Cad clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar RON

Situația Juridică

Elemente de Identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip act

Nr/Datâ

Emitent

Tip arteră

Sectar

1

1.3.31 1

Rețeaua NelCily

La12Wm

4

sos.O teniței.Calea Vâcăresli str, Serg Nițu Vasile

ti no.ia

371.378,13

Lege/

HCGMB

213/1998 cu modificările si completările ulterioare. 316/2010

Parlamentul

României/

CGMB

?

34

Rețeaua de iluminat pub'c

L=10692m

4

șos.Ollemței,Calea Văcărești slr. Serg Nițu Vas le

ii.06.ig

602 806,00

Lege/

HCGMB

213/1998 cu modificările si completările ullerioare, 316/2010

Parlamentul

Românier/

CGMB

3

10 4

Rețea de alimentare cu apâ și rețea de canalizare

L=i.ggom

4

sos,Oltenița' Calea Vâcâre<:'i slr Se Jițu Vasi'e

n.os.ig

1.276.425.36

Lege'

HCGMB

213/199B cu modificările si completările ulterioare. 316/2010

Parlamentul

României/

CGMB