Hotărârea nr. 404/2018

HOTARAREnr. 404 din 2018-07-26 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN BULEVARDUL ION C. BRATIANU, NR. 10, SECTOR 3 IN VEDEREA ANGAJARII UNOR LUCRARI DE INVESTITII DE REFUNCTIONALIZARE, AMENAJARE SI PUNERE IN VALOARE
: • • f : * :    ; ■

ROMÂNIA

1* fa 2’ lfa SX-/6Aif q m «vfcfOsJț

HOTĂRÂRE

privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 10, sector 3 în vederea angajării unor lucrări de

investiții de refuncționalizare, amenajare și punere în valoare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4530/19.07.2018, al Direcției Patrimoniu nr. 13642/19.07.2018 și al Direcției Generale Investiții nr. 1326/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 48/25.07.2018, raportul Comisiei Patrimoniu nr. 101/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 422/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerarea prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 612/2017 privind cumărarea imobilului situat în Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 10, Sectorul 3, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune a Municipiului București la vânzarea imobilejor monument istoric;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, pct. 10 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Muzeului Municipiului București în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 10, sector 3 în vederea angajării unor lucrări de investiții de refuncționalizare, amenajare și punere în valoare.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Muzeul Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


V A 4^ SECRETAR GENERAL

At\MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir