Hotărârea nr. 403/2018

HOTARAREnr. 403 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC A MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC NICOLAE GRIGORESCU


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4430/18.07.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 9526/02.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 100/25.07.2018, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 3/25.07.2018, raportul Comisiei Cultură și Culte nr. 47.25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 421/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    solicitarea Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 3174/05.05.2018 si nr. 4070/26.06.2018;

-    Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1685/1999 completată cu Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 866/2000;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 4, pct. 10, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic a monumentului de for public Nicolae Grigorescu, amplasat în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău).

Art.2 Bunul menționat la art. 1 aparține domeniului public al Municipiului București.

Art.3 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic va inventaria bunul precizat la art, 1, conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.