Hotărârea nr. 402/2018

HOTARAREnr. 402 din 2018-07-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUST ELIE WIESEL SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC


Consiliul General al MunicipiuluiBa=H-aa==aaaMaaaa=-=Ha=aaaBHHga=5BaaaafflaHBM=aaaM=aaa=a=i

H OTARARE

privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Elie Wiesel și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4313/4524/10.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 99/25.07.2018, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr 4//25.07.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 46/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr, 420/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    oferta de donație din partea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ELIE WIESEL de a oferi spre donație sculptura - creație artistică originală denumită Bust Elie Wiesel, autentificată sub nr. 2385/22 06.2018;

-    solicitarea din partea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 9524/09.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art 863 lit. c) și al art. 1014 din Legea nr 287/17.07.2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 2385/22.06.2018, anexă la prezenta hotărâre, din partea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, având ca obiect sculptura - creație artistică originală denumită Bust Elie Wiesel.

Art.2 (1) După încheierea actului de donație în forma autentică, bunul va fi inclus în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, serviciu public de interes local, instituție de profil.

(2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, amplasarea și punerea în valoare a statuii donată conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica șî completa corespunzător art. 1 șr-ă^TaVn. (1) la prezenta hotărâre.B-dut Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Buc


Art.4 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Dicdc

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiuluitiucurești să semneze actul autentic de donație.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro Fag 2