Hotărârea nr. 401/2018

HOTARAREnr. 401 din 2018-07-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUST NICU CONSTANTIN SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC


Consiliul General al Municipiului>'■1 ■'    I    ■ II    —■ II IUI ■! 1    ■ ■■ III ■    .................

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Nicu Constantin șî darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3823/3866/19.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 98/25.07.2018, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 2/25.07.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 45/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 419/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Ținând cont de:

-    oferta de donație din partea doamnei Măndița Constantin de a oferi spre donație sculptura - creație artistică originală denumită Bust Nicu Constantin, autentificată sub nr. 1037/22.03.2018;

-    solicitarea din partea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 3866/16.06.2018, înregistrată la Direcția Cultură, învățământ, Turism cu nr. 3823/13.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 863 lit. c) și al art 1014 din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr 1037/22 0.2018, anexă la prezenta hotărâre, a doamnei Măndița Constantin, având ca obiect sculptura - creație artistică originală denumită Bust Nicu Constantin.

Art.2 (1) După încheierea actului de donație în forma autentică, bunul va fi inclus în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, serviciu public de interes local, instituție de profil.

(2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, amplasarea și punerea în valoare a statuii donată conform Art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Anexa la Hotărârea ConsiliuluuQeneral al Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica și completa corespunzător alt Ț^ș^art. 2 alin. (1) la prezenta hotărâre.CONFORM CU ORIG1K

Art.4 Actul autentic de donație va fi încheiat prin^rija-Sffecției Jurkfic^-,,, „ « //

Art.5 Se împuternicește Primarul General al McrriTcîpiuJui București să^sfifaneze actul autentic de donație.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2