Hotărârea nr. 400/2018

HOTARAREnr. 400 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII NR. 51/2001 PRIVIND ADMINISTRAREA IMOBILULUI SITUAT IN PIATA AMZEI NR. 13, SECTOR 1


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 10985/2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 97/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București nr. 418/25.07.2018;

Ținând cont de:

-Adresa nr. 76/2018 a Federației Române de Natațieși Pentatlon Modern;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001;

-    adresa nr. 12309/2018 și adresa nr. K/1330/20108/2018 a Primăriei Sectorului 1 București;

Potrivit prevederilor art. 35, alin. (2) și art. 80, alin.(14) din Legea nr, 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45, alin. (3) și art, 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.I Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Muncipiului București nr. 51/2001 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.1 Imobilul situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1, ce aparține domeniului public al Municipiului București trece în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea înființării unui serviciu public centralizat, de evidență și deservire a populației, cu excepția a trei spații cu altă destinație libere, în suprafață totală de 81,6 mp, situate la etajul 3 în acest imobil, spații ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre?*

Art.ll (1) Se aprobă darea în folosință gratuită Federației Române de Natație și Pentatlon Modern a celor trei spații libere menționate ia art. I, pentru un termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu destinația de sediu administrativ.

(2) Cedarea folosinței acestor sp^îr^&u^illâf țfe^tinație către alte persoane de drept public sau privat este interzisă.ielile de funcționare


pentru spațiile prevăzute la alirTT^TX se realizează prin grija și pe cheltuiala Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Art.HI Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să încheie în numele și pentru Municipiul București procesul verbal de predare-primire a spațiilor cu altă destinație cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.IV La împlinirea termenului de 3 ani sau eliberarea voluntară înainte de împlinirea termenului prevăzut, spațiile prevăzute la art. II trec în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.V Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Muncipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.VI Celelalte articole din Hotărârea Consiliului General al Muncipiului București nr. 51/2001 rămân neschimbate.

Art.VII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București, 26.07.2018 Nr. 400SECRETAR GENERAL

BUCUREȘTI,

Zamfir


Mul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1RELEVEU DUPĂ DEZMEMBRARE - ETAJ 3 - LOT I

SCARA !:2M

AmneM

•Tk^na/ifla

4/nse fa»»Uhd»i

Strr Piata^mai JVk Ht Etaj 3, iot 1

Certa* Ffuufa'»

cefrtahwer.

O4T

nucuncsn

SEcmi

Ca/imitata

ta/M/eefalO

Conta Famiora

iatMAnla

kA'