Hotărârea nr. 399/2018

HOTARAREnr. 399 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR IMOBILE, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII


Consiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA

Ș» 2 16 SA-GJLffO l< »WE£


H OT Ă R Â R E

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unor imobile, în vederea casării și demolării

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13274/16.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 96/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 417/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea nr. 284/2018 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 si de Nota nr. 129710/2018 a Primăriei Sectorului 3 București;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-    Art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă trecerea construcțiilor C1, C3, C4 și C5 situate în Calea Vitan nr. 269, sector 3, înscrise în Cartea Funciară nr. 223217, din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării și valorificării.

(2) Bunurile prevăzute la art. 1, alin. (1) se identifică potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă trecerea construcțiilor C1 și C2 situate în Șos. Dudești -Pantelimon nr. 3, înscrise în Cartea Funciară nr. 225756, din domeniul public al municipiului București în domeniLrigrivat al municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casăriuJșfelafriî^Lyalorificării.

(2) Bunurile prevăzd^la^f^2!,^in. (1) se identifică potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă di/fp^ i^Țjj^rar^


■'/fh i—-1

Art.3 Anexa\(â>Consiliului General al Municipiului București nr. 168/2008 se modifică Wmo^corespunzător;

Art.4 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și vaiorincarea va n adusa la

îndeplinire de către Consiliul Local al Sectorului 3, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guverului nr. 112/2000.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1// . **


r-’, CONFORM CU ORiGifJALUL

hmsPK OHdW de Cadastru st Publicitate imobiliară BUCUREȘTI &*%    Biroul de Cadastru și Publicitate lrrtoi>lller5-SectaniL3

Șftffgț.___FXTRAS PR-CAUTC rUNClAftft

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 223217BiJairest/ Si


TEREN Intravilan


Nr;

Crt

Nr, cadastral Nr. tdpeeraflp

suprafața* (rtip)

Observații/'Referințe

Ați

’ 223217    .

' . 3.273i ‘

....

Construcții

Crt

Nrcadastjal Nrt .

Adresa

Observații/Referințe

Al.l

223217.-CÎ

Loc. ȘQcuraștt Sș^țwut 3>'Cal Vitan, Wr.'

S. Construita bțoțiMjftfc CĂMINDEBAtrANI

Al4

1232iMȘ'

Ljc. Bucures^Jarion^^tVItan,' fjr.

, 289i lud. euwrostl ..

B, construit» 1» «ol:513 ropr complex de servicii pentru

persoane cu dhabHItțtl 'FtoSMeSaertnteP'LP+lJis ,■

;rm‘

22S237-C3

Loc, BUCtlresd Sectorul 3, CalVrtan.Nr,

.    !fl!    tui    ,,

3, wrtsbrtilW |asoți4îrnp| CLĂDIRE GRENA

At<

■ 223217.0»- •

Loc- aycuresfrSKtorui 3,Ca)Ultan, Nr,

i \ .2»;fud, ftwarwtț • *: '

B. «tiistpjItB ta țofețț mp: CAMERA mUrtuara

jtiS

' i232l7-CÎ

Lac. București sectorul 3, ca) vitan, Nr.

. 269Jud.Bucurțttl <r~

s. constnjjța leșdliSmpr cabinaportar

B. Parțoa H» Proprietari șl acte

înscrieri privitoare ia dreptul. dâ proprietata Șl altă drepturi reala- -    Referințe


26964/05/07/2012    .    ..    .,    .

Act' Admlnlstratlv nr, 1503. d)hol/li/2006reroic'tle ^r)mlWfl‘Se'cloruliil 5 B

faceptlptfnalBinr. 123-riln ^iJl^SOB-amfe-de^riinârtd^ '


Fbai-de


u| 4 Uucureștîî HptSrâfe nr. 97 din


rsvwku» MHmM.iiiiAfc^un.r^.-vo^rvinrTniaup ruina un jcumi mm pwn    ___

ibti2i20M-emisă deConsiliul locala) Serijorillul 3| |egea213 din 27.141994 emisă da Parlamentul RomSnlal (art 2 alln.'4/ariexa II) ptt.5$ ș): Adrejca W. 2Ș5Ș dlfl <&,Q&2012. emisă dd primărie MujilGipiulul Bticlifestl;


Certlricatflscalnr.13Sa372dlnQ7.Qfe20l2ehliSdeCoristilQirdcalSector3.om.lt .    ,

gj “jintabulpra, drept da PftOPRietATE, dooandltprlfi jbegtt^ ci»t»«cțtța(ii| 44 aiXau, au, aM, Alis


IA


1) MUNICIPIUL BUCUREȘTf


... C, Partea Hf. SAttCÎNI


fciu.&NT:


drepturi raate da garanția- șt sarcini


ReferințeDttcvznwr care conține date al caracter pertmal, prou/ste'de^i

-‘


Teran

Nr cadastral

Suprafața {mp?

Observații/Referința

223217

3.273Nr

Crț

Categoria . folosință

mu* vil* ii

Suprafața

(mp)

Țarta

Parcelă

Nr. topo

Observa^ / Referința

1

cura

JES££tîU£iiL

DA

3.273 ■■

*

TEREN IN FOLOSINȚA


Date referitoare


a construcții

Cit

Număr

Destinație

construcție.

Supraf, (rnp)

Situație

Juridică

Observații / Referința

Al,l

223Î17-C1

conctrueHI

administrative sl soda! culturala

743

Cu acte

s. 'tort'ifcrtiki ia »fc743-mp; CâHIn Be

BĂTRÂNI

WL.3

223227-C2

construcții

administrative st socialcufturale»

513

Cu acte

s. cpnstruira H saJ^5i3 mp; complex de

servicii pentru pemănecii ttțahJWițl ’FItursp Speranței*; R+lfe

A1.3

223217-C3

construcții anexa

■ <s

Cu acte

Ș. construita h sel:45tropi CLĂDIRE. GKENA

Al,4

223217-C4

consVUctit apexo;

“^Lxî

Cu acte

î, construit»’le AfiîfiY țnp: CăMeÂA

mortuara

AU.

223217-C5

' construcâHsfii^ !

Cu-arte

5. construita le sobă mpf CABINA PORTAR!^■ ’    -    Câri^Fiihcib^^^^227 CQmuh^OrssfltunMpluiBueuresff Sectorul3

Lungime Segmente

X) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.


Punct

încăput


Punct

sfârșit63.032


13.719


81.876


^ Lungimile.segmentelor sunt Hetemlnat» rn'plânuLdo proiecție Stereo 70 »l sunt rotunjite te X milimetru. **» Distanța dintre puncte sta formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală^ păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este Valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin Care se sting drepturilerealeprecumșlpentru dezbaterea:succesiunilor, tar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modfftcara,:id.cdndltnie iegll,'a '    >

S-a achitat tariful de 20 RON, «Chitanța Interna nr.3271299Z22-08«20X7 în suma de 20. pentru Serviciul de pubHdtătelmpWllaiiS cșl codul. nr. 272/ .    »    -


J CONFORM CU ORIGINALUL |

L Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

Nr.

Crt

Nr, cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp/

Observații) Referințe

Al

225756*

11361


Construcții

■ Crt

Nr cadastral'

* Adresa -

— » TT» |W    1,1,1    y ‘NU !■'■■ ■■■m—    ■ ■>

Observații / Referințe

AU'.

.?ÎȘ7Șfe£.ț ’

Loc. iucyresți Sftrinfiil 31'Sos Dudestl’

țaflțellmon. Nr, 3, lud, flyoirestl

37 construita .1» so(:603 rnpr PIAȚA AGROAUMWTARA

REPUBLICA

Al,2

22575&C2

, , Pghtsflm.cn, ffe.îțJWi frjPtețR,.

S. construite la sriidlî mpt TlATĂ (HaiA) - btțA/ECTAtA EDOflKȘraUgim:,,


B. Partea lt Proprietari șlațto


ftiiițrieri privitoare le dreptul de proprietate șl ălțe drepturi reale


Referințe


3394^/ 15/07/2014    ......... .    , ,    , ,

Act NȘrmaf.tlv nț 2'13i dirild/ll/iE^ emis de parlamentul Romănle( irioț&rtrea nr. 1B6 din 003)5.2006


emis# de Consiliul general Oi Municipiului București • poziție 3929 din anexă; HoțSFărea nr, 164 din


51 1/1_ -■■ ■ ■■■.].


JLMUNJCIPIULBUCUREȘn


38689/11/08/2014


Act Administrativ nr. 239. din 24/09/2001 emlș de Consiliul General al fțunlcIpluluLBcjcun^ti;

a2 Ise rioteza'respingereaYereHj'ăvflntl că obiect "intebu[are drepți" ĂtĂLtĂl^'1 '


434057 65/09/2014.:,-    ■ ?    ■ 7..........

Act Administrativ nr 239. din 23/fi£/2o6l'emls de itoNSOlL‘âfeliJEKțL

(Hotărâre nr. 454/12.12.2013 emise’ de Municipiul București - Consiliul L ^4gi,ll..^ltemlș,a4eMuhltipTul.^cuȚ^Ci^sjjiu|Jjc^|^(^râluiXsi^ajgil


ĂL MUNlClhiUUJI. BUcURESfb

COnSHIul Local sector 3, Hotărâre nr.


B4 llntabuiarej drepț de ADMINISTRARE


J*nfa


Ăl. Ăi.3, AU


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului da proprinrâte, drepturi reale da garanție șl sarcini

Referințe

NUSUNT    ..... • ;    .    .    .

Carte Funciară Nr, 225756 Comuna/Oraș/Municiplu: București Sectorul 3

Teren

Anexa Nr, 1 La Partea 1

„ /

Nr cadastral

Suprafața fmpj*

Observații / fteJwrfnțer-'TT'"'Date referitoare la tere

ii

Nf

Ot

Categorie

folosință

ințrt

vflin

Suprafața

(mp)

Tarta.

Parcele

i

X *■

Nf-tppo

observații / Referințe

1

curți

congțrycțil

DA

11361

W.

I....... ' ■ ...... 1

•4    a


pate referitoare a construcții

Crt

Număr .

Destinație

construcție

Sțipfăf. (mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe

A1.1

225756-C1

construcții ‘

administrative sl soda! culturale'

6{J3

du acte

5. construita ta suISsoa mpi PiAVÂ

AGROAHMENTARA REPUBLICA

Al.2

225756-C2

construcții

administrative si social culturale

412

Cu acte

5; construita ia ’sol:412 mp; MATA (HĂtAl -

DEZAFECTATA ( DOAR STRUCTURA)


Lungime Segmente

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment tMm)

1

2

V 48,180

Punct

început

Puneț

sfârșit

Lungime segment

2

3

13.426