Hotărârea nr. 398/2018

HOTARAREnr. 398 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR CLADIRI ANEXE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE", IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII


H OTARARE

privind trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București a unor clădiri anexe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Maria Sklodowska Curie”, în vederea casării și demolării

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 9260/19.06.2018;

Vazand raportul Comisiei patrimoniu nr. 95/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 416/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Maria Sklodowska Curie" nr. 14240/2018;

-    adresa Ministerului Sănătății nr. 23542/2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-    art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea bunurilor atelier tâmplărie, atelier mecanic, seră și magazia din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Maria Sklodowska Curie”, situat în Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sector 4, din domeniul public al municipiului București în


B-dut Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013,

domeniul privat al municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării și valorificării.

Art. 2 Bunurile prevăzute la art. 1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea va fi adusă la îndeplinire de către Spitalul Clinic de Urgență pentru copii "Maria Sklodowska Curie”, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Maria Sklodowska Curie" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.
București, 26.07.2018 Nr. 398

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1rrwrtfj-

Carie ?unc'3i'ă tir 2136 '6 Coriuna/Qras/Munic’fiiu: tținuresti Sectorul 4

Anexa Nr. 1 La Pai tea i

Teren


l-jîîb; ■

504537

253264

393106

213553 515595 r,

5101(8

' 5073BO


25-33:1


215387 a-e?;? ‘ -03175

5141341

514193

555259,


519913

Nr cadastral

Suprafața impf

Obser 'ații 1 Referințe

218376

1

Din acte- 27 671

Masurata'

20.746

* >

Date referitoare la teren


Lr

|O

Categorie

folosința

irba vil an

Suprafața

(mpt

Tarla

Parcelă

Nr tt po

Observații / Referințe

‘ l    Clirt

DA

20.746

= *


Date referitoare ia construcții

•- II

Nur ir

Destinaț e construcție

Siipfo' 'nirij

S Î aț.e jur |tc5

Observații, P 3'n,ințo

Ai î

21R876-C1

construcții administrative si social culturale

942

Cu acte

$ cnv.tr ’u ij -,oi 942 i p; , ' iftp.,. l.iiv,.intui ți ’ pi n ic’3 utgei teici p omt .ce ORtiP

L tP4-l-2E-anul construit 2002

P îtar.nle Caiam tla/BCA cu pl insei» si Stâlpi fim c iteri

C imficat-de performanta energetica 'n.

L t Da

2’f;a^S-C2

construcții •-dmir.istrot v,- sî social culturale

Ci. u?

5 Construita la sol 1286 mp C7 Si    c

a 1 op K Cm fl 5 ifJ-r ’r 71

A ipl crinstn. ti 1979,

f-•ttcrîlr. Cărămidă ca -vsru si mp o-0 -un

f. .«iincatoii pc-tiriHonta 1 ■ r-ijr ca l t da


v