Hotărârea nr. 397/2018

HOTARAREnr. 397 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNUI NUMAR DE LOCUINTE DE NECESITATE LIBERE SITUATE IN SECTORUL 4, PIATA NATIUNILOR UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2 DE LA ADMINISTRALIA FONDULUI IMOBILIAR, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE


CONFORM CU ORIGINALUL*


T •••’î

wjț/Vî

• ■ i • •••• •••••

Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

r    »    M'4 3fU Uctf’T M

HOTĂRÂRE    ~

privind transmiterea către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a unui număr de locuințe de necesitate libere situate in sectorul 4, Piața Națiunilor Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 2 de la Administrația Fondului Imobiliar, în vederea efectuării

lucrărilor de reparații și igienizare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 13532/18.07.2018, Administrației Fondului Imobiliar nr. 1465/18.07.2018, Direcției Generale Investiții nr. 1301/18.07.2018 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2859/2018.

Vazand raportul Comisiei patrimoniu nr. 94/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 415/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Fondului Imobiliar nr. 33725/13.06.2018; în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 114/1996, a locuințelor, cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea nr. 368/24.11.2016 a Consiliului General al Municipiului București cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se transmit către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, un număr de 5 locuințe de necesitate libere situate în sectorul 4, Piața Națiunilor Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 2 de la Administrația Fondului Imobiliar, în vederea efectuării lucrărilor de reparații și igienizare, locuințe care vor fi folosite pentru relocarea proprietarilor/locatarilor din imobilele supuse lucrărilor de intervenție - consolidare, conform dispozițiilor legale din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Locuințele de necesitate mențiop?te=iaa^rt. 1, se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărât^


Art. 3 Locuințele identificate conform anexei, se predau Administrației. Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe bază de proces -verbăf^umiând ca la terminarea lucrărilor, aceste imobile sa fie predate către Administrația Fondului Imobiliar, tot pe bază de proces - verbal.

Art. 4 Pe perioada derulării lucrărilor, Administrația Fondului Imobiliar își menține celelalte prerogative cu privire la administrarea imobilelor.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


București, 26.07.2018 Nr. 397

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1PIAȚA NAȚIUNILE UNITE 8,1)1. 108 TRONSON 2 ct 3 ap. 14 sector 4 - suprafața utila : 69.40

PIAȚA NA | IUNIEE UNITE 8 , bl. 108 TRONSON 2 ct. 4 ap 17 sector 4 suprafața utila : 65.60

PIA| \ NAȚIUNILE UNI II- 8, bl. 108 TRONSON 2 el 7 ap 32 sector 4 suprafața utila : 65.60

PIAȚA NAȚIUNILE UNITE 8,1)1 I08TRONSON 2ct II ap 53 sector 4 suprafața utila : 48.40

PIAȚA NAȚIUNILE UNITE 8,bl 108 TRONSON 2 ct 12 ap 58 sector 4 suprafața utila : 48.40