Hotărârea nr. 396/2018

HOTARAREnr. 396 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR A UNOR IMOBILE PROPRIETATE DE STAT SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE


Consiliul General al MuniROMÂNIA

j *20tB


HOTARARE

privind transmiterea către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic de la Administrația Fondului Imobiliar a unor imobile

proprietate de stat situate în municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1300/18.07.2018, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2939/18.07.2018, Direcției Patrimoniu nr. 13531/18.07.2018 și Administrației Fondului Imobiliar nr. 1464/18.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 93/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 414/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2770/06.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și normele metodologice de aplicare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 cu completările și modificările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017 privind Norma Internă a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Art.2 Se menține dreptul de administrare deținut de Administrația Fondului Imobiliar asupra imobilelor prevăzute la anexa în ceea ce privește derularea contractelor în vigoare și încasarea chiriei până la încheierea proceselor verbale de predare - primire și începerea lucărilor de consolidare.

Art.3 Predarea - primirea acestorjrnobije se va face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația FondjMiA^^M]^ și Administrația Municipală Dentru

A s''" x. fa*.    z' /B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 05001J3, sector

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, pe m face restituirea la finalizarea lucrărilor, tot pe bazăArt.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce ia îndelinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședigfa^ Municipiului București din data de 26.07.2011


București, 26.07.2018 Nr. 396


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; ww.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1B-DUL HRISTO BOTEVNR. 29 SECTOR 3 - cotă de 100%


STR SCARLAT VARNAV NR. 33, SECTOR 6 - cotă de 100%

%

BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 30, sector 5, - cotă de 7,01%.