Hotărârea nr. 395/2018

HOTARAREnr. 395 din 2018-07-26 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIal Municipiului București


l'î

A'O-

U-frS'Wg.

ROMÂNIA

' >' * 201 & SiOftlluO'W tvfrBflJtfi

privind înfiițarea Serviciului Administrare Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență și modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului General

al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 7956/18.07.2018 si Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici si Strategii nr. 244/18.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 163/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 413/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înființează Serviciul Administrare Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, ca structură distinctă în cadrul Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București având un număr de 9 posturi de natură contractuală.

Art.2 (1) Se aprobă statul de funcții al Serviciului Administrare Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Administrare Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se desființează 9 posturi vacante de execuție de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, după cum urmează:

a)    pozițiile nr. 528, 592, 598, 616, 797, 833, 1157 din statul de funcții - inspector de specialitate (S) grad profesional IA;

b)    poziția nr. 602 din staul de funcții - paznic (M; G);

c)    poziția nr. 740 din Art.4 (1) Organigrama

București - anexa nr. 1 I

1

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod


10/2018, cu modificările și completările inferioarele modifica^a-sfe --completează în consecință conform art. 1 din prezenta hotărâre?

-(2) Statul-de-funcțihal-aparatolui de specialitate-al Primarului General al Manicfplntur

București - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în consecință conform art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 3 din prezenta hotărâre, dându-se pozițiilor o nouă numerotare.

(3)    Numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București rămâne neschimbat.

(4)    Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București - anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, se modifică și se completează cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta horărâre.

(5)    Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 259/2018 se modifică în consecință conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.6 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018 și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 259/2018 rămân neschimbate.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndelinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


București, 26.07.2018 Nr. 395

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1STAT DE FUNCȚII


14.4 SERVICIUL ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


NR CRT

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALA

NIVEL

STUDII

1

SEF SERVICIU

II

S

2

INSPECTOR SPECIALITATE

IA

S

3

INSPECTOR SPECIALITATE

IA

s

4

INSPECTOR SPECIALITATE

IA

s

5

INSPECTOR SPECIALITATE

IA

s

6

MUNCITOR CALIFICAT

1

MG

7

MUNCITOR CALIFICAT

I

MG

8

MUNCITOR CALIFICAT

1

M.G

9

MUNCITOR CALIFICAT

1

M.G
CONFORM CU ORIGINALUI -J

Art.1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului General.-aprobat-prin Hotărârea Consiliutui-GeReral-al-Municipiulut-BuGurti nr.-84/2013, se modifică și se completează, după cum urmează:

- După art.115 se introduc art. 1151 și 1151 2 3, având următorul cuprins:

14.4. SERVICIUL ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DErURSENTĂ


Art. 1151 Obiect de activitate

1. Serviciul Administrare Centrul Muni&ipș^ funcționează ca structură distinctă în cadrul Direcției Gî Strategii din aparatul de specialitate al Primarului General, în subordinea directă a directorului general al acesteia.

fegrc pentru Situații de Urgență luații de Urgență, Statistici și


2.    Administrează Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență la nivelul municipiului București, în vederea asigurării bunei funcționări umane și logistice a acestuia.

3.    Șeful de serviciu asigură comunicarea între Direcția Generală Situații de Urgență. Statistici și Strategii/Primaria Municipiului București și alte agenții care administrează situații de urgență potrivit legii.

4.    Șeful de serviciu coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciului, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

Art. 1151 Atribuții

1. Efectuează activități de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire;


8.    Administrează magazia Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență;

9.    Asigură întreținerea echipamentului de zbor Unmanned Aerial Vehicle (UAV) precum

și-conducerea-vehicutalurcare~poarta UAV lalocul-de-destinație;-

10.    Elaborează și transmite directorului general al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii date statistice referitoare la activitatea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență cu privire la managementul situațiilor de urgență la nivelul municipiului București, la solicitarea acestuia;

11.    întocmește, împreună cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General documentația necesară achiziționării de bunuri și servicii pentru asigurarea funcționării și dezvoltării Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență și a Sistemului Managementului Situațiilor de Urgență al Municipiului București (echipamente, piese de schimb, consumabile, service echipamente clădire, echipamente de tehnica de calcul,, service tehnica de calcul, rețea de calculatoare și comunicații, etc.);

12.    întocmește rapoarte, documentații, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului și funcționarea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență și a Sistemului Managementului Situațiilor de Urgență al Municipiului București;

13.    Asigură monitorizarea, mentenanța preventivă și funcționarea în parametrii normali a echipamentelor;

14.    Asigură administrarea rețelei de calculatoare, imprimante și alte echipamente IT (echipamente de comunicație, etc), depanarea calculatoarelor/imprimantelor, hardware și software și suportul utilizatorilor;

15.    Ține evidența planurilor de rețea, a elementelor active a serverefor și a stațiilor de

lucru;

16.    Ține evidenta licențelor existente, a kit-urilor de instalare și a echipamentelor de tehnică de calcul;

17.    Asigură recepționarea și administrarea aplicațiilor noi și a celor din dotare,actualizare și avizarea acestora, configurarea și accesul prin VPN și răspunde de buna funcționare, securitate, integritate și acordarea drepturilor de acces ale tehnicii și echipamentelor de calcul și informaționale, în funcție de grade și paliere de competențe;

18.    Verifică funcționarea aparaturii și echipamentelor din dotare din punct de vedere al securității, siguranței de funcționare, calității, eficienței și modului de utilizare;

19. Colaborează cu agențiile care administrează situații de urgență în vederea utilizării de către acestea a Sistemului Managementului Situațiilor de Urgență al Municipiului București;

20. Derulează programe și |spunde de instruirea periodică a personalului implicat în funcționarea Sistemului Man^gșfiie^tului Situațiilor de Urgență al Municipiului București, în toate sferele de actitfțf


1

Coordonează și îndrumă resursele umane implicate în realizarea obiectivelor Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență;

2

   Asigură coordonarea pazei Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență;

3

   Monitorizează sistemele anti-efractie;