Hotărârea nr. 394/2018

HOTARAREnr. 394 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARALOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNCIPIULUI BUCURESTI NR. 344/17.12.2010, NR.293/31.08.2009, NR.296/31.08.2009, NR. 142/30.08.2012, NR. 143/30.08.2012, IN VEDEREA ASIGURARII INTEGRALE A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTLNETIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE - CONSOLIDARE LA IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 30 CORP A+B, SECTOR 5; BD. CAROL I NR. 63, SECTOR 2, STR. BATISTEI M.5, SECTOR 2; P-TA PACHE PROTOPOPESCU NR. 11, SECTOR 2; STR. MIHAI VODA NR. 15, SECTOR 5Consiliul General al Municipiului București


ROMANIA


privind modificarea Hotărârilor Consiliului General al Muncipiului București nr, 344/17.12.2010, nr.293/31.08.2009, nr.296/31.08.2009, nr. 142/30.08.2012, nr. 143/30.08.2012, în vederea asigurării integrale a finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru

execuția lucrărilor de intervenție - consolidare la imobilele situate în București Bd Mihail Kogălniceanu nr 30 corp A+B, sector 5; Bd. Carol I nr. 63, sector 2, Str. Batistei nr.5, sector 2; P-ța Pache Protopopescu nr 11, sector 2; str. Mihai Vodă nr. 15, sector 5;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1302/18.07.2018 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2937/18.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 162/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 412/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările intervenite,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.l Art.2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 344/17.12.2010 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare",

Art.II Art.2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 293/31.08.2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spatiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum ș^p^ntruTe^frințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectorArt. III Art.2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 296/3^Q&.^<}0& și va avea următorul cuprins:

"Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare",

Art.IV Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.142/30.08.2012 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare".

Art.V Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 143/30.08.2012 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare".

Art.VI Anexele la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 344/17.12.2010; Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 293/31.08.2009; Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 296/31.08.2009; Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.142/30.08.2012 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 143/30.08.2012 acolo unde apare menționată sursa de finanțare și defalcarea acestora se vor modifica în mod corespunzător.

Art.Vll Modalitățile de facilitare și rambursare prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheluielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, se vor aplica în mod corespunzător.

Art.VIII Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 344/17.12.2010; Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 293/31.08.2009; Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 296/31.08.2009; Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 142/30.08.2012 și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 143/30 08.2012, rămân neschimbate.

Art.lX Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07 2018


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2