Hotărârea nr. 393/2018

HOTARAREnr. 393 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI SI A DEVIZULUI GENERAL, AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE IMOBIL STRADA STIRBEI VODA NR. 20, SECTOR 1"


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general, aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de

investiții "Consolidare imobil Strada Știrbei Vodă nr. 20, sector 1”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1299/18.07.2018 și Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2941/18.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 161/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 411/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 60/12.07.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Consolidare imobil Strada Știrbei Vodă nr. 20", conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea investiției prevăzută la alin. (1) se asigură prin transfer de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 273/17.05.2018.

Art.2 Se aprobă devizul generai aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Consolidare imobil Strada Știrbei Vodă nr. 20”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea Consiliului GeneraUaj^ unișipiului București nr. 224/28.11.2011 cu modificată prin Hotărârea Consiliului^^^Falifal^uhicipiului București nr. 273/17.05.2018, se modifică în mod corespunzător, iar ^felelșlte^^e^șfiîrămân neschimbate.

<■
B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 05001(3/:

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce 1a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENEF _

/^AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Marian Orlando Culea ff /    Georgiana Zamfir


București, 26.07.2018 Nr. 393

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai obiectivului de investiții „Consolidare imobil Strada Știrbei Vodă nr. 20, sector 1"

VALOAREA TOTALA (exclusiv T.V.A.): 8.042.113,65 lei Din care C + M exclusiv TVA: 6.186.394,13 lei

Valoarea totala a TVA este de 1.515.072,03 lei.

Valoarea investiției este asigurata din buget local 100%

DURATA DE EXECUȚIE: 24 luni calendaristice (de la data transmiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autoritatii contractante)Compania Municipală

Proiect nr.

013/2018 Faza DALI

J40/13076/2017 CUI 37992692


ANEXA

NR.7


Mc/A 1

Z.A    .


Titlu:

Consolidare imobil str. Știrbei Vodă nr.2O, sector 1, Bucureștial obiectivului” Consolidare imobil Strada Știrbei Vodă nr. 20"


leuro= 4.666 la data de 22/06/2018

f

j Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

L î

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

24,055.81

4,570.60

28,626.41

Total capitol 1

24,055.81

4,570.60

28,626.41

3.4


3.5


Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor


Proiectare

3.5.1.    Temă de proiectare

3.5.2.    Studiu de prefezabilitate__

3.5.3.    Studiu de fezabilitate/documentație ij^avlj

lucrărilor de

intervenții și deviz general

Compania Municipală


Titlu:

Beneficiar

Primăria Municipiului Administrația Consolidarea Seismic


Proiect nr. 013/2018 Faza DALI


Consolidare imobil str. Știrbei Vodă nr,20, sector 1, București


J40/13076/20T7 CUt 37992692

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

_cjzj_

■* < /

’ " * ** /

* yf

y 0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațîilor

/^i.loo.rp

228.00

1,428.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,200.00

988.00

6,188.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

156,972.30

29,824.74

186,797.04

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,735.95

329.83

2,065.78

3.7

Consultanță

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3 ~

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

’ 3.8

Asistență tehnică

147,831.00

28,087.89

175,918.89

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

101,031.00

19,195.89

120,226.89

N

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

85,531.00

16,250.89

101,781.89

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

15,500.00

2,945.00

18,445.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

46,800.00

8,892.00

55,692.00

Total capitol 3

437,987.60

83,217.64

521,205.24

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6,013,951.61

1,142,650.81

7,156,602.42

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

^4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transport

17,301.61

3,287.31

20,588.92

L±Ș

Dotări

0.00

0.00

H 4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Total capitol 4

6,031,253.23

1,145,938.11

7,177,191.34

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

243,487.85

46,262.69

289,750.55

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

148,386.71

28,193.48

176,580.19

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (ocupare spațiu public)

95,101.14

18,069.22

113,170.36

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

68,050.34

0.00

68,050.34

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente credituf^B^ȘîjJ^ 7^

finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calirații Idcrăfgj^^^5 construcții 0.5% C+M    II I

/."A

3 0»

""'u)b0,931.97

7;

0.00

30,931.97

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statukri înS^J^^y 7

amenajarea    v ,-p.

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrăriloh^/o—r construcții 0.1% C+M    N

/ ] /J86/39J

/\ 0.00

6,186.39

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Realizarea utilităților necesare obiectivului rețele de racord, utilitatî exterioare incintei

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

6,500.00

1,235.00

7,735.00


3.1.1. Studii de teren


3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului


0.00


0.00


0.00


0.00


3.1.3. Alte studii specifice


6,500.00


1,235.00


7,735.00


3.2


Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații


578.65


109.94


688.59


3.3


Expertizare tehnică


50,268.40


9,551.00


59,819.40


Compania Municipală

Proiect nr.

013/2018

Faza DAL1


Titlu:

Consolidare imobil slr. Știrbei Vodă nr.2O, sector 1, București


Beneficiar:

Primăria Municipiului București Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic


J40/13076/2017 CUI 37992692

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% C+M

30,931.97

0.00

30,931.97

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,237,278.83

235,082.98

1,472,361.80

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

Total capitol 5

1,548,817.02

281,345.67

1,830,162.69

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

| Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

* TOTAL GENERAL

8,042,113.65

1,515,072.03

9,557,185.68

1 din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,186,394.13

1,175,414.89

7,361,809.02


DIRECTOR GENEF MARIUS PETRESCI


<c<<ReșT»


DATA

25.06.2018


BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Administrația Municipala pentru consolidarea
ÎNTOCMIT,

TEHNICIAN DEVIZE SI MĂSURĂTORI IONAS NICOLETA