Hotărârea nr. 392/2018

HOTARAREnr. 392 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE BIROURI – SEDIU ASSMB", PENTRU IMOBILUL DIN BULEVARDUL DIMITRIE CANTEMIR, NR. 1, SECTOR 4, AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și Modernizare Birouri - Sediu ASSMB”, pentru imobilul din Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Sector 4, aflat în administrarea

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București șî raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 1320/19.07.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 160/25.07.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 38/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 410/25;07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 61/12.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 aiin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și Modernizare Birouri - Sediu ASSMB", pentru imobilul din Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Sector 4, aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Seiviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 26.07 Nr. 392

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

"REABILITARE Șl MODERNIZARE BIROURI - SEDIU ASSMB”, pentru imobilul din B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1, Sector 4, aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției:    4.987,84 mii Lei fara TVA

5.920,90 mii Lei cu TVA

Din care C+M:    3.218,02 mii Lei fara TVA

3.829,44 mii Lei cu TVA

Durata de execuție: 12 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu ai Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.