Hotărârea nr. 391/2018

HOTARAREnr. 391 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA SI OPTIMIZARE PARAMETRII TEHNICO-FUNCTIONALI AI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC - CALEA 13 SEPTEMBRIE (PE TRONSONUL DE DRUM CUPRINS INTRE BD. LIBERTATII - STR. IZVOR)"


CONFORM CU ORIG


V *

Consiliul General al Municipiului București


ROMANIA


HOTARARE

privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea și optimizare parametrii tehnico -funcționali ai sistemului de iluminat public - Calea 13 Septembrie (pe tronsonul

de drum cuprins între Bd. Libertății - Str. Izvor)"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 3289/13.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 159/25.07.2018, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 15/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 409/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții "Modernizarea și optimizare parametrii tehnico - funcționali ai sistemului de iluminat public - Calea 13 Septembrie (pe tronsonul de drum cuprins între Bd. Libertății - Str. Izvor)", conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizarea și optimizare parametrii tehnico - funcționali ai sistemului de iluminat public - Calea 13 Septembrie (pe tronsonul de drum cuprins între Bd. Libertății - Str. Izvor)”, conform anexei nr. 2 cane^fc^^ri^itegrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Finanțarea investiției^^^^<tțrjoai^cații de la bugetul local al Municipiului București._

‘5 Sireitl, Ri nia; tel.: 021305 55 00; www.pml

i ■ —•—Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri_

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


z    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Anexa ni> </ la HCGMB nr.

Proiect tehnic aferent obiectivului de investiții “Modernizare si optimizare parametrii tehnico-functionali ai sistemului de iluminat public - Calea 13 Septembrie (pe tronsonul de drum cuprins între Bd. Libertății - Str Izvor)"


LUXTENliqhîiNq COServiciul ProiectareSlr. Parângului, nr. 76, Sector 1, București 12328, OP 32, ROMANIA. TEEFON: 668.88.19; FAX; 668,88.23


Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Proiect tehnic MP18077 - Menținere Patrimoniu

Data: 28/06/2018

Faza: Documentație Tehnica pentru Autorizația de Construire (DTAC)iluminat public Calea 13 ffi^^^tbertatii), Z306, Sector 5,V' %


‘r
S.C. LUXTEN LIGHTING Co.


Serv. Proiectare


BORDEROU DE DOCUMENTE


BENEFICIAR : Primăria Mun. București PT NR. MP18077/28.06.2018


BD


Nr

crt.

Denumire document

Nr. document

- -Bata-elaborării

Ediția

PIESE SCRISE

1

Pagina de garda

06.2018

1

2

Borderou de documente

06.2018

1

3

Memoriu Tehnic

06.2018

4

1    1 •„ 1

1    ' ■ \    '

•** ?

/    i

Xoc'

<•

-

&

TV

£    7‘ V

V*

1 n

6 %

>* z Jl

* /

*

»

®OT7^«

Nr.

crt.

PIESE DESENATE

Denumire document

Data

elaborării

06.2018

Ediția

Nr. PI.


Nr.

document


Plan de încadrare in teritoriu - Calea 13 Septembrie (Str Izvor - Bd Libertății) scara 1:2000


1/1


Plan de amplasamente si trasee instalații de iluminat public - Calea 13 Septembrie (Str Izvor - Bd Libertății) scara 1:500


06.2018


3/3


Ediția


Data


Vizat AQ


Aprobat


Verificați»? ^pb^mantjapie

A

greenllght

BY LUXTEN


Septembrie (tronson Str Izvor - Bd Libertății), Z306, sector 5, București

Amplasamentul: Lucrările aferente sistemului de iluminat public sunt amplasate in Municipiul București - Z306, sector 5 Faza de proiectare: DTAC

Antreprenor general: SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Proiectant de specialitate: SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SAl
1. Obiectul proiectului:

Prezentul proiect are ca obiect reabilitarea instalației de iluminat public pe Calea 13 Septembrie {tronson Str Izvor - Bd Libertății) din Municipiului București, Z306, sector 5,


2. Necesitatea lucrării:

Deoarece rețeaua de alimentare cu energie electrica este veche, avand peste 30 -40 de ani de la punerea ei in funcțiune, aceasta prezintă un grad avansat de uzura si implicit o siguranța scăzută in exploatare datorita numeroaselor avarii ce se produc.


Totodată rețeaua prezirtfa^nuîteîntreruperi si nu se poate obține un iluminatcorespunzător in zona ats datorita conexiunilor deteriors


deri mari de tensiune la capetele rețelei

e astfel înlocuirea totala a acesteia.

//'î- °

isf. "'l'ț.l. LȚ r".‘,Cr,AjEUID ROONRC.J40/9082/20091J40/9082/20091 CUI R06734030 | Capital sodat: 42.126 043 RON Societate administrata in sistem dualist

De asemenea stâlpii de iluminat sunt incarcati suplimentar cu alte rețele si prezintă un grad avansat de uzura, existând astfel un real pericol atat pentru siguranța pietonilor cat

si pentru siguranța circulației rutiere pentru participantii la trafic din zona. In condiții meteorologice nefavorabile (vânt puternic), acești stâlpi de iluminat pot ceda existând riscul de cădere si producere de accidente.Bd Libertății), eficient si in concordanta cu ultimile standarde si normative in vigoare, s-a proiectat un sistem de iluminat compus din 73 de stâlpi metalici de tip retro cu h-8.5 m, dispusi in aranjament bilateral fata in fata, echipați cu aparate de iluminat tip LED 90W, montate pe console stradale cu aruncare de 1.5 m, in vârful stâlpilor si cu aparate de iluminat tip LED 60W, montate pe console pietonale cu aruncare de 1 m, amplasate la inaltimea de 5.5 m, fata de nivelul solului.

Stâlpul utilizat pe Calea 13 Septembrie este metalic ornamental din 2 segmente (incluzând si consola) si are un sistem de ancorare de tip 4xM24/220 (distanta intre prezoane). Stâlpul va fi prevăzut la baza cu o usa de acces la compartimentul electric iar opus ușii de vizitare stâlpul va avea inscripționata emblema Municipiului București.

Alimentarea cu energie electrica a rețelelor de iluminat public se va realiza pe tronsoane din puncte de aprindere existente de tip BMPIIP (bloc de măsură si protecție instalat» de iluminat public) si cu ajutorul unor cutii de distribuție de tip CD6, existente.

Cablurile de alimentare cu energie electrica de tip ACYY 3x35+16 mmp cu o lungime de aproximativ 2.3 km, pozate in LES, vor intra si vor ieși prin partea de jos a stâlpilor metalici. Racordul de derivație la stâlpi, se va face in fereastra de vizitare a compartimentului electric cu ajutorul unor clemele CL 2,5-50 Al-Cu. Se vor monta țevi deTelefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23    V I: >

office@luxten.com, www.luxten.com    greenLlgnt

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Cablurile de alimentare cu energie electrica se vor poza pe toata lungimea lor din subteran, in tub flexibil 063 mm, pozate pe pat de nisip de 10 cm, la o adâncime de 0,8 m

fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi, iar pentru marcarea af de avertizare circuite electrice.

Pe toata lungimea cablului de energie electrica de tip ACYY 3)ț35+16rnrhp sp va poza suplimentar inca un tub de rezerva 063 mm.

In cazul subtraversarilor de cai rutiere prin săpătură deschisa sau foraj orizShtal dirijat, acestea se vor realiza prin pozarea unui tub PVC rigid 0110 mm prin care se va introduce tubul flexibil 063 mm, la o adâncime medie de 1,2 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi.

Cota de pozare a cablurilor de energie electrica va respecta obligatoriu distantele minime fata de alte rețele edilitare existente in zona, conform normelor tehnice in vigoare -ordinul ANRE nr. 25/2016, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08/00, SR 8591/97 si Legea Energiei Electrice nr. 123/2012.

Pe parcursul rețelei de energie electrica se vor monta prize de pamant pentru toti stâlpii metalici proiectați si pentru cutiile de distribuție cu 6 direcții, conform planului anexat.

In cazul stâlpilor metalici pentru corpuri de iluminat alimentate prin cablu se admite renunțarea la măsură suplimentara de protecție daca se îndeplinesc condițiile :

-    bara de nul a cutiei de distribuție de la fiecare stâlp este prevăzută cu borne separate pentru nulul de lucru, pentru nulul de protecție si pentru conductorul de legare la armatura metalica a stâlpului

-    conductorul de nul al cablului folosit in comun pentru lucru si protecție este legat la capetele liniei si ramificațiilor la o instalație de legare la pamant avand rezistenta echivalenta de max 4 ohmi.

In cazul nerealizarii a unei valori a prizei de pamant in conformitate cu normele si normativele in vigoare (4 ohmi pe ansamblu rețea ), numărul de electrozi ai prizei de

pamant se va suplimenta pina la realizarea acesteia.

zCz-' 1;

înălțimile de montaj ale^pfpjjrî"* ’ luminotehnice.

V A>

cm '
<TS

greenllght


8Y LUXTEN4. Condiții impuse la executarea lucrărilor:

-    Toate părțile metalice ale instalației electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot ajunge, se vor racorda la prizele de pamant, cu ramificații din Ol-Zn 40x4 si conductor MYf 16;

-    Se vor respecta distantele minime prescrise de normativul NTE/007/08/00 intre cabluri si diversele rețele edilitare pozate in pamant si in aer;

-    Rezistenta de dispersie a prizei de pamant Rp < 4Q . In caz contrar se va completa cu electrozi pana la atingerea acestei valori;

-    Pentru a echilibra consumul pe cele 3 faze, legarea aparatelor de iluminat la cablul de alimentare se va face succesiv la fazele L1, L2, L3 ;

-    Toate părțile metalice ale aparatelor de iluminat, care sunt în clasa I de izolație, se vor racorda la nulul de protecție din cablu.
Anexa nr. 2 la HCGMB nr.

Indicatori tehnico - economici

Elemente principale sistem de iluminat public:

•    Stâlpi metalic de iluminat RETRO (h = 8,1-10 m).......................... 73    buc.

•    Corpuri de ikiminat public tip SPOT ARHITECT 51 W-100 W......... 219 buc.

•    Bloc de distribuție (DC 6)........................................................... 5 buc.

•    Rețea de alimentare cu energie electrică tip ACYY 3x35+16 mm..... 2,75 km

•    Rețea de alimentare cu energie electrică tip ACYY 3x50+25 mm..... 0,25 km

•    Camerete de derivație subterană................................................ 73 buc.

•    Cămine de tragere sumteran...................................................... 20 buc.

•    Electrozi verticali..................................................................... 195 m

•    Electrozi orizontali................................................................... 264 m


Proiectant ICLUXTtN tlfhiJnt Cwnpany 5A Beneficiar: PRIMARI A MUN. BUCUREȘTI


PeUc lenerel


privind diekuleJJIe necesare rtiBtf rifobfccttaifcifc "Proiect de menținere ilstem deflumfnat pubBe Cafea 13 Septembrie {UoruonSuirar-Bd UbertiltiJ, Z3K, lector 9, Bucurați**
Nr. cit

Denumirea capRolelor ri tubcapltotefar de cheftuleti

Valoare Ilare TVA|

TVA

Valoare cu TVA

1*1    | «ura

tel

curo

Ici

cure

î

1

1 1 ~

5

6

7

QpRAhiil

CheRtiWI centre obUntre* ri amendarea larenuiil

1.1

lOHlHKtKTO'lkll

om

aoo

C.»

ow

0.00

u

on?

.

0.H

OH

».«

«

Amenajați penuv proiecția mediului tl aducere* tmmKiib iurta mutila

59,1574»

1T.6W.11

11,139 92

7,41147

7043740

ÎS,10143

u

CPt^liWpentrM rflecxea/pratcrt^mMuA^_

ooo

ooo

ow

MO

. C.W

990

T0t*lC*Dit«ll

S»,»7U

11.119 «1

70497JO

1S4P1J3

Capitolul 1

Chehuictf pentru ariiținreautHtJtiornceeur* obiectivului de InvesliUI

TatalC^tolT    f    0.00    i OM 1    0.00    |    0.00    |    0.00    1    a 00

țjpftolu

ehibutt

3

p« rrtru c- ohtciire U aditen ta le hnke

î.i

SturiE

1543Q49

J.2174»

245000

- 6108

17.8H.00

3.I7I.1L

Uren

15.9*141

14*7.78

7.1500a

HJ.l*

174» 00

>471.16

3.1.2. Rapert prW«l Intactul acu?)* madhrlui

e.m

000

aoo

C.W

9.»

XIJ. Aht itudB tpctWer

tm

000

«<D

0 09

fljo

1.1

Documentata raport *1 chehultlptfttru obttnereade

rrUr, «cordu rl nJ eu la rtntd

15,00000

1,2*7.71

2,850.00

SILII

174H.OO

>42018

1.1

tanti» tehnic*

1Q.W4D0

l.Ml 11

1JO0BQ

«74»

11900 00

ÎJSW

1.4

Cert Bort* performantei m<»£etkr îl aur d hui

energeticii cbcfiiSof

aw

040

0.00

aoa

aoo

aoo

J.S

Proiectare

la.wo.oa

Mu n

5,70000

1.OT.»

iMHjOO

7 .«Ut

34.1 Tem* de proiect»*

aoa

000

aw

aoo

am

aa

3.34 Siudki de p relei abOt«e

0.00

OM

a.ca

aoa

IM

aoo

3.34 itu dkt de fewbltMe / doc umintuit de «U are a

UCr»kr 4e lbtern-,18 ti

aoa

QDO

o.ao

aoo

aoo

aw

344 DocufnenlatUe tehnic* necesare In vedete*

obtf.ierir aViebc f aanJurlor / MtoriatSbr

15,00040

3,11748

?,«aoo

6108

174504»

3.819.»

3J5.5 Vetncareftehnka de editate * protectebl tehrtb Mo deUfllor df execuție

5400.00

147149

550.00

203.79

5450JJ0

3.17849

3 4.6 Probei tehnic tl detaM de exacuri*

IQjMdm

IJ45.11

L9M.00

W7J1

ituftoa

3.8

■Dr<B*iqjrT* prpttduilor dexhbJiie

aw

000

OM

0.00

P.W

1.7

Conurtanla

O.H

aoo

0.08

aw

ooo

o,oo

11.1

MenatemcntuC de proiect pentru obtettkuld»

ineearn

aw

003    |

0.00

aoo

aoo

aoo

1.7.1

AbdhulIiriB^ijr

tta

QDO

0.00

?.»

SOC

3.8

AtHtvntetrhnle*

14400.00

M8944

7A0CM

IjW*.

47,800.0*

K 1 AUff«tu tehnica rf*. naruaiprotectinri U

. «4:0.00

5,187 17

443Q.0Q

IJBIHI

73.730 80

8.481 ’S

3.8,14 Adrtent* ne petfpad* ®«*<HUe* lucrărilor

1S.OOQ.0Q

3,217.78

245000

«IUI

17,150.09

3,91948

I4T.14 Adu rota pentru pafțfcfearcaproieaanwiull* firele induse In protramul de control liberărilor de execuți*, avltat de orie f tupedOrtiul de Stat In Cumtruettf

10,00040

1145.19

îjoo.oo

<0749

11400.00

3.55U7

3.84 Dirifentle s'e untrirr

15,003.00

MU.»

I.8SC»

61111

17.150.00

3.829JB

Tatei Capitol 3

110300 00

«497.05

20.00000

4.483.48

noMo.ro

!IOB«

CapHefuN

ChcFtuWi ~entnr faw Ml Aia de bare

4.1

Conrirueffri fcutahtfl

Î.7ÎLI74 24

8M411 <7V

5G1.99&OV

120*518*

>419.179.»

ZL97IJ4

4.2

Montai Utlafe, echipamente tcbnpioika flfuntUenale

0.00

000

ooo

aoo

aw

0.00

4.7

Vtim^etbipinmric tebnolotfcerifunctkinil* ort neeeilta n*onia|

0 00

000

0.00

aoo

aw

0.00

4.4

UlOafe.cthlparoentaiahrretatk* dfonctfenalente nu nrceiflanwni*hlitfita-'*«me detranurort

000

000

0.00

aoo

aoo

aoo

4.5

Dolari

om

000

0.00

o.»

aw

OM

46

Actht ftewrperde

aoo

000

0.00

ooo

aw

aoa

loUfCMeH

2.157 87 < 14

834 519.09

$41.99609

„utfog.

MHWJ)

MW

Jr°™ CU orJC-'.'Li !

~ap4«lulS

Ai*» fhr**ijirb

<1

Drftininre tt* tantipr

10.170 12

fi.4’2 09

5.732 36

1729.70

15.907 61

7,701 70

5 14 luturi de reruînjetii ti inslibll rie'rnle n'fimimi de tanti er

0 00

OM

om

UI»

OOC

oro

5.1.2 Chedu»e< conice ort arțari lenltouU

30.170 32

6.4 7î 00

5712 J6

1,279 70

35,907 68

7,70 L 79

52

Lomitlo|ne,cgfe( ta»e, Cartul tfedUulul

44.723 0$

9,591.93

8,497.31

1J22B5

53,220 44

11,416 77

5 2.1 ComWoantle d dobantleafarente creditului băncii ftnaflliio»»

OM

0 00

0 00

OU)

ora

oro

5 2,3 Coti aferenta ISC penttu controlul uHitM ■ucranlor de eenututfn

14,7» 37

3.122.60

2.809 91

607 79

17.599 35

3,775 39

5 2 J Coli aferenta ISC pentru controlul tta tulul In amenajarea teritoriului, urUanlwn ri pentru aulorliatea lucrat 4or de rpmlructit

3,012 03

M7JI

573 74

177.97

1.590 27

770 18

5 2 <CouaferentaCaterSottale îCoftțtftictprdor -CSC

15.035 16

3,216.05

7,966 11

6141$

17,951.34

3.B50.9O

5 î S Taie pehbu acorduri, ari» conforme U iiito«Uitla de conitmir* / detfini xt

11.83150

2.5311»

2.24790

41223

14X179 4|

3,02031

67.657.66

5.3

Cheltuieli divane ri neprevăzute

24 $.4».93

57,649.29

46 631 69

10,001.37

792 Ml 52

54

Lheltu teW pentru tofarmAreu puhlritzte

OM

000

0.00

000

oro

000

îo»*l CapItetS

320323.30

68,715.31

60.841 43

13,055.91

3B1.184 73

11,77127

Capitolul 8

Cheltuieli pentru pratu UhnoloRlee țJ Ierte

6 1

Prețuirea penonaiukri rfe ertjfoptare

OM    1    000

0 00

oro

oro

0.00

62

Pmbe tehnologice ri terte

DM    j 0.00

om

000

oro

0 00

Igtal Capitol*

om    oro

000

OM

om

oro

TOTALGENERAL

3,447,354.91    739,521.12

£14,997.44

140,509.13

4,102.152.»

880,030.97

din areCrM

3X117,03 Lta (47,209.4*

$73,216431

12736910

3390.Z67.C3

770,179.21


o*ia

OTcnjom ltuie» 4 6616


Rene tic Iar

Primarii Mu ffcfp tuiul BucurettfFWfarttMl

SC IU1KN U|htmi Cemptny SA Vîtepirwdknie Oirctli Melait țeifeani
0