Hotărârea nr. 390/2018

HOTARAREnr. 390 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE ETAPA A II-A PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RETEA METROPOLITANA DE FIBRA OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TELECOMUNICATII - NETCITY"Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate

Etapa a II—a pentru obiectivul de investiții "Rețea metropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații - NETCITY"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 3499/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 158/25.07.2018, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 16/25.07.2018 si raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 408/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2008 privind aprobarea contractului de concesiune de lucrări publice pentru obiectivul de investiții "Rețea metropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații -Netcity";

în baza Studiului de fezabilitate aprobat prin avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 64/19.07.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publicejocale, cu modificările șt completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate Etapa a I l-a pentru obiectivul de investiții "Rețea metropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații - NETCITY", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

)    Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București și S.C. Netcity Telecom S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


\n

Anexa 1ANEXA 1

Principalii indicatori tehnico-economici ai Etapei II sunt următorii:

Construcția rețelei:

•    Cu precădere pe ambele părți ale străzilor, pe trotuar sau în spații verzi;

•    Standard realizare canalizație: SR 13558/2014 “Rețele de telecomunicații subterane în localități - Condiții de amplasare și execuție”.

•    Realizarea camerelor de tragere de dimensiune minimă 800x800x1 .OOOmm;

•    Construirea de noi rețele în topologie Arie (substitut pilot inițial FTTH), în continuarea zonelor-pilot din Etapa I;

• Proiectarea tehnică de detaliu - de la caz la caz, având în vedere particularitățile locale și celelalte proiecte de investiții derulate pe domeniul public al Municipiului București;


Obiectiv extindere canalizație la sfârșitul Etapei II, Sub-Faza I Etapa I):

•    Lungime totală canalizație Netcity: 2.126 Km

Termen de finalizare execuție: 31 Decembrie 2020 Total investiție estimată: 37.045 mii EUR.

Servicii oferite:

•    TubeCity Transport: închiriere canalizație principală, de-a lungul

•    TubeCity Racord: închiriere canalizație secundară, pentru canalizația principală;

• FiberCity: închiriere perechi de fibră optică neechipată (fibră neagră), la cererea clienților Netcity;

• Suport pentru rețea metropolitană de telecomunicații a Concedentului, poate fi realizată la cererea Municipalității.

Acoperirea întregului perimetru al Municipiului București (Etapa II, Sub-fazele ll-V) va fi realizată în condiții tehnico-economice de fezabilitate, în baza unui nou studiu de fezabilitate, întocmit până la finalizarea Etapei II, Sub-faza I.

Indicatorii tehnico-economici ai Etapei II, Sub-faza I nu iau în considerare potențiale schimbări în cadrul legai și de reglementare al proiectului Netcity. în cazul unor astfel de schimbări, este necesară re-evaluarea impactului asupra indicatorilor tehnico-economici ai Etapei II, Sub-faza I.    /