Hotărârea nr. 389/2018

HOTARAREnr. 389 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI"


ROMANÎA

1»14 Î01H iUeJJtOrM hafMLNl

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reactivare și modernizare

Autobaza Giurgiului”

X

‘3


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 13073/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 157/25.07.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 66/24.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 407/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 66/25.07.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de avizare a furărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului", prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului", conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 0500

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


£țtf|lț>mânia; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1


ANEXA nr. 2 Ia H.C.G.M.B. nr.
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului

„Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului

1.    Valoare totală (inclusiv T.V.A.):    92.706.4273^Jei--

din care:

Valoarea de construcții-montaj:    74.745.333,20 lei

2.    Capacități:

-    Hala de întreținere (Sc = 3621mp Sd =4184 mp Hmax=6.90m)

■    Consolidare și reamenajare pentru efectuare control, inspecție zilnică și reparațiile curente ale autovehiculelor (canale și linii de lucru, ateliere).

■    Dotare utilitățile necesare (apă, canalizare, electricitate, centrală termică proprie, instalații de detecție și stingere a incendiilor), echipamente și scule

-    Stația de spălare (Construcție nouă - 2 linii de spalare complet echipate)

-    statie ITP (o linie complet echipată cu echipamente și dotări omologate RAR). (Ac = 866 mp Hmax 8,90 m )

-    Decantor și rezervor de apă incendii

-    Stația de mișcare (Ac = 195mp Hmax=3m )

-    Stație de alimentare cu carburanți (Ac = 225mp Hmax=4,8m)

-    Platforma betonată pentru gararea a cca 200 autobuze. (S= 388598 mp)

3. Durata estimata realizare investiție cca. 24 luni


RE AGTIVARJE-ȘI-MODERNIZA RE^AUTOBAZAGIU ROIULUI----

PROIECT NR.4595/2018

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE(/'■

$ANEXA nr. 2 la H.C.G.M.B. or.    •

INDICATORJLTEIINICO-ECONOMICI ai obiectivului

„Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiui

1. Valoare totală (inclusiv T.V.A.): din care:

Valoarea de construcții-montaj:


92.706.427,30 le|
74.745.333,20 lei

2. Capacități:

-    Hala de întreținere (Sc = 3621 mp Sd =4184 mp Hmax=6.90m)

■    Consolidare și reamenajare pentru efectuare control, inspecție zilnică și reparațiile curente ale autovehiculelor (canale și linii de lucru, ateliere).

■    Dotare utilitățile necesare (apă, canalizare, electricitate, centrală termică proprie, instalații de detecție și stingere a incendiilor), echipamente și scule

-    Stația de spălare (Construcție nouă - 2 linii de spalare complet echipate)

-    statie ITP (o linie complet echipată cu echipamente și dotări omologate RAR). (Ac = 866 mp Hmax 8,90 m )

-    Decantor și rezervor de apă incendii

-    Stația de mișcare (Ac = 195mp Hmax=3m)

-    Stație de alimentare cu carburanți (Ac = 225mp Hmax=4,8m)

-    Platforma betonată pentru gararea a cca 200 autobuze. (S= 388598 mp)

3. Durata estimata realizare investiție cca. 24 luni-


REACTIVARE- ȘI MODERNIZAREAUTOBAZA GIURGIULUI

PROIECTNR74595/2018

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE
IULIE 2

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

REACTIVARE ȘI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGI PROIECT NR. 4595/2018 FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE REACTIVARE ȘI MODERNIZARE ÂUTOBAZĂGIURGIULUI

IULIE 2018BORDEROU

A. Piese scrise

I.    Informații generale privind obiectivul de investiții

1.    Denumirea obiectivului de investiții.
2.    Ordonator principal de credite.

3.    Ordonator secundar de credite.
4.    Beneficiarul investiției.
5.    Elaboratorul documentației.

II.    Situația existentă și necesitatea realizării proiectului de investiții.

III.    Descrierea construcției existente.

1.    Particulatitatile amplasamentului.

2.    Regimul juridic.

- 3. Caracteristici tehnice si parametri specifici.

4. Analiza stării construcției

IV.    Concluziile raportului de expertiză tehnică.

V.    Date tehnice ale investiției


V. 1 .Soluția tehnică

V.2 Costurile estimative ale investiției

V.2.1.Valoarea totală a investiției V.2. 2. Eșalonarea costurilor

VI. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
B. Piese desenate

Plan de încadrare în zona    cod planșă:

Plan de situație    cod planșă:

Obiect 1 - Hala întreținere

Plan parter - ffdnson 3,4 (existent)


U01

U02


C0'V‘W>CU0,-|G..,


cod planșă: A 1.01

Plan parter

- tronson 2,5 (existent)

cod planșă: A 1 .(&

"z

Plan parter

- tronson 1 (existent)

cod planșă: A 1.03/

1

Plan parter

- tronson 3,4 (propus)

cod planșă: A 1.04V

1

*

St

Plan parter

- tronson 2,5 (propus )

cod planșă: A 1.05

Plan parter

- tronson 1 (propus)

cod planșă: A 1.06

Secțiune AA

(existent)

cod planșă: A 1.07

Secțiune BB.CC (existent)

cod planșă: A 1.08

Secțiune AA

(propus)

cod planșă: A 1.09

Secțiune BB,CC (propus)

cod planșă: A 1.10


Obiect 4— Hala Spălătorie si ITP Plan cota 0.00 Secțiune AA


Obiect 9- Statie mișcare

Plan cota 0.00 (existent si propus) Secțiune AA


Plan de situație rețele apă, canalizare pluvială, menajeră, Schemă funcțională puț forat, Schemă grup pompare stații spalare, Schemă grup pompare menajer, Schemă funcțională centrala termica, Schemă funcțională centrala termica, Schemă funcțională centrala termica, Plan rețele exterioare I.S.U.


cod planșă: A 4.01 cod planșă: A 4.02


cod planșă: A 9.01 cod planșă: A 9.02


cod planșă IS 15.41 cod planșă IS5.41 cod planșă IS7.43 cod planșă IS 1.43 cod planșă IT1 cod planșă IT4 cod planșă IT9 cod planșă: II
I. Informații generale privind obictivul de investiții

1.Denumirea obiectivului de investiții

Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului.

2. Ordonatorul principal de credite

Primăria Municipiului București

3. Ordonatorul secundar de credite

Primăria Municipiului București

4. Beneficiarul investiției

Primăria Municipiului București

5. Elaboratorul documentației

Regia Autonomă de Transport București - Serviciul Proiectare Infrastructură și Avize Edilitare C.U.I. 1589886, înregistrat la Registrul Comerțului J40/46/1991, cod CAEN 7112

II. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

II. 1 Prezentarea contextului: politic, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru mentenanțâ sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri.

Suprafața totală a Regiunii București-Ilfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Municipiul București, capitala țării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația sa fiind, conform Recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km2), ceea ce reprezintă circa 9% din populația totală a României și peste 17% din populația urbană a țarii. Conform INS la nivelul anului 2016, populația rezidentă a Bucurestiului înregsitra 1.844.312 locuitori, cu mențiunea că, în contextul existenței unor oportunități economico-sociale deosebite, numărul real al populației care locuiește, lucrează sau invață în regiune este, în realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial.

Bucureștiul are o rețea extinsă de transport public, dar vehiculele nu au prioritate în trafic, ceea ce reduce viteza și eficiența sistemului; de asemenea, rețeaua nu primește îmbunătățirile necesare privind calitatea și infrastructura care ar face această opțiune mai atractivă pentru utilizatorii autovehiculelor personale.

Investiția propusă corespunde PMUD: Obiectivul strategic „ îmbunătățirea operării și întreținerii autobuzelor și a cerințelor pentru flota de autobuze inclusiv achiziția de autobuze”, Politica sectorială „Transport public local”, index din planul de acțiune C-12 “ Reabilitare garaje și autobaze”.


Capacitatea de parcare actuala in cele opt autobaze este de maxim 1240 autobuze, iar în prezent este ocupata de cele 1000 autobuze Mercedes Citaro in circulație si 147 autobuze marca DAF si ROCAR scoase din funcțiune cu aprobarea Consiliului de Administrație RATB în vederea valorificării pentru dezmembrare.

Având în. vedere necesitățile de transport ale zonei metropolitane București - Ilfov, cu

care a fundamentat necesitatea achiziției intr-un program multianual a 400 de autobuze cu lungimi de 10 m, 12 m, 18 m. în urma derulării procedurii de achiziție a autobuzelor noi, perspectiva intrării în exploatare a celor 400 de autobuze din gama de lOm, 12m si 18m se prefigurează sa fie realizată în perioada 2018 -2019.

II.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiei publice

Odată cu programul de modernizare al autobazelor înscris în planul de dezvoltare urbană durabilă pentru București, se va mării capacitatea de parcare existent, în prezent de la 1240 locuri de parcare la minim 1400 locuri de parcare coroborat cu scoaterea din parcul inventar al celor 147 autobuze DAF si ROCAR respectiv asigurarea unei infrastructure modeme pentru întreținerea și reparațiile parcului de autobuze alocat Autobazei Giurgiului.

RATB a elaborat documentația tehnico-economica pentru modernizarea autobazei Giurgiului care deservește liniile de transport auto din sudul orașului. Pentru realizarea acestei investiții sunt necesare lucrări de construcții-consolidări și reparații, avînd în vedere că această autobază a fost în stare de conservare și nu^său iîtcTîxccutatiucrări de reparații majore.


III. Descrierea construcției existente.

III. 1 Particularitățile amplasamentului.^ Autobaza Giurgiului este amplasată pe

ii nr.52-54, București, sector 4.


•    valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă sțo.k) “ 2.0 kN/m2

•    valoarea caracteristică a presiunii de referință este qref = 0,5 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la lOm, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

•    încărcări din acțiunea seismică, zona este caracterizată prin ag=0,24g, Tc=l,6s;

•    adâncimea de îngheț este 0.8...0.9m;

•    clasa de importanță seismică III cu yi = 1,0;

■ categoria de importanță este C.

Pe amplasamentul cercetat, nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care să pericliteze stabilitatea construcției.

111.2    Regimul juridic.

Imobilul este proprietatea Municipiului București - sector 4 cf. Extras de carte funciară pentru informare nr. 4/12.03.2018

111.3    Caracteristici tehnice si parametri specifici.

Suprafața terenului este de 42.940,00 mp. Suprafața construita 4091 mp. Suprafața desfășurată 4668 m2, H max 6.90m. Clasa de importanta “C”- normală. Categoria de importanță III.    f" N /


Imobilul face parte din Parce ttffea^PFe^Bțshl înscris în Lista Monumentelor Istorice ț-75i 5 /municipiul București.


III.4 Analiza stării construcției

Autobaza Giurgiului a fost dată în exploatare în anul 1970 iar în prezent aceasta se află în stare de conservare.

Clădirile existente în autobază sunt: hala de întreținere și anexa tehnico-socială ( birouri,

vestiare, ateliere), stația de alimentare cu carburanți, stația de mișcare, cabine de pază, magazii.

Autobaza cuprinde în principal:


•    Hală de întreținere, formată din cinci tronsoane /?/•’’*

-tronson 1 -CIZ -tronson 2- RC -tronson 3 -RC -tronson 6 - depozitare -tronson 7 - depozitare

Hala are pe latura de sud anexe P+l ce cuprind IaCpartg grupuri sanitare și la etaj vestiare și birouri.

•    Stație de alimentare cu carburanți compusă dintr-o copertină metalică și o cabină de pază.

•    Stație mișcare și alte anexe (magazii, cabine)

Prin reactivarea și modernizarea propusă se va ajunge la o capacitate de garare de circa 175 de autobuze.

Accesul în incinta autobazei se face de pe strada Acțiunii. Pentru situații excepționale se prevede și un acces de pe strada Drumul Bercenarului.

Clădirile ce compun ansamblul autobazei Giurgiului cu dimensiuni și regimuri de înălțime diferite sunt următoarele:

a.    Hala întreținere CI- construcție existentă P consolidată și reamenajată.

b.    Stația de alimentare cu carburanți C2 - se reface.

c.    Cabină C3 -se demolează.

d.    Atelier fierărie C4 - se demolează întrucât nu mai corespunde cerințelor tehnologice.

e.    Cabină C5 -se demolează.

f.    Cabină C6 -se demolează.

g.    Stație de mișcare C7- construcție existentă reamenajată.

h.    Cabină poartă C8 (str. Acțiunii) -se reface.

a. Hala de întreținere și reparații are regim de înălțime parter si este formată din trei tronsoane :

a.    Tronson 1 — are forma dreptunghiulară în plan, formata dintr-o deschidere del8m (la care la primul si ultimul ax mai exista 3 stâlpi la o distanță interax de 4.5m) și 7 traveî de 6m; înălțimea utilă este de 5.15m până la cota inferioară a ECP-urilor; regimul de înălțime este P

b.    Tronson 2 - are forma dreptunghiulară în plan, formată din 3 deschideri de 18m (la care la primul și ultimul ax mai există 3 stâlpi la o distanta interax de 4.5m) si 4 travei de 6m; înălțimea utilă este de 5.15m până la cota inferioară a ECP-urilor; regimul de înălțime este P.

c.    Tronson 3 - are forma dreptunghiulară în plan^formața din 2 deschideri de 18m (la care și ultimul ax mai există 3 stâlpi la o distanțăjnțȘsr^x de 4^mhsi 4 travei de 6m; Inălțimearatîîăz^ de 5.15m până la cota inferioară a ECP-umdr;


d. Tronson 6 - are forma dreptunghiulară în plan, formată dintr-o deschidere de 6m și 4 travei de 6m; regimul de înălțime este P; înățimea parterului este variabilă de la 5m la 6m. Structura de rezistență este improvizată, fiind alcătuită din stâlpi si grinzi metalice. Format din elemente structurale subdimensionate drept pentru care se propune demolarea acestuia.

e. Tronson 7 - are forma dreptunghiulară în plan cu regimul de înălțime este P; înălțimea parterului este variabilă de la 5m la 6m cu dimensiunile în plan de 11.50m x 8.80m. Structura de rezistență este improvizată, fiind alcătuită din stâlpi si grinzi metalice. Format din elemente structurale subdimensionate drept pentru care se propune demolarea acestuia.

închiderile sunt din zidărie sau tâmplărie metajjtă ?i gsant-aimslu . Accesul în hală se face

frontal._ A    l    Cj ^iG-”1’    /

Clădirea prezintă deteriorări și infiltrați LkT nivelul acoperișului.

Anexa tehnico-socială este formată din doua tronsoane:.


^*VsJy^Tronson 4 - are forma dreptunghiulară în plan, formată dintr-o deschidere de 6m si 8 travei de ; regimul de înălțime este P+E; înălțimea parterului este de 3.40m iar a etajului este de 3m este prevăzută cu rost de tasare/dilatare față de hală.

Tronson 5 - are forma dreptunghiulară în plan, formată dintr-o deschidere de 6m si 7 travei: prima de 2,8m si 6 de 6m; regimul de înălțime este P+E; înălțimea parterului este de 3.40m iar a etajului este de 3m si este prevăzută cu rost de tasare/dilatare față de hală.


Clădirea prezintă deteriorări nestructurale precum : infiltrații la nivelul acoperișului, desfacerea tencuielii la nivelul soclului, desfaceri locale ale tencuielilor la nivelul pereților exteriori și interiori, tâmplărie într-o stare avansată de degradare, pardoseală degradată, instalații sanitare și termice parțial deteriorate, trotuar deteriorat, fisurat, local în contrapantă cu lipsă de etanșeitate trotuar, hidroizolația terasei degradată și elementele de colectare a apelor pluviale deterioarate sau lipsă parțial.

b.    Stația de alimentare cu carburanți alcătuită dintr-o copertină metalică în stare avansată de degradare care sprijină pe patru stâlpi metalici. Alimentarea s-a făcut de la doua rezervoare metalice supraterane aflate în perimetrul autobazei. Cabina care deservește personalul stației este de asemenea într-o stare de degradare avansată. Stația de alimentare se va reface corespunde normelor tehnice aflate în vigoare.

c.    Cabina C3 construcție a cărui sistem structural este improvizat format de un parapet din zidărie de 24cm grosime înalt de lm peste care s-a montat o tamplarie PVC cu

dimensiunile in plan de 3.45mX 2.6m și inparter^rteț^lă dreapta este un grup sanitar dinfuncțiunea ei urmând a fi preluată de clăqir

\

d. Atelier Fierărie C4 Structura este din zidărie portanta cu fundații continue sub ziduri .Fundațiile sunt din beton și au o lățime 40cm.Pereții sunt din cărămidă plină presată cu mortar de ciment. Pereții exteriori au grosimi de 35cm cu tot cu tencuiala din

care cărămidă este de 30cm. Pereții interiori au grosimi de 30cm cu tot tencuiala din care cărămidă are 25cm. Mortarul folosit este mortar din ciment iar pereții sunt tencuiti cu mortar din ciment.

Zidăria nu este prevăzută cu elemente de ductilizare verticale (stâlpișori), ci doar orizontale (centuri).

Acoperișul este tip șarpanta cu învelitoare din tablă cutată.Tamplaria exterioară este din metal cu

geam simplu. Construcția nu mai este necesară din    tehnologic și se propune

desființarea acesteia.    f. 1

k? W A

e. Cabina C5 construcție a cărui sistem strUbtUFEft-este^ifiprovizat și care deservea

personalul de pază pentru rezervoarele de combustibil. întrucât stația de alimentare cu combustibil se va reface se propune desființarea acesteia.

f.    Cabina C6 construcție a cărui sistem structural este improvizat și care deservea personalul de pază pentru rezervoarele de combustibil. întrucât stația de alimentare cu combustibil se va reamenaja se propune desființarea acesteia.

g.    Stația de mișcare C7 are forma dreptunghiulară în plan, formată din 4 deschideri de 4.5m si 2 travei: prima de 3m si a doua de 6m cu regimul de înălțime P;

înălțimea parterului este variabilă de la 2.80m la 3.40m.Se va reamenaja conform cerințelor din tema de proiectare.

h.    Cabină poartă C8 construcție a cărui sistem structural este improvizat și care deservea personalul de pază al autobazei. Conform expertizei tehnice se propune refacerea acesteia pe același amplasament.

IV.Concluziile raportului de expertiză tehnică

în urma expertizării construcțiilor existente în autobază a fost indicat tipul lucrărilor care se vor executa la construcțiile existente în autobaza.

Intervențiile asupra clădirilor recomandate conform raportului de expertiză tehnică sunt:

A. Hala întreținere (regim de înălțime P/P+l) si Stația de mișcare:

VARIANTA MINIMALA:

1.    Reparații locale a betonului degradat c

2.    Curățarea armăturilor aparente rugț o acoperire anticorosîvă cu EPOXY< elementelor de construcție afectate,•mponent;

ai severe se va aplica

SEAL pe armătura în v/tor de coroziune3.    Se vor reface tencuielile degradate;

4.    Realizarea unei hidroizolații corespunzătoare la nivelul terasei necirculabile (pe zonele unde nu a fost realizat) cu prevederea unui strat termoizolant; refacerea sistemului de evacuare ape pluviale;

5.    Injectarea cu lapte de ciment sau mortar de ciment în fisurile de mici dimensiuni (până la 3mm) din pereții de zidărie;

6.    Injectarea Ia baza pereților din zidărie (cota +0.00) a unei soluții hidroizolatoare;

7.    Diafragmele fisurate din zidărie (peste 3mm) vor fi injectate cu lapte de ciment sau mortar de ciment apoi țesute cu scoabe în zonele degradate (acestea vor fi definitivate după desfacerea tencuielilor);

8.    Refacerea trotuarului din beton armat cu lățimea minimă de lm si panta spre exterior 5% prevăzut cu cordon de bitum între trotuar si clădire; se va reface pe toata

lățimea stratul de umplutură de minim 50cm adâncime din argilă compactată pentru crearea unui ecran de protecție; Se va realiza o hidroizolație corespunzătoare pe perimetrul fundației (realizat din două straturi) de la cota săpăturii până la cota +0.00r


9.    Se recomandă refacerea tuturor instalațiilor în conformitate cu normele în vigoare

10.    Se recomandă înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn si metal) cu tâmplarii termoeficiente si realizarea unui temosistem corespunzător conform legislației în'


11.    Se recomandă refacerea finisajelor interioare (tâmplărie, finisaje pereți^

pardoseli) conform normelor specifice aplicabile în vigoare.

jCcvjro.TîcLi jr.ic

VARIANTA MAXIMALĂ:

1.    Consolidarea stâlpilor si grinzilor degradați cu lamele din fibră de carbon pentru a

creste capacitatea de preluare a încovoierii si forței tăietoare si mărirea rezistenței și

ductilitatea stâlpilor si grinzilor;

2.    Reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent;

3.    Curățarea armăturilor aparente ruginite; Pentru cazuri mai severe se va aplica

o acoperire anticorosivă cu EPOXYCOAT-AC sau FERROSEAL pe armătura

elementelor de construcție afectate, în vederea protejării lor în viitor de coroziune.

4.    Se vor reface toate tencuielile;

5.    Realizarea unei hidroizolații corespunzătoare la nivelul terasei necirculabile (pe

zonele unde nu a fost realizat) cu prevederea unui strat termoizolant; refacerea sistemului de evacuare ape pluviale;

6.    Consolidarea fisurilor prin injectare jetfrpșiilfci    ică bicomponentă pentru injectări

7.    Injectarea la baza pereților din zid/ri^(cota+^hD(f)Vhnei soluții hidroizolatoare;8.    Refacerea trotuarului din beton

exterior 5% prevăzut cu cordon de

lățimea stratul de umplutură de minim 50cm adâncime din argilă compactată pentru crearea unui ecran de protecție; Se va realiza o hidroizolație corespunzătoare pe perimetrul fundației (realizat din doua straturi) de la cota săpăturii până la cota +0.00m;

9.    Se recomandă refacerea tuturor instalațiilor în conformitate cu normele în vigoare.

10.    Se recomandă înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn si metal) cu tâmplarii termoeficiente si realizarea unui temosistem corespunzător conform legislației în vigoare.

11.    Se recomandă refacerea finisajelor interioare (tâmplarie, finisaje pereți, tavane si pardoseli) conform normelor specifice aplicabile in vigoare.

V. Identificarea obtiunilor tehnico-economice si analiza detaliată a acestora V.l Soluția tehnică

Principalele lucrări de intervenție se împart în:

V.1.0 Descrierea fluxului tehnologic.

V. 1.1. Lucrări de arhitectura V. 1.2. Lucrări de rezistență V.l.3. Lucrări Ia instalațiile electrice V.l .4. Lucrări la canalizare și instalații de alimentare cu apă.

V.l.5. Lucrări Ia instalațiile termice și de ventilații.

V.l.6. Lucrări la instalațiile de gaze

V.l.7. Lucrări la instalațiile de prevenire și stingere a incendiilor.

V.l.O.l.Descrierea lucrărilor

Autobaza va trebui sa asigure parcarea ,alimentarea , întreținerea și scoaterea pe traseele repartizate a unui număr de circa 175 de autobuze.

Pentru o perioadă de început parcul de autobuze va fi constituit din autobuzele aflate în prezent în dotare care va fi completat până la capacitatea maximă cu autobuze noi cu podea coborâtă , marca Otokar.

Pe măsură ce se vor achiziționa autobuze noi se vor casa autobuzele vechi.

în cadrul fluxului tehnologic , în afara de problemele specifice activității de ieșire în traseu si

primire Ia intrarea în autobază, la toate autobuzele din dotare urmează să fie executate în autobază următoarele lucrări:

-alimentarea cu combustibil, -igienizarea interiorului autobuzelor, -spalarea (mecanizata) exterioara, -spalarea pe dedesubt -controlul zilnic,


-reparații curente,


-lucrări de întreținere periodica^ -inspecție finala

-parcarea pe platforma,

-lucrările aferente ieșirii vehiculelor in traseu si verificării acestora la intrarea in autobaza.

-lucrările aferente ieșirii vehiculelor in traseu si verificării acestora la intrarea in autobaza. Toate autobuzele la care urmeaza sa se efectueze lucrări in halele de RC , revizii tehnice sau schimb ulei, vor fi spalate pe dedesubt, 5 t^pe sub pasajele de roti inainte de intrarea lor pentru efectuareaJucrarilar-

V.l.O.l.l.Alimentarea cu

Stafia de alimentare cu combustibil al cărei amplasament este prezentat in planșa U01 , va avea în dotare trei pompe , care vor furniza combustibilul stocat în trei rezervoare cu o capacitate de 60mc fiecare.

Pentru un parc estimat de 175 autobuze considerând un CUP de 0,85 si un consum de combustibil mediu de 36 l/100Km echiv. Rezulta un consum mediu zilnic dat de relația:

(175x260)/100 xO,85x36x1,35=21.481 litri /zi

Rezerva de combustibil a stafiei de alimentare in varianta susmenționată este acoperitoare pentru cca 7 zile daca luam in considerație faptul ca toate rezervoarele de combustibil vor fi umplute la max 85% din capacitate.

In situația in care unul din rezervoare se va afla in revizie rezerva de combustibil se va diminua corespunzatur si va acoperi necesarul de consum pe max 5 zile.

La cele trei pompe se pot alimenta numai autobuzele ce au un modul special si numai după ce șoferul vehiculului respectiv a activat sistemul de distribuție cu cârdul autobuzului si cârdul personal

Când capul furtunului de alimentare de la pompa este pus la la rezervorul autobuzului se transmit datele referitoare la identificarea la autobuzului,ultima cantitate de combustibil alimentata , datele de identificare ale șoferului, data si ora la care s-a făcut alimentarea cu combustibil

.De menționat faptul ca in prezent , este obligatorie alimentarea la plin a rezervorului autobuzului după fiecare ieșire in traseu , pentru o corecta apreciere a consumului de combustibil, funcție de km. parcurși de la ultima alimentare, sistem care se propune sa fie continuat.

Datele susmenționate , sunt înregistrate de o interfața aflata in clădirea stafiei de alimentare , in care se afla primitorul- distribuitor de combustibil. Aceste date pot fi accesate si din clădirea stafiei de mișcare in care se gestionează aceasta activitate.

Pentru noile autobuze ce vor fi achiziționate , care au computere de bord , se propune ca in plus fata de datele care se inregistreaza in prezent, sa se furnizeze automat si kilometrii parcurși de la ultima alimentare

V.l.0.1.2. Spalarea autobuzelor/ Obiect 4-constructii

Igienizarea interiorului autobuzelor si spalarea mecanizata exterioara a acestora se va face pe una din cele doua linii din clădirea stafiei de spalare, organizate identic.

Activitatea de spalare ,dotarea cu utilaje si întreținerea acestora se va face in continuare ca si pana acum pe baza de contract cu o firma specializata

In plus aceasta va trebui sa asigure si spalarea pe dedesubt a autobuzelor nominalizate zilnic de conducerea autobazei pentru a fi introduse curate pe posturile de lucru din halele de reparații si intretinere


După spalarea exterioara autobițgel in planșa U01. Fiecare din aceste doimji canale de lucru dispuse pe toata lungimea'


Hala de CIZ este separata de hala de RC printr-un perete despărțitor de hala alaturata (hala de RC), pentru reducerea pierderilor de căldură care se pot produce in perioada de control

Deoarece in sezonul rece lucrul in canal ridica probleme deosebite privind condițiile de munca, cu registre sau calorifere amplasate la partea de jos a canalului.Timpul de succedare foarte scurt, de ordinul minutelor, cat este necesar intre lucrul la un lot de patru autobuze cate pot intra in hala~si.lotuL următor,-repectiv^a. pierderi lor. m aii de- cal dur a. ce- seproduc-prin deschiderea_repetata a ușilor, impune ca si caloriferele pentru incalzirea canalelor de lucru sa fie dimensionata astfel incat sa se poata asigura un minimum de 15- 16 grd C in canal ,atunci când temperaturea mediului ambiant/ in exteriorul halei / este de cca -15 grd C si timpul de succedare este de cca 5 minute/ controlul temperaturii optime de lucru a acestor register se propune sa se faca cu robineti termostatati In acest sens se propune ca deschiderea si inchiderea ușilor halei sa poata fi interconectata automat, astfel ca in timpul ieșirii autobuzelor ușile de intrare sa fie inchise iar in zona ușilor deschise sa intre in funcțiune aeroterme de aer cald timp de max 2 minute, cat este necesar sa iasa cele patru autobuze si sa se inchida ușile de ieșire. Ușile de intrare se vor deschide numai după inchiderea ușilor de intrare pentru ca sa nu se creeze efectul de tunel, care ar conduce la pierderi majore de căldură din hala. La deschiderea acestor usi vor intra in funcțiune aeroterme de aer cald din momentul in care acestea vor incepe sa se deschidă , dar nu mai mult de 2 minute de la deschiderea lor completa, cat se considera necesar sa poata intra cele 4 autobuze la care urmeaza sa se faca CIZ-ul, si finalizarea închiderii ușilor

Comanda de deschidere a ușilor se va face manual de către muncitorii fac verificarea interiorului autobuzelor aflati in imediata apropiere a ușilor ce trebuiesc manevrate

Pentru situații deosebite, sau pentru perioadele in care temperature mediului ambiant nu mai necesita incalzirea in canalele de lucru ,trebuie ca ușile de acces sa poata fi deschise si fara interconectarea automata de care s-a vorbit mai sus.

întrucât frecventa de deschidere a ușilor este mare iar timpul de deschidere-inchidere este un factor important la hala de CIZ, se propune ca la aceasta hala sa se monteze usi batante cu inaltimea de 4,0 m , cu acționare electro-mecanica pentru a se putea face interconectarea

Indiferent de tipul de usi ce se vor monta, acestea trebuie sa fie vitrate cu macrolon termopan transparent de la H=l,2m de la sol, pana la partea superioara a ușii, pentru a se asigura pătrunderea luminii pe timpul zilei

Evacuarea fumului din hala se va face prin ventilație fortata ce va fi actionata manual, atunci când se va considera necesar

La fiecare post de lucru se va amplasa cate un sistem de captare si evacuare fortata in exteriorul halei a gazelor de eșapament, care pe perioada cat va functriona motorul pentru probe, va fi conectat la țeava de eșapament a autobuzului

Toate posturile de lucru vor fi prevăzute cu cricuri de canal astfel ca după terminarea lucrărilor de CIZ pe aceste canale sa se poata efectua si lucrări de reparați de volum mic in cazul in care canalele de RC ar fi ocupate .

Evacuarea apei din canal va fi asigurata prin realizarea de sifoane de pardoseala cu evacuare in base, pentru a se elimina posibilitatea refulării canalizării in canalele de lucru

Pe fundul canalelor , pe toata lungimea acestora ,se vor monta gratare tip figure din tabla de otel galvanizata la cald

Locul în care trebuie sa se situeze fiecare autobuz va fi mșrcaTpp^pardoseala cu vopsea de


culoare alba sau galbena la cotele indicate in desen dotărilor


așeza autobuzeiepe platforma de parcare, pe platforma , delimitat cu vopsea de de iama in care vopseau^d^5^parosabil icatoare amplasate in^șț&tele loWuî de bilezhx oglinda retrqfeoațe stangOanga
V.l.0.1.4 Parcarea pe platforma/ O

In planșa U01 se prezintă modul jtr'cațq= Fiecare autobuz va trebui sa parchez,C-^pe^los culoare alba sau galbena alba pe caroș ‘ ’ nu mai poate fi vizibila, locul este parcare. Acestea vor trebui amplasați


vehicul , când distanta dintre vehicule este corespunzătoare cu disț necesara intre doua vehicule alaturate

V.l.0.1.5 Reparații curente

.Lucrării e_de_reparatii_curente_necesarivehicululuLsau^^^desubtuLacestuia., se pot executa pe patru canale de lucru din care doua pe care sS~v6r efectua lucrări ce nu necesita volum mare de munca ,sunt amplasate in tandem

Toate posturile de lucru vor fi prevăzute cu cricuri de canal

Evacuarea fumului din hala se va face prin ventilație fortata ce va fi actionata manual, atunci când se va considera necesar

La fiecare post de lucru se va amplasa cate un sistem de captare si evacuare fortata in exteriorul halei a gazelor de eșapament, care pe perioada cat va functriona motorul pentru probe, va fi conectat la țeava de eșapament a autobuzului

In toate canalele de lucru , se vor monta registre cu robineti termostatati care sa asigure o temperature de lucru de min 16 grd C când temperatur in exteriorul halei de lucru este de -15 grdC

Lucrările de reparații la caroserie sau de inlocuiri de geamuri se vor face intr-o hala special amenajata in care se poate asigura si o ventilație corespunzătoare

Lucrările de reparații curente cu volum mare de munca sub autobuz , se vor face numai la cota zero pe unul din posturile de lucru alaturate zonei de RC , după ridicarea cu elevatoarele si suspendarea vehiculului la cca 1,6 m pe unul din posturile alaturate

întrucât frecventa de deschidere a ușilor nu este mare se propune ca la aceasta hala sa se monteze usi rulante cu pliere pe plafon cu inaltimea de 4,0 m , cu acționare electrica si comanda individuala Acestea trebuie sa fie vitrate cu macrolon termopan transparent de la H=l,2m de la sol ,pana la partea superioara a ușii, pentru a se asigura pătrunderea luminii pe timpul zilei

Evacuarea apei din canalele de lucru va fi asigurata prin realizarea de sifoane de pardoseala cu evacuare in base, pentru a se elimina posibilitatea refulării canalizării in canalele de lucru

Pe fundul canalelor , pe toata lungimea acestora ,se vor monta gratare tip figure din tabla de otel galvanizata la cald

Locul in care trebuie sa se situeze fiecare autobuz va fi marcat pe pardoseala cu vopsea de culoare alba sau galbena la cotele indicate in desenele de execuție in care se precizează si amplasarea dotărilor

V.l.0.1.5. Post de lucru pentru înlocuire roti

Situat in imediata apropiere a atelierului de format roti ,pe acest post de lucru dotat cu un cric pneumohidraulic , suporți de suspendare si cheie cu impact actionata pneumatic ,se vor executa numai acest tip de lucrări

Pentru verificarea strângerii piulițelor de roti la cuplu prescris postul de lucru va fi dotat cu cheie dinamometrica,corespunzătoare.

Locul pe care se va desfasura aceasta activitate va fi marcat pe pardoseala cu vopsea de culoare alba sau galbena pentru ca sa poata fi respectata distanta de la roti la grupurile furnizoare de energie (aer comprimat si curent electric)

întrucât frecventa de deschidere a ușilor nu este mare se propune ca la aceast post de lucru sa se monteze usi rulante cu pliere pe plafon cu inaltimea de 4,0 m , cu acționare electrica si comanda individuala Acestea trebuie sa fie vitrate cu macrolon termopan transparent de la H=l,2m de la sol ,pana la partea superioara a ușii, pentru a se asigura pătrunderea luminii pe timpul zilei.

Pentru acest tip de lucrări au fosț canale de lucru ).amplasate in tronsonul. Fiecare va fi dotată cu mijloa permită ridicarea autobuzului la cot respectiv suspendarea vehiculului pe s


fe^zute uriwhaar de 8 posturi de lucru la cota zero, (fara

urțjip crocodil pneumohidraulice) , care sa jtuarea de lucrări la sistemul de rulare, sa fie ridicate, cca 50-300mm de la sc
cat si cu elevatoare cu care se poate ridica vehiculul pana la cota de max. + 1,6 m, pentru efectuarea de lucrări sub autobuz

Unul din posturile de RT , situat in imediata apropiere a atelierului pentru echipamente pneumatice si aer condiționat post, va fi dotat corespunzător pentru asigurarea NTSM pentru lucrul la inaltime .In afara de lucrările specifice de pe acoperiș, pe acest se vor putea efectua si lucrări care sananecesiteridicarea-vehicululuLla-inaltime.maLmare-deJQOnLm______. _______

Locul pe care se vor realiza lucrările de intretinere, va fi marcat pe pardoseala cu vopsea de culoare alba sau galbena pentru ca sa poata fi respectata distanta de la roti la grupurile furnizoare de energie (aer comprimat si curent electric ) si pentru ca sa fie ridicate numai in zona in care configurația plafonului halei asigura o distanta de plafon la acoperișul autobuzului este suficient de mare

In centrul fiecărui loc de lucru se va monta un sifon de pardoseala , iar pardoseala va avea inclinarea necesara, pentru ca prin spalare sa se asigure evacuarea apei

întrucât frecventa de deschidere a ușilor nu este mare se propune ca la aceste posturi de lucru sa se monteze usi rulante cu pliere pe plafon cu inaltimea de 4,0 m , cu acționare electrica si comanda individuala Acestea trebuie sa fie vitrate cu macrolon termopan transparent de la H=l,2m de la sol ,pana la partea superioara a ușii, pentru a se asigura pătrunderea luminii pe timpul zilei

Pentru fiecare din cele trei posturi de lucru a fost prevăzută cate o instalație de evacuare in exteriorul halei a gazelor arse de la eșapament, cu doua furtunuri culisante , pomindu-se de la premiza ca nu se vor face probe in același timp pe toate cele trei posturi de lucru

In afara de instalația de exhaustare a gazelor care pe perioada funcționarii de proba a motoareler se va racorda la eșapament se considera necesar sa se prevada si un sistem de evacuare fortata a gazelor scapate in halele de lucru , care va fi pusa in funcțiune numai atunci când se va considera necesar

Pe liniile de RT se vor face completări de ulei numai la vehiculele la care se vor executa reparații sau revizii tehnice periodice. Tot in hale pe liniile de RT se vor face si înlocuirile periodice de antigel, urmând ca atunci când apare o lucrare la sistemul de răcire pe una din liniile de RC , pe aceste posturi sa se faca si completările necesare cu antigel

înlocuirea uleiului, completările de ulei si gresarea se va face pe două linii de schimb ulei amplasate in tronsonul 2 al halei prevăzută deja cu canale de lucru^—

Periodicitatea lucrărilor de intretinere diferă functi4?d,&.reșonSindarile producătorului vehiculului si ca urmare se vor face conform celor menționateymqi jos

litu ,


V.l.0.1.7. Inspecția finala    V,

In conformitate cu Ordinul 62 al ministrului transporturilor puyiggi^fft4onitorul~O"ficial din 20 aug 2003 privind autorizarea pentru lucrări de reparații si intretinere, autobaza va fi dotata cu o linie de inspecții finale ,amplasata separate de alte activitati in căpătui halelor de lucru., care va poseda următoarele echipamente impuse de RAR pentru autorizare activitatior de intretinere si reparații:

-stand cu role pentru verificare frâne, cu sistem de incarcare la sarcina -opacimetru pentru verificarea emisiilor de fum

-stand cu platouri oscilante pentru detecția jocurilor la trenul de rulare si direcție -stand pentru verificarea geometriei roților


a de măsurare a emisiilor de fum i ventilator fixat pe/perete , in zona standuluiîntrucât frecventa de deschidere a ușilor nu este mare se propune ca la aceast post de lucru sa se monteze usi rulante cu pliere pe plafon cu inaltimea de 4,0 m , cu acționare electrica si comanda individuala Acestea trebuie sa fie vitrate cu macrolon termopan transparent de la H=l,2m de la sol ,pana la partea superioara a ușii, pentru a se asigura pătrunderea luminii pe timpul zilei.

V.l.0.1.8 Lucrări aferente ieșirii si intrării autobuzelor V.l.0.1.8.1 Ieșirea autobuzelor in traseu

înainte de plecarea in cursa ,fiecare șofer se prezintă la stafia de mișcare unde face prezenta, primește cheile autobuzului , cârdul pentru alimentare cu combustibil, foaia de parcurs si se deplasează la autobuz.

înainte de pornirea motorului, acesta face verificările necesare, inițializează sistemul SAT, după care pornește vehiculul si se deplasează spre poarta ,de unde ia documentația pentru traseu (tur, linie) si pentru autobuzele de tip vechi primește indicatoarele de traseu, iar la cele cu afisaj este setat traseul Tot aici dispecerul înregistrează ora ieșirii in traseu

V.l.0.1.8.2 Lucrări aferente intrării autobuzelor in autobaza

La înapoierea din traseu, pentru fiecare autobuz se efectuează următoarele lucrări : se oprește la stafia de alimentare unde se face plinul cu combustibil,

se deplasează la poarta , unde primitorul de vehicule face verificarea aspectului, vehiculului si după caz sunt predate indicatorele de traseu

se face predarea foii de parcurs la Stafia de Mișcare si descărcarea datelor SAT in computerul autobazei

- se deplasează la stafia de spalare unde se efectuează igienizarea interioara si spalarea exterioara a vehiculului

se deplasează pe linia CIZ unde se fac verificările tehnice neceasare funcție de situate se deplasează vehiculul pe locul repartizat de pe platforma de parcare sau pe una din liniile de RC


Numai după finalizarea acestor lucrări de lucru

V.l.l. Lucrări de arhitectură

Odată cu programul de modernizare i durabilă pentru București, este necesară si mărirea capacității de parcare existente în prezent de la 1240 locuri de parcare la minim 1400 locuri de parcare coroborat cu scoaterea din parcul inventar al celor 147 autobuze DAF si ROCAR respectiv asigurarea infrastructurii pentru întreținerea și reparațiile parcului de autobuze RATB de minim 1400 vehicule.

Lucrările de arhitectură din cadrul prezentului proiect sunt corelate cu cerințele noului flux tehnologic și cu datele furnizate de conducerea DTA , precum și cu relevarea clădirilor existente. Scopul principal al lucrărilor este de reactivare, modernizare, consolidare, reparație și amenajare determinate de necesitatea de a mări capacitatea operațională a RATB în sudul orașului și pentru a acoperi necesitățile de transport ale zonei metropolitane București - Ilfov.

Pentru realizarea acestei reactivări sunt necesare lucrări de construcții-consolidări și reparații la construcțiile existente, avînd în vedere că aceastea au fost în stare de conservare și nu s-au mai executat lucrări de reparații majore—Qfi^cauza faptului că în trecut spălarea autobuzelor se făcea afară se impune construcții ufierihăte cu funcțiunea de spălătorie pentru


doua fire de spălare. In aceeași hală independ^ Inspecțiile Tehnice Periodice.

lătoțje se va amenaja și o stație pentru


V.l.l Hala de întreținere (construcție existentă ):

Hala este formată din trei tronsoane pentru CIZ si RC si doua tronsoane pentru anexa tehnico-socială :

■    Tronson 1 (Ac=780mp, Hmax 6.30m) conține următoarele funcțiuni:

-    doua fire prevăzute cu canale de lucru pentru CIZ.

-    birQupentru-F ersonaluLCIZ.    .. ..........

-    stand pentru verificare geometrie.

-    hala vopsitorie.

■    Tronson 2 (Ac=l 340mp, Hmax 6.30m ) conține următoarele funcțiuni:

-    Hala reparații curente 8 posturi de lucru la sol.

-    Hala revizii tehnice 4 posturi prevăzute cu canale de lucru, camera compresor.

■ Tronson 3 (Ac=900mp, Hmax 6,3 Om) conține următoarele funcțiuni:

-    Hală schimb de ulei și schimb de lichid de răcire.

-    Hală atelier mecanic

-    Hală tinichigerie

-    Hală service roți

-    Centrala termică a halei (cu acces din exterior)

Magazie anvelope (cu acces din exterior)

■ Tronson 4 (Ac=235mp, Ad=470mp, Hmax 6,90m) conține următoarele funcțiuni: Parter


-    Magazie piese noi și piese reparabile.

-    Birou magazioner Ateliere acumulatori Scară acces etaj

-    Camera Tablou Electric general

-    Atelier Electric

Etaj

-    Birouri (sef autobază, tehnic,șef contabil, secretariat, inginer sat)

-    Grup sanitar

-    Sală de reuniuni.

■ Tronson 5 (Ac=3 lOmp, Ad=620mp, Hmax 6,90m) conține următoarele funcțiuni: Parter

Birouri (maiștri, șef atelier,operator calculator, inginer tehnolog)

- Ateliere ( format anvelope, strungârie, electricieni auto)

Grupuri sanitare pe sexe.

Scara acces etaj

Etaj

-    Birou

-    Vestiar bărbați Grup sanitar barbați

-    Vestiar femei Grup sanitar femei


Intervențiile propuse a fi realizate la tri - Anvelopare pereți exteriori cu fterm, tencuială decorativă pe plașțf d


-    Recompartimentari interioare din zidărie de cărămidă 20cm, panouri termoizolante tip

Rompan conform cerințelor impuse de noul flux tehnologic.

-    Reparații de tencuieli la pereții interiori existenți și luctrări de tencuieli la pereții de cărămidă

propuși.

-    Vopsitorii la pereții interiori cu vopsele pe bază de ulei până la cota 2 m și vopsitorii lavabile

în rest.

--înloeuire tâmplărie ușLsecționale de acces-pentru autobuze—

-înlocuire tâmplărie uși interioare și exterioare.

-    înlocuire tâmplărie ferestre cu tâmplărie eficientă termic.

-Refacerea pardoselilor și aplicarea unui finisaj pe bază de vopsele epoxidice.

-Refacere elemente de protecție Ia canalele de lucru.

-Refacerea straturilor de izolație de la terasa necirculantă a halei și a sistemului de colectare a apelor pluviale.

Intervențiile propuse a fi realizate la tronsoanele 4,5 constau în următoarele tipuri de lucrări :

- Anvelopare pereți exteriori cu termosistem alcătuit din polistiren expandat de 8cm grosime și tencuială decorativă pe plasă din fibră de sticlă.

-    Recompartimentări interioare din gips carton la grupurile sanitare de la parter și etaj

-    Vopsitorii la pereții interiori cu vopsele pe bază de ulei până la cota 2 m și vopsitorii lavabile în rest. ( ateliere, magazii,holuri)

Placaje ceramice la pereți. ( grupurile sanitare, ateliere - unde e cazul)


(nlocuire tâmplărie uși interioare și exterioare, locuire tâmplărie ferestre cu tâmplărie eficientă termic.

afacerea pardoselilor și aplicarea unui finisaj pe bază de vopsele epoxidice sau gresie tiderapantă după caz.

^facerea straturilor de izolație de la terasa necirculabilă a halei și a sistemului de zcolectare a apelQ£3îD|Se«rte^^>-*-


V.1.2 Cabina poartă ^str, Qrhmul Bercenarului) ( construcție nouă ) (Ac =7,5mp Hmax = 3m) - construcție tip container amplasată pe o platformă betonată. Asigură paza obiectivului și securitatea accesului dinspre strada Drumul Bercenarului.

V.1.3 Platformă deșeuri metalice/menajere ( construcție nouă ) ( Ac = 78,3 mp Hmax = 3m ) -Vor fi betonate cu pereți din beton de 1,20 m înălțime și continuarea cu plasă de sârmă . Platformele sunt pentru deșeuri feroase,neferoase și menajere. Aceste platforme sunt acoperite cu o copertină și sunt prevăzute cu canale de scurgere și cu posibilitatea de a fi spălate Platformă betonată este amplasată în proximitatea limitei de proprietate cu strada Drumul Bercenarului.

V.1.4 Stația de spălare (construcție nouă ) ( Ac = 866 mp Hmax 8,90 m ) se va construi o hală conform cerințelor DTA și se va amplasa pe latura de Vest a autobazei în conformitate cu noul flux tehnologic.

Stația de spălare este o construcție parter tip hală, având trei deschideri de 7,00 m. și 5 travei de 6 m. Structura de rezistență este realizată din stâlpi de beton armat prefabricat și ferme metalice, respectiv pane metalice. Primele doua deschideri adăpostesc doua fire dedicate activității de spălare autobuze. închiderile și învelitoarea sunt prevăzute din panouri termoizolante modeme, foarte etanșe și eficiente termic.


j de colectare și predecantare a apelor uzate rm noilor tehnologii și instalații avute în


De asemenea, a fost prevăzută re; rezultate din activitatea de spăl.

vedere în cadrul modernizării, resj armat.


Sarcina termică va fi asigurată cu o microcentralâ proprie cu funcționare pe gaze naturale care va asigura atât sarcina termică pentru asigurarea microclimatului, cât și sarcina termică pentru prepararea apei calde menajere.

Anexele Stației de spălare sunt construcții parter având pereții exteriori din panouri termoizolante și acoperiș tot din panouri termoizolante. Acestea cuprind spații de depozitare pentru materialele necesare proceselor de spălare, vestiare și grupuri sanitare pe sexe,birou, camera centralei termice și cameră .tehnică ^spălătoriei -— ——-----------------------

V.1.5 Put medie adâncime (construcție nouă)

Pe latura de vest a incintei se va executa un puț de medie adâncime pentru apă industrială, necesară în procesul de spălare. Acesta va fi prevăzut cu pompă și va avea o zonă de protecție.

V.1.6 Decantor (construcție nouă )

- Deservește Stația de spălare din apropiere și este o construcție subterană din beton armat izolată față de mediul adiacent. Suplimentează necesarul de apă recirculată din Stația de spălare și asigură necesarul de apa PSI (rezerva intangibilă).

V.1.7 Stație de pompare ( construcție nouă ) ( Ac=37,5mp Hmax=3m ) construcție nouă tip container care adăpostește grupul de pompe care asigură circulația apei de la decantor la consumatorii finali. Acesta este amplasat pe o platformă betonată.

V.1.8 Remisa P.S.I. ( construcție nouă ) - pe latura de vest în proximitatea stației de alimentare cu carburanți se va monta un container care va fi conform standardelor și se va dota conform normelor PSI.

V.1.9 Stația de mișcare ( construcție existentă ) (Ac = 195mp Hmax=3m ) - construcție existentă aflată în vecinătatea accesului de pe strada Acțiunii care se va reamenaja și va adăposti următoarele funcțiuni:

-    sală așteptare șoferi,


-    birouri ( impiegat mișcare, repartizor, șef ate^dî tmțre, statistician, operator prelucrare date).

-    grupuri sanitare.

-    cabinet medical.

-    centrală termică.

Intervențiile propuse a fi realizate la clădire^    jfîișcare constau în următoarele tipuri de

lucrări:

- Anvelopare pereți exteriori cu termosistem alcătuit din polistiren expandat EPS 80 de 8cm grosime și tencuială decorativă pe plasă din fibră de sticlă.

-    Vopsitorii la pereții interiori cu vopsele pe bază de ulei pana la cota 2 m și vopsitorii lavabile în rest. (birouri,holuri)

Placaje ceramice la pereți. (grupurile sanitare, cabinet medical) înlocuire tâmplărie uși interioare și exterioare.

-    înlocuire tâmplărie ferestre cu tâmplărie eficientă termic.

-    Refacerea pardoselilor și aplicarea unui finisaj din gresie antiderapantă ( birouri, grupuri sanitare, cabinet medical)

-    Refacerea straturilor de izolație de la terasa necirculabilă a clădirii și a sistemului de colectare a apelor pluviale.

/Cit x

V.1.10 Stație de alimentare ci/Car^mf^i/X ^Construcție nouă ) (Ac = 225mp

Hmax=4,8m)


Construcție nouă care constă într-o copertină pentru 3 pompe de distribuție și un birou pentru personalul care deservește stația. Alimentarea se face de la trei rezervoare îngropate cu o capacitate de 60mc fiecare.

V.l.ll Cabina poartă ( str. Acțiunii ) ( construcție nouă ) ( Ac =7,5mp Hmax = 3m) -construcție tip container amplasată pe o platformă betonată alipită stației de mișcare. Asigură paza obiectivului^-securitatea accesului principal-spre strada=Acțiunii-.^ -^^-........

V.1.12 Platformă depozitare sare și nisip (construcție nouă) ( Ac =12mp Hmax = 2,5m) Alcătuită din două spații distincte unul langa altul cu deschiderea pe lățime a ușilor de 1,8 m și pe înălțime 2 m. Poziționarea deschiderii ușilor permite accesul basculantei/fadromei în dreptul platformelor de depozitare pentru aprovizionarea operativă cu materiale antiderapante.

V.1.13 Rampă auto ( construcție nouă ) ( L=50m; 1=5,5m) facilitează accesul autobuzelor din incintă spre strada Drumul Bercenarului și invers între care există o diferență^ecca 90cm. Rampa este alcătuită dintr-o platformă centrală și două rampe stânga/dreapta ppd^ngime^ipiitei de proprietate.    / >

V.1.14 împrejmuirea autobazei - (lungime 905 ml )


Gardul actual este realizat pe toate laturile din dale de tramvar locuri prezintă degradări ale structurii de susținere și necesită refacere.

Pe latura dinspre strada Drumul Bercenarului gardul necesită supraînalțare din cauza diferenței de nivel cu cca 90 cm mai mare pe Drumul Bercenarului.

Pe laturile dinspre strada gradul se va cosmetiza si se vor reface porțile metalice de acces.

V.1.15 Amenajări în incintă- - In acest capitol sunt cuprinse lucrări de sistematizare verticală, trotuare pietonale și spații verzi.

Se va reface întreaga platformă betonată a autobazei iar pe zona de garare a autobuzelor se vor amplasa insule mărginite de borduri și care vor constitui și protecția stâlpilor de iluminat ai incintei. Circulația în perimetrul autobazei se va face conform marcajelor rutiere respectându-se sensurile de mers și spațiile de parcare. Trotuarele pietonale din jurul clădirilor se vor reface. Evacuarea deșeurilor se va face doar prin locurile special amenajate. S-a căutat ca în incinta autobazei să se creeze un microclimat prin realizarea de plantări de arbori și arbuști acolo unde spațiul o permite.

In incinta proprie se vor realiza un număr de 39 de locuri de parcare pentru autoturisme angajați și vizitatori.

Construcțiile din cadrul autobazei Giurgiului au gradul de rezistență la foc II și III și se încadrează în categoria D și E de pericol la incendiu.

Din punct de vedere al importanței construcțiilor care compun Autobaza Giurgiului se încadrează în categoria C de importanță - normală și clasa III de importanță - redusă .conform HG766/14996 și PI 00-92.

Pe toată durata execuției se vor respecta normele de protecția muncii și de prevenirea incendiilor în vigoare.Lucrările de arhitectură împreună cu celelalte specialități permit obținerea unui flux tehnologic modem cu spații curate .luminoase și bine izolate termic față de exterior .indiferent de anotimp.Prin lucrările de modernizare și retehno logizarir"scridieă^aclMlatea din autobaza la standarde modeme europene.

Tronson 1 - are forma dreptunghiulară în plan, formată dintr-o deschidere de 18m (la care la primul si ultimul ax mai există 3 stâlpi la o distanță interax de 4.5m) și 7 travei de 6m; înălțimea utilă este de 5.15m până la cota inferioară a ECP-urilor; regimul de înălțime este P.

-    Structura prefabricată pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee prefabricate

-    fundații izolate de tip pahar din beton armat.

-    acoperișul a fost de tip terasa necirculabilă prevăzută cu hidroizolație

-    pereții de_compartimentare (interiori si_ exteriori} niusuntstructurali, aceștia. fiind , din cărămidă în grosime de 25-30cm;

-    Tâmplaria exterioară este metalică cu geam simplu.

Tronson 2 - are forma dreptunghiulară în plan, formată din 3 deschideri de 18m (la care Ia primul si ultimul ax mai există 3 stâlpi la o distanță interax de 4.5m) și 4 travei de 6m; înălțimea utilă este de 5,15m până la cota inferioară a ECP-urilor; regimul de înălțime este P

/ - Structura prefabricată pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee prefabricate /    - fundații izolate de tip pahar din beton armat.

-    acoperișul a fost de tip terasa necirculabilă preyazută cu hidrojrijlațlg; ,

-    pereții de compartimentare (interiori si ^țg^^mr^uh^BirUcturali,Aceștia fiind din cărămidă in grosime de 25-30cm;

-    Tâmplăria exterioară din metalică cu geam simplu/    ,

Tronson 3 - are forma dreptunghiulară în plan, ^fmatăjjin 2 deschideri/Je 18rtî$4 care la primul si ultimul ax mai exista 3 stâlpi la o distanță interax de 4?5m) si 4 traverde^A^ffalțimea utilă este de 5.15m până Ia cota inferioară a ECP-urilor ; regimul de înălțime este P

-    Structura prefabricată pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee prefabricate

-    fundații izolate de tip pahar din beton armat.

-    acoperișul este de tip terasa necirculabilă prevăzută cu hidroizolație

-    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă în grosime de 25-3 Ocm;

-    Tâmplăria exterioară este metalică cu geam simplu.

Tronson 4 - are forma dreptunghiulară în plan, formată dintr-o deschidere de 6m si 8 travei de 6m; regimul de înălțime este P+E; înălțimea parterului este de 3.40m iar a etajului este de 3m si este prevăzută cu rost de tasare/dilatare față de hală.

-    Stuctura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee din beton armat turnat monolit;

-    fundații din beton armat.

-    acoperișul este de tip terasă necirculabilă prevăzută cu hidroizolație.

-    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din bea în grosime de 2 5-3 Ocm;

tâmplaria exterioară si interioară este metalică cu geam simplu.

Tronson 5 - are forma dreptunghiulară în plan, formată dintr-o deschidere de 6m si 7 travei: prima de 2.8m si 6 de 6m; regimul de înălțime este P+E; înălțimea parterului este de 3.40m iar a etajului este de 3m si este prevăzută cu rost de tasare/dilatare față de hala.

-    Stuctura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, planșee din beton armat turnat monolit;

-    fundații din beton armat.

acoperișul este de tip terasă necirculabilă prevăzută cu hidroizolație

-    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din bea în grosime de 25-30cm;

-    tâmplăria exterioară si interioară este metalică cu geam simplu.

Tronson 6 - are forma dreptunghiulară în plan, formată dintr-o deschidere de 6m si 4 travei de 6m; regimul de înălțime este P; înălțimea parterului este variabilă de la 5m la 6m

Structura de rezistență este improvizată, fiind alcătuită din stâlpi si grinzi metalice, format din elemente structurale

cu hidroizolație; pereții de compaili i^taxeJfir Priori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă în grosime    âmpl'âria exterioară este metalicELnueeam

simplu.    P

Tronson 7 - are forma dreptunghiulară ^plan^^wafefelm îe înălțime P; înălțime^parterului este variabilă de la 5m Ia 6m cu dimensiunile^ plan aeiî'OoxS.SOnz^A . /I    3    -

- Structura de rezistență este improvizată, fiind alcătuită din stâlpi si grinzi metalice, formată din elemente structurale subdimensionate; acoperișul este de tip terasă necirculabilă prevăzută cu hidroizolație; pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă în grosime de 25-30cm; Tâmplăria exterioară este metalică cu geam simplu.

V.l.2.2 - CABINA POARTA STRADA BERCENARULUI (PROPUS)

“Cabina se va furniza sub-formă prefabricată, container cu structură metaircă ce tfânsmite încărcările gravitaționale și orizontale terenului de fundare, prin intermediul unor fundații izolate din beton armat.

V.l.2.3 - PLATFORMA DEȘEURI METALICE/MENAJERE (PROPUS)

Platforma va fi o placă din beton armat cu dimensiunile de 0.20mx4,50mx9,00m turnată direct pe platforma exterioară


V.l.2.4 - STATIE SPALARE/ITP (PROPUS)—

Clădire noua cu regimul de înălțime parter având infras grinzi de fundare perimetrale, suprastructura stâlpi din beton închiderile din panouri termoizolante pe structură metaîică.

izolate legate cu ârinzi tu zăbrele metalice.


âjului fiind protejați


V.l.2.5 - PUT DE MEDIE ADÂNCIME (PROPUS)

Puț forat cu adâncimea până la pânza freatică stratul Mostiștea pe cu tuburi prefabricate din beton armat.

V.l.2.6 - DECANTOR SI REZERVOR DE INCENDIU (PROPUS)

Infrastructura va fi realizată dintr-un radier general din beton armat cu pereți perimetrali din beton armat.

V.l.2.7 - STATIE DE POMPARE - PECO (PROPUS)

Stația de pompare se va furniza sub forma prefabricată, container cu structură metalică ce transmite încărcările gravitaționale si orizontale terenului de fundare, prin intermediul unor fundații izolate din beton armat.

V. 1.2.8 - REMIZA PSI (PROPUS)

Remiza PSI se va furniza sub formă prefabricată, container cu structură metalică ce transmite încărcările gravitaționale și orizontale terenului de fundare, prin intermediul unor fundații izolate din beton armat.

V.l.2.9 - STATIE DE MIȘCARE (CONSOLIDARE)

Va suferi următoarele intervenții:

-Consolidarea stâlpilor si grinzilor degradați cu lamele din fibra de carbon pentru a creste capacitatea de preluare a încovoierii si forței tăietoare și mărirea rezistenței si ductilitatea stâlpilor si grinzilor; -Reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent;

-Curatarea armaturilor aparente ruginite; Pentru cazuri mai severe se va aplica o acoperire anticorosivă cu EPOXYCOAT-AC sau FERROSEAL pe armătura elementelor de construcție afectate, în vederea protejării lor în viitor de coroziune

-    Consolidarea fisurilor prin injectare cu rasina^epoxidica bicomponenta pentru injectări

-    Injectarea la baza pereților din zidărie (coțff+QiOCf) ^ițpei^solutii hidroizolatoare;Cabina care deservește stația se va furniza sub forma prefabricată, container cu structură metalică ce transmite încărcările gravitaționale și orizontale terenului de fundare, prin intermediul unor fundații izolate din beton armat.

Pentru accesul auto la pompele de combustibil se va realiza o copertină metalică cu structura din stâlpi si grinzi cu zăbrele, iar infrastructura se va realiza sub forma fundațiilor izolate din beton armat.

Aferent se^vor furniza doua rezervoare de combustibil cu capacitatea-de 60mc, îngropate care sunt așezate pe un radier din beton armat turnat monolit cu grosimea de 40cm.

V.l.2.11 - CABINA POARTA STRADA ACȚIUNII (PROPUS)

Cabina se va furniza sub forma prefabricata, container cu structura metalica ce transmite încărcările gravitaționale si orizontale terenului de fundare, prin intermediul unor fundații izolate din beton armat.

V.l.2.12 - PLATFORMA DEPOZITARE SARE SI NISIP (PROPUS)

Platforma va fi o placă din beton armat cu dimensiunile de 0.20mx2,00mx6,00m turnată direct pe platforma exterioară.

V.l.2.13 - RAMPA AUTO (PROPUS)

Rampa va fi o platformă înclinată realizată ca o placă din beton armat cu dimensiunile de 50x6m turnată direct pe platforma exterioară.

V.l.2.14 - ÎMPREJMUIRE (PROPUS)

împrejmuirea este realizată din două dale de șină de tramvai cu dimensiunile de 2,00x6,00m una peste cealaltă formând un panou de gard de 4,00m înălțime. Deoarece pe zone importante dalele prezintă deplasări acestea vor fi repuse pe poziție și întărite cu stâlpi și centuri din beton armat, aceasta structură transmițând încărcările terenului de fundare prin intermediul unor fundații izolate.

V.l.2.15 - REȚELE EXTERIARE (REFACERE-PLATFORMA)

întrucât platforma exterioară se află într-o stare avansată de degradare aceasta necesită a fi înlocuită ceea ce presupune lucrări de demolare și de reconstrucție,

Pe locul rămas se va reface platforma și se vor repara zonele afectate. Stratificatia platformei este următoarea:

-    Beton rutier cls. BcR 5.0 armat cu fibre de polipropilenă

-    Plasă sudată STNB 08/100x100


-    Folie P.V.C. (sau hârtie Kraft)

Balast compactat 20cm grosime

-    Geogrilă si Geomembrană

-    Pământ Compactat (strat de formă)

V.1.3. Lucrări la instalațiile electrice
V.l.3.1.Alimentarea cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrica a autobazei se va realiza independent de depoul Giurgiului, direct din unul din transformatoarele de servicii auxiliare-alnsubstației de tracțiune, fără a mai implica tabloul general al depoului. Astfel se vor înloct(fc&le două-frattșformatoare de servicii auxiliare ale

ncțiune de la darea în exr ntarea consumului de energie elect


substației de tracțiune, transformatoare cu ul^îj^ai    ......


substației (1981). Deasemenea pentru a pute^ctf

a noii autobaze, se vor majora puterile celom&tra

■e.riejaAOflkyA la 630feVA si s^vor^A


achiziționa transformatoare uscate, Prin aceasta se va asigura o alimentare electrică independentă de depou si substație și se va asigura necesarul de energie electrică pentru modernizarea autobazei.

Tabloul general de distribuție (TGD) va fi înlocuit cu un tablou modem, echipat cu întrerupătoare automate pentru protecția la scurtcircuit, suprasarcină și supratensiuni. Acesta va fi amplasat intr-o incinta nou construită atașată de clădirea Stației de mișcare și va Fi dotat cu contor de măsurare a

energiei electrice.-——=—- ...... ,    ___.    ---- - •„    „.

Acesta va asigura preluarea energiei electrice pe 0,4kV de la transformatorul nou de servicii auxiliare al substatiei 10/0,4kV, 630kVA și distribuția radială a acesteia către tablourile prevăzute în incinta autobazei.

Cablul de alimentare pe joasa tensiune al tabloului general va subtraversa în tuburi de protecție înglobate în beton în incinta depoului și subteran în pământ în incinta autobazei până la tabloul general.

Puterea electrică instalată a autobazei este de aproximativ 700kW cu o putere maxim absorbită de circa 400kW.

De la tabloul general distribuția în exterior se va realiza cu cabluri pozate în tuburi de protecție înglobate în beton, care strabat platforma autobazei până la Stația de ețpiȚustÎBB ..ri Hala de întreținere și reparații.    .


V.1.3.2.Instalațiile electrice de forță

Marea majoritate a consumatorilor de forța sunt amplasați in Hala de alimentata dintr-un tabloul electric de distribuție general hala (T.D.G.Hj?

Acesta va fi echipat cu întrerupătoare automate pentru protecția la scurtcircuit, suprasarcină și supratensiuni și cu grupuri de baterii de condensatoare cu comandă automată pentru compensarea puterii reactive.

Deasemenea s-a prevăzut un tablou de consumatori vitali (grupuri de pompare PSI, iluminat de siguranța, etc) care va avea doua alimentări independente una din tabloul general hala (T.D.G.H.) si una dintr-un grup electrogen. Preluarea consumatorilor vitali se va realiza la lipsa tensiunii de la alimentarea de bază printr-o automatizare AAR.

Receptoarele de forță ale autobazei vor fi alimentate cu energie electrică cu cabluri de cupru tip CYY-F-lkV din tablourile electrice sau din grupurile de prize monofazate sau trifazate amplasate in hala si ateliere.

Toate tablourile electrice vor fi de tip închis, etanșe, protejate la ț»raț țgțagczeală si vor fi echipate cu

întrerupătoare automate (disjunctoare) pentru protecția la scurtcii corespunzătoare circuitului protejat. Toate circuitele aferej de lucru vor fi protejate cu disjunctoare cu relee de protecți

ală


nprasarcîhă, cu valori și canalelor

IAn=30mA.


V. 1.3.3.Instalațiile de iluminat si prize interioare:

Se vor prevedea instalații de iluminat general cu corpuri de iluminat cu led, normale, etanșe sau antiex în funcție de categoria încăperilor. Acestea vor fi alimentate cu cabluri de cupru tip CYY-F lkV, montate aparent pe pereții clădirilor, pe rastele de cabluri, protejate în tuburi PVC sau teavă metalică.

în încăperile de birouri se va utiliza o instalație electrică îngropată în tencuială cu tuburi de protecție și conductoare de cupru tip FY-F. Tot aparatajul și echipamentele instalației electrice pentru aceste încăperi va fi îngropat.

Comanda iluminatului se face în general de la întreruptoare montate lângă căile de acces în încăperi sau de pe tablourile de iluminat. Deasemenea se vor utiliza senzori de mișcare pentru zonele de scări si holuri.


în funcție de necesități se vor prevedea ir iluminat cu acumulator sau cu corpuri de iii

’cft da siguranță realizate cu corpuri de e circuite speciale alimentate dinIluminatul în canalele de lucru și în spațiile umede se va realiza cu corpuri de iluminat, cu protecție mecanică la lovituri, etanșe, pe circuite protejate cu protecții diferențiale.

V.l.3.4. Rețele exterioare 0,4kV

RețeleiFex^rioare-aercăblîifi~de~0î4kVLconstău'în~ăliment^eă:rdih~fabloul~genefal al autobazei si din tabloul de distribuție general al halei a tablourilor electrice conform planșelor anexate. Aceasta se va realiza ingropat cu cabluri de cupru armate protejate în tuburi PVC înglobate în beton pe zona de platforma de garare a autobazei si instalate aparent pe clădiri si pe rastele de cabluri în clădiri.

Iluminatul exterior se va realiza un iluminat exterior cu corpuri de iluminat exterior cu lămpi cu Ied, etanșe 220V, 50 -t- 100W, montate pe cârje mari de susținere, pe stâlpi noi montati in scuarurile platformei de parcare. Corpurile de iluminat vor fi alimentate prin circuite trifazice, cu conductoare torsadate racordate în trei tablouri de iluminat exterior. Acestea vor fi amplasate in 3 zone ale autobazei si vor fi echipate cu celulă fotoelectrică sau ceas programator si deasemenea iluminatul exterior va avea posibilitatea de comanda manuala.

Se va âvea în vedere montarea unui corp de iluminat de balizaj amplasat pe coșul centralei termice a halei, la cota superioară acestuia, pe consolă metalică și racordat la unul din circuitele iluminatului exterior.


La capetele liniilor sau derivațiilor de iluminat exterior vor fi prevăzute_ în orice punct al rețelei de nul rezistența de dispersie, să fie de cel

V.1.3.5.Instalație de legare la pământ si paratrăsnet

Pentru fiecare clădire din incinta autobazei (hala, stația de spăftfcSc țfthtitf de mișcare, statia de combustibil, rezervoare de combustibil și cabina poartă) se va realiza o priză exterioară de legare la pământ executată din bandă OLZn 40x4mm și electrozi verticali din teavă OLZn 2,5”.

Armăturile structurii de rezistență a clădirilor nu se vor lega la priza de pământ artificială a clădirilor. De asemenea în interiorul clădirilor se va realiza o centură interioară racordată la priza exterioară prin intermediul pieselor de separație. Derivațiile pentru legarea tablourilor electrice și a consumatorilor de forță la centurile interioare se vor executa din platbandă OLZn 25x4mm sau 30x3 mm.

Pentru hală, stația de mișcare și stația de spălare se va realiza o instalație de paratrăsnet tip rețea, dispusă perimetral pe acoperișuri, realizată cu platband de OlZn 25x4, legate la priza de pământ prin eclise de legătură.

Pentru Hala s-au prevăzut și captatori electronici racordați prin bandă 30x3mm la priza exterioară de împământare sau eventual la o priză proprie tip labă de gâscă îngropată în pământ.

Rezistența de dispersie a acestor prize de pământ, comune pentru instalațiile de impământare și paratrăsnet va avea o valoare mai mica de 1£2.

V. 1.3.6 Instalații de curenți slabi, - internet, transfer date, telefonie, comunicații interne,

sistem alarmare si antiefractie.

A. Instalația de date - voce - rețea structurată:

Clădirile care urmează să beneficieze de acest sistem de date-voce sunt hala de întreținere și reparații; stația de mișcare, stația de spălare, statia de combustibil și cabinele de poartă.

Punctul central de administrare va fi amplasatjjnliîcȘîfeialei de întreținere, în aceeași încăpere cu centrala telefonică.


în hala de întreținere și reparații va funj de spălare


între punctul de administrare a! stației de mișcare și punctul de administrare al halei se va monta o magistrală prin cablu de fibră optică, pozat aerian autoportant sau îngropat protejat în tuburi de protecție.

între incintele de telecomunicații și punctele de administrare se vor monta magistrale ale sistemului, realizându-se o rețea radială de date-voce. prin cabluri din conductoare din cupru torsadate cu 4 perechi, categoria 5e.

Pentru fiecare-port va-fi prevăzută-o prizădublă de-transmisie-voce/date, echipatăcu 2 jack-uriRJ.45 sau acolo unde este cazul se va prervedea o singură priză simplă cu un jack RJ45 care poate fi folosită pentru date sau voce. La fiecare priză dublă se va putea conecta 1 telefon + 1 calculator, 2 calculatoare sau 2 telefoane.

Conectarea echipamentelor speciale (BL și teleconferinta) se va face prin intermediul unor prize distincte, pentru a se face distincție de circuitele de voce/date.

Sistemul va fi echipat cu o centrală telefonică complet digitală, care sâ respecte toate normativele și standardele specifice în vigoare, pentru deservirea a aproximativ 50 de posturi telefonice.

B. Sistem securizare antiefracție:

Sistemul de securizare antiefracție se va realiza prin amplasarea de camere de luat vederi în zona halei, a porților de acces și se va prevede posibilitatea de a amplasa ulterior alte camere acolo unde se va considera necesar. Acest sistem se va conecta la centrala sistemului de avertizare PSI. înregistrările se vor face centralizat pe un calculator


imaginilor cât și stocarea lor.

V.1.4 Lucrări la instalații de canalizare și alimentarecu V.1.4.1. Alimentare cu apă menajeră

Autobaza are un branșament 01OOmm care satisface necesarul de apă menajeră. Acesta se modifică astfel: de la punctul de racord din incinta autobazei se va monta în tranșee la adâncimea de îngheț o conductă din HDPE prin incinta poligonului auto până la limita depoului, de unde se va lega la un cămin de vane.

Debitul de calcul necesar pentru alimentarea tuturor consumatorilor menajeri din cadrul autobazei este de 2,0 l/s.

Disponibilul minim de presiune la branșament necesar alimentării consumatorilor de apă menajeră este de 40mCA.

Rețeaua generală de alimentare cu apă a autobazei se va realiza din conducte tip PEHD Dn 50, SDRll,PN10

După realizarea instalațiilor se efectuează proba de presiune hidraulică, la 9 atm.

V.1.4.2. Alimentarea cu apa industrial

în incinta autobazei se va fora un puț de medie adâncime (cca 70 ^-75 m - stratul Mostiștea) care va satisface nevoile de apă industrială și necesarul de apă pentru stingerea unui incendiu din exterior, conform PI 18/99. Refacerea rezervei de incendiu se va asigura din puț.

Tot din puțul de medie adâncime se va utiliza apă industrială pentru stația de spălare. Apa rezultată de la spălare va fi tratată mecanic în decantor nou propus, așa încât să permită recircularea apei spre stația de spălare după ce a fost epurată. Apa de adaos se va asigura din puț.


V.l.4.3.1. Instalația interioara pe a


La fiecare clădire din incinta autobazei (hală, stație de mișcare, stație de spălare) instalația interioară de alimentare cu apă se va executa în tuburi de polipropilenă reticulată, cu robîneți de sectorizare la baza fiecărei coloane și robineți de trecere pentru izolarea fiecărui grup sanitar.

Numărul grupurilor sanitare, dotarea și amplasarea lor se va face funcție de numărul muncitorilor din fiecare schimb.

Autobaza, în prezent, funcționează cu branșament de apă și racord de canalizare. Acestea se vorjnenținezneschimbate și în.perspectiya reactivării-și modernizării autobazei.-    .—

Se vor înlocui și monta rețele de apă, canalizare menajeră, apă industrială, canalizare pluvială.

Distribuția pe verticală și orizontală a rețelei de apa rece va fi realizata prin intermediul conductelor executate din țeavă tip PP-R sau cupru (SDR 11, PN 10).

Soluția adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din cadrul grupurilor sanitare prin intermediul unei rețele ramificate alcatuita din țevi tip PP-R sau cupru (SDR 11, PN 10).

Fiecare grup sanitar va putea fi izolat de restul instalației de alimentare cu apa rece prin intermediul robinetilor de trecere.

Dimensionarea instalației s-a făcut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din schemele anexate.

Toate traseele se vor izola cu izolație tip armaflex cu grosimea de 9mm.

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va fjj, instrucțiunile de montaj ale fumizorului/producatorului.icta coroborare cu


Mascarea conductelor se va face după efectuarea prof

V.1.4.3.2. Instalația interioara de apa calda pentru co

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza localȚîenfru-'ffecare corp în parte prin intermediul unui modul de preparare A.C.M.,amplasat în camera tehnica, si alcătuit din:

centrala termica - funcționare cu combustibil gazos aferent fiecărui corp.

Boiler cu preparare indirecta cu o serpentina aferent fiecărui corp.

Agentul termic primar, pleaca de la centrale si parcurge serpentina boilerului. Acesta degaja o cantitate de căldură preluata direct de apa de consum care se încălzește pana la temperatura de stocare de 60°C. Temperatura de furnizare a apei calde este 52°C - 55°C.

Asigurarea la suprapresiune se realizează prin intermediul grupului de siguranța alcătuit din vasul de expansiune si supape de siguranța fiecărui corp de clădire.

Soluția adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda din cadrul autobazei prin intermediul unei rețele ramificate alcatuita din țevi din polipropilenă (SDR 7.4, PN 16). Distribuția la consumatori a apei calde menajere se va face prin sapa sau perete.

Grupul sanitar va putea fi izolata de restul instalației de alimentare cu apa calda a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere (din PP-R,montaj îngropat).

Dimensionarea instalației s-a făcut conform STAS 1478/90, iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolație tip armaflex cu grosimea de 9mm.

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor si montan instrucțiunile de montaj ale fumiz<^

r echipamentelor se va face in stricta coroborare cu u&iicqtîfcului.

'ecltaârea probei de presiune si funcționare.


Mascarea conductelor se &


V. 1.4.3.3. Instalația de canal!

Din cadrul autobazei se vor evacua următoarele categorii de ape uzate;

-    ape uzate menajere, evacuate gravitațional, provenite de la grupuri sanitare fiecărui corp;

-    ape pluviale colectate de pe invelitoare prin intermediul receptoarelor de terasa si jegheaburi;

-    apele pluviale posibil infestate cu hidrocarburi provenite de pe suprafețe betonate si parcari. Se vor reabilita rețelele exterioare de canalizare ținând cont de noua configurație a traseelor de linii și modificările clădirilor, respectiv perimetrului.

V.l.4.3.3.1. Instalația interioara de canalizare menajera

Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va realiza prin conducte de canalizare verticale și orizontale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizează prin tuburi de scurgere din polipropilenâ, îmbinate prin mufe cu garnitură de cauciuc, cu diametrul 40mm pentru lavoar si pisoar, 50mm pentru cada de dus si 110 mm pentru vasul de closet. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.

Pe conductele orizontale, la schimbarea de direcție se vor monta piese de curățire cu diametrul corespunzător conductei. înălțimea de montaj a piesei de curățire va fi de 0,40 - 0,80 față de pardoseală, urmând ca în dreptul acesteia sa se prevadă ușite în ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste nivelul teraselor în așa fel încât să se respecte prevederile din Normativul I 9 - 2015, unde se vor monta căciuli de ventilație.

Coloanele de canalizare menajera vor fi izolate cu vată minerala cu grosirneăde 3Q cm,

'j - . *

cc',\ or/ ci o c

V.l.4.3.3.2. Instalația exterioara de canalizare menaj’era

. jn_*J

Rețeaua de canalizare din incinta autobazei se reproiectea^ăînjpîalitate și va asigura colectarea, transportul și deversarea în canalizarea orășenească a apelor uzate în sistem divizor.

La execuția rețelelor de canalizare se va folosi tubulatura din PVC-KG, culoare portocalie, cu mufe si garnituri de cauciuc.

Apa menajera se va colecta printr-o rețea de cămine de canalizare și o rețea de conducte tip PVC-KG la racordul de canalizare existent din incintă.

Pentru asigurarea unui montaj corect, rețeaua de canalizare se va poza în tranșee dreptunghiulare cu lățimea de 0,80 m pe un strat de nisip de 10 cm și acoperită peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm.

După terminarea lucrărilor de montaj a tuburilor și căminelor de vizitare aferente unui tronson de canalizare, înainte de execuția umpluturilor se execută încercarea de etanșeitate a canalizării prin umplerea cu apă. După efectuarea probei de etanșeitate, se vor executa umpluturile în straturi de pământ de 15-20 cm grosime cu udarea fiecărui strat și compactare cu maiul.

Căminele de vizitare vor fi de tip prefabricat, amplasate la intersecții, în aliniament și la racordul instalațiilor interioare, fiind executate conform STAS 2448-82 , acoperite cu rame si capace din fontă STAS 2308-81 de tip carosabil D400 kN. Elementele prefabricate din care se compune căminul, la îmbinare și la trecerea conductelor prin pereți sunt prevăzute cu inele de cauciuc pentru "cTa?

etanșare.

V.l.4.3.4. Instalația de canalizar^plu) Apele meteorice de pe acoperiș/

terasa /jgeaburi și burlane pentru fi&i incinta autobazei cu deversare în bazirîpf

\


îtr-un sistem compus din receptoare de ia exterioai citate 9Q0m
..■7 M


Debitul de ape pluviale de pe fiecare clădire din incinta autobazei, evacuat la bazinul de retentie este de:

QPL1 = 65.841/s

Rețeaua de canalizare pluvială va fi realizată din conducte de PVC-KG, SN4, Pnl atm, D"

110/315 mm, care colectează apa pluvială de pe învelitoare și se descarcă în bazinul de retenție capacitate 900mc.

V.l.4.3.5. Instalația de canalizare pluvială drum și platforme

Preluarea apei pluviale de pe drum și platforme din incinta autobazei se realizează prin intermediul unor a unor guri de scurgere amplasate pe drum.

Rețeaua de canalizare pluvială posibil infestată cu hidrocarburi de pe drum si platforme se va descarcă în separator de hidrocarburi cu bypass de 100/5001/s, fiind apoi evacuate în bazinul de retenție 900mc.

Debitul de ape pluviale posibil infestată cu hidrocarburi din incinta autobazei este:

QPL2 = 484.5 1/s

Separatorul prevăzut este cu by-pass, fiind realizat din otel, de formă cilindrică cu guri de vizitare circulare.

Apele epurate trecute prin separator îndeplinesc condițiile de calitate prevăzute în normele NTPA-001/97 (“Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor evacuate în resursele de apa”). Concentrația maximă de hidrocarburi evacuate nu va depăși 5 mg/1.

Instalația este prevăzută la intrarea apei cu un decantor de nămol, urmat de separatorul cu filtru coalescent și evacuarea prevăzută cu un obturator automat cu flotor. Filtru coalescent este format dintr-un material lamei ar care se află în camera coalescentă.

Evacuarea separatorului este prevăzută cu un obturator automat cu flotor, acesta funcționând astfel: când este depășită capacitatea de stocare a hidrocarburilor separate, flotorul coboară în stratul de hidrocarburi, și un disc de etanșare este presat pe conducta de evacuare. Acest sistem poate fi prevăzut cu sistem de alarmă pentru a semnaliza atingerea capacității de stocare a separatorului.

Separatorul se așează pe o placă din beton CI2/15 cu grosimea de 20 cm și se prinde de această placă cu platbenzi, pentru a se preveni efectul de plutire (cf. instrucțiuni furnizor utilaj).

Din bazinul de retenție capacitate 900mc, apa va fi pompată controlat la rețeaua de canalizare pluvială existentă aflată în incinta autobazei.

Apele epurate trecute prin separator îndeplinesc condițiile de calitate prevăzute în normele NTPA-001/97 (“Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apeha^evacuate in resursele de apa”). Concentrația maximă de hidrocarburi evacuate


V.l.S.Lucrări la instalații termice și ventilații:

Pentru eficientizarea energetica a instalațiilor de încălzire, prin eliminarea pierderfOTcfe căldură prin pereți conductelor exterioare de distribuție, fiecare clădire va fi prevăzută cu centrala termica proprie ce va asigura atat apa calda pentru încălzire, cat si apa calda pentru consum menaj ers.

încălzirea spatiilor din „Hala întreținere zilnica”, „Statie Spalare”, „Stafie ITP” si „Stafie Spalare” va fi asigurata atat prin intermediul unor radiatoare, cat si prin intermediul unor aeroterme pe apa calda, ce vor funcționa numai cu aer recirculat.

încălzirea spatiilor din clădirile „Cabina^oar^rSfi^Bercenarului”, „Statie Alimentare Carburanți” si „Statie Pompe”, va fi asigurata primfiitfentiediurur^corpuri statice de încălzire, tip convector electric. Convectorii electrici vor fi


optați in funcție de temperatura din încăperile in


care vor fi montati, prin intermediu

V.l.5.1 CLĂDIRE CI - HALA Clădirea Hala întreținere va fi dotata


□    Centrala termica;


□    Instalații de distribuție a apei calde pentru incalzire;

□    Corpuri de incalzire;

□    Instalații locale de ventilație pentru evacuarea gazelor de

□    Instalații de’ventilatiepentriFevâcuăfea'aeruluiviciat

V.l.5.1.1 INSTALAȚII DE INCALZIRE

Sistemul de distribuție va fi de tip ramificat. Instalațiile interioare de incalzire vor fi realizate cu țevi din polipropilena, cu inserție din fibra compozita, pentru diametre nominale cuprinse in intervalul (Dnl5 ... Dnl25) si cu țevi din otel, pentru diametre nominale cuprinse in intervalul (Dnl50 ... Dn200).

Corelare diametre nominale - diametre conducte din polipropilena

mmL

Dnl5

Dn20

Dn25

Dn32

Dn40

Dn50

Dn65

Dn80

DnlOO

Dnl25

20 x 2.8

25 x 3.5

32 x 4.4

40 x 5.5

50 x 6.9

63 x 8.6

90 x 12.3

llOx

15.1

125 x 17.1

160 x 21.9

Conductele principale de distribuție, vor fi montate cu panta descendenta de 2 [%o], către sursa de producere a agentului termic primar, pentru a putea fi posibila aerisirea acestora prin intermediul aerisitoarelor automate.

Preluarea dilatărilor liniare ale conductelor va fi realizata prin intermediul lirelor de dilatare confecționate din țeava, din același material ca restul instalației si din configurația geometrica a instalației.

Atât in punctele de cota minima, cat si in acele puncte ale instalației, in care exista posibiliatea ca apa sa ramana in urma unei goliri controlate, vor fi prevăzute armaturi de golire.

La trecerea conductelor prin plansee si/sau prin pereți vor fi prevăzute piese speciale de protecție, piese ce se vor dimensiona astfel incat sa fie permisa deplasarea conductei protejate, ca urmare a dilatării, respectiv contracatrii acesteia.

Toate conductele de vehiculare a apei calde vor fi termoizolate cu cochilii caserate din vata minerala bazaltica, respectiv cu cochilii din elastomeri.

Atât conductele de distribuție, cat si coloanele, respectiv corpurile de incalzire vor fi prevăzute cu dezaeratoare.

Se va avea in vedere ca traseele conductelor sa fie coordonate cu traseele conductelor electrice montate in imediata apropiere, respectandu-se distantele minime normate intre acestea.

La incalzirea spatiilor vor fi utilizate atat corpuri de incalzire cu panouri radiante din otel, tip 22 si tip 33, cat si aeroterme cu funcționare pe apa calda, cu aer recirculat.

Radiatoarele vor fi dispuse in general, in canalele de lucru si perimetral, pe pereți incaperilor si ai halelor.

Atat aerotermele, cat si bateriile de incalzire, vor fi racordate la instalația de distribuție a apei se va face prin intermediul racordurilor flexibile pentru evitarea transmiterii vibrațiilor Ia conducte. Sistemele de fixare si susținere va fi de tip elastic.

Aerul proaspăt de compensare va fi încălzit prin intermediul unor baterii de incalzire din dotarea centralelor de tratare a aerului.

Centrala termica va fi amenajata intr-o încăpere din Hala întreținere, si va fi dotata cu:

□    3[buc] x cazan din otel, in condensare, cu focar presurizat si funcționare pe combustibil gazos,

avand puterea termica Q = 1280    .

□    3 [buc] x Arzător modulant, cu f™ctiei^QTre<gazfi^naturale, avand puterea termica maxima PN -

□    2[buc] x Boiler vertical, cu o serpentina, avand capacitatea V = 1000 [litri] si puterea termica maxima Q = 174 [kW];

□    2 [buc] x Pompa recirculare accm, avand deditul Q = 2 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 4 [mCA];

□    2[buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - boiler - butelie, avand deditul Q - 7 [mc/h] si

inaltimea-de pompargH—4-[mGA];-"~    '

□    1 [buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie — radiatoare 1 - butelie, avand deditul Q = 8 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 6 [mCA];

□    l[buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - baterii incalzire ateliere - butelie, avand deditul Q = 2.33 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 7 [mCA];

□    1 [buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - baterii incalzire ateliere - butelie, avand deditul Q = 2.33 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 7 [mCA];

□    1 [buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - radiatoare 2 - butelie, avand deditul Q = 31 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 9 [mCA];

□    3 [buc] x Pompa circulație apa pe circuitul cazan - butelie - cazan, avand deditul Q = 55 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 3 [mCA];


□    1 [buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - aeroterme - butelie, avand deditul Q = 60 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 9 [mCA];

□    1 [buc] x Statie dedurizare apa, avand debitul L = (4...6) [mc/h];

□    2[buc] x Vas de expansiune inchis, cu membrana, avand capacitatea V = 100 [litri];

□    2[buc] x Vas de expansiune inchis, cu membrana interschimbabila, avand capacitatea V = 1500 [litri];

□    1 [buc] x Butelie de egalizare a presiunilor si separare a circuitelor principale, de cele secundare;

□    2 [buc] x Distribuitor/colector apa calda pentru incalzire;

□    1 [buc] x Distribuitor apa calda pentru consum menajer.

Sistemul de evacuare a gazelor rezultate din procesul de ardere va fi din otel inoxidabil, termoizolat, cu pereți dublii, si va fi format din:

□    element de baza cu piesa de racord pentru cazan;

□    placa de baza si element de colectare a condensului;

iC' ?.'JG□    element de capat cu pălărie de protecție;

□    piesa pentru vizitare, cu usita;


□    bride de fixare si susținere pe perete.

Centrala termica va fi prevăzută cu grile pentru aportul de aer nec instalațiile vor fi realizate numai cu țevi din otel.

Puterile termice instalate, vor fi:

□    Centrala termica —> 3840 [kW];

□    Circuit preparare a.c.c.m. -+ 340 [kW];

□    Circuit radiatoare corp administrativ —* 182 [kW];Radiatoarele vor fi echipate cu:

□    1 [buc] x Robinet reglaj tur, cu cap termostatat;

□    l[buc] x Robinet reglaj retur;

□    1 [buc] x Dezaerator;

□    1 [buc] x Robinet de golire (in cazul radiatoarelor ce vor fi montate in canalele de lucru).

V.l.5.2. INSTALAȚII DE VENTILAȚIE SI CONDIȚIONARE A AERULUI

încăperile aferente halei CI vor fi prevăzute cu instalații si echipamente de ventilație, pentru evacuarea aerului viciat si aport aer de compensare.

Acestea vor fi compuse, in principiu, din: grile exterioare de aspirație aer proaspăt si refulare aer viciat, tubulatura pentru vehiculare aer, centrale tratare aer si grile interioare pentru aspirație aer viciat si refulare aer proaspăt.

Centralele de tratare a aerului vor fi compuse din racorduri flexibile antivibratii pentru evitarea transmiterii vibrațiilor la tubulatura, ventilator aspirație, ventilator refulare, filtre, recuperator de căldură pentru preincalzire aer proaspăt, baterie de încălzire cu funcționare pe apa, senzori temperatura, senzori presiune diferențiala filtre, registre reglaj manual debit de aer si clapete antiretur (protecția la inghet apa in bateria de încălzire) cu servomotor.

Centralele de tratare a aerului ce vor fi montate in ateliere, vor asigura un debit de aer L = 1250 [mc/h], iar cele ce vor fi montate in hala vor asigura un debit de aer L = 4000 [mc/h].

Sistemele pentru colectarea si evacuarea gazelor de eșapament vor fi compuse din tubulatura aer tip șina din aluminiu extrudat, doua cărucioare mobile cu tubulatura flexibila, ventilator si grila exterioara pentru refulare gaze.

Sistemele pentru colectarea si evacuarea gazelor de eșapament vor asigura un debit de aer L = 700 [mc/h].

Atât in grupurile sanitare, cat si in sălile de dusuri, vor fi prevăzute instalații de ventilație pentru evacuarea aerului, iar aportul de aer necesar pentru compensare va asigurat prin intermediul unor grile de transfer ce vor fi montate la partea inferioara a ușilor.

Se va avea in vedere ca instalațiile de ventilație ce vor fi prevăzute in “Atelier încărcare

Acumulatori” sa fie rezistente la medii cu nivel ridicat de aciditate, pentru evitarea coroziunii rapide a materialelor.

Aerotermele pentru incalzirea spatiilor din hala au fost prevăzute atat pentru asigurarea condițiilor de microclimat, cat si pentru incalzirea rapida a aerului proaspăt ce se va infiltra la deschiderea ușilor exterioare. Acestea vor funcționa numai cu aer recirculat.

Pentru destratificarea aerului din hala, se va avea in vedere, ca acolo unde nu vor fi restricții d.p.d.v. tehnic (poduri rulante, elevatoare etc.), acestea sa fie nișpșgp "îstif 1 incat sa refuleze aer recirculat, in plan orizontal.

Bateriile de încălzire si aerotermele vor fi echipate |

□    2 [buc] x Robinet izolare;

□    1 [buc] x Dezaerator;

□    1 [buc] x Robinet golire;

□    l[buc] x Ventil termostatic, cu 3 cai.

Aerotermele si centralele de tratare a aerului vor fi prevazutecifcontrolere, cu trei trepte de turatie si termostat.

Pentru perioada de vara, microclimatul in clădirea administrativa va fi asigurat cu aparate de aer condiționat, cu detenta directa si functipnâ^p^freon R410a, dotate cu compresoare si ventilatoare


aerdoriddionat vor fi compuse dintr-o unitate ' ' feara (condensator, compresor si ventilator).

ensul rezultat din uscarea aerului recirculat,


cu turatie variabila (tip inverter). Ap interioara (vaporizator si ventilato Unitățile vor fi conectate va fi dirijat gravitațional

V.l.5.2 CLĂDIRE C3 - STATIE ITP SI STATIE SPALARE Clădirea Statie Spalare si Satie ITP - C3 va fi dotata cu:

□    Centrala termica;

□    Instalații de distribuție a apei calde pentru incalzire;

□    Corpuri de-incalzire,- .......- -    ----------

□    Instalații locale de ventilație pentru evacuarea gazelor de eșapament;

□    Instalații de ventilație pentru evacuarea aerului viciat din hala, ateliere, bai si grupuri sanitare.

V.l.5.2.1. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

Sistemul de distribuție va fi de tip ramificat. Instalațiile interioare de incalzire vor fi realizate cu țevi din polipropilena, cu inserție din fibra compozita si vor avea diametrele nominale cuprinse in intervalul (Dnl5 ... DnlOO).

Dnl5

Dn20

Dn25

Dn32

Dn40

Dn50

Dn65

Dn80

DnlOO

20 x 2.8

25x3.5

32 x 4.4

40x5.5

50 x 6.9

63 x 8.6

90 x 12.3

llOx 15.1

125 x 17.1

Conductele principale de distribuție, vor fi montate cu panta descendenta de 2 [%o], către sursa de producere a agentului termic primar, pentru a putea fi posibila aerisirea acestora prin intermediul aerisitoarelor automate.

Preluarea dilatărilor liniare ale conductelor va fi realizata prin intermediul lirelor de dilatare confecționate din țeava, din același material ca restul instalației si din configurația geometrica a instalației.

Atât in punctele de cota minima, cat si in acele puncte ale instalației, in care exista posibiliatea ca apa sa ramana in urma unei goliri controlate, vor fi prevăzute armaturi de golire.

La trecerea conductelor prin plansee si/sau prin pereți vor fi prevăzute piese speciale de protecție, piese ce se vor dimensiona astfel incat sa fie permisa deplasarea conductei protejate, ca urmare a dilatării, respectiv contracatrii acesteia.

Toate conductele de vehiculare a apei calde vor fi termoizolate cu cochilii caserate din vata minerala bazaltica, respectiv cu cochilii din elastomeri.

Atât conductele de distribuție, cat si coloanele, respectiv corpurile de incalzire vor fi prevăzute cu dezaeratoare.

Se va avea in vedere ca traseele conductelor sa fie coordonate cu traseele conductelor electrice montate in imediata apropiere, respectandu-se distantele minime normate intre acestea.

La incalzirea spatiilor vor fi utilizate atat corpuri de incalzire cu panouri radiante din otel, tip 22 si tip 33, cat si aeroterme cu funcționare pe apa calda, cu aer recirculat.

Radiatoarele vor fi dispuse in general, in canalele de lucru si perimetral, pe pereți incaperilor si ai halelor,

Atat aerotermele, cat si bateriile de incalzire, vor fi racordate la instalația de distribuție a apei se va face prin intermediul racordurilor flexibile pentru evitarea transmiterii vibrațiilor la conducte. Sistemele de fixare si susținere va fi de tip elastic.

Aerul proaspăt de compensare va fi incalzit prin intermediul bateriilor de incalzire din dotarea centralelor de tratare a aerului.

Centrala termica va fi amenajata intr-o încăpere din Statie Spalare, si va fi dotata cu:

□    4[buc] x cazan mural, de perete, in concJens^eTeuTbqar presurizat si funcționare pe combustibil gazos, avand puterea termica Q = 160/kWlx-—\ 4* \

□    l[buc] x Boiler vertical, cu o serpf    ^tea V = 300 [litri] si puterea termica

maxima Q = 64 [kW];□    2[buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - boiler - butelie, avand deditul Q = 2.79 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 4 [mCA];

□    l[buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - radiatoare - butelie, avand deditul Q = 8.35 [mc/h] si inaltimea de pompare H - 7 [mCA];

□    l[buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - baterii incalzire ateliere - butelie, avand

^"deditul Q^53B[mc/h]'srinâlfi5îerdepdmpaferHT= 9[mCA];~    ~

□    4[buc] x Pompa circulație apa pe circuitul cazan - butelie - cazan, avand deditul Q = 6.88 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 3 [mCA];

□    l[buc] x Pompa circulație apa pe circuitul butelie - aeroterme - butelie, avand deditul Q = 9.6 [mc/h] si inaltimea de pompare H = 9 [mCA];

□    1 [buc] x Statie dedurizare apa, avand debitul L = 1.5 [mc/h];

□    1 [buc] x Vas de expansiune inchis, cu membrana, avand capacitatea V = 35 [litri];

□    1 [buc] x Vas de expansiune inchis, cu membrana interschimbabila, avand capacitatea V = 500 [litri];

□    1 [buc] x Butelie de egalizare a presiunilor si separare a circuitelor principale, de cele secundare;

□    2[buc] x Distribuitor/colector apa calda pentru incalzire;

Sistemul de evacuare a gazelor rezultate din procesul de ardere va fi din otel inoxidabil, termoizolat, cu pereți dublii si priza de aer necesar in procesul de aer si va fi format din:

□    element de baza cu piesa de racord pentru cazan;


□    placa de baza si element de colectare a condensului;

□    element de capat cu pălărie de protecție;

□    piesa pentru vizitare, cu usita;

□    bride de fixare si susținere pe perete.

Puterile termice instalate, vor fi:

□    Centrala termica —* 640 [kW];

□    Circuit preparare a.c.c.m. —> 64 [kW];

□    Circuit radiatoare —► 193 [kW];

□    Circuit aeroterme —*216 [kW];

□    Circuit baterii incalzire —* 125 [kW];

□    Circuit boiler—► 64 [kW];

Radiatoarele vor fi echipate cu:

□    1 [buc] x Robinet reglaj tur, cu cap termostatat;

□    1 [buc] x Robinet reglaj retur;

□    I [buc] x Dezaerator;

□    l[buc] x Robinet de golire (in cazul radiatoarelor ce vor fi montate in canalele de lucru).

V.l.2.2. INSTALAȚII DE VENTILAȚIE SI CONDIȚIONARE A AERULUI

încăperile aferente halei C3 vor fi prevazute-eirrnstalatii si echipamente de ventilație, pentru evacuarea aerului viciat si aport aer de^e^upț ■tasa/e.--)^

Acestea vor fi compuse, in principiului: grîlScxîferio^feMe aspirație aer proaspăt si refd]areaefcx


viciat, tubulatura pentru vehiculare viciat si refulare aer proaspăt.si grile interi oape pentru aspirație aer ’** a

1    J
Centralele de tratare a aerului vor fi compuse din racorduri flexibile antivibratii pentru evitarea transmiterii vibrațiilor la tubulatura, ventilator aspirație, ventilator refulare, filtre, recuperator de căldură pentru preincalzire aer proaspăt, baterie de incalzire cu funcționare pe apa, senzori temperatura, senzori presiune diferențiala filtre, registre reglaj manual debit de aer si clapete antiretur (protecția la inghet apa in bateria de incalzire) cu servomotor.

Centralele de tratare a aerului ce vor fi montate in hala vor asigura un debit de aer L = 4000 [mc/h]. Sistemele pentru colectarea- si evacuarea gazelor de eșapament-vor-fi compuse-din-tubulatura-aer-tip-. ■. șina din aluminiu extrudat, doua cărucioare mobile cu tubulatura flexibila, ventilator si grila exterioara pentru refulare gaze.

Sistemele pentru colectarea si evacuarea gazelor de eșapament vor asigura un debit de aer L = 700 [mc/h].

Atât in grupurile sanitare, cat si in sălile de dusuri, vor fi prevăzute instalații de ventilație pentru evacuarea aerului, iar aportul de aer necesar pentru compensare va asigurat prin intermediul unor grile de transfer ce vor fi montate la partea inferioara a ușilor.

Aerotermele pentru încălzirea spatiilor din hala au fost prevăzute atat pentru asigurarea condițiilor de microclimat, cat si pentru încălzirea rapida a aerului proaspăt ce se va infiltra la deschiderea ușilor exterioare. Acestea vor funcționa numai cu aer recirculat.

Pentru destratificarea aerului din hala, se va avea in vedere, ca acolo unde nu vor fi restricții d.p.d.v. tehnic (poduri rulante, elevatoare etc.), acestea sa fie montate astfel incat sa refuleze aer recirculat, in plan orizontal.


Bateriile de incalzire si aerotermele vor fi echipate cu:

□    2 [buc] x Robinet izolare;

□    l[buc] x Dezaerator;

□    1 [buc] x Robinet golire;

□    l[buc] x Ventil termostatic, cu 3 cai.

Aerotermele si centralele de tratare a aerului vor fi prevăzute cu controlere', cu trei trepte de turatie si termostat.

Pentru perioada de vara, microclimatul in Statia ITP va fi asigurat cu aparate de aer condiționat, cu detenta directa si funcționare pe freon R410a, dotate cu compresoare si ventilatoare cu turatie variabila (tip inverter). Aparatele de aer condiționat vor fi compuse dintr-o unitate interioara (vaporizator si ventilator) si o unitate exterioara (condensator, compresor si ventilator). Unitățile vor fi conectate intre ele cu țevi din cupru. Condensul rezultat din uscarea aerului recirculat, va fi dirijat gravitațional către exteriorul clădirii.

V.l.5.3 CLĂDIRE C7 - STATIE MIȘCARE

Clădirea Statie Mișcare - C7 va fi dotata cu:

□    Centrala termica murala, de perete;

□    Instalații de distribuție a apei calde pentru incalzire si corpuri de incalzire.

Sistemul de distribuție va fi de tip ramificat. Instalațiile interioare de incalzire vor fi realizate cu țevi din polipropilena, cu inserție din fibra compozita si vor avea diametrele nominale cuprinse in intervalul (Dnl5 ... Dn32).

Dnl5

Dn20

Dn25

Dn32

20 x 2.8

25 x 3.5

32 x 4.4

40 x 5.5

Conductele principale de distribuție, vor fjknrâh^jte'cu panta descendenta de 2 [%o], către sursa de producere a agentului termic primar, pentru a’putea ii posibila aerisirea acestora prin intermediul aerisitoarelor automate.Preluarea dilatărilor liniare ale conductelor va fi realizata prin intermediul lirelor de dilatare confecționate din țeava, din același material ca restul instalației si din configurația geometrica a instalației.

Atât in punctele de cota minima, cat si in acele puncte ale instalației, in care exista posibiliatea ca apa sa ramana in urma unei goliri controlate, vor fi prevăzute armaturi de golire.

La trecerea-conductelor prin pereti-vor fi prevăzute piese-speciale de protecție, piese ce se vor dimensiona astfel incat sa fie permisa deplasarea conductei protejate, ca urmare a dilatării, respectiv contracatrii acesteia.

Toate conductele de vehiculare a apei calde vor fi termoizolate cu cochilii caserate din elastomeri. Atât conductele de distribuție, cat si coloanele, respectiv corpurile de incalzire vor fi prevăzute cu dezaeratoare.

Se va avea in vedere ca traseele conductelor sa fie coordonate cu traseele conductelor electrice montate in imediata apropiere, respectandu-se distantele minime normate intre acestea.

La incalzirea spatiilor aferente clădirii vor fi utilizate corpuri de incalzire cu panouri radiante din otel, tip 22. Radiatoarele vor fi dispuse in general, pe pereții exteriori, sub ferestre.

Centrala termica va fi amenajata intr-o incapere din clădire, si va fi dotata cu o centrala termica murala, in condensare, echipata cu 2 schimbătoare de căldură (unul pentru prepararea apei calde pentru incalzire si unul pentru prepararea apei calde menajere). Centrala termica va avea puterea termica Q = 24 [kWj.

Sistemul de evacuare a gazelor rezultate din procesul de ardere va fi tip ventuza, format din doua tuburi concentrice, pentru aspirație aer si evacuare gaze arse.

Instalația de incalzire va fi prevăzută cu un vas de expansiune suplimentar, cu volumul V = 25 [litri].

V.1.6.1. Lucrări la instalații de alimentare cu

Rețeaua de gaze naturale

în prezent există un racord 0 2” în incinta depoului Giurgiu, montăl^j^ooapkf modernizării rețelei DISTRIGAZ. în incinta autobazei nu există rețeaîîETlîstribuție gaze naturale, aceasta făcând obiectul unui proiect specializat, realizat de o firmă agreată și abilitată de autoritățile competente în domeniu. Debitul se va distribui între centrala termică din halei și microcentralele stației de mișcare, respectiv spălare.

Rețeaua de gaze naturale se va executa de către o firmă abilitată de DISTRIGAZ. Se va executa fie din conductă de polietilenă pozată în tranșee pe un pat de nisip de 10 cm compactat, fie din conductă metalică pozată apparent pe stâlpi dedicați.

Rețeaua se va da în funcțiune după efectuarea probelor conform 16/98 în prezența beneficiarului, reprezentantului DISTRIGAZ, a constructorului și la cererea beneficiarului și a proiectantului.

V.1.7 Lucrări la instalații de prevenire și stingere a incendiilor.
V.l.7.1 Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

Conform Scenariului de securitate la incendiu este obligatorie prevederea unei instalații automate de semnalizare a incendiilor (Normativul PI 18/3 - 2015)

Instalația automată de detecție și semnalizare a începuturilor de incendii de față are ca scop realizarea supravegherii spațiilor cu pericol de declanșare a incendiilor.

S-a prevăzut supravegherea cu detectoare oj>țiG£_£teJum a tuturor spațiilor cu pericol real pentru declanșarea incendiilor. S-au prevăzut, de,aăen©n&i, batoane manuale de alarmare pe căile de evacuare si sirene de avertizare pentru interior

Supravegherea Ia apariția incendiului


tice de fum si tempgfaturaStructura sistemului de detecție si semnalizare incendiu Sistemul de detecție și alarmare la incendiu nou are în componență următoarele echipamente:

-    1 echipament de control si semnalizare incendiu

-    detectori de fum optici adresabili

-    butoane pentru declanșarea manuală a alarmei, adresabile;__

-    detectoare liniare de-fum;

-module adresabile tip intrare-iesire, pentru monitorizare contacte și detectoare convenționale;

-    surse de alimentare 230Vca/12Vcc, pentru alimentarea detectoarelor convenționale;

-    tastatură sinoptică (repetor);

-    unități de avertizare opto-acustice pentru incendiu de interior, adresabile.

-    unitate de avertizare opto-acusticâ pentru incendiu de exterior.

Descrierea sistemului:

Sistemul va fi proiectat astfel incat caile de transmisie in bucla conectează maxim 128 detectori si acopera o suprafața de maxim 6000mp. Stabilirea zonelor de detectare s-a făcut astfel incat aria unei zone sa nu depaseasca 1600mp, dar nu mai mult de 32 de detectoare automate sau 10 declanșatoare manuale de alarmare.

Caracteristicile echipamentelor:

Echipamente de control si semnalizare incendiu:

o analog adresabile; max. 250 de elemente adresabile pe fiecare buclă;

o Sistemul de semnalizare incendiu respecta standardul EN 54, VDE 0833 si VDS. o Desingn-ul permite construcția mai multor sisteme de alarmare incendiu individuale, o Pana la 16 bucle de semnalizare.

o Configurație in rețea ethemet cu pana la 16 centrale.

o Compatibilitate cu sistemele de alarma din generațiile mai vechi de același tip. o Protecție Ia scurt-circuit sau întrerupere a buclei cu semnalizarea acustica si optica

indicând pe display locul unde s-a produs acest deranjament si data. o porturi: RS485, TCP/IP o controlul și monitorizarea sursei de alimentare, o acumulatori 2x12V/max.l7Ah; o Cosum in standby 298mA; Consum in alarma 400mA


Detector combinat optic de fum si temperatura: o Tensiune de alimentare: 11-31 VDC; o Temperatura de funcționare: -25 ... +60 o Umiditate : max 95%;

o Consum stabdby: 0.15mA; o Consum alarma: 20mA o Culoare : alba; o Izolator la scurt circuit

o Conform : EN54-7.

Butoane de incendiu:

o Protecție electronica; o Led alarma integrat;    ST o

o Alocare adresa la prima actiyâffe, _ o Este prevăzut cu o protecție acestuia.    In.

o Tensiune de alimentare :7.fâieritrp evitarea declanșării accidentale a


,?tu


o Temperatura de operare:-10...+55 grade Celsius; o Consum stand by:0.12mA; o Consum alarma:20mA o Umiditate: max 95%; o Culoare : roșu;

- •= Sifenă“interioarâ"de_avertizare la incendiu adresabila^-Sirena este o unitate de alarmare acustică adresabilă pentru alarme de incendiu în aplicații de

interior. Sirena poate fi conectata direct la circuitul buclei de alarmă la incendiu, amestecat cu alte elemente, cum ar fi butoanele manuale sau detectoarele de incendiu automate

o Tensiune de alimentare : 12...30VDC; o Temperatura de operare:-10...+55 grade Celsius; o Consum stand by:0.5mA;

o Consum alarma:4,7mA o Umiditate : max 95%; o Volum :99dB la lm; o Culoare: roșu;

•    Modul 4 intrări:

o Tensiune de alimentare :12...30VDC; o Temperatura de operare:-20...+60 grade Celsius; o Consum stand by:0.45mA;

o Consum alarma:0.45mA o Dimensiuni: 67x67x20mm

•    Modul 1 intrare

o Tensiune de alimentare : 12...30VDC;


o Temperatura de operare:-20...+60 grade Celsius; o Consum stand by:0.45mA;

o Consum alarma: 0.45mA o Dimensiuni: 67x67x20mm

• Sursa de curent 24VDC/3A

o Curent maxim de ieșire 3 A o Curent nominal de ieșire 2A o Tensiune de ieșire 19,7-28V o Spațiu pentru 2 acumulatori 7Ah o Dimnesiuni: 390x350x90mm

• Detector liniar de fum 1 OOm

o Tensiune de alimentare : 10...30VDC; o Temperatura de operare: -20...+60 grade Celsius; o Consum stand by: 4mA; o Consum alarma: 14mA

o Timp resetare :5 secunde o Dimensiuni :21 Ox 120x120mm

Alimentare cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică a sistemulâide*1

>are la incendiu s-a realizat printr-un :ă^șixdiferențiala de 30 mA.

muĂtoare de 12V/2xl-7A^pațe vor 30'Jle'Tninute în stare de alarmă?,circuit separat din TSIG, prevăzut cu protecțiezffiăgr

Alimentarea de rezervă a sistemului asigura funcționarea instalației 48 de ore în st

Cablarea instalației de detecție și semnalizare incendiu :

Se va realiza cu:

•    cablu pentru sisteme de detecție și semnalizare a incendiilor, cu rezistență la foc, E30, roșu, ecranat, 2x2x0.8 mmp+E;

•    cablu NHXHFE180/E90 3x1,5 mmp pentru alimentare centrală și surse suplimentare;

-In încăperea unde=se=va monta echipamnetul de:controLsLsemnalizare incendiu v_or fi asigurate condițiile legale, conform PI 18/3 din 2015. Asigurarea acestor condiții intră în sarcina executantului sistemului și a constructorului clădirii. Elementele sistemului vor fi etichetate, informațiile de pe “etichetă permițând identificarea caii de transmisie și a zonei de incendiu, respectiv adresa 'elementului.


In clădiri, corespunzător cerințelor art. 7.23.5.1. lit. a. (instalații electrice pentru iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului), art. 7.23.6.1. lit. a. (instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru intervenție), art. 7.23.7.1. (instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare), art. 7.23.8. (instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulație), art. 7.23.9. (instalații electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii) si art. 7.23.11. (instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori) din Normativului 17-2011, art. 43, 89 si 139 din Normativul NP 127-2009 si 3.9.2.1 f din Normativul P 118/3-2015, au fost prevăzute următoarele tipuri de instalații electrice pentru:

Iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului este prevăzut in incaperea unde va fi amplasat echipamnetul de control si semnalizar eincendiu din zona de școlarizare, in camera tablourilor electirce. Lămpile vor fi echipate cu kit de emergenta de 3 ore.

Iluminat de securitate pentru intervenții este prevăzut in zonele unde se montează armaturi (ex. robineti/vane hidranti, electrovane, etc.) ale unor instalatii/echipamente care trebuiesc acționate in caz de avarie/incendiu sau in cazul in care anumite echipament e/utilaje trebuiesc actionate/oprite/controlate astfel incat sa se protejeze utilajele/echipamentele/instalatiile sau persoanele. Lămpile vor fi echipate cu kit de emergenta de 1 ora.

Iluminatul de securitate pentru evacuare - se va realiza cu corpuri de iluminat tip luminobloc echipate cu surse LED de 6,8W, cu monitorizare, montate dealungul cailor de evacuare, la schimbările de direcție si deasupra ușilor de evacuare. Vor fi prevăzute cu folie adeziva cu pictograma pentru marcarea traseului de urmat in caz de pericol. Aparatele pentru iluminatul de siguranța vor fi verificate periodic conform instrucțiunilor producătorului. Alimentarea aparatelor pentru iluminatul de siguranța de evacuare se va face centralizat din tabloul bateriei centrale de acumulatoare cu autonomie 1 ora prin cablu rezistent la foc tip NHXH E90 pozat pe paturi de cablu metalice rezistente la foc E90. Iluminatul de evacuare este de tip permanent.

Iluminatul de securitate pentru circulație in hala se va realiza cu corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal tip LL120X LED160S/840 PSD MB 7 WH si LL120X LED160S/840 PSD NB 7 WH montate pe șina precablata si alimentate separat cu cablu rezistent la foc NHXH E90 pozat pe paturi de cablu metalice rezistente la foc E90 de pe UPS 6 kVA cu autonomie 1 ora la 80% sarcina. UPS-ul de 6 kVA este alimentat din tabloul T.SIG1, care la rândul lui este alimentat din grupul electrogen existent. Corpurile de iluminat au fost poziționate astfel incat sa asigure nivelul minim de iluminare conform normativ NP-061.

Iluminatul de securitate împotriva panicii - se va prevedea in zona de școlarizare in încăperile cu suprafața mai mare de 60mp. Corpurile de iluminat sunt de același tip cu cele pentru iluminatul normal, in proporție de 1/3 din

numar^^of^j^eorpuri de iluminat. Alimentarea acestora este a se varealiza inac^pși condiții cu iluminatul normal. In afara de


dublata de UPS. Comanda acestora comanda automata, s-au prevăzut si (sau instruit in acest scop) in mai mulfelfji

accesibile personalului de serviciu al clădiriite. împotriva î?Vscop.
icii trebuie sa se.


Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori: se va realiza cu corpuri de iluminat cu surse LED de 6,8W, cu monitorizare, de tip permanent, montate in apropierea hidrantilor de incendiu. Vor fi prevăzute cu folie adeziva cu pictograma pentru marcarea hidrantilor. Alimentarea aparatelor pentru iluminatul de siguranța de evacuare se va face centralizat din tabloul bateriei centrale de acumulatoare cu autonomie 1 ora prin cablu rezistent la foc tip NHXH E90 pozat pe paturi de cablu metalice rezistente la foc E90. Aparatele pentru iluminatul de siguranța pentru marearea hidran tilorvorfr montatei a inaltimea maximade-2 m de la pardoseala finita^

Conform 17/2011 timpul de punere in funcțiune a acestor tipuri de iluminat de siguranța va fi:

•    0,5 s - 5 s pentru continuarea lucrului

•    5 s pentru restul tipurilor de iluminat de siguranța

V.l.7.3. Sta ti a de pompare pentru hidrantî si sprinklere (existenta)

Se alimentează dintr-un rezervor subteran de beton care inmagazineaza rezerva de hidranti interiori si exteriori (130mc).

Grupul de pompare are propriul sau tablou de automatizare, semnalizare si control cu următoarele comenzi:


-    comanda automata in funcție de presiunea de pornire;

-    posibilitatea schimbării pompei de rezerva in pompa activa și inve

-    semnalizare optica a stării de funcționare si avarie;

-    comanda pentru pornire - oprire manuala.

Pornirea pompelor se face automat, funcție de presiune. Oprirea pompelor pentru se face manual, din statia de pompare sau automat la lipsa de apa

Grupurile de pompare sunt protejate împotriva funcționarii in gol.

Fiecare grup de pompare are conducta de aspirație independenta prin 2 conducte DN300 și conducta de refulare comuna (tip distribuitor).

Grupul de pompare este legat direct la instalațiile pe care le deservesc..

Pe fiecare racord de refulare este prevăzut un manometru.

Instalația hidraulica a rezervorului este compusa din următoarele conducte:

-    conducta de alimentare cu apa a rezervorului;

-    conducta de preaplin;

. GC’'L'Or/"t


-    conducta de golire a rezervorului;

-    conducta pentru racordurile fixe ale pompelor mobile;

-    conducta de intoarcere a apei in rezervor pentru incercarea pompelor.

Alimentarea cu apa a rezervorului se va face de la rețeaua de apa din incinta.

Rezervorul este prevăzut cu un indicator de nivel cu funcționarea automata care va comanda semnalizarea sonora in cazul atingerii nivelului minim de siguranța și a nivelului maxim.

La atingerea nivelului minim iar la atingerea nivelului maxim se co de alimentare.

ranta^jȘ comanda automat oprirea pompelor de incendiu, t închiderea vanei cu servomotor dene conducta

Z/

Jipe d de incendiu exterior printr-utj hidrant, la re^:rvorulyrsp va evaciia in'basajstatiei/ie


jrpa.


Golirea rezervorului se face ifâpnhej canalizarea din zona. Cantitatea de a^o^u^ai


\ W"

pompare prin intermediul unei conducte de golire cu sorb. Apa este apoi evacuata la canalizarea din zona cu o pompa de drenaj automata.

Pentru alimentarea mașinilor de pompieri sunt prevăzute doua racorduri infundate si dimensionate pentru un debit de 15 1/s.

V.l.7.4 Instalația de hidranti interiori

Conform prevederilor normelor in vîgbâre=la=3ătT=pFmectărirclâdirire“diirincintâ“sunf prevăzute cu hidranti interiori de incendiu. Volumul compartimentului de incendiu cel mai defavorizat este mai mare de 25000mc, deci instalația este dimensionata la 4,2 1/s, iar fiecare punct din depozit fiind protejat de doua jeturi de 2,1 1/s.

Hidrantii vor fi amplasați pe o rețea inelara. Pe rețea se vor prevede robinete de secționare in asa fel incat in caz de necesitate sa nu se poata scoata din funcțiune mai mult de cinci hidranti. Robinetele se vor monta la inalaltimea de l,8m fata de pardoseala.

Hidrantii folosiți vor fi hidranti cu furtun plat Dn50 si lungime 20m, cu țeava de refulare cu ajutaj de 13mm.

Pentru alimentarea instalației de la autospecialele brigăzii de pompieri sunt pevazute doua racorduri tip B.

Conductele folosite vor fi conducte de otel zincat.

V. 1.7.5 Instalația de hidranti exteriori

Autobaza este dotata cu instalație de stins incendiul cu hidranti exteriori alimentari de la statia de pompe de incendiu. Aceștia au rezerva de apa proprie de 108 de metri cubi.

Debitul de stingere din exterior pentru compartimentul de incendiu analizat este de 10 1/s. Timpul de funcționare a hidrantilor este de 3 ore. Necesarul de apa este de 108 mc.

Hidrantii exteriori DN100 sunt montări pe reteauirBxterioara inelara dimensionata la debitul de 10 1/s. Amplasarea hidrantilor subterani s-a făcut asîfel'încât fiecare punct al atelierului sa fie atins de un debit de 101/s.


V. 2 Costurile estimative ale investiției

V.2.1 Valoarea totală a investiției este de 92.7O6.427/Î0 lei inclusiv TVA, așa cum reiese din devizul general al lucrării, anexat.

V.2.2 Eșalonarea costurilor coroborată cu graficul de realizare a investiției se face pe cele 24 luni de execuție a lucrărilor astfel:

3862768 _


luna 3: 3.114.390 Iei luna 6: 3.114.390 lei luna 9: 3.114.390 lei luna 12: 3.114.390 lei luna 15:3.114.390 lei luna 18: ^lj4390flei

luna 2 lA3.114.39Q lei.*

V

V    ■

luna 22: 3.114.390 lei

luna 23:3.114.390 lei

luna 24: 3.114.363,2 lei

3.104.185,62

V. 3 Sursele de finanțare ale investiției: alocații bugetare Consiliul General al Municipiului București.


VI. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1.    Valoarea totală a investiției 92.706.427,30 Iei, inclusiv TVA, din care: construcții montaj (C+M): 74.745.333,20 lei inclusiv TVA.

2.    Eșalonarea investiției: întreaga investiție se va realiza în 24 luni de zile.

3.    Durata de realizare: 24 luni

4.    Capacități:

■ Capacitate autobaza:

- 200 autobuze tip Mercedes Citaro și Otokar Kent.VII. Avize și acorduri de principiu

Pentru prezenta lucrare s-au obținut următoarele avize și acorduri:

A. DESFINTARE CLĂDIRI ANEXE IN INCINTA AUTOBAZEI GIURGIULUI


1.    CERTIFICAT URBANISM

2.    AVIZ APA NOVA

3.    AVIZ E -DISTRIBUȚIE

4.    AVIZ RADET

5.    AVIZ PRIMĂRIA SECTOR 4


Nr.724/1615304/21.05.201 Nr.91807225/11.06.2018 Nr.21918819/25.0, Nr.37396/18.06.2'Nr.32550/18.06.2018


CL


B. REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI


1.    CERTIFICAT URBANISM

2.    AVIZ APA NOVA

3.    AVIZ E-DISTRIBUȚIE

4.    AVIZ PRIMĂRIA SECTOR 4

5.    AVIZ ISU


Nr.725/1615305/21.05.2018 Nr.91807226/11.06.2018 Nr.219117507/25.05.2018 Nr.32540/18.06.2018 Nr.912682/06.05.2018


Șef proiect,

arh. Cristian Ciupitu


întocmit,

Structură de rezistență -

Arhitectură -


Instalații • termice - ing. Florin Stârpitif
ing. Cosmin Neagu ing. Cristian Niculae, cânal ing. Aurel /    - ing. Robert Voinjf
SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ SI AVIZE EDILITARE


DEVIZ GENERAL

“REACTIVARE SI MODERNIZARE~AUT0BAZÂ

Nr.

crt.

Denumire capitol de investiții

VALOARE (FĂRĂ TVA)

j-

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținere ți amenajare teren

1.1

Obținere teren

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajare teren

0,00

0,00

0,00

13

Amenajare pentru protec(ia mediului si aducerea terenului Ia starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarca/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurare» utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu apă ți canal

0,00

0,00

0,00

2.2

Alimentare cu energie electricii

0,00

0,00

0,00

23

Telefoane

0,00

0,00

0,00

2.4

Electrice

0,00

0,00

0,00

2.5

Gaze

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare ți asistența tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.13

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documcntatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

6.223^4

1.182,43

7.405,77

33

Expcrtizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

1.000321,84

190.061,15

1.190382,99

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prcfezabilitatc

0,00

0,00

0,00

3.53

Studiu de fezabilitatc/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a profcgttfiui

tehnic si a detaliilor de execuție

Jfro

fo.527^76

6.940,27

43.468,04

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de exccutițf-^A

<A\^S3.7^4,07

183.120,87

1.146.914,95

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică?/

HA

OFT

0,00

0,00

3.7

Consultanța    3 i | A

/ OOțDOl

4.617,00

28.917,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru bblc^țlvui^

de investiții    Vci/.f'v44

---npt. Ji 1

0,00, l

0,00

--7"

j*    * k

l    . îi,

"W.-/ ’crt.

\    Dc

/ 1 \

°r 1 z f

numire cnpitol de investiții/'"’"^ (

Paloare (fara

tvav

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

' I

?

3

4

5

f «■ ~

1x7 2-

Audltu

Lfmancinr

24300,00

4 617 fin

28.917,00

-

Xsister

ța tehnica

456.597,04

86.753,44

543350,47

3.8.1

Asistenta tehnică din partea proiectnatului

360.207,04

68.43934

428.64637

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

360.207,04

68.43934

360.207,04

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse Ia programul de control al lucrărilor de execuție avizat de Inspectoratul de Stat In Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigcntie de șantier

96390,00

18314,10

114.704,10

TOTAL CAPITOL 3

1.487.442,21

282.614,02

1.770.056,23

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bnzil

4.1

Construcții si instalații

60.879.604,94

11.567.124,94

72.446.729,88

4.1.1

HALA ÎNTREȚINERE

20.273.970,91

3.852.054,47

24.126.02538

4.1.2

CABINA POARTA 1

45.846,74

8.710,88

54.557,62

4.13

PLATFORMA DEȘEURI

116.943,42

22.219,25

139.162,67

4.1.4

HALA STATIE SPĂL ARE SI ITP

3381.497,80

642.484,58

4.023.98238

4.1.5

PUT MEDIE ADÂNCIME

73.198,03

13.907,63

87.105.66

4.1.6

DECANTOR SI REZERVA INCENDIU

651.012,82

123.692,44

774.705,26

4.1.7

STATIE POMPARE

121.254.79

23.038,41

144.293,20

4.1.8

REMIZA PSI

89.812.65

17.064.40

106.877,05

4.1.9

STATIE DE MIȘCARE

985.960.20

187332.44

1.173.292,64

4.1.10

STATIE DE ALIMENTARE CU

1.535.696,79

291.78239

1.827.479,18

4.1.11

CABINA POARTA 2

45.416,18

8.629,07

54.045,25

4.1.12

PLATFORMA SARE SI NISIP

85.872,64

16315.80

102.188.44

4.1.13

RAMPA AUTO

379.753,77

72.153.22

451.906,99

4.1.14

ÎMPREJMUIRE

2.584.993.80

491.148.82

3.076.142,62

4.1.15

PLATFORMA BETONATA

30.508374,40

5.796.591,14

36304.965.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

172.178,85

32.713,98

204.892,83

4.2.1

HALA ÎNTREȚINERE

62.723.77

11.917.52

74.641.29

4.2.2

CABINA POARTA 1

226.50

43.04

269,54

4.23

PLATFORMA DEȘEURI

0.00

0.00

0,00

4.2.4

HALA STATIE SPALARE SI ITP

19.63833

3.731.28

23369,61

4.2.7

STATIE POMPARE

453,00

86.07

539,07

4.2.9

STATIE DE MIȘCARE

3.556.25

675.69

4.231,94

4.2.10

STATIE DE ALIMENTARE CU

679,50

129,11

808.61

4.2.15

PLATFORMA BETONATA

84.901.50

16.131,29

101.032,79

43

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesita montaj

2.803.611,00

532.686,09

3336.297,09

43.1

HALA ÎNTREȚINERE

1.544324.00

293.421.56

1.837.745.56

43.2

CABINA POARTA 1

407.00

7733

48433

43.4

HALA STATIE SPALARE SI ITP

337.835.00

64.188,65

402.023.65

43.5

PUT MEDIE ADÂNCIME

9.580.00

1.820.20

11.400,20

43.6

DECANTOR SI REZERVA INCENDIU

157.500,00

29.925.00

187.425.00

43.7

STATIE POMPARE

17304,00

3.287,76

20.591,76

43.9

STATIE DE MIȘCARE

16.055.00

3.050,45

19.105,45

43.10

STATIE DE ALIMENTARE CU

483.131.00

91.794,89

574.925,89

43.15

PLATFORMA BETONATA

237.475,00

45.120.25

282.595.25

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesita montaj si echipamente dc transport s?

fa

0,00

0,00

4.5

Jotflri

/^.656W,0fr \

694.805,49

4351.676,49

4.5.1

HALA ÎNTREȚINERE    //£ <7

/<22M90l'>00^

428.621,19

2.684.522,19

4.5.4

HALA STATIE SPALARE SI ITP

266.18430

1.667.15430

4.6

Active nccornoralc

0.00

0.00s===?>.„

TOTAL CAPITOL 4

-——-.——Ml:

0327.330,50

8030^96,28

Nn

crt.

Denumire capitol de investijii

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL Alte cheltuieli

5    ....    .....—..............

5.1

Organizare de șantier

1.759.420,58

334.289,91

2.093.710,49

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1.759.420,58

334.289,91

2.093.710,49

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

688.991,65

0,00

688.991,65

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

314.056,02

0,00

314.056,02

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

60.879,60

0,00

60.879,60

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor-CSC

314.056,02

0,00

314.056,02

5.2.5

Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/dcsflintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Diverse și neprevăzute

6.453.647,59

1.226.193,04

7.679.840,64

5-3.1

Pentru lucrări noi, reparații capitale

0,00

0,00

0,00

5.3.2

Pentru consolidare

6.453.647,59

1.226.193,04

7.679.840,64

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

112.800,00

21.432,00

134.232,00

TOTAL CAPITOL 5

9.014.859,83

1.581.914,95

10.596.774,78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

78.014.567,82

14.691.859,47

92.706.42730

din w/ejZfSîĂA

-At— ri~d ..—-

62.811.20437

11.934.128,83

74.745333,20Director Direcția Transport MIHAI AURfcL SICOE

Inginer Șef DiVizia TehiVică


ILEANA SAVU“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 / 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.1 - HALA ÎNTREȚINERE


Nr.

crt

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

:(w

Construcții si instalațiile aferente acestora

4.1.1.1

ARHITECTURA

7.921.590,10

1.505.102,12

9.426.692,22

44J.2

REZISTENTA

7.352.606,23

1.396.995,18

8.749.601,41

INSTALAȚII ELECTRICE

3.256.661,48

618.765,68

3.875-427,16

«w* \

INSTALAȚII DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA

124.227,79

23.603,28

147.831,07

INSTALAȚII TERMICE SI VENTILAȚII

1.395.284,31

265.104,02

1.660.388,33

*!

INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

35.601,00

6.764,19

42.365,19

W /

INSTALAȚII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

188.000,00

35.720,00

223.720,00

TOTAL I - subcapitolul 4.1

20.273.970,91

3.852.054,47

24.126.025,38

4.2A , Moptâj'Utilaje si echipamente tehnologice

62723,77

11917,52

74641,29

TOTAL U - subcapitolul 4.2

62.723,77

11.917,52

74.641,29

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1544324,00

293421,56

1837745,56

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

2255901,00

428621,19

2684522,19

4^6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL m - subcapitolul 43 + 4.4 + 4.5+ 4.6    / \

3.800.225,00

722.042,75

4.522,267,75

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total/lII)

^«43^19,68

4.586.014,74

28.722.934,42r .....

c (semnatara autorizata)


“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 / 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.2 - CABINA POARTA 1
Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelclor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

|i LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

II

li

4-1^-

^oqștructii si insta

atiile aferente acestora

Î!

, 4 i

ARHITECTURA

43016,60

8173,15

51189,75

REZISTENTA

2830,14

537,73

3367,87

\    TOTAL I - subcapitolul 4.1

45.846,74

8.710,88

H 54.557,62

4.XW|Mpp\aJ ul3aje si echipamente tehnologice

226,50

43,04

269,535

\    o /    TOTAL II - subcapitolul 4.2

226,50

43,04

269,54

OtitâjQiechipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

407,00

77,33

484,33

44/ 1

3JfHbj@<echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL 111 - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

407,00

77,33

484,33

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)

f\    46.480,24

8.831,25

II 55.311,49

Proiectant

“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI'

PROIECT nr. 4595/2018 faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.3 - PLATFORMA DEȘEURI


Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

4J.3.1

ARHITECTURA

92.973,13

17664,89

'1110.638,02

r - - ,

îw

REZISTENTA

23970,29

4554,36

28.524,65

\    TOTAL I - subcapitolul 4.1

116.943,42

22.219,25

139.162,67

4.2;?,

A/lântai Utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitolul 4.2

0,00

0,00

0,00

tfmaj@,echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj {Jtttejeiechipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de Dotări

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

4?4—"

4.5!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6'

0,00

0,00

Si    0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

0,00

0,00

H    0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total UI)

/ \ 116.943,42

22.219,25

I; 139.162,67

“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI"

PROIECT nr. 4595/2018 faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.4 - HALA STATIE SPALARE SI ITP


Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOĂRE

(inclusiv:TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5 ’

CAPII

Cbeltu

OLUL 4

îeli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

4.1.4.1

ARHITECTURA

1514607,68

287775,46

1802383,14

44<4.2

REZISTENTA

1149282,03

218363,59

1367645,62

»> 1

\ AlJf.'

INSTALAȚII ELECTRICE

399041,93

75817,97

474859,90

--

INSTALAȚII DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA

16006,00

3041,14

19047,14

INSTALAȚII TERMICE SI VENTILAȚII

290693,16

55231,70

345924,86

INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

11867,00

2254,73

14121,73

TOTAL I - subcapitolul 4.1

3.381.497,80

642.484,58

4.023.982,38

472~— 'Mpntâptjti laje si echipamente tehnologice

19638,33

3731,28

23369,61

r / ți 7    TOTAL II - subcapitolul 4.2

19.638,33

3.731,28

23.369,61

«3

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

337835,00

64188,65

402023,65

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0,00

0,00

II 0,00

4.5

Dotări

1400970,00

266184,30

1667154,30

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

1 0,00

TOTAL III - subcapitolul 43 + 4.4 + 4.5+ 4.6

1.738.805,00

330.372,95

2.069J177,95

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)

Ș£l3p.941,13

976.588,81

6.116.529,94

'Proiectant,

“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI"

PROIECT nr. 4595 / 2018 faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.5 - PUT MEDIE ADÂNCIME


Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE

(FARATVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

1 LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

I

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

4.1.5.1

ARHITECTURA

4863,93

924,15

5788,08

1

.4^1

INSTALAȚII DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA

68334,10

12983,48

81317,58

\    TOTAL I - subcapitolul 4.1

73.198,03

13.907,63

î 87.105,66

4i2fe>W|M<?ritpj ufi aje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

w

1    TOTAL U - subcapitolul 4.2

0,00

0,00

0,00

țjtel^je.echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

9580,00

1820,20

11400,20

* K

Utifaje,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de traiisport

0,00

0,00

0,00

4.5“

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitolul 43 + 4.4 + 4.5+ 4.6

9.580,00

1.820,20

11.400,20

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total IU)    p

82.778,03

15.727,83

î 98.505,86

“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI"

PROIECT nr. 4595 / 2018, faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.6 - DECANTOR SI REZERVA INCENDIU

Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

I! LEI

1

2

3

4

1!    5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

ll

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

4.1.6.1

ARHITECTURA

42751,57

8122,80

50874,37

REZISTENTA

608261,25

115569,64

il 723830,89

\    TOTAL I - subcapitolul 4.1

651.012,82

123.692,44

1*774.705,26

&lohtajjj{

plaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitolul 4.2

0,00

0,00

0,00

Wjăj^edhipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

157500,00

29925,00

l! 187425,00

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

>    TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

157.500,00

29.925,00

187.425,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total lin?»    A

808.512,82

153.617,44

962.130,26

•    e


“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 / 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.7 - STATIA DE POMPARENr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

4.1.7.1

ARHITECTURA

95672,69

18177,81

113850,50

4.1.7.2

REZISTENTA

7541,44

1432,87

8974,31

«W

INSTALAȚII DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA

18040,66

3427,73

21468,39

X    TOTAL I - subcapitolul 4.1

121.254,79

23.038,41

144.293,20

Mol\taj utjjaje si echipamente tehnologice

453,00

86,07

539,07

\    TOTAL II - subcapitolul 4.2

453,00

86,07

539,07

ipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

17304,00

3287,76

20591,76

r

UtiJâje,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4*5t

Dotări

0,00

0,00

I    0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

17.304,00

3.287,76

20.591,76

   TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)

/TȘ9.011.79

26.412,24

j 165.424,03

Proiect,
“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 / 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.8 - REMIZA PSI


Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

|i

4.1

Construcții si instalațiile aferente acestora

4.1.8.1    [ARHITECTURA

86982,51

16526,68

103509,19

44JȘ.2    | REZISTENTA

2830,14

537,73

3367,87

TOTAL I - subcapitolul 4.1

89.812,65

17.064,40

|’l 06.877,05

‘u^aje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

Z/M&L \ 4    TOTAL H - subcapitolul 4.2

0,00

0,00

0,00

Uiilajș},echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

1^fhâje,e@)fpamente tehnologice șt funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0,00

0,00

0,00

Dofări'"'1'/

0,00

0,00

0,00

H.6 f

ActiVe necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

0,00

0,00

0,00

x    TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)

89.812,65

17.064,40

106.877,05


“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 / 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.9 - STATIE DE MIȘCARE

Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE

(FARATVA)

TVA

VALOARE

(indusiyiTVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5‘

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

, i

4.1

Construcții si instalabile aferente acestora

4.1.9.1

ARHITECTURA

607488,86

115422,88

722911,74

4.1.9.3

INSTALAȚII ELECTRICE

344560,30

65466,46

410026,76

4.1.9.4

INSTALAȚII DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA

5143,13

977,19

6120,32

INSTALAȚII TERMICE SI VENTILAȚII

24021,91

4564,16

28586,07

4'^ \

INSTALAT!! DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

4746,00

901,74

5647,74

\    TOTAL I - subcapitolul 4.1

985.960,20

187.332,44

1.173,292,64

Mcăftaj țjtctajp si echipamente tehnologice

3556,25

675,69

4231,94

“ \    «Sp'’/ C /    TOTAL n - subcapitolul 4.2

3.556,25

675,69

4.231,94

Utilpje,echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

16055,00

3050,45

19105,45

4.4:

Uțilaje.echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0,00

0,00

0,00

4.5 —

Dotărf

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitolul 4 J + 4.4 + 4.5+ 4.6

16.055,00

3.050,45

19.105,45

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+Total II+Total III)

1.005.571,45

191.05^39

1.196.630,03

“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595/2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.10 - STATIE DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL


Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

n

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

W0.1

ARHITECTURA

120321,82

22861,15

143182,97

REZISTENTA

1269673,08

241237,89

'1510910,97

INSTALAȚII ELECTRICE

145701,89

27683,36

i 173385,25

/    TOTAL I - subcapitolul 4.1

1.535.696,79

291.782,39

1.827.479,18

4.2/M Monțajjutilaue si echipamente tehnologice

679,50

129,11

808,61

TOTAL II - subcapitolul 4.2

679,50

129,11

808,61

4.3^~

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

483131,00

91794,89

! 574925,89

4.4 '•

Utilaje .echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

/4Ș3.131,00

91.794,89

li 574.925,89

p    TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)

^.01^.507,29

383.706,39

2.403.213,68RroiecțanL


“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 Z 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.11 - CABINA POARTA 2
Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

P LEI

1

2

3

4

0 5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

4.1.11.1

ARHITECTURA

42586,04

8091,35

50677,39

4.1.11.2

REZISTENTA

2830,14

537,73

3367,87

TOTAL I - subcapitolul 4.1

45.416,18

8.629,07

54.045,25

4.2-' jMoritaj utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitolul 4.2

0,00

0,00

0,00

ÎJțtlm^echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

JUtjlajW,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

transport

0,00

0,00

0,00

4.5 Z1

tfotșr/

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00'

0,00

Z-Z"    TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)

45.416,18

8.629,07

54.045,25


Proiectant,

(semnătură autorizata)
“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 / 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.12 - PLATFORMA SARE SI NISIP

Z,

Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

£

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalațiile aferente acestora

h

4.1.12.1

ARHITECTURA

83042,50

15778,08

98820,58

44-12.2

REZISTENTA

2830,14

537,73

3367,87

'    m zzX    TOTAL I - subcapitolul 4.1

85.872,64

16.315,80

102.188,44

' '4ÎSES a Mqnjsy^Jtilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

/few/ V 1    TOTAL II - subcapitolul 4.2

0,00

0,00

0,00

i^til^je,echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

i k    '

Jtjtflaje/chipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

echipamente de transport

0,00

0,00

I' 0.00

4.5^2

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

. T    TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

0,00

0,00

0,00'

<    TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)

85.872,64

16.315,80

102.188,44

“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 / 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.13 -RAMPA AUTODenumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază


Construcții si insta atiile aferente acestora


REZISTENTA


|<2^t^<^(aj1#ilaje si echipamente tehnologice


TOTAL I - subcapitolul 4.1


TOTAL II - subcapitolul 4.2


</3- UMaiȘ Lecqjpamente tehnologice și funcționate care necesită montaj


4.4"''^ ț#il3fe,e(ffipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de


4.6 „ l? Active necorporaie


TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6


TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)


VALOARE (FARA TVA)


LEI


379753,77


379.753,77


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


379.753,77


TVA


LEI


72153,22


72.153,22


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


72.153,22


VALOARE (inclusiv TVA)


LEI


451906,99


451.906,99


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


451.906,99


“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595/2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.14 -ÎMPREJMUIRE


/•

Nr.

crt.

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

r lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

i

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

4.1.14.1

ARHITECTURA

1402514,06

266477,67

1668991,73

4114.2

REZISTENTA

1182479,74

224671,15

1407150,89

\    TOTAL I - subcapitolul 4.1

2.584.993,80

491.148,82

3.076.142,62

^^fM'QQfaj'Vitilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

5 «?)    TOTAL II - subcapitolul 4.2

0,00

0,00

0,00

4ÎW

Uțilâj£$chipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

■dtilajgj'echîpamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0,00

0,00

0,00

4,6 S!

PQ^ri

0,00

0,00

0,00

4.6 —

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3 + 4.4 + 4.5+ 4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total II+Total III)

2.584.993,80

491.148,82

3-

076.142,62


^Proiectant,


,4&ern£iatura autorizata)

■c 'O'“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI" PROIECT nr. 4595 / 2018

faza D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.15 - PLATFORMA BETONATANr.

crt

Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si insta

atiile aferente acestora

4.1.15.1

ARHITECTURA

2136348,93

405906,30

2542255,23

4.1.15.2

REZISTENTA

24697206,81

4692469,29

29389676,10

4:U15.3

INSTALAȚII ELECTRICE

1674336,47

318123,93

1992460,40

INSTALAȚII DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA

954349,19

181326,35

1135675,54

INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

21790,00

4140,10

25930,10

43\l$^il

INSTALAȚII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

916500,00

174135,00

1099635,00

INSTALAȚII DE CURENTI SLABI

107843,00

20490,17

128333,17

xA/'    S/    TOTALI-subcapitolul 4.1

30.508.374,40

5.796.591,14

36.304.965,54

4.2. jMonWutilaje si echipamente tehnologice

84901,50

16131,29

101032,79

TOTAL n - subcapitolul 4.2

84.901,50

16.131,29

10U032.79

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice șt funcționale care necesită montaj

237475,00

45120,25

282595,25

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitolul 43 + 4.4 + 4.5+ 4.6

227)475,00

45.120,25

282.595,25

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+ Total D+Total HI)

30.8p0.^0,90

5.857.842,67

36.688.593,57


Ca urmare a cererii adresate de REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI, cu sediul în județul    municipiul București, cod poștal sectorul 1, Str. Dinicu Golescu nr. 1, bloc sc.

et. ap. Bl, telefon/fax e-mail înregistrată la nr. 1615305 din 13.04.2018 și completată cu nr.

1618154 din 23.04.2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în municipiul București, sectorul 4, cod poștal..., Str. Acțiunii nr. 52-54, bl. sc. ap. identificat prin planuri topografice scara 1:2000 și 1:500;

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC: ,

Imobilul intravilan din Str. Acțiunii nr. 52-54, sector 4, compus din construcțiile: CI hală - P, cu suprafața construită la sol de 3756 mp.; C2 Stație Peco - P, cu suprafața construită la sol de 9 mp.; C2 Stație Peco - P, cu suprafața construită la sol de 9 mp.; C3 cabină - P, cu suprafața construită la sol de 9 mp.; C4 Atelier fierărie - P, cu suprafața construită la sol de 101 mp.; C5 Cabină - P, cu suprafața construita la sol de 19 mp.; C6 Cabină pază - P, cu suprafața construită la sol de 15 mp.; C7 birouri - P, cu suprafața construită la sol de 177 mp.; C8 cabină poartă - P, cu suprafața construită la sol de 5 mp. și teren în suprafață de 42.940,OOmp. este proprietatea Municipiului București - sector 4, conform tuturor actelor juridice, notariale și administrative așa cum sunt înscrise în extras de carte funciară pentru informare nr. 228844 eliberat de ANCPI sector 4 în data de 12.03.2018 sub nr. 17814.

Imobilul face parte din Parcelarea Progresul Înscris în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 la poziția nr. 193, cod B-I-s-B-17915 - municipiul București - Șos. Giurgiului - str. Tumu Măgurele - str. Pogoanelor - Drumul Bercenarului datare prima jum. sec. XX.

1. REGIMUL ECONOMIC:

Situația existentă: teren construit

Situația propusă: reactivare și modernizare Autobaza Giurgiu Imobilul este cuprins în zona fiscală „B” a Municipiului București.

2. REGIMUL TEHNIC:

Conform RLU - PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în zona transporturilor, subzona Tla - unități de transporturi izolate, Indicatorii urbanistici prevăzuți în zonă sunt: POTmaxim admis 70% (incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri). CUTmaxun admis: l(incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri). Utilizări admise: autogări și alte construcții și amenajări pentru gararea și întreținerea mijloacelor de transport rutiere cu tonaj și gabarit admis pe străzile din Municipiu, pentru transportul de călători și mărfuri, precum și serviciile anexe aferente; înălțimi admise: - înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimeșjnaximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice. împrejmuiri^ îfti hjit ile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2,00 metri, din care un^sbclti^oK^de 0^0 m. și vor fi dublate cu gard viu; înBd. Regina EBsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sactors, București),R<5mâria\< l-.Sî- țsâSi Tal: 021-305.55.00'Int 3053    ' țV* ' V

ftitp:/Avww.pmb.ro


cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomandă dublarea spre interior, la 2,50 m distanță* cu un al doilea gard transparent, sau de opacitatea necesară, de 2,20 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați dens arbori și arbuști; porțile de intrare în incinte vor fi tratate simplu, similar cu împrejmuirea.    •»

Beneficiarul solicită lucrări de modernizare pentru corpurile CI și C7 existente, precum și alte noi construcții pentru o activitate optimă, ►hala existentă - CI cu regim de înălțime P și anexă P+l - consolidare, refacere bidroizolație la acoperiș, finisaje interioare/exterioare, înlocuire tâmplărie și amenajarea pe latura de vest a unui spațiu cu suprafețe vitrate pentru decompresie, în vederea instalării a unei centrale termice; ► C7 (stație de mișcare) -consolidare, refacere grupuri sanitare, pardoseli, reparații, zugrăveli interioare/exterioare, schimbare tâmplărie; se propun pentru construire; ► cabină poartă Str. Bercenarului; ►platformă de depozitare deșeuri metalice/menaj ere; ►stație de spălare și stație ITP; ►puț de medie adâncime; ►decantor și rezervă incendiu; ►stație de pompare; ►remisa P.S.L; ►stație de alimentare cu carburanți; ►cabină poartă Str. Acțiunii; ►platformă depozitare sare și nisip; ►refacere împrejmuire (inclusiv cele 3 porți de acces) împrejmuirea terenului (gard) în conformitate cu documentația cadastrală avizată de O.C.P.I.B. cu număr cadastral 228844 și cu respectarea strictă a coordonatelor punctelor de-contur; ►rampă auto; ►platforme betonate - parcare autobuze; ►parcare angajați; ►înlocuire instalații electrice, sanitare, încălzire, apă-canal, PSI

Gararea/parcarea autovehiculelor se va realiza strict în incinta proprie cu respectarea prevederilor HCGMB nr. 66/06.04.2006 «Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții», precum și prevederile Codului Civil ce se referă la servitutea de ,■ vedere și scurgerea apelor pluviale.

Lucrările solicitate se vor putea realiza conform legislației și normelor în vigoare, precum și în baza unei expertize tehnice (întocmită de expert tehnic atestat MLPAT), care va sta la baza proiectului și care va menționa măsurile de siguranță și stabilitate atât pentru construcția existentă cât și pentru construcțiile învecinate (după caz), cu avizul ISC și MC și respectând prevederile RLU - Tla.

Organizarea de șantier se va soluționa în incinta proprietății.

Documentația tehnică de autorizare va fi întocmită de proiectanți autorizați, luați în evidență OAR, conform legislației în vigoare.

Amplasament este conform plan anexă.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

_‘_Obținerea Autorizației de Construire    ____

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE

ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de eonstruire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția medlulul:

Agenfta pentru Protecția Mediului București, Aleea Lacul Morii nr. 1 cod pofta! 060841, sector 6

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asuprit mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicabil la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, ai privire la participarea publicului si accesul la Justiție, a Directivei 85/337/CEE sl a Directivei 96/SI/CE. prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz tncadrarea/nelncadrarea proiectului Investiției publice/private in Usta proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfilțoarădupă emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor eu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competențtzpentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realitarea investiției In acord cu rezultatele consultării publice.REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI Str. Acțiunii nr. 52-54, sector 4

Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiu

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOGUMENTEJ" '    --=-=—    ----------- --    ; - - T-

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi $1 extrasul de carte funciari de informare actualizat la zi, In cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); [XJ Documentația cadastrală intabulată în Cartea fundară; [XJAcord notarial proprietar vecin calcan funcție de concluziile Expertizei Tehnice; [XI Acordul vecinilor proprietăților învecinate în cazul în care refacerea împrejmuirii se realizează pe limitele proprietății sau declarație notarială pe proprie răspundere pentru realizarea împrejmuiri în interiorul proprietății (inclusiv fundațiile);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

[X] D.TA.C.    [jD.T.OE.'    Î]D.T.A.D.

d)    avizele fi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie), (în cazul suplimentării capacității sau afectării instalațiilor proprietatea deținătorilor de rețele):    .

[X] alimentare cu apă [X] canalizare

(XJ alimentare cu energie electrică [ ] alimentare cu energie termică

d J) avize șl acorduri privind: [X] securitatea la incendiu


[X] gaze naturale    ,

[X] telefonizare

[X] saiubritate(Romprest,SuperconUlosa],REBU,Urban)    [ ].

[ ] transport urban    [ ].


Alte avize/acorduri:


[ I protecția civilă


[X] sănătatea populației


d3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

[X] Aviz MC; [XJ Aviz ISC- ICB; [XJ Aviz Primărie Sector 4;

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): [X] Expertiză tehnică pentru lucrările propuse (expert atestat MLPAT); [X] Deviz de lucrări conform HGR 28/2008: [X] Referat de verificare(cxpert abilitat MLPAT);

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

[X] Taxa pentru emiterea Autorizației de Construire—Scutit de taxe conform Cod fiscal [X] Taxa Timbru de Arhitectură - 0,05% din valoarea investiției.


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de ...24... luni de la data emiterii,

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI»

Gabriela:


^-ARHnrțcT ȘEF, Arh. Diana QLȚEANU


întocmit ing. Mihoela Cărbunarii

■'Achitat taxa de; .... conform chitanței nr. ...seria ... din .....Scutit de taxe conform Cod fiscal -

/Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitanrirfntdțrecX/pHn-poștă’la data de


Bd. Regina Blsabeta nr. 47. cod poștal TetOZ1.30S.S5.00 InL 3053 htlpy/www.pmb.n>G-distribuție

Muntenia

_ Nr.Inregfctrare 219117507/2S.05.2018 București, Str.Bd. Ion Mlhalache, Nr.41-43 Toi. 021 2065332 Fax. 021 3173000


jCC/J -Q-l,. c, -_r    , _


Spre stilnta CRC12


CĂTRE

R.A.T.B.

adresa: BULEVARDUL Dinlcu Golescu, Nr. 1, Sc. DUP / /-CGV-, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

Referitor ta cererea de aviz de amplasament înregistrata cu nr. 219117507 / 25.03.2018 pentru obiectivul REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIU de la adresa: STRADA Acțiunii, Nr. 52-54, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI Conform cu CERTIFICAT de URBANISM 725/1815305 din 21.05.2018.

In urma anallzaril documentației pentru amplasamentul obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 219117507 / 04.06.2018 fara / cu următoarele condiții:


-    Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poale face cu respectarea următoarelor condiții:' SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINĂTATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE: ORDINUL ANRE nr. 49/2007, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08/00, SR 8591/ 97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012.

-    Traseele rețelelor electrice din planșa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) UO MTJT BUC SUD asigura asistenta tehnica suplimentara -**

-    Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea UO MTJT BUC SUD cu respectarea normelor de protecția muncii speciRce. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecințele pentru orice deteriorare a Instalațiilor electrice existente sl consecințele ce decurg din realimentarea cu energie electrica a consumatorilor existent! precum sl răspunderea In cazul accidentelor da natura electrica sau de alta natura • **

-    Distantele minime si masurile de protecție vor li respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor.

-    In zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevăzut din săpături, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele rețelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus In aceste zone.

-    Executantll sunt obligați sa Instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuția lucrărilor In apropierea Instalațiilor electrice aflate sub tensiune sl asupra consecințelor pe cara le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate Instalațiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fl suportate integral de cei ce se fac vinovat! de nerespectarea condlUKor din prezentul aviz. Executantll sunt direct răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice si de munca.


-    Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu creșterea puterii fata de cea aprobata inițial),

MTJT BUC SUD aviz tehnic de racordare **

Informații privind alimentarea cu energie electrica:

•" In zona de apariție a noului obiectiv exista rețea electrica de distribuție...........................


Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta..............................................................Informațiile de la pct 1 si 2 sunt orientative. Soluția de alimentare cu energie electrica se va definitiva in Fisei de soluție sau Studiului de Soluție, In cazul in care sunt necesare lucrări in 110KV, MT sau extindere de relele In JT.

La depunerea documentației In vederea obținerea autorizației de construire a obiectivului, proiectantul general va menționa solicitarea obținerii sau nu a autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu energie electrica.


Legenda:

*    1. pentru aviz favorabil fara condiții se va înscrie "Nu este cazul*

*    2 pentru aviz favorabil cu condltfi se vor «scrie distantele minime de apropiere si încrucișare Intre obiectivul propus sl rețelele electrice (LEA sau LES) existente In zona. In conlormltate cu prescripțiile energetice in vigoare

** daca nu sunt condiții se va înscrie 'Nu este cazur

~* se bifeaza casuta corespunzătoare situației

solicitantul va obține obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalații electrice (TRANȘEt£CTRICA, HIDRQ£fc£CTRICA, TERMOȘL-eCÎRICA. alti deținători de instalații, după caz).

-    Tarlfurde emitere a avizului de amplasament, in valoare de 113,05 lei, s-a achitat cu chitanța nr......

-    Prezentul aviz este valabil pana la data de 21.05.2020

-    Prezentul aviz isl pierde valabilitatea in cazul nerespectarli planului da amplasament al obiectivului. -Se-aneJteeza-Trrl—ptanuri-de-situatie-vlzata-de-UO-MT-JT-BUOSUB—

Redactat In 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant

ISR,


întocmit,

iit-
Adresă de corespondență bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, București.


București, 11 iunie 2018

Ref. RG 91807226; S4-18512710 din 29.05.2018.

Obiect AVIZ - pentru reactivare și modernizare Autobaza Giurgiu.

Conform cererii dumneavoastră înregistrată la Registratura Apa Nova București S.A. cu numărul S4 - 18512710 din 29,05,2018, prin care solicitați aviz pentru reactivare și modernizare Autobaza Giurgiu, conform certificatului de urbanism nr. 725/1615305 din 21.05.2018, emis de Primăria Municipiului București, cu termen de valabilitate 24 de luni, vă informăm că;

Aplicabilitatea documentului se referă strict ia adresa str. Acțiunii nr. 52 - 54, sector 4, București.

Rezoluție:

Se avizează viitoarele lucrări ce se vor executa ia adresa sus menționată, condiționat de;

-    orice construcție ce urmează a se amplasa trebuie să respecte distanțele prevăzute în HG nr. 930/2005 și SR nr. 8591/1997 și anume min. 3,0 m față de rețelele publice de alimentare cu apă potabilă, respectiv de min. 2,0 m față de rețelele publice de canalizare-,

-    neafectarea branșamentului de apă potabilă, racordului de canalizare și căminelor aferente acestora, precum și interzicerea depozitării materialelor de construcții pe căminele de apometru și racord de canalizare;

-    orice avarie produsă rețelelor de apă potabilă și canalizare în timpul execuției lucrărilor va fi suportată și remediată de către constructorul lucrării.

Precizări:

Pe planul de situație anexat s-au trasat rețelele publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare existente în zonă, cu eroarea rezultată din lipsa fondului de plan cadastru reactualizat, aflate în exploatarea Apa Nova București SA, prin concesionare.

Rețelele publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare aparțin Patrimoniului Public al Municipiului București. Apa Nova București S.A. a concesionat serviciul la rețelele publice de apă potabilă-canalizare.

Incinta este dotată cu branșament de apă potabilă și racord de canalizare, care au fost dimensionate la data executării acestora pentru necesarul menajer solicitat de beneficiar

norrtn i Artrtefn


Instalațiile interioare de apă potabilâ-canalizare nu sunt în exploatarea prin concesionare la Apa Nova București S.A.

Orice lucrare trebuie să respecte legislația Tn vigoare, Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv distanțele prevăzute în HG nr. 930/2005, SR nr. 8591/1997 și Legea 224/2015 care modifică și completează Legea nr. 241/2006,

Responsabilități beneficiar:

Pentru asigurarea presiunii la etajele superioare și a variațiilor orare de consum precum și pentru asigurarea debitului de incendiu interior, este recomandat ca proiectantul de specialitate să prevadă o gospodărie de apă, dotată cu hidrofor.

Beneficiarul are obligația de a-și asigura presiunea și debitul de stingere a incendiului din interior prin intermediul unei gospodării proprii de apă cu rezervă intangibilă de incendiu, conform Normativului P118/2-2013 art. 12.3, alineatul b.

Vă rugăm să prezentați o copie a proiectului instalațiilor interioare apă potabilâ-canalizare întocmit de un proiectant de specialitate, însoțită de o copie a prezentei la Apa Nova București S.A./Direcția Clienți/Serviciul Relații Cfienți în momentul semnării contractului de furnizare a serviciului de apă potabilă și canalizare.

Apa Nova București S A. recomandă montarea unul clapet antiretur pe instalația interioară de canalizare. în cazul nerespectării acestei recomandări, Apa Nova București S.A. nu răspunde pentru eventualele pagube produse ca urmare a intrării în presiune a rețelei de canalizare.

Pentru îndeplinirea condițiilor de calitate impuse de Hotărârea de Guvern nr. 351/2005 și 352/2005 (publicate în M.O. 398/2005) privind calitatea apelor uzate deversate la canalizarea publică este necesar să se prevadă instalație de preepurare locală specifică activității desfășurate. Calitatea apelor uzate efectuate la canalizarea publică va fi verificată prin analize de laborator, pe baza unui contract încheiat cu Apa Nova București SA. -D.M.C.M. - Serviciul Control Calitate Ape Uzate - Laborator Control Calitate Ape Uzate, cu sediul în str. Drumețului nr. 19, sector 3, București.

Rețeaua de canalizare interioară din incintă se va dimensiona și executa în sistem separativ (divizor).

Evacuarea apelor uzate din incintă (pluviale și menajere) este limitată la 10 litri/sec șl hectar; apele pluviale excedentare, rezultate în urma unui breviar de calcul pentru o ploaie cu frecvența minimă de revenire 1/2 (o ploaie la doi ani), aplicată pe suprafața contributivă a proprietății se vor stoca într-un bazin de retenție și se vor evacua, numai prin pompare, în rețeaua publică de canalizare.

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 3 (trei) pagini și este valabil o perioadă de 24 luni de la data emiteri), în concordanță cu datele și cerințele specificului investiției, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apă potabilă și canalizare în zona de amplasament.


S-a aplicat holograma numărul 0020212.

Rămânem bineînțeles la dispoziția dvs. pentru detaliile suplimentare pe care le considerați necesare la:

jț Serviciul Relații Clienți din str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, clădirea Euro Tower, parter, program de luni până vineri între orele 07:30 -19:30

£ telefon 021.207.77.77 sau *7777

@ online relatii.clienti@aDanovabucuresti.ro sau pe formularul de contact relații clienți de pe site-ul www.apanovabucuresti.ro

Apa Nova București S.A. prin împuternicit

Andi Bogdan MORARU Director Direcția Rețele ApăUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul. Metalurgiei nr. 12-18 (Grand Arena), sector 4, București Tel.: +40-21-335,92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

FîEGțS ’WURÂ ții, KjTRflfîS

2îua tun*. Q&, i.


Către,
Primarul General al Municipiului București

Ca urmare a adresei dvs. înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 32549 din 31.05.2018, referitoare la cererea nr. 1615305 din 13.04.2018, pentru eliberarea certificatului de urbanism, înaintată de REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI cu sediul în municipiul București, sector 1, strada Dinicu Golescu nr. 1, bl. -, sc. et. -, ap. Bl, tel/fax, email:

pentru imobil - situat în municipiul București, sector 4, strada ACȚIUNII nr. 52-54, identificat prin planurile topografice scara 1:500, anexate.

în scopul “Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiu”.

în urma analizării documentației transmise și a verificării datelor existente, în conformitate cu art.4, alin. (1), lit a), din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRIT BUCUREȘTLILFOV

Nesecret Ex. nr«— I-Nr. 912682 București, 06.05.2018

a    C


CĂTRE,


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI KA. B-dul Dinicu Golescu, Municipiul București Email: florentin.mehedinteanu@ratbjoDomnului director general Adrian Sorin MIHAIL

Urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirîi” București-Ufov cu nr. 912682 din 29.05.2018, vă precizăm faptul că din analiza documentelor prezentate, investiția la care faceți referire, conform certificatului de urbanism, Autobaza Giurgiu face obiectul obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu întrucât se încadrează în prevederile H.G.R. nr. 571/2016.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI l <;•. Primar General    ------- •

ÎOMAN1A

i»î#-;o »| siiituiionM


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    Z1615304 din

în scopul: elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind Desființare clădiri anexe în incinta Autobazei Giurgiu

Ca urmare a cererii adresate de REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI, cu sediul în județul municipiul București, cod poștal sectorul 1, Str. Dinicu Golescu nr. 1, bloc sc, -, et. ap. Bl, telefon/fax e-mail înregistrată la nr. 1615304 din 13.04.2018 și completată cu nr. 1618155 din 23.04.2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în municipiul București, sectorul 4, cod poștal..., Str. Acțiunii nr. 52-54, bl. sc. -, ap. identificat prin planuri topografice scara 1:2000 și 1:500;

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului București nr. 269/21.12.2000,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul intravilan din Str. Acțiunii nr. 52-54, sector 4, compus din construcțiile: CI bală - P, cu suprafața construită la sol de 3756 mp.; C2 Stație Peco - P, cu suprafața construită la sol de 9 mp.; C2 Stație Peco - P, cu suprafața construită la sol de 9 mp.; C3 cabină - P, cu suprafața construită la sol de 9 mp.; C4 Atelier fierărie - P, cu suprafața construită la sol de 101 mp.; C5 Cabină - P, cu suprafața construită Ia sol de 19 mp.; C6 Cabină pază - P, cu suprafața construită la sol de 15 mp.; C7 birouri - P, cu suprafața construită la sol de 177 mp.; C8 cabină poartă - P, cu suprafața construită la sol de 5 mp. și teren în suprafață de 42.940,OOmp. este proprietatea Municipiului București - sector 4, conform tuturor actelor juridice, notariale și administrative așa cum sunt înscrise în extras de carte funciară pentru informare nr. 228844 eliberat de ANCPI sector 4 în data de 12.03.2018 sub nr. 17814.

Imobilul face parte din Parcelarea Progresul înscris în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 la poziția nr. 193, cod B-I-s-B-17915 - municipiul București - Șos. Giurgiului - str. Turnu Măgurele - str. Pogoanelor - Drumul Bercenarului datare prima juni. sec. XX. ■

2. REGIMUL ECONOMIC:

Situația existentă: teren intravilan construit

Situația propusă: desființare clădiri anexe în incinta Autobazei Giurgiu Imobilul este cuprins în zona fiscală „B” a Municipiului București.


3. REGIMUL TEHNIC:

plasamentul se încadrează în zona .ridicătorii urbanistici prevâzuți în iersaje, cu sau fără clădiri de birouri), .u^mră clădiri de birouri). Utilizări


©

cb,

V

UKAl

■torni«im rtta>

001


Conform RLU - PUG aprobat cu HC

transporturilor, subzona Tla - unități de/fgnăj zonă sunt: POTmaxim admis 70% (intimi CUTmaxim admis: l(incinte, tehnice ^disj

admise:autogări și alte construcții și amenajări pentru gararea și întreținerea mijloacelor de transț ■ rutiere cu tonaj și gabarit admis pe străzile din Municipiu, pentru transportul de călători și mf precum și serviciile anexe aferente; înălțimi admise: - înălțimea clădirilor în planul fațadei depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adi cu excepția instalațiilor tehnice.


Beneficiarul solicită desființarea următoarelor construcții existente: CI - Hală desființare parțialăf C2 - Stație Peco; C3 -Cabină; C4 - Atelier fierărie; C5 - cabină pază; C6 - cabină; C8 - cabină poartă.

Desființarea este permisă numai în condițiile avizului favorabil MC.

în baza unei documentații întocmită de proiectant autorizat, cu respectarea legislației, normelor și a normativelor în vigoare, se permite executarea lucrărilor ce constau în desființarea construcțiilor enumerate mai sus (conform plan anexat) aflate pe terenul din Str. Acțiunii nr, 52-54, sector 4, București, funcție de avizul MC.

Documentația tehnică de autorizare va fi întocmită de proiectanți autorizați, luați în evidență O AR, conform legislației în vigoare.

Se vor lua măsuri de protejare a proprietăților adiacente fără afectarea acestora în urma desființării construcției existente.


Organizarea de șantier se va soluționa în incinta proprie.    *■'


Amplasamentul este figurat conform planului anexă.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: obținerea Autorizației de Desființare

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE A UTORIZA ȚIE DE C0NSTRUIRE/DESFI1NȚARE

ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții de construirc/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecfia mediului:

Agenția ptntru Protecfia Mediului București, Aleea lacul Morii nr. 1 cod poștal 060341, sector tf

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediatul, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 MCE si prin Directiva Consiliului îl Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului ta elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarra, cu privire la participarea publicului si accesul la Justiție, a Directivei 85/337/CEE st a Directivei 9&VMCE. prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrareoAteincadrarca proiectului Investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultări! publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficiat cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării Inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor|acestela asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrati v al autoritarii competente pentrn protecția mediului.


I derulării procedurii de evaluare a efectelor i invț^hjiei, acesta are obtigația de a notifica acest fapt

Qd. Regina Skabela nr. 47. cod poștal 050013. sector5. București, Rotaănia f7~ Tet 021.005.55.90 InL 3053 hrtptfwww pmb.ro

VA K^EGIA^'UTONOMA de transport bucurești,

Knl1

T,^V    Str. Acțiunii nr. 52-54, sector 4

"* ^a&-^2^Pe^ființare clădiri anexe tn incinta Autobazei Giurgiu

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren ți/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi ți extrasul de carte funciarii de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizați); intabulare act proprietate; [X ] Documentația cadastrali intabulați în Cartea funciari; [X] Certificat fiscal cu evidenta valorii de Impunere; (X] Acord notarial proprietari vecini la calcan funcție de concluziile Expertizei Tehnice;

c)    documentația tehnici - D.T., după caz (2 exemplare originale):

[] D.T.A.C,


[ ] D.T.O.E.


[X] D.T.A.D.


d) avizele ți acordurile de amplasament stabilite prin-certificatul de urbanism:

dl) avize ți acorduri privind utilitățile urbane ți infrastructura (copie): pentru debranțare


[X ] alimentare cu apa fX ] canalizare

[X ] alimentare cu energie electrici î] alimentare cn energie termici


[XJ gaze naturale [X] telefonizare

[X] salubriiatefRompiest, Supercom, RosalREBU, Urban) [ ] transport urban


Alte avize/acotduri:


U...

[]...


dl) avize ți acorduri privind: [ J securitatea la incendiu


[] protecția civilă


(] sănătatea populației


dl) avize/acordurl specifice ale administrației publice centrale ți/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): [XJ Aviz MC; [X] Aviz Primărie Sector 4; [XJ ISC-IRCBI;


d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): [X] Expertiză tehnică Întocmită de expert abilitat MLPAT pentru desființare; [X] Documentar fotografic cu construcțiile ce urmează a se desființa;


e)    punctul de vedere/nctul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    Documentele de plată ale următoarelor taxe (copte):

[ ] Taxa pentru emiterea Autorizației de Desființare - Scutit de taxe conform Cod fiscal


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de ...24... luni de la data emiterii.

PRIMAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Gabriela FIREA

SECRETAR G Georgiana


z>ARHIT TȘEF, Arh. Diani fllEEANU


. Mihaela CĂRBUNARU

Xehilat taxa de: .... confonn chitanței nr. ...seria ... din .....Scutit de taxe conform Cod fiscal    .

/Prezentul certificâtde'urbanisma fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data    '


©

UKAS

“tasar

wn


-Responsabilități beneficiar:—___________

Pentru viitoarele construcții ce urmează a se executa veți reveni fa Apa Nova Bucureștî S.A. pentru emiterea avizului de amplasament, cu un nou certificat de urbanism. In aviz se va face referire și la utilitățile apă potabilă-canalizare.

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 2 (două) pagini și este valabil pe o perioadă de 24 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specificului investiției, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apă potabilă și canalizare în zona de amplasament.

în cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, Apa Nova București S.A. nu-șl asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire și nici Ordinul de începere a Lucrărilor. Obligativitatea obținerii acestor documente revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

S-a aplicat holograma numărul 0020211.

Rămânem bineînțeles la dispoziția dvs. pentru detaliile suplimentare pe care le considerați necesare ia:

£ Serviciul Relații Clienți din str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, clădirea Euro Tower, parter, program de luni până vineri între orele 07:30 -19:30

f telefon 021.207.77.77 sau *7777

@ online relatli.clienti@apanovabucuresti.ro sau pe formularul de contact relații clienți de pe site-ul www.apanovabucuresti.ro
APA NOVA.
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

reprezentant FLORENTIN MEHEDINȚEANU

Adresă de corespondență bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, București.

București, 11 iunie 2018

Ref: RG 91807225; S4 -18512709 din 29.05.2018.

Obiect AVIZ - pentru desființare clădiri anexe în incinta Autobazei Giurgiu.

Conform cererii dumneavoastră înregistrată la Registratura Apa Nova București S.A. cu număruf S4 - 18512709 din 29.05.2018, prin care solicitați aviz pentru desființare clădiri anexe în incinta Autobazei Giurgiu, conform certificatului de urbanism nr. 724/1615304 din 21.05.2018, emis de Primăria Municipiului București, cu termen de valabilitate 24 de luni, vă informăm că;

Aplicabilitatea documentului se referă strict la adresa str. Acțiunii nr. 52 - 54, sector 4, București.

Rezoluție : Se avizează viitoarele lucrări propuse a se executa Ia adresa sus menționată, condiționat de:

-    respectarea distanțelor prevăzute în HG nr. 930/2005 și SR-8591/1997 și anume min. 3,0 m față de rețelele publice de alimentare cu apă potabilă, respectiv de min. 2,0 m față de rețelele publice de canalizare,

-    neafectarea branșamentului de apă potabilă, racordului de canalizare și căminelor aferente acestora, precum și interzicerea depozitării materialelor de construcții pe căminele de apometru și racord.

Precizări:

Pe planul de situație anexat s-au trasat rețelele publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare existente în zonă, cu eroarea rezultată din lipsa fondului de plan cadastru reactualizat, aflate în exploatarea Apa Nova București S.A., prin concesionare.

Rețelele publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare aparțin Patrimoniului Public al Municipiului București. Apa Nova București SA. a concesionat serviciul la rețelele publice de apă potabilă - canalizare.

Apa Nova București SA. atrage atenția că în cazul afectării branșamentului de apă potabilă, racordului de canalizare, a căminelor veți suporta costurile repunerii în funcțiune a branșamentului de apă potabilă, racordului de canalizare și reparațiile căminelor aferente acestora.

Orice lucrare trebuie sâ respecte legi executării lucrărilor de construcții, rei respectiv distanțele prevăzute în 224/24.06.2015 care modifică și cr^lSj canalizare nr. 241/2006.

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Str Tunari nr.eoA. clădirea Ștefan cel Mare,

Etajele 6-9, Sector 2, București Capital Social subscris, integral vărsat 53.497 C.I.F.; RO1227B949, O.R.CJ J40/9006/1999 Tel. 021/207.77.77; Fax 021/312.44 37 E-maH: relatil.cilBnii@apanovabueuresti.ro Web; www.apanovabucuresH.roare, Legea 50/1991, privind autorizarea rțpedifîcârile și completările ulterioare, ""x i SR nr. 8591/1997 și Legea iciului de alimentare cu apă șiSECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR* AP ARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul. Metalurgiei nr. 12-18 (Grand Arena), sector 4, București Tel.: 440-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


RESIS LATURĂ

Zltffl |.urK>    Anuiț^1


Către,
Primarul General al Municipiului București

Ca urmare a adresei dvs. înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 32550 din 31.05.2018, referitoare la cererea nr. 1615304 din 13.04.2018, pentru eliberarea certificatului de urbanism, înaintată de REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI cu sediul în municipiul București, sector 1, strada Dinicu Golescu nr. 1, bl. sc. et. ap. Bl, tel/fax, email:

pentru imobil - situat în municipiul București, sector 4, strada ACȚIUNII nr. 52-54, identificat prin planurile topografice scara 1: 500, anexate.

în scopiri “Desființare clădiri anexe în incinta Autobazei Giurgiu”.

în urma analizării documentației transmise și a verificării datelor existente, în conformitate cu

art 4, alin. (1), lit a), din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul:

AVIZ

pentru “Desființare clădiri anexe în incinta Autobazei Giurgiu”, potrivit Certificatului de Urbanism nr. 724/1615304 din 21.05.2018, emis de Primăria Municipiului București.

Se va înștiința Sectorul 4, în legătură cu data începerii lucrării.

Se vor respecta toate condițiile din Certificatul de Urbanism nr. 724/1615304 din 21.052018, emis de Primăria Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil și pentru obținerea autorizației de construire.


RflD=T

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI


ÎN INSOtVENȚÂ • IN IN5OLVENCY * EN PROCEDURE COtLECRVE

Adresa: S»r. Cnafll Vechi nr. 15, sector 3, Bixureitl, Cod 030254 Ielelor); 0372.14fl.000 (centrala). Fu: 021312.30.18; Seiliin avare st calitate agent termic: 031.9442 (tarif normal) liilanupi seaeraietIELVEIlOL0S0(lS20.0a24ajttl gmurthJrrfnrEiatitmraalg. înscrieri audiente: 0372.14B.022?071314,57,69 (tarif natmaU -Nr. H-C. 1407195/1991; Cod ftstal R36121R; Cont R0S7 KNCB 0074 0054 2303 0001; R05S KNCB 0074 0054 2303 0092- BCR- Filiala Sector 3

Stimate Colaborator,

Urmare adresei Dvs. înregistrată la R.A.D.E.T. cu nr.37396/30.05.2018, prin care solllcîtați emiterea avizului tehnic pentru - Desființare clădiri anexe, în incinta Autobazei


Giurgiu din Strada Acțiunii nr.52-54, sect.4 București, conform C.U. nr.724/1615304 din data de 21.05.2018, în baza prevederilor Legii nr. 50 / 1991 republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, se emite acordul Regiei de Termoficare, întrucât la adresa menționată njat-sus* nu sunt amplasate rețele de termoficare urbană.

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii Cu stimă,

ADWffNÎSjTRATOR SPECIAL, Ir:f

/ David Alexandru

/'

FUNCțlA

OATA

THEFON/FAXE-mall: relattlA»radat ro reglstretuiagbrsdet.ro www.ndet.ro

Nr.

37396

Destinatar:

REGIA AUONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Adresa:

Str.Dinicu Golescu nr.l, sect.l

in atentia:

-

SUBIECT:

Aviz tehnic - Desființare clădiri anexe în incinta Autobazei Giurgiu din strada

Acțiunii nr.52-54, sect.4 București

Data:

18.06.2018


CĂTRE

RJLT.B.

adresa: BULEVARDUL Dinicu Golescu, Nr. 1, Sc. DUP 1/-CGVLoc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

Referitor la cererea de avtz de amplasament înregistrata cu nr. 219118819 / 25.05.2018 pentru obiectivul DESFIINȚARE CLĂDIRI ANEXE IN INCINTA AUTOBAZE) GIURGIU de la adresa: STRADA Acțiunii, Nr. 52-54, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI Conform cu CERTIFICAT de URBANISM 724/1015304 din 21.05.2018.

In urma analtzarii documentației pentru amplasamentul obiectivului menționat se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 219118819/ 04.06.2018 fara / cu următoarele condiții:

-    Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poete face cu respectarea următoarelor condiții? SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINĂTATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE: ORDINUL ANRE nr. 49/2007, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08/00, SR 8591/ 97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012.

-    Traseele rețelelor electrice din planșa anexata sunt figurate Informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) UO MTJT BUC SUD asigura asistenta tehnica suplimentara - **

-    Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea UO MTJT BUC SUD cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecințele pentru orice deteriorare a Instalațiilor eiectrice existente si consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum st răspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura - "

-    Distantele minime si masurile de proiecție vor fi respectate pe lot parcursul execuției lucrărilor.

-    In zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevăzut din săpături, echipamente, ele. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele rețelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

-    Execulantli sunt obligați sb Instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuție lucrărilor in apropierea instalațiilor electrice Bfiate sub tensiune si asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate Instalațiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării Instalațiilor vor fi suportate Integral de cel ce se fac vinovat! de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz. Executând! sunt direct răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice sl de munca.

-    Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic da racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista sl se dezvolte (cu creșterea puterii fata de cea aprobata inițial), veți solicita la UO MTJT BUC SUD aviz tehnic de racordare ”

Informații privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de apariție a noului obiectiv exista rețea electrica de distribuție...........................

DA[X NU _ DA X NU (2


*” Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta..............................................................

Informațiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Soluția de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul_ Fisei de soluție sau Studiului de Soluție, in cazul In care sunt necesare lucrări In 110KV, MT sau extindere dej JT.


La depunerea documentației in vederea obținerea autorizației de construire a obiectivului, prolectanți menționa solicitarea obținerii sau nu a autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu energ)

Legenda:

*    1. pentru aviz favorabil fara condiții se va înscrie "Nu este cazul"

*    2. pentru aviz favorabil cu condiții se vor înscrie distantele minime de apropiere sl încrucișare Intre obieclt electrice (LEA sau LES) existente In zona, In conformitate cu prescripțiile energetice in vigoare ** daca nu sunt condiții se va înscrie "Nu este cazul"

•*" se blfeaza casuta corespunzătoare sttuatlBi
-    In cazul in care In zona mal sunt sl alte Instalat!! electrice care nu aparțin SC ENEL Distribuție Muntenia SA, solicitantul va obține obligatoriu avizul.de amplasament5l.de la proprietarul acelor Instalații electrice (TRANSfkECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMPEtSCTRlCA, aili deținători de Instalații, după caz).

-    Tariftjfde emitere a avizului 3e amplasament, in valoare de J^ffsiBl. s-a achitat cu chitanța nr..

-    Prezentul aviz este valabil pana la data de 21.05.2020 /    * '

-    Prezentul aviz isl pierde valabilitatea In cazul nerespecțpriryplsni

-    Sa^nexeaza-n-.lrTT-planuri-de-sltuatie-vizate-de-UO-MIdT^BlJi

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru Soliei ' <


Verificat

întocmit,fa**s£&


<r->


BIROU

PROIECTARE KM INFRASTRUCTURA


Specificație

Nume

Semnătura

Sef serviciu

ing. Gabriela Titu

X”

Sef proiect

arh. Cristian Ciupttu /■

Proiectat

arh. Cristian Clupitu

t

S-X

Verificat

lng. I uan Stolan

■■ zțS

\T

Data:

MAR 2018


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. 340/46/1991^

-7~—r

Scara: /’.■< ■


Beneficiar:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURE5TI


Proiect nr.

4595/2018


Titlu proiei


/^^REâWArE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI strAcnui ifl hr.54, sectork București

Xw L ■

IX X’
/.Z'

-


PlHriSa nr, \

BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

S construit=4091 mp S desfasurat=4668mp P.O.T- 9,52 %

C.U.T. = d,10


PROPUS

S construit=4851 mp S desfasurat=5079 mp P.O.T.= 11,30%

~ U.T. =0,11

S teren=42.940mp H max = 6.90m S spatii verzi=650mp S platforma garare=37439mp

BIROU

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA

Specificație

Nume

Semnătură

Sef birou

Ins* Gabrfela Titu

•Jr,

Sef proiect

arh. Cristian Ctupltu

Proiectat

arii. Cristian Clupttu

Verificat

Ing. loan Stolan

K>


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI R.C. J40/46/1991Beneficiar:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr.


L.ȘI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI )îtr Actlunllr.pr'.54, sector 4, București

S. mp

PARDOSELI

CTtESiEctftÂMicA

12.71

; GRESIE CERAMICA

11.44

PLACI MOZAICATE'

46.32

PLACI MOZAICATE

18.80

GRESIE CERAMICA

11.45

GRESIE CERAMICA

11.09

GRESIE CLHAÂ1IGA

11.25

GRESIE CERAMICA

17.62

GRESIE CERAMICA

2.41

GRESIE CERAMICA'

2.28

CIMENT SCLMSIT

17.62

CIMENT SCUVISIT

10.27

CIMENT SCLIVISfT

5-45
Sc (existent )=3740.0 mp Sd( propus )=4303.0 mpSc (propus)=3621.0 mp


Sd( propus )=4184.0 mp CATEGORIA DE IMPORTANTA IIICLASA DE IMPORTANTA "C" NORMALA


BIROU

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA


istm


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI R.C. J40/46/19!


BeneficiarREGIA AUTONOMA DE /TRANSPORT BUCUREȘTI


Proiect nr.

4595/2018


Specificație

Nume

Semnătura

Sef birou

Ing. Gabrfeta Tltu

Sef proiect

arh. Cristian Clupitu

Proiectat

arh. Cristian Clupitu

.. ... -

Verificat

ng. Adrian Dumltrascue ii Modernizare autobaza giurgiului n|.54, sector 4, București


NTRETINERE


Data:

MAR 2018


itlu plansaj MSQNgglN'3,4

PLAN PARTER, PLAN ETAJ (existent)


Faza:

DAU


Ir3


Planșa Ar/ A1.01
NR. CRT

DENUMIRE

FINISAJE

S. mp

PEREȚI

TAVANE

PARDOSELI

E-B1

CASA SCĂRII

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE dERÂWICÂ

W

E-02

MAGAZIE

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

9.05

E-03

Vestiar

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA UWABILA

GRESIE CERAMICA

9.65

E-04

h5l

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

28.71

E-05

DUSURI

VOPSEA UWABILA

VOPSEA UWABILA

GRESIE CERAMICA

56.47

E-OB

VESTIAR

VOPSEA UWABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

65.47

E-O7

VOPSEA LAVABILA

URtSIt CERAMICA

15.35

F-oa

BIROU SEF CONTABILITATE

PLACAJ CERAMIC

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

13.90

E-09

GRUP SANITAR

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

8.27

MO

Wl-

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

8.84

Șt£(-existent )=3740.0 mp ( propus )=4303.0 mp c (propus)=3621.0 mp

Sd( propus )=4184.0 mp CATEGORIA DE IMPORTANTA III CLASA DE IMPORTANTA "C" NORMALA


birou    REGIA AUTONOMA DE

PROIECTARE    TRANSPORT

INFRASTRUCTURA    BUCUREȘTI

R.C. J4O/46/1991

Beneficiar

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr.

4595/2018

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

1/100

Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI str Acțiunii nr.54, sector 4, București

Faza:

DAU

Sef birou

ing. GabrlelaTitu

Sef proiect

arh. Cristian Ciupitu

Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE

Proiectat

arh. Cristian Ciupitu    /

Data:

MAR 2018

Titlu planșa:

TRONSON 2.5

PLAN PARTER. PLAN ETAJ (existent)

“7/7

Pianja ne

^■Jd2

Verificat

ng. loan Stoian
Sd( propus )=4184.0 mp


CATEGORIA DE IMPORTANTA III CLASA DE IMPORTANTA "C" NORMALA


birou

' proiectare

INFRASTRUCTURA

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991

Beneficiar

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiector.

4595/2018

Specificația

Nume

Semnătură - t

Scara;

Titlu proiect:

Faza:

Sef birou

ing. Gabrfela Titu

1/100

REACTIVARE Si MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI str Acttuntl nr.54, sector 4, București

DAU____

Sef proiect

arii. Cristian Clupitu

Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE

l

Proiectat

arh. Cristian Clupitu

Data:

Titlu planșa:

TRONSON 1

-*-V?

Planșa nr£,,’

Verificat

1—

ng. loan Stolan

MAR 2018

PLAN PARTER (existent)

A1-.03p,

Rwnn    ÂTL.    REGIA AUTONOMA DE

PROIECTARE    TRANSPORT

NFRASTRUCTURA    BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991

Beneficiar

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr.

4595/2010

I

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

1/100

Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI str Acțiunii nr.54, sector 4, București

Faza:

DA^;

/S • t

ef birou

Ing. Gabrlela Titu

ef proiect

1

arh. Cristian Ciupitu

Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE

roiectat

arh. Cristian Ciupitu

Data:

MAR 2018

Tittu planșa:

TRONSON 3,4

PLAN PARTER, PLAN ETAJ (propus )

Planșa .hrv/

A1.04    /

__i

'erificat

ing. Adrian Dumilrescu

NR. CRT

DENUMIRE

FINISAJE

S. mp

PEREȚI .

TAVANE

pardoseli x- -

E-01

BtRdlflNâlNferi

vopsea LWĂBiLĂ

W)PăEALĂM6O'

GREălE CERAMICA

9.56

E-02

CASA SCĂRII

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

PLACI MOZAICATE

19.33

E-03

TR3C

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

PLACI MOZAICATE

3.9

E-04

DUSURI FEMEI

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

24.05

E-05

HOL

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

PLACI MOZAICATE

26.50

E-00

VESTIAR FEMEI

PLACAJ CERAMIC

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

24.0

E-07

î'ji-i'.LiiiLiiiMBBBB

.VOPSEA LÂVABILA

GKESIETERAMICA"

"547(55

E-08

VESTIAR BARBATl

PLACAJ CERAMIC

VOPSEA LAVABILA

âRlăie bERAMI&Â" '

85.55

E-09

BIROU CONTABILITATE

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

15.23

E-10

BIROU ECONOMIST

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

13.90

E-11

HOL

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

12.05

E-12

GRUF.SĂNIIAR

PlflCAJ CERAMIC L.

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA
i

)=3740.0 mp ^<j^Sd(-propus)=4303.0 mp (prcjpus)=3621.0 mp ^Sîffpropus )=4184.0 mp CATEGORIA DE IMPORTANTA

CLASA DE IMPORTANTA “C" NORMALA

QTcni.    REGIA AUTONOMA DE

PROIECTARE    TRANSPORT

INFRASTRUCTURA    BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991

Beneficiar

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr.

4595/2018

Specificație

Nume

Semnătura . \

Scara:

1/100

Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI str Acțiunii nr.54, sector 4, București

Faza:

DALI<;=

//*    5

/av    >

Sef birou

Ing. Gabriela Tftu

Sef proiect

arh. Cristian Ciupitu

Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE

Proiectat

artt. Cristian Ciupitu

4^

Data:

MAR 2018

Titlu planșa:

TRONSON 2,5

PLAN PARTER. PLAN ETAJ (propus)

* t

Planșa nr.Ș / A1,05 ț

Verificat

ing, loan Stnlan

■jq:?

S. mp


ARDOSEll

lESIECERAMIC/C


IESIE CERAMICA


ACI MOZAICATE:


iACI MOZA1CATE


IESIE CERAMICA


RESIE CERAMICA

itmiL CERAMICĂ


IESIE CERAMIC^


.IESIE CERAMICA

■IESIE CERAMICA"


3ESIE CERAMICA■TOT


7§703"


374tT

W


TEST


33232


17.62


2.37


2J


5Q.2Q
Sc (existent )=3740.0 mp Sd( propus )=4303.0 mp Sc (propus)=3621.0 mp Sd( propus )=4184.0 mp CATEGORIA DE IMPORTANTA!CLASA DE IMPORTANTA "C" NORMALA
CATEGORIA DE IMPORTANTA III CLASA DE IMPORTANTA "C" NORMALA


BIROU

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA


ison


Specificație

Nume

Semnătură

Sef birou

Ing. Gabriela Tltu

Sef proiect

arh. Cristian Clupitu .

Proiectat

artr. Cristian Clupitu

Verificat

ng. loan Stoian

Scara:

1/100


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991


Beneficiar


Data:

MAR 201BREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURI str Acțiunii nr.54, sector 4, București Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE


Titlu planșa:

TRONSON 1

PLAN PARTER (propus)LEGENDA

eTAMPLARIE METALICA CU GEAM “ SIMPLU-

USA METALICA

O TENCUIALA DECORATIVA PE SOCLU BETON ARMAT

fW

PARDOSEALA EPOXIDICA

l_2_r

SAPA ARMATA 5 CM

BETON ARMAT


f~Z~T GRESIE CERAMICA l ° J ADEZIV

SAPA CIMENT 3 CM BETON ARMAT

MEMBRANA BITUMINOASA ARMATA CU FIBRA DE STICLA

l J sTprotectie DIN ARDEZIE

MEMBRANA BITUMINOASA ARMATA CU FIBRA DE STICLA

AMORSA BITUMINOASA

STRAT DE DIFUZIE

BARIERA CONTRA VAPORILOR

BETON DE EGALIZARE


birou    lârzr

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991

Beneficiar

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr.

4595/2011

Specificație

Nume

Semnătura

Scara:

Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE LA

Faza:

Sef birou

irig. Gabrtela Tltu

£

1/100

AUTOBAZA GIURGIULUI

str Acțiunii nr.54, sector 4, Bucurestt^-^^î^5^

DALI

î Sef proiect

arh. Cristian Clupitu

Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE

' Proiectat

arh. Cristian Clupitu

Data:

Titlu planșa:    l|<

SECȚIUNE AA( existent)

Hlsnsa nr.

; Verificat

ng. loan Stolan

MAR 2018

W1.07

1

%

LEGENDA

I

3

TENCUIALA DE EXTERIOR    ț

I

3

i TAMPLARIE METALICA CU GEAM

1 SIMPLU ”

I

m

l USA METALICA

USA SECTIONALA METALICA

S TENCUIALA DECORATIVA PE SOCLU BETON ARMAT

Q"


BURLAN TABLA 015CM


S PARDOSEALA EPOXIDICA SAPA ARMATA 5 CM BETON ARMAT

S GRESIE CERAMICA ADEZIV

SAPA CIMENT 3 CM BETON ARMAT

<77? MEMBRANA BITUMINOASA ARMATA CU FIBRA DE STIC l ° J SI PROTECȚIE DIN ARDEZIE

MEMBRANA BITUMINOASA ARMATA CU FIBRA DE STIC

AMORSA BITUMINOASA

STRAT DE DIFUZIE

BARIERA CONTRA VAPORILOR

BETON DE EGALIZARE


BIROU

PROIECTA

INFRASTRUC

RE

TURA

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991

Beneficiar    f

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

Titlu proiect:    1

REACTIVARE SI MODERNIZARE LA

Set birou

Ing. Gabrlela Titu

1/100

AUTOBAZA GIURGIULUI

str Acțiunii nr.54, sectar 4, Bucurejțf^^"

Sef proiect

arh. Crisllan Ciupitu

Obiect.    Z

1 .HALA ÎNTREȚINERE    -

Proiectat

arh. Cristian Ciupitu

Dala:

Titlu planșa:    KȘ

Verificat

ng. loan Stoian

MAR 2018

SECȚIUNE BB.CC (existent)    V VZ    < \

LEGENDA


CD


CD


CD


CD


CD


CD


CD


CD

CD


CDTENCUIALA DECORATIVA DE


EXTERIOR CULOARE GRI


TAMPLARIE DE ALUMINIU CU GEAM

TERMOPAN 5 CAMERE


USA METALICA


USA SECTIONALA INDUSTRIALA


PREVĂZUTĂ CU USA PIETONALA


TENCUIALA DECORATIVA PE


SOCLU

BETON ARMAT.


BURLAN TABLA 01OCM


LUMINATOR/TRAPA CU SISTEM DE


ACȚIONARE LA DISTANTA


GRILA DE ADMISIE AER


90X78CM

PARDOSEALA EPOXIDICA


SAPA ARMATA 5 CM

BETON ARMAT


GRESIE CERAMICA


ADEZIV

SAPA CIMENT 3 CM BETON ARMAT


MEMBRANA BITUMINOASA ARMATA CU FIBRA DE STICLA

SI PROTECȚIE DIN ARDEZIE

MEMBRANA BITUMINOASA ARMATA CU FIBRA DE STICLA AMORSA BITUMINOASA SAPA CIMENT 3 CM

TERMOIZOLATIE POLIST1REN EPS 10 CM

STRAT DE DIFUZIE

BARIERA CONTRA VAPORILOR

BETON DE EGALIZARE


BIROU

PROIECTARE

NFRASTRUCTURA1

Specificație

Nume

Semnătură

ef birou

Ing. Gabriela Titu

ef proiect

arh. Cristian Ciupitu

roiectat

arh. Cristian Ciupitu

erificaț

rig. loan Stoian

Scara:

1/100


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991


Beneficiar:


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE LA

AUTOBAZA GIURGIULUI

str Acțiunii nr.54, sector 4, București


Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE


Data:

MAR 2018


Titlu planșa:

SECȚIUNE AA{ propus)Pn

41

Fa

Dl


Pla,

A1LEGENDA


CD


CD


CD


CD


CD


CD


CD


TENCUIALA DECORATIVA DE


EXTERIOR CULOARE GRI


TAMPLARIE DE ALUMINIU CU GEAM

TERMOPAN 5 CAMERE


USA METALICA


USA SECTIONALA INDUSTRIALA

PREVĂZUTĂ CU USA PIETONALA


TENCUIALA DECORATIVA PE


SOCLU

BETON ARMAT


BURLAN TABLA 01OCM


LUMINATOR/TRAPA CU SISTEM DE


ACȚIONARE LA DISTANTAGRILA DE ADMISIE AER


9OX70CM


PARDOSEALA EPOXIDICA


SAPA ARMATA 5 CM

BETON ARMAT


GRESIE CERAMICA


ADEZIV

SAPA CIMENT 3 CM BETON ARMAT


MEMBRANA BITUMINOASA ARMATA CU FIBRA DE STICLA

SI PROTECȚIE DIN ARDEZIE

MEMBRANA BITUMINOASA ARMATA CU FIBRA DE STICLA AMORSA BITUMINOASA SAPA CIMENT 3 CM

TERMOIZOLATIE POLISTIREN EPS 10 CM

STRAT DE DIFUZIE

BARIERA CONTRA VAPORILOR

BETON DE EGALIZAREIROU IECTARE IiTRUCTURA


mm


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991


Beneficiar


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


Proiect

4595/


rație


Nume


Semnătură


Scara:

1/100


Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE LA AUTOBAZA GIURGIULUI str Acțiunii nr.54, sector 4, E Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE


Faza.
MAR 2018


Titlu planșa:

SECȚIUNE BB.CC (propus) \fei


A1.K


Sc=866.0 mp

Sd=866.0 mp; H MAX = 8.90M CATEGORIA DE IMPORTANTA III CLASA DE IMPORTANTA "C" NORMA


BIROU    regia autonoma de

PROIECTARE    TRANSPORT BUCUREȘTI

INFRASTRUCTURA    J40/4fi/19g1

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr

4595/201

Specificație

Nume

Semnătura

Scara:

1/100

Titlu proiect:

REACTIVARE S! MODERNIZARE LA

AUTOBAZA GIURGIULUI

str Acțiunii nr.54, sector4, Bucurat»1-

Faza:

DAU

--

Sef birou

ing. Gabriela Titu

Sef proiect

arh. Cristian Clupitu

Obiect:    //'    A;"'

4.statie spalare; itp_/A-

Proiectat

arh. Cristian Clupitu

Data:

MAR 2018

Titlu planșa:    '    *

PLAN COTA ±0,00    V&Z Z* -

——-—    Rub*

Planșa nr.

A4.01

Verificat

Ing. loan Stoianf> i    !

Ț-------------------------


cz>


TAMPLARIE DE ALUMINIU CU GEAM

TERMOPAN 5 CAMEREcz>


USA METALICA


USA SECTIONALA INDUSTRIALA


PREVĂZUTĂ CU USA PIETONALA

■ ș r

TENCUIALA DECORATIVA PE SOCLU

BETON ARMAT

CD-

BURLAN TABLA Z0X15CM

——«

i *r L

JGHEAB TABLA 2OXZ5CM

i u-

PARDOSEALA EPOXIDICA


BETON ARMAT

TERMOIZOLATIE POLISTIREN EPS 10CM

FOUE POLIETILENA

PIETRIȘ

BALAST COMPACTAT


BIROU

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA


Jii


Specificație

Nume

Semnătură

Sef birou

ing. Gabriela Tltu

Sef proiect

arh. Cristian Ciupitu

Proiectat

arh. Cristian Ciupitu

Verificat

ing. loan Stoian


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI R.C. J40/46/1991


Scara:

1/100


Beneficiar:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE LA AUTOBAZA GIURGIULUI str Acțiunii nr.54, sector 4, Bucure^j-^ "


Proiect nr.

4595/2018


Faza:

DAUTitlu planșa:


MAR 2018

NR. CRT

DENUMIRE

FINISAJE

PARDOSELI

S. mp

PEREȚI

TAVANE

P-O1

SaLa ASTtpTARE

VOPSEA LAVABILA

"VOPSEA LavaBILa ''

GRESIE CERAMICA

B.2B

P-02

BIROU REPARTIZOR

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

10.40

P-03

SALA FISETE METALICE

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

gresie Ceramica

15.62

P-04

CABINET MEDICAL

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

gresieceramica

8.05

P-05

BIROU CENTRU CALCUL

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

8.16

P-06

GRUP SANITAR

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

6.26

P-07

BIROU IMPIEGAT MIȘCARE

PLACAJ CERAMIC

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CtRAMILA

8.66

P-OB

BIROU SEF ATELIER

PLACAJ CERAMIC

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

13.00

P-09

CENTRALA TERMICA

VOP5EA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

6.46

P-10

WC

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

1.00

P-11

CABINA PAZA

VOPSEA LAVABILA

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

4.65

P-12

TABLOU ELECTRIC GENERAI

PLACAJ CERAMIC

VOPSEA LAVABILA

GRESIE CERAMICA

6-M-


Sc(existent)=197.0 mp Sc(propus) = 210.0mp Sd(existent)=197.0 mp Sd(propus) = 210.0mp CATEGORIA DE IMPORTANTA III CLASA DE IMPORTANTA "C" NORMALA

BIROU    REGIA AUTONOMA DE

PROIECTARE    KgSgb    TRANSPORT BUCUREȘTI

INFRASTRUCTURA

R.C. J40/46/1991

Beneficiar:

R£GtA AUTONOMADE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr.

4595/201B

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

1/100

p*

Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE LA

AUTOBAZA GIURGIULUI    C

str Actlunfl nr.54, sector 4, București

Faza:

A

TIa    !

Sef birou

Ing. Gabriela Titu

Sef proiect

arh. Cristian Clupitu

Obiect:    p o;jțe,

9 .STATIE DE MIȘCARE    --Es/fiflWjr

Proiectat

arh. Cristian Clupitu

Data:

MAR 2018

Titlu planșa:    +

PLAN PARTER ( EXISTENT SI PROPUS)    A f

•'fUfl/T /

Planșa™

Verificat

Ing. toan Stoian

LEGENDA (EXISTENT)

Q TENCUIALA EXTERIORa ORISCUITALEGENDA (PROPUS)

ro-


TENCUIALA DECORATIVA EXTERIOR

CULOARE GRI


TAMPLARIE DE ALUMINIU CU GEAM

TERMOPAN 5 CAMERE


USA METALICA DE EXTERIOR


GRESIE PORTELANATA


SAPA

PLACA BETON ARMAT


CD


HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA

SAPA PROTECȚIE TERMOIZOLATIE TERMOIZOLATIE POLISTIREN EPS 10CM STRAT DIFUZIE/BARIERA DE VAPORI SAPA EGALIZARERA

Nume

Semnătură

r

!. Gabrlela Tltu

î. Cristian Clupltu

. Cristian Clupltu

loan Stolan


REGIA AUTONOMA DE

TRANSPORT BUCUREȘTI R.C. J40/46/1991


Data:

MAR 2018


Beneficiar:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE LA AUTOBAZA GIURGIULUI    >^iPîtj^

str Acțiunii nr.54, sector 4, Bucyrețtf L'J/


Obiect:

9.STATIEDE MIȘCARE


Titlu planșa:

SECȚIUNE AA


DIRECȚIA


Proiect nr.

4595/2018

cenarului
Specificație

" - ”

Nume

Setnnatura

Sef birou

Ing, Gabrlela Tltu

rw=-

Sel proiect

arh. Cristian Clupttu z

Proiectat

Ing Robert Voln

Verificat

Ing. Aurellan Nebunu

Soare:

1/300

3a ta:

IUL 2018


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/48/1991


Beneficiar:


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI
Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBA,ZA,GIURG1ULUI jtr Acțiunii nr.54, sectar 4, Bucuros!//<

Obiect:

15AMENAJARI IN INCINTA


Titlu planșa:

INSTALAȚII SANITARE PLAN REȚELE EXTERIOARE


mentare cu apa de la putui forat si lin/max.

alimentare cu apa de la putui forat si


r; cu o"


n

Nota 1:

Conductele prin care circula apa rece se vor

Izola cu cu izolație flexibila elastiomerica armaflex cu grosimea de 9 mm.

Nota 2:

Corelare diametre (pentru conducte de apa rece sub

presiune):

-    Dn 40 echivalent cu:PP-R 50 mm (SDR11, PN 10 ), otel 1 1/2";

-    Dn 50 echivalent cu:PP-R 63 mm (SDR 11, PN 10 ), otel 2";

-    Dn 65 echivalent cu:PP-R 75 mm (SDR 11, PN 10), otel 2 1/2":

Dn 80 echivalent cu:PP-R 90 mm (SDR 11, PN 10), otel 3".

Nota 3:

Prezenta planșa se va citi împreuna cu celelalte.

Npta4:

-Executantul lucrărilor de instalații are obligația de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele echipamentelor, fnaințe de ofertare, procurarea materialelor si începerea execuției sl de a semnala . eventualele neconcordante ale proiectului.

-Executantii vor cuprinde Ia faza de ofertare toate materialele mărunte necesare executării si punerii In funcțiune a instalațiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.

Nota 5:

Montarea echipamentelor de către persoane neautorizate este strict interzisa.

Nota 6:

Este interzisa mascarea conductelor înainte de efectuarea probei de presiune si funcționare.
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


leciflcade


Nume


birou


proiect


iectat


iflcatTitlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE LA

AUTOBAZA GIURGIULUI

str Acțiunii nr,54, sector 4, București


Obiect:

7.STATIE DE POMPARE


Faza:

DALIPlanșa nr. IS7.41
Sc {existent )=3740.0 mp Sd( propus )=4303.0 mp Sc (propus)=3621.0 mp Sd{ propus )=4184.0 mp CATEGORIA DE IMPORTANTA III CLASA DE IMPORTANTA "C" NORMALA


BIROU

1OIECTARE

RUCTURA


Sțcatie

Nume

Semnătura

Ing. Gabrlela Tttu

•{jr -

feeYt

arh. Cristian Clupltu

VA

Ing. Robert Voln

w>~

Ing. Aurellan Nebunu

dgzL

Scara:

%

Data:

IUL 201B


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991


Beneficiar


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


Titlu proiect:

REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTO, str Acțiunii nr.54, sector 4, București


Obiect:

1.HALA ÎNTREȚINERE


Titlu planșa:

INSTALAȚII SANITARE SCHEMA FUNCȚIONAL GRUP POMP,
LEGENDA


conducta - tur apa calda pentru incalzire conducta - retur apa calda pentru incalzire conducta apa calda pentru consum menajer conducta apa rece potabila

R - robinet, cu sfera si maneta sau rozeta pentru acționare Rg - robinet cu sfera si maneta, pentru golire Ru - robinet cu sfera si maneta, pentru umplere cu apa CS - clapeta de sens

V3CD - vana cu 3 cai, echipata cu motor electric pentru acționare FY - filtru de impurități, cu sita, tip Y RP - reductor de presiune DA - dezaerator automat SS - supapa de siguranța TM - termo-manometru

A - arzator cu funcționare pe gaz si funcționare moduianta CZ - cazan de pardoseala cu funcționare pe gaz, din otel, in condensare M - modul de automatizare, măsură si control

P - pompa circulație apa D,C - distribuitor, colector circuite de alimentare cu apa calda a corpurilor de i, B - boiler acumulare si preparare a.c.c.m.

VEI - vas de expansiune inchis SD - statie dedurizare

BEP - butelie de egalizare a presiunilor si separarj M - modul automatizare


Proiectant

SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARE


Specificație


Nume


Semnătura


Sef birou


ing. Gabriela TITU


Scara;

1:50


Titlu proiect


REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI

Str. Acțiunii, Nr. 34, Sector 4, Mim. Bucurați


Faza


arh. Cristian CIUPITU


Obiect


D.A.L.I.


ing. Florin STARPITUing.Alexandra GEANTA I


Data:

2018


INSTALAT!! TERMICE SI DE VENTILAȚIE


-tr


- HALA ÎNTREȚINERE ZILNICA -SCHEMA CENTRALA TERMICA SI CIRCUITE INCALZIRE


Planșa Nr. IT010

■ri*nj

OUW

9

uam

mut

u

MO '

WO

va

UM

■M


R« VUW CMfl" «$*«' FHa VHTM fW |


«a

taREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


1300

000


22x^00x1200

2622W;ț/a


HP=86CM


3IROU REPAR'

1B-

2.62HW


IZOR

S=10,40MP
H=2.5M

967

000


ur

2.l8kW


22x600x1000

2185W;ya


TEG
P-12

S=5A1ME_
H=2.5M

CABINA P?

P-11 jfc i=3.87MFb H=2.5M


LEGENDA


conducta - tur+retur apa calda pentr

R - robinet, cu sfera si maneta sau rozeta pentru acționare^/ Rg - robinet cu sfera si maneta, pentru golire FY - filtru de impurități, cu sita, tip Y CT - centrala termica murala de perete, in condensare

A

A-


li.’sTRAW/

Vi /


Proiectant

SERVICIUL PROIECTARE    4Q»»    REGIA AUT0N0MA DE

INFRASTRUCTURA SI    TRANSPORT BUCUREȘTI

AVIZE EDILITARE    *W«r    r.c. , J40/46/1991

Beneficiar

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proie

4595

Specificație

Nume

Semnătura

A .

Scara:

1:50

Titlu proiect

REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI Str. Acțiunii, Nr. 54, Sector 4, Mun. București

Fi

D.A

Sefbirou

ing. Gabriela TITU

•Sef proiect

IV _

arh. Cristian CIUPITU z

Data:

2018

Obiect

INSTALAȚII TERMICE SI DE VENTILAȚIE

liectat

ing. Florin STARPITU

flJT

■ ST ATIE MIȘCARE-

Plan:

n

\\icat

ing.Alexandra GEANTA

ti


Hidranti exteriori: 10 IZs, 180 minute => 108 mc apa

Hidranti int©riori:4,2 l/s, 10 minute => 2,52 mc apa

ic'iPiUiZî;

birou

ssSctu


REGIA AUTONOMA OE TRANSPORT BUCUREȘTI R.C. J40/46/1991


Beneficiar.


REGIA AUTONOMA DE^ TRANSPORT BUCUREȘTI


fptolectnr.


4595Z2018


Nume


•ng. Gabrleta Titu


Cristian Clupltu


iea Zamfir


I Adrian Dumitrescu


Semnătura


Titlu proiect:


1/1000


REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI str Acțiunii nr.54, sector 4, București


Planșa nr.l’zj

\ /IEVACUARE DEȘEURI

Str. Drumul Bercenarului
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

uh. Cristian CIUPITU

Proiectat

ing. Cosmin NEAGU

Desenat

ing. Cosmin NEAGU

. Verificat

ng. Razvan NICULAE


Scara:

1:500


Titlu proiect

'•REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI"


Obiect


INSTALAȚII ELECTRICE


Titlu planșa

REȚELE EXTERIOARE DE CABLURI DE ENERGIE ELECTRICA


Faza:

D.A.L.I.


Planșa or.

El


1Ifriflciur

Cit«ic ilant

Ie

Verificator/

Expert

Nume

Semnătura

Cerința

Referat/Expertiza nrJData

ipiectant

ț SERVICIU    4IX,    REGIA AUTONOMA DE

1'PROIECTARE    TRANSPORT BUCUREȘTI

IWedSe51

   «-C. - J40/46/199I

Beneficiar

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr. 4595/ 2018

1 Sficatie

Nume

Semnătura

Scara:

%

Titlu proiect

“REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA

GIURGIULUI"

Faza:

D.A.L.I.

l Vaiect

trh. Cristian CIUPITU

kv

ng. Cosmin NEAGU

' Data:

2018

Obiect:

INSTALAȚII ELECTRICE

ng. Cosmin NEAGU

Titlu planșa

planșa nr.

E2

-_1 1 \

ir *

ng. Razvan NICULAE

2X

SCHEMA DE PRINCIPIU DISTRIBUȚIE TABLOURI ELECTRICE