Hotărârea nr. 388/2018

HOTARAREnr. 388 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU PENTRU INCHIRIEREA CLADIRII SI A AMPLASAMENTULUI FOSTEI UZINE ELECTRICE FILARET
Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadru, Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură învățământ Turism nr. 4515/18.07.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 44/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice

și de disciplină nr. 406/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa SC Servicii Energetice Muntenia SA nr. 2563/09.07.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și pct. 10 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă de principiu închirierea clădirii și amplasamentului fostei Uzine Electrice Filaret din Str. Candiano Popescu Nr. 3A, Sectorul 4, București în scopul dezvoltării unui important pol cultural în zona Parcului Carol.

Art.2 Direcțiile din cadru, aparatului de specialitate al Primarului General a, Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Cui


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, A A/'    Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal Q50013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro