Hotărârea nr. 387/2018

HOTARAREnr. 387 din 2018-07-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, INSTITUTUL CULTURAL ROMAN LONDRA SI ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN - MILA 23 IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI REGATA MARII UNIRI - FLOTILA ROMANIA CENTENAR 2018


CONFORM CU ORIGINALUL.’ ?• •• • • : * : • A .//

ROMÂNIA

H OT Ă R Â R E

privind cooperarea între Municipiul București, Institutul Cultural Român Londra și Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23 în vederea finanțării si derulării în comun a

I    1    t

Proiectului Regata Marii Uniri - Flotila România Centenar 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4537/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr 43/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr 32/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 404/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Luând în considerare Procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru realizarea Centenarului Marii Uniri în Municipiul București din data de 15 iunie 2018, prin care s-a decis adoptarea propunerii Asociației Ivan Patzaichin - Mila 23 în vederea derulării Proiectului Regata Marii Uniri - Flotila România Centenar 2018;

în conformitate cu prevederile-

-    Legii nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București, Institutul Cultural Român Londra și Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23 în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului Regata Marii Uniri - Flotila România Centenar 2018, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul GeneraLalMunicipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului Bucureșțjs^Sdw^gooperare prevăzut la art. 1


B-dul Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013. sector 5 Buci    nâijlâ^tdl.; 021305 55 00; www pmb.ro

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.B-dul Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România, tei,; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2\n

Anexa 1Anexa Ia HCGMB nr.


Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General;

ASOCIAȚIA IVAN PATZAICHIN - MILA 23, cu sediul în București, Sector 5, Str. Uranus nr. 150, reprezentat prin Ivan PATZAICHIN, Președinte;

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN - LONDRA, cu sediul în Anglia, Londra, 1 Belgrave Square, SW1X 8 PH, Tel. +4420 775 20134; Fax: +4420 72350383, email oftice@icr4ondon.co.uk, www.icr-london.co.uk, reprezentat prin Magda STROE, Coordonator proiect

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea reciprocă în vederea derulării în comun a Proiectului Regata Marii Uniri - Flotila România Centenar 2018. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de promovare a obiectivelor culturale și istorice ale Bucureștiului și României și creșterea atractivității orașului București ca destinație turistică. Acest acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1) Municipiul București:

Contribuția totală a Municipiului București din cadrul Proiectului Regata Marii Uniri - Flotila România Centenar 2018 va fi de 2.334.720,5 lei cu TVA din care:

a)    va suporta unele cheltuieli în cuantum de 1.547.000,00 lei, cu TVA, necesare pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice integrate manifestărilor publice dedicate Zilelelor Bucureștiului, în contextul Anului Centenarului Marii Uniri, respectiv, concerte muzicale susținute de către artiști consacrați, într-un cadru deosebit de atractiv, cu acces liber, atât pentru cetățenii Capitalei, cât și pentru turiștii care vizitează Bucureștiul, în spațiul situat în vecinătatea râului Dâmbovița precum și spațiile adiacente zonei Piața Unirii - Biblioteca Națională.

b)    asigură sprijin financiar în cuantum de 787.720,5 lei, cu TVA, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare derulării Proiectului Regata Marii Uniri - Flotila România Centenar 2018, respectiv, prezența unei Flotile intitulată sugestiv „România Centenar” și amenajarea unui stand expozițional în cadrul manifestărilor specifice Festivalului Tamisei 2018 la Londra, transport și manipulare Flotila România Centenar - Londra și retur, precum și prezența Flotilei România Centenar la evenimentele dedicate Zilelor Bucureștiului 2018.

2) Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23:

a)    va asigura managementul și implementarea tehnică a Proiectului Regata Marii Uniri - Flotila România Centenar 2018 și va suporta unele cheltuieli în cuantum de 70.000 lei, necesare derulării în bune condiții a unor activități specifice proiecyjțuUîfîgpectiv, transportul, diurna și cazarea echipei de implementare pe traseul Tulcea - Bucure^jH^iWaV^

b)    va asigura promovarea imaginii și arttthritorZguIturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în p n nmij^^Tihterția'țional, în cadrul ProiectuMUîțgg^ȘrțMarii Uniri - Flotila România Centenar 201• /Oăsflr, I *i _
CONFORM CU ORI


d lâ'Hi


5MB nr. /


c)va asigura inscripționarea elementelor de identitate vUktâTă â|£ 'Mun&ipjului București pe toate materialele publicitare dedicate Proiectului Regata Marii «doiri—Rotila Rofriânîâ Cerrtșriar 2018 și va menționa calitatea Primăriei Capitalei de partener în derularea Proiectului.

3) Institutul Cultural Român - Londra

a)    va suporta unele cheltuieli în cuantum de 115.000 Iei, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților dedicate Anului Centenarului Marii Uniri integrate manifestărilor specifice Festivalului Tamisei Ia Londra, respectiv, amplasare scena, asigurare echipamente audio video, și amenajare standuri expoziționale destinate promovării obiectivelor culturale și istorice ale Bucureștiului și României, precum și asigurarea deplasării unor artiști români la Londra (bilet de transport internațional, cazare și onorarii)

b)    va asigura promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în plan național și internațional, în cadrul Proiectului Regata Marii Uniri - Flotila România Centenar 2018 și va menționa calitatea Primăriei Capitalei de partener în derularea Proiectului.

4)Părțile vor realiza activitățile stabilite de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vederea organizării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul Acord de parteneriat, prin furnizarea resurselor asumate, necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților.

ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și încetează la data de 30 septembriei 2018

b)    Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

b)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București:

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul acord a fost incheiat astazi_la București, în trei exemplare originale

in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PARTENER, ASOCIAȚIA IVAN PATZAICHIN - MILA 23

PARTENER,

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN LONDRA