Hotărârea nr. 385/2018

HOTARAREnr. 385 din 2018-07-26 PRIVIND INTERZICEREA VANZARII CAINILOR SI PISICILOR IN MAGAZINE DE TIP "PET SHOP" SI IN COMERTURI SIMILARE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI


-<    '    °*-vConsiliul General al Municipiului


festi RomâniaAvând în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu și al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) nr. 1930/05.04.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 496/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se interzice vânzarea de către persoane fizice sau juridice, a câinilor și a pisicilor în magazine de tip “pet shop” și în comerțuri similare, sau prin alte metode, pe raza Municipiului

București,

Art.2 Se exceptează de la prevederile art. 1, câinii și pisicile care provin de la adăposturi de animale, asociații de profil, precum și câini și pisici care provin de la crescători autorizați cu certificare pedigree, de pe raza Municipiului București.

Art.3 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 - 3000 lei pentru persoane fizice și respectiv 3000 - 5000 lei pentru persoane juridice.

Art.4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primarul General al Municipiului București și împuterniciții acestuia, primarii Sectoarelor 1 - 6 și împuterniciți! acestora.

Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publică.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și primarii sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


Marian Orlando Culea