Hotărârea nr. 384/2018

HOTARAREnr. 384 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA "REGULAMENTULUI DE INTERVENTIE CU PRIVIRE LA REABILITAREA FATADELOR PENTRU CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A CLADIRILOR, IN MUNICIPIUL BUCURESTI"


Consiliul General al


cipitflui București    ROMÂNIA

'-- 7    «*is mu sAasxtoom


HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul București"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 845/28.05.2018 și al Direcției Generale Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 404/03.05.2018;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 43/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 403/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Regulamentul de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor, în Municipiul București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 279/2000 privind aprobarea PU2 - Zone construite protejate în municipiul București, studiu de fundamentare al Planului Urbanistic General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă „RegulamentuU^i^b/enție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectura^mbi^țal^- a "clădirilor, în municipiul București", conform anexei care face parte integranfâ/d frore^hU hotărâre.

fe i/Wg

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Consiliilor Locale ale Sectoarelor nr. 1 - 6

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliile Locale ale Sectoarelor nr. 1 - 6 ale municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Â'W€x 4

REGULAMENT DE INTERVENȚIE

cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural ambientale a clădirilor, în municipiul București

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE Art. 1.1 OBIECTUL REGULAMENTULUI

Prezentul Regulament de intervenție, stabilește principiile și cadrul general pentru conservarea si punerea în valoare a patrimoniului local istoric, cultural si arhitectural din Municipiul București, prin derularea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor, în condițiile legii si in concordanță cu planurile de urbanism , in scopul creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor precum si al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, fiind o acțiune de intețes^gublic major î

Urmărește asigurarea:

unui climat de siguranța a populației; unui mediu înconjurător sănătos; identității si coerentei zonei; integrarea armonioasa in ansamblul localității; creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, o mai mare conștientizare si implicare civica in vederea realizării unor deziderate comune;

CAPITOLUL II. REGLEMENTARI SPECIFICE Art. 2.1. CADRUL REGLEMENTAT

Prezentul regulament se adreseaza deținătorilor de orice fel ai clădirilor, denumiți in continuare deținători - proprietari - persoane fizice si juridice-, precum si autoritati ale administrației publice si instituții publice, care dețin in proprietate/administrare, clădiri situate in teritoriul administrativ al Municipiului București, care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală exista pericolul afectării sănătății, vieții, integrității fizice și siguranței populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane.

Prin acest regulament se stabilește atat cadrul de punere in aplicare a masurilor privind realizarea lucrărilor de intervenție de către deținătorii de astfel de clădiri care din proprie inițiativa sau notificați, in baza legii si asa cum prevede prezentul regulament realizează aceste lucrări cat si zonele de acțiune prioritara, fiind elaborat in baza obligațiilor legale prevăzute in Legea nr. 153/05.07.2011 privind masuri de creștere a calitatii arhitectural -ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare.

In acest scop se stabilesc lucrările de protejare si intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, etapele, termenele si modul de finanțare a lucrărilor, obligațiile si răspunderile autorităților publice locale si ale proprietarilor clădirilor, precum si sancțiunile aplicabile pentru neîndeplinirea / îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin acestora.

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului regulament'-

a.    clădirile expertizate tehnic și încadrate, în condițiile legii, în clasa I de risc seismic și pentru care proprietarii — persoane fizice și juridice — sunt obligați să acționeze pentru proiectarea și executarea lucrărilor de interveriue' privind recucerea riscului

seismic al clădirilor!

b.    clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrării in vigoare a prezentului Regulament, precum și blocurile de locuințe înscrise in programe locale multianuale pentru executarea lucrărilor de reabilitare termica, în condițiile legislației în vigoare privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

c.    Stabilirea zonelor de acțiune prioritara se face prin intermediul instituției arhitectului - sef. Pentru zonele cu clădiri clasate /in curs de clasare ca monumente istorice, penlgi zonele de protecție a monumentelor istorice ori pentru zonele construite «ffttejate aprobate in condițiile legii, zonele de acțiune prioritara se stabilesc prin consultarea si in baza avizului emis de către Ministerul Culturii sau serviciile sale de concentrate!

Art. 2.2. ZONELE DE ACȚIUNE PRIORITARA    /

Zona de acțiune prioritara * este definita ca zona omogena din punct de vedere al caracteristicilor urbanistice si arhitecturale, care afecteaza atractivitatea si competitivitatea localității prin procentul mare de clădiri a căror anvelopa necesita lucrări de intervenție in conformitate cu Legea nr. 153/2011 privind masuri de creștere a calitatii arhitectural, ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare si care justifica intervenția prioritara.

Etapizarea se face avandu-se in vedere nivelul de degradare al sistemului de închidere perimetrala al clădirilor, urmarindu-se să se respecte identitatea și coerența zonelor și integrarea lor în spațiul urban existent în prezent.

Pentru fiecare zona intervențiile etapizate presupun identificarea si inventarierea clădirilor.

Primăria Municipiului București, prin instituția Arhitectului șef, va actualiza lista de zone prioritare de intervenție, cu toate activitățile ce decurg de aici, pana Ia finalizarea acțiunii!

în urma activității de identificare și inventariere a clădirilor din municipiul București, au fost selectate, pentru ETAPA I - perioada 2018*2020, așa cum au fost delimitate si definite prin „PUZ Zone construite protejate in municipiul București", aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, următoarele zone de acțiune prioritară: ZCRAt Bulevardul Brătianu, ZCP 06 -Bd. Regina Elisabeta si Bd. M. Kogălniceanu,    ^-^5$ Lascăr Catargiu, ZCP 16 -

Calea Victoriei, ZCP 5 - Bd. Carol i!"

CADRU LEGAL:

- Codul civil;

Legea nr. 153/05.07.2011 privind masuri dea clădirilor, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale, republicata, actualizata; Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si normele metodologice de aplicare; Legea nr. 422/2001 privind protejan^fnțjnamșntelor istorice;


Legea nr. 10/1995 privind calitai Legea nr. 114/1996 a locuințe^, repj Lk

/hodificarile si completările ulterioare;


©

&

V

UKAS

rwfcoi.no    mi8 Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013. sector 5, Bjpajrețll: Tel: 021.305.55.00 http:.7www pmb.ro

•    Legea nr. 350/2001 actualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-    Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

•    Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările si completările ulterioare ;

-    Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind  mediul de viataăl populației;~

-    Hotararea Consiliului Generai al Municipiului București nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu modificările si completările ulterioare;

-    Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 279/2000 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale cu modificările si completările ulterioare;

-    Ordinul 2314/2004 privind aprobarea listei monumentelor istorice, actualizata si a listei monumentelor istorice dispărute;

CAPITOLUL IC. OBLIGAȚII SI RĂSPUNDERI

Pe teritoriul administrativ al municipiului București, aplicarea masurilor prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare prin reabilitarea structural' arhitecturală a anvelopei acestora, revine, conform competentelor specifice, Consiliului General al Municipiului București si Primarului General Municipiului București prin aparatul propriu de specialitate.

Art. 3.1 Primarul General al Municipiului București are următoarele obligații: de a notifica deținătorii clădirilor inventariate in cazul in care aceștia nu iau din proprie inițiativa masuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural — arhitecturala a anvelopei clădirilor ; in cazul clădirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, odata cu notificarea proprietarilor, se va notifica si serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii; de a monitoriza și de a controla modul de realizare a lucrărilor de intervenție de către deținătorii notificați, pe toată durata executării măsurilor notificate; de a autoriza executarea lucrărilor de intervenție, în condițiile legii; de a

participa la recepția la terminarea lucrărilor;

vederea realizării obligațiilor menționate Municipiul București prin Administrația


Municipala pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, infiintata ca serviciu public de local, constituită în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al ipiului București nr. 368/24.11.2016 cu modificările și completările ulterioare va notifica deținătorii de construcții prevăzute la art. 2.1 si vor derula activitati de jgramare, pregătire, contractare, urmărire, executare, decontare si recepție a lucrărilor

intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturala a anvelopei clădirilor mai

sus menționate in vederea realizării acestor obligații si a aplicării prevederilor legalei

Art. 3.2. Primarul poate solicita consiliului local aprobarea executării lucrărilor de intervenție, in numele si pe cheltuiala deținătorilor notificați, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație in bugetul local, sub condiția constituirii dreptului de creanța si a recuperării cheltuielilor de la deținătorii notificați, in condițiile legii, pana la data recepției finale a lucrărilor de intervenție executate, in cazul in care autoritățile administrației publice locale asigura prin bugetul local, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație, preluarea integrala a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, daca lucrările de intervenție necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate, in termenele notificate (in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011, cu modificările si completările ulterioare) precum si in situația in care deținătorii notificați refuza executarea lucrărilor de interv^Wâ .“iu (Condițiile si la termenele notificate.

Primarul va lua masurile legale^enmrșCgtod ii£aplicare hotararea consiliului local mai sus menționata in toate cazuriWin cj    tificat aflat in situația menționata laart. 3.2 nu permite accesul la clădirea supusa lucrărilor de intervenție in vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale.

In situația in care autoritatile administrației publice locale asigura prin bugetul local, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație, preluarea sau cofinantarea

Regulament, ii revine obligația de a asigura controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate și de a răspunde în condițiile legii pentru necesitatea și oportunitatea sumelor, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

In vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la Art. 3.1. primarul general al municipiului București, prin instituția arhitectului * aef colaborează, in condițiile legii, cu serviciile monumentelor istorice din cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu Ordinul Arhitectilor din Romania, cu arhitectă si urbaniști cu drept de semnătură, cu expertă tehnici in construcții dar si cu Direcțiile Generale de Impozite si Taxe Locale si alte structuri, instituții si organe abilitatei

Art. 3.3 Deținătorii de construcții asa cum sunt prevăzute la art 2.1. au obligația de a lua din proprie inițiativa masurile de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturala a anvelopei clădirilor in conformitate cu prevederile legale ei cu respectarea prezentului Regulament;

Deținătorii de construcții, care nu au întreprins aceste masuri si au fost notificați, au următoarele obligații-

a.    de a respecta prevederile prezentului regulament;

b.    își dau acordul ori, după caz, hotărăsc, în condițiile legii, asupra măsurilor notificate;


asigură sursa de finanțare necesară pentru realizarea măsurilor notificate;

contractează proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, în condițiile legii;

>: anizează recepția la terminarea lucrărilor, precum și recepția finală la sfârșitul perioadei de garanție de 5 ani și completează cartea tehnică a construcției cu dptumentele aferente lucrărilor de intervenție executate.

;izia deținătorului persoana juridica/asociatie de proprietari luata prin hotarare emisa in tonditiile legii ori, după caz, acordul scris al deținătorului persoana fizica privind u ^jfeălizarea masurilor notificate si asigurarea sumelor necesare proiectării si executării y’/țT''lucrărilor de intervenție se transmite primăriei, insotita de nota tehnica de constatare elaborata in condițiile Legii nr. 153/2011 (prin derogare de la prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in construcții si al cărei conținut cadru este prevăzut in anexa 2 la Legea nr. 153/2011), in termen de maxim 60 de zile de la data primirii notificării, instiintand

atat primăria cat si inspectoratul județean in construcții;

In cazul clădirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate in zonele de protecție a monumentelor istorice ori in zone construite protejate, de a instiinta serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu privire la începerea executării lucrărilor de intervenție, respectiv recepția la terminarea acestora, in condițiile legislației in vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Deținătorii construcțiilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrala, pun în pericol sănătatea, viata, integritatea fizica și siguranța populației și/sau afectează calitatea mediului incOp^tî^tor, a cadrului urban construit și a spatiilor publice urbane, situate în zone^4^v?.twtiu^ez prioritară nominalizate prin prezentul Regulament, care nu au pr^nit )K5ț^^^e^aq,\pbligația de a se adresa Primăriei


©

$

UKA5

no «cpi - no mbm    DOIMunicipiului București pentru luare în evidență și pentru stabilirea calendarului/etapelor de lucru.

• Odata cu executarea lucrărilor de intervenție, deținătorii pot decide si executarea lucrărilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii, in condițiile legislației in vigoare privind creșterea performantei energetice a clădirilor,

Pentru clădirile clasate ca monumente istorice și în zona de protecție a acestora și a celor situate în zone construite protejate care au valoare arhitecturală, lucrările de reabilitare termică a fațadelor vor respecta prevederile din prezentul regulament.

Proiectul de reabilitare termică pentru acest tip de construcții va fi elaborat ca parte a celui de intervenție pentru reabilitarea fațadelor și va urma aceeași cale de avizare.

Modalitatea de izolare termică (interioară, exterioară, materiale de utilizat) va ține cont de materialele de construcție a fațadelor, de elementele arhitecturale valoroase ale acestora și de sistemul de ventilare a clădirii.

Prin reabilitarea termică a acestor construcții nu se va modifica aspectul fațadelor vizibile din spațiul public, iar cromatica va respecta prevederile din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Art. 4.1. Lucrările de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturala a anvelopei clădirilor

Cuprind - totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului inițial de arhitectura si a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite prin prezentul regulament de intervenție pentru zonele de acțiune prioritara, sau, in cazul clădirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, a concluziilor studiului istoric de fundamentare si a proiectului de conservare - restaurare întocmit si avizat conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările si completările 'erioare;


tehnic prin care se stabilesc aceste lucrări trebuie elaborat de colective tehnice specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură sau, in cazul clădirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, de un arhitect cu drept de semnătură înscris în Registrul specialiștilor si/sau în Registrul experților și verificatorilor tehnici atestați de către Ministerul Culturii si Identității Naționale.

Pot consta in»

a)    lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;

b)    lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje si altele asemenea;

c)    lucrări de consolidare și/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;

d)    lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea;

e)    lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea;

f)    lucrări de demontare a instal^^Mfe^ri echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remonj^^^^pifyRțipă efectuarea lucrărilor de intervenție,

după caz, dacă îndeplinesc con©

V

IIKAS

nom.iaoiam    OO!


Bd. Regina Eitsabeta nr. 47. cod poștal 050013, sectar ^Bi Tel: 021.305.55.00    \

http://www.pmb.ro

caracteristice fațadei. Odata cu aceste lucrări, se pot executa, după caz si lucrări de intervenție justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:

•    lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecție al clădirii;

•    lucrări de eliminare a igrasiei si de izolare a rosturilor;

•    alte lucrări de aceasta natura, după cazi

■    Sunt investiții de interes public național sau local, declarate, după caz, prin hotarare a Guvernului inițiata de Ministerul Culturii si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, respectiv prin hotarare a Consiliului General al Municipiului București, cu avizul Ministerului Culturii si Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice;

■    Termenele de realizare a lucrărilor de intervenție pot șa fie generale Bau duna caz

specifice:

Termenul general prevăzut in Notificarea comunicata către deținători pentru executarea lucrărilor de intervenție este de 12 luni, de la data primirii de către deținător a notificării (al cărei conținut cadru este prevăzut in anexa 1 la Legea nr. 153/2011, cu modificările si completările ulterioare) transmise cu confirmam de primire;

Majorarea termenului general

- se poate aproba de primar, prin acord scris, si se poate face in urma solicitării scrise a deținătorului notificat, depusa la autoritatea administrației publice competente, in termen de maxim 60 de zile de la primirea notificării, ținând seama de motivele invocate de acesta, precum si de concluziile notei tehnice de constatare si documentele tehnice prevăzute in Legea nr. 153/2011, cu modificările si completările ulterioare, privind natura, complexitatea si amploarea lucrărilor de intervenție necesare!

•    nu poate fi cu mai mult de 6 luni, respectiv de 12 luni, in cazul clădirilor clasate/in curs de f'ca monumente istorice, putandu-se stabilii si termene intermediare de control al șrfi lucrărilor de intervenție;


atat proiectarea cat și executarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in construcții, iar în cazul clădirilor clasate ca monumente istorice și/sau amplasate în zonele de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, inclusiv cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și a reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor.

se supun procedurii de autorizare a executării construcțiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Art. 4.2 Reglementari specifice:

Conform regulamentelor de urbanism aferente zonelor construite protejate din municipiul București, delimitate prin PUZ aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, pentru intervenții la construcțiile cuprinse în aceste zone:

- se eliberează Certificatul de urbanism!

- pentru faza Proiect de autori:

Culturii si Identității Națyffțățfewsau/ ,'a< București, după caz. "


nstruire este necesar avizul Ministerului irecției pentru Cultură a Municipiului


Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poștal 050013. a Tel. 021.30555.00    -j.

htlp//www pntb.ro©

$

UKAS

BOfcBlf ■ WOl'^CI    DOI


în situația în care, în condițiile legii, lucrările de intervenție pot fi executate fără autorizație de construire, acestea se realizează cu avizul tehnic prealabil al arhitectului-șef al municipiului București ori al arhitectului-șef al sectorului (conform competențelor stabilite prin Legea nr. 50/1991 republicata), emis în baza proiectului tehnic și detaliilor de execuție, elaborate cu respectarea regulamentelor de intervenție aprobate și verificate în condițiile legii, depuse de deținător la autoritatea administrației publice locale competente.

Potrivit art 11 din Legea nr. 50/1991, republicata, șe pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu modifică aspectul arhitectural al construcțiilor:

a)    reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

b)    reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, in condițiile legii.'

c)    zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

d) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile monument istoric, amplasate în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate, astfel:

1.    finisaje exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;


2.    trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;

3.    lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă 1 la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii și al autorității administrației publice județene sau locale, după caz.

Lucrările se execută pentru întreg imobilul, în intervalul de timp stabilit, indiferent de forma de proprietate asupra acestuia, indiferent dacă necesită sau nu autorizație de construire.


c)


-Xl)-


Proiectul tehnic va fi coordonat de un arhitect cu drept de semnătura, iar din colectivul de elaborare va face parte în mod obligatoriu și un arhitect înscria în Registrul specialiștilor sau în Registrul experților atestați de către Ministerul Culturii si Identității Naționale.'

J5a. va_elahnra. Documentația tehnică—pentru autorizarea exerntării lucrărilor de-

intervenție și se va obține, în mod obligatoriu, autorizația de construire pentru lucrările de intervenției


e)


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, proiectele tehnice și detaliile de execuție se verifică de către verificatori de proiecte atestați, conform legislației in vigoare.

în cazul clădirilor clasate ca monumente istorice și/sau aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate;

a)    Proiectanții au obligația de a prelua, prin proiectele tehnice și detaliile de execuție elaborate, cerințele stabilite prin avizele emise de Ministerul Culturii si Identității Naționale sau Direcția pentru Cultură a Municipiului București, după caz.'

b)    Lucrările de intervenție se avizează de către Ministerul Culturii si Identității Naționale sau de Direcția pentru Cultură a Municipiului București, după caz;

în cazul în care, prin nota tehnică de constatare se stabilește necesitatea efectuării 5uiei expertize tehnice pentru structura de rezistență și/sau pentru terenul de fundare V oiS a unor lucrări de consolidare/reparații la structura de rezistență a clădirii, care rccmdiționează executarea lucrărilor de intervenție, deținătorul notificat informează în j. stris, în termen de maximum 60 de zile, primarul, inspectoratul teritorial în construcții ;ția pentru Cultură a Municipiului București.ML;.


dirile situate în zonele construite protejate, delimitate și reglementate conform nr. 279/2000, se interzice realizarea de suprafețe vitrate de mari dimensiuni, rea materialelor improprii (placaje ceramice și alte asemenea materiale care ar tea sa strice caracterul specific/omogen al zonei sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.


în urma intervențiilor de reabilitare, fațadele construcțiilor definite la punctul 3.1.2 vor fi readuse la culoarea stabilită in proiectul inițial, pe baza sondajelor de parament și a 3 probe de culoare. Stabilirea culorii se va face de către proiectant împreuna cu un specialist/expert atestat MCIN.

Alte recomandări/restricții cu privire la echipamente;

a)    toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi mascate în tencuială sau cu profile speciale, dacă legislația nu prevede altfel;

b)    se interzice dispunerea antenelor TV - satelit în locuri vizibile din circulațiile publice; dispunerea cablurilor TV se va face îngropat;

c)    amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații se va face îngropat, urmărind vechile poziții din zidul fațadei, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se va urmări integrarea in arhitectura existenta! conductele de gaze se vor dispune conform normelor, cu interdicția de amplasare pe fațada principala!

d)    nu se permite montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către stradă; prin excepție, acestea pot fi amplasate pe fațadele principale în cazul în care nu există alte soluții tehnice și dacă acestea nu acoperă elemente arhitecturale, doar cu avizul Direcției pentru Cultură a Municipiului București!V

UKAS

"satr

001 (e) vor fi păstrate doar panourile publicitare și firmele amplasate cu autorizație, pe suprafețele proiectate inițial cu această destinație.

Alte re comandări/restricții cu privire la elementele de fațada:

a)    tâmplăriile vor fi refăcute în culoarea și forma originară; dacă nu există tâmplărie* niartOT,"culoarea_și-foma"se vot stabili pe baza'unui studiu comparativ al"tâmplăriilor d^

epocă.

b)    învelitorile vizibile ale acoperișurilor se vor reface din aceleași materiale cu cele originare, respectând detaliile de arhitectură.

c)    grilajele, parapetele metalice ale balcoanelor, jardinierele, vor fi revopsite in culoarea originara.

d)    sistemele de închidere • rulouri, obloane, grilaje - vor fi conservate/revopsite în culoarea originară, dacă este cazul.

a) Nota tehnică de constatare, al cărei conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 2 a Legii nr. 153/2011 cu modificările si completările ulterioare, se elaborează de către experți tehnici atestați de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;


lucrările de intervenție pentru reabilitarea anvelopei clădirilor situate în afara zonelor construite protejate se vor stabili prin proiectul tehnic, elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură, respectându-se proiectul inițial de arhitectură existent la cartea tehnică a construcției și caracteristicile de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenție pentru zonele de acțiune prioritară;

iectanții au obligația de a asigura, prin proiectele tehnice și detaliile de execuție iborate, nivelurile de performanță prevăzute de legislația privind calitatea în

construcții, precum și calitatea estetică, arhitecturală și ambientală a clădirilor, în scopul realizării/conservării specificității cadrului urban construit;

al


dacă lucrările de intervenție modifică aspectul arhitectural al fațadelor și/sau sistemului de acoperire, stabilit prin proiectul inițial de arhitectură existent la cartea tehnică a construcției, prin schimbarea formei, a dimensiunilor, a materialelor, a cromaticii și/sau a ornamentației existente se va elabora documentația tehnica si se va obține, în mod obligatoriu, autorizația de construire;

e) Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, proiectele tehnice și detaliile de execuție se verifică de către verificatori de proiecte atestați.

Pentru fațadele construcțiilor situate în aceste zone, cromatica va respecta următoarele reguli;

a. se vor utiliza culori predominant deschise si neutre din următoarele categorii; alb, galben, gri, bej; acestea vor fi stabilite prin autorizația de construcție sau prin avizul tehnic prealabil al arhitectului șef, în funcție de caz.

b. culorile puternice se vor folosi ca excepție și complementar pe suprafețe reduse, pe elemente volumetrice distincte ale fațadei, cu specificarea lor în autorizația de construcție sau în avizul tehnic prealabil al arhitectului șef.


d. culorile tâmplăriei vor fi cele originare sau vor fi alese în concordanță cu cromatica fațadelor și vor fi, de asemenea, specificate în autorizația de construcție sau în avizul tehnic prealabil al arhitectului șef.

CAPFTOLULV. FINANȚARE----

Art. 5.1. Finanțarea proiectării și executării lucrărilor de intervenție precizate in prezentul regulament se asigură, pe cheltuiala proprie, de către deținătorii clădirilor prevăzute la art. 2.1

Prin excepție de la prevederile art. 5.1, autoritățile administrației publice locale pot asigura prin bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, in cadrul zonelor prioritare aprobate anterior sau in anul in curs :

a.    preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei proprietarului/proprietarilor de locuințe aflat/aflați în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin, la cererea acestuia/acestora, ca măsura de protecție sociala, dacă proprietarul/proprietarii face/fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul aalarial mediu net lunar pe economie;

b.    preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, daca lucrările de intervenție necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate, in termenele notificate precum si in situația in care deținătorii notificați refuza executarea lucrărilor de intervenție in condițiile si la termenele notificate,

co'finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție la clădirile monument istoric, la clădirile amplasate în ansambluri și situri clasate ca monument istoric kconform Listei monumentelor istorice publicata si actualizata de către Ministerul turii si Identității Naționale), în zonele de protecție a monumentelor istorice (stabilite conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice), la clădiri protejate datorită valorii lor culturale prin Planul urbanistic general, la clădirile ionele construite protejate (așa cum au fost definite, debmitate și reglementate prin GMB nr. 279/2000) sau în Centrul istoric - HG 129/29.08.1998.


In acest caz, finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute in prezentul regulament se poate asigura astfel:

cl) 50% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale/centrale sub formă de grant; Contribuția se stabilește prin Hotărâre a C.G.M.B. c2) 50% din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite. Finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigură de către proprietari/asociațiile de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenție, in baza situațiilor de lucrări.

Art. 5.2. FAC1UTATI:

Autoritățile administrației publice locale, pot asigura:

• finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție corespunzătoare contribuției ce revine proprietarilor/asociatiei de proprietari, in baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație, prin excepție de la prevederile mai sus menționate, in urma depunerii unei cereri de finanțare de către proprietari/asociatii de proprietari, cu recuperarea sumelor acordate, in condițiile legii.


Sumele avansate, mai sus menționate, se recuperează din fondul de reparații al asociației de proprietari.

Condițiile de selecție și de preluare a cheltuielilor pentru aplicarea acestor prevederi, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii .a deținătorilor acestor cladirir-măsurilo-Becaaare în-vederea-recuperârii de la deținătorii notificați a cheltuielilor efectuate de la bugetul local, ori a sumelor ramase nerecuperate din fondul de reparații, se stabilesc și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Alte facilitați acordate deținătorilor notificați :

scutirea de la virarea cotei de 0,7% si a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat in Construcții, precum si a cotei de 0,5% către Casa Sociala a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție !

eliberarea in regim de urgenta a certificatului de urbanism si a autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de intervenției

se emite gratuit acordul scris al primarului privind majorarea corespunzătoare a termenului general de realizare a lucrărilor!

se emite cu titlu gratuit avizul tehnic prealabil al arhitectului - sef al municipiului București necesar in cazul in care lucrările de intervenție pot fi executate fara autorizație!

alte facilitați prevăzute in legislație ori aprobate prin hotarari ale Consiliului General al Municipiului București;


ITOLUL VI.?SANCȚIUbnr

6.1 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care revin or de construcții asa cum sunt menționate la art. 2.1. notificați cu privire la ucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structuraharhitecturală a anvelopei r se constata de către organul cu atribuții de control al Primăriei Municipiului în limita competențelor care îi revin si se sancționează conform prevederilor

Deținătorii construcțiilor asa cum sunt menționate la art, 2.1. in prezentul regulament, care nu iau masurile de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturala a anvelopei clădirilor in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea prezentului Regulament, răspund în condițiile legii, material, contravențional, civil și penal după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenție.

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

nerespectarea obligațiilor de către deținătorii de construcții, notificați, de a contracta proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție , cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei!

nerespectarea de către deținătorii de construcții, notificați, de a organiza recepția la terminarea lucrărilor, precum si recepția finala Ia sfârșitul perioadei de garanție de 5 ani si completarea cârtii tehnice a construcției cu documentele aferente lucrărilor de intervenție executate, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.


Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare se aplica in mod corespunzător.

Astfel potrivit art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenda contravențională are caracter administrativ.

Potrivit Legii nr. 230/2007, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3000 lei si neluarea de către proprietari, de către asociația de proprietari sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea și menținerea în stare de siguranță a clădirii și a instalațiilor comune aferente.

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Sancțiunile precizate in prezentul regulament nu sunt limitative, urmând a se actualiza/completa conform prevederilor legale si locale in vigoare la data aplicării acestora.

CAPITOLULVH. DISPOZIȚPTILANZn’ORnȘIFINALE    ,'.T '

Art 7.1. Anual, prin Hotărâri ale CGMB privind aprobarea bugetului local, vor fi prevăzute fonduri cu destinația executării lucrărilor de intervenție stabilite in condițiile Legii nr. 153/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Anual, Primăria Municipiului București, prin instituția Arhitectului șef, va stabili câte o nouă listă de zone prioritare de intervenție, cu toate activitățile ce decurg de aici, până la finalizarea programului

Prezentul Regulament s*a elaborat in vederea întocmirii si implementării programului multianual privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor care va cuprinde organizarea, monitorizarea si controlul realizării masurilor de reabilitare structual — arhitecturala a anvelopei clădirilor, fundamentarea alocațiilor de la bugetul local si modalitățile de recuperare a cheltuielilor de la deținătorii clădirilor;

Art. 7.2. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legătură cu procedura prevăzută in prezentul regulament se va transmite sub forma de document scris, care trebuie înregistrat',

1

Pentru lucrări de^intervenție în zone construite protejate,, asupra clădirilor clasați

ca monumente istorica.șifin zona de protecție a acestord_

în cazul clădirilor clasate ca monumente istorice:

a) Nota tehnică de constatare al cărei conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 153/2011 cu modificările si completările ulterioare, se elaborează de către specialiști sau experți atestați de către Ministerul Culturii si Identității Naționale.