Hotărârea nr. 383/2018

HOTARAREnr. 383 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU DEMARAREA PROIECTULUI „WI-FI GRATUIT IN BUCURESTI”HOTĂRÂRE

privind acordul de principiu pentru demararea proiectului „WI-FI Gratuit în București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1741/19.07.2018 al Direcției Generale Logistică - Direcția Informatică;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 156/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 402/25.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Hotărârea Guvernului nr. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale și a Programului de acțiuni privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapelr de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 19 și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Seda acordul de principiu pentru demararea proiectului „WI-FI Gratuit în București”. Art.2 Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi stabiliți pe baza unui studiu de

fezabilitate care va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
București, 26.07.2C Nr. 383

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro