Hotărârea nr. 382/2018

HOTARAREnr. 382 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "LUMINA OCHILOR, CEA MAI IRNPORTANTA. OCHELARI PENTRU VARSTA A TREIA"


ii Ji:


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Lumina ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun nr. 682/17.07.2018 al Direcției Generale Economice și al Centrului pentru Seniori al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 43//25.07.2018, Comisiei economice, buget, finanțe nr. 155/2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 401/25.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 258 și ale art. 259 din Codul Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și ale art. 45 alin. (2)

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul „Lumina ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia”, proiect care prevede acordarea unui sprijin financiar în valoare de maximum 250 lei/net pensionarilor din Municipiul București care au pensia mai mică decât salariul minim net pe economie.


Art.2 Acest sprijin financiar va fi acordat o singură dată/beneficiar, din bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului București.

Art.3 Se împuternicește Centrul pentru Seniori al Municipiului București în vederea elaborării regulamentului privind implementarea proiectului, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.
B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro