Hotărârea nr. 381/2018

HOTARAREnr. 381 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE BLOC OPERATOR CHIRURGIE", PENTRU SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO


t


Consiliul General al Municipiului București~"    HO TA RAR E    ““

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Bloc

Operator Chirurgie”, pentru Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 1321/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 154/25.07.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 42/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 400/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 62/12.07.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Bloc Operator Chirurgie", pentru Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndelinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


\n

Anexa 1ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR.

____INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI______

pentru obiectivul de investiții

"REABILITARE BLOC OPERATOR CHIRURGIE”, PENTRU SPITALUL CLINIC ”DR. I. CANTACUZINO”,

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției:    19.694,32 mii Lei fara TVA

23.436,24 mii Lei cu TVA

Din care C+M:    12.409,38 mii Lei fara TVA

14.767,17 mii Lei cu TVA

Durata de execuție: 12 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.


Pag 2