Hotărârea nr. 380/2018

HOTARAREnr. 380 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE SI TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "INFIINTAREA SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE EXCELENTA IN ONCOPEDIATRIE IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU"Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare privind obiectivul de investiții "înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Oncopediatrie în cadrul

Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 1322/19.07.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 41/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 399/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Nota Conceptuală prevăzută în anexa nr. 1 și Tema de Proiectare prevăzută în anexa nr. 2, privind obiectivul de investiții “înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Oncopediatrie în cadrul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu".

Art.2 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


Marian Orlam

î\ ,


\n

Anexa 1ASSM

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Oncopediatrie, din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București"

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor Municipiul București;

1.3.    Ordonator de credite (secundar) Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

1.4.    Beneficiarul investiției

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;


2, WMfiSynitateadBMM^^!^^


Deși afecțiunile oncologice sunt relativ.rare la copii, acestea reprezintă principala cauza de mortalitate la aceasta categoriede<padterrtf. Din, nefericire, asistam la o creștere constanta a a cum o arata statisticile din Statele Unite ale

Incidența cancerelor la copii â^oșt^d'e'Weșzy^la milion in perioada 1988-1997 in întreaga Europa. Incidența cancerelor la^âdblescentlijntre 14-18 ani a fost rpa^mWdpcat la grupele de varsta 0-14 ani, ajungând la 210 cazuri la milion in aceeași jferic: | Recentele,sunt diferite de la tara Ia tara si depind si de posibilitățile de diagnosticare precoce si de existenta structurilor medicale dedicate îngrijirii copiilor.

UvjL- iProgresele importante înregistrate in terapia oncologica, prin apariția claselor noi de medicamente chimioterapice, a procedurilor de transplant medular, precum si tehnicile actuale de radioterapie, au permis creșterea ratelor de supraviețuire. Supraviețuirea Ia 5 ani a crescut la 75% in perioada 1988-1997 conform datelor registrelor naționale din 54 tari. Acest lucru a fost posibil si datorita posibilităților de diagnostic precoce si de tratament adaptat diferitelor forme de cancer. Este foarte dificil de obtinut datele statistice pentru afecțiunile oncologice din Romania datorita disfunctionalitatilor registrelor naționale de sanatate.

In București, pacientii pediatrici cu afecțiuni 2017 numărul acestora fiind:
Spitalul Mărie Curie (25 paturi) - 1090 pacient!;

Institutul Oncologic București peTsectia de Oncopediatrie ( 30 paturi ) - 2590 pacienti;

Secția de Hemato-oncologie a Institutului Clinic Fundeni (50 paturi);

Secția de Ortopedie (28 paturi funcționale) si Compartimentul de Oncologie Spitalul “Grigore Alexandrescu”( 8 paturi) - 456 pacienti.

La spitalele bucurestene de pediatrie se internează pacienti din toata tara, avand in vedere deficitul de structuri de oncologie pediatrica la nivel național. După cum rezulta din aceste statistici, numărul de pacienti pediatrici depășește cu mult posibilitatea de internare pe paturi de oncopediatrie.

Luând in considerare toti factorii enumerati, propunem construirea unui Centru de Excelenta in Oncopediatrie, in locul vechiului corp de clădire al Spitalului Clinic de Copii “Victor Gomoiu" care sa cuprindă:

Secție de hematologie si oncologie pediatrica, prin relocarea si dezvoltarea compartimentelor din structura noului spital “Victor Gomoiu";

Camere sterile pentru transplant medular; *    /?    i


Secție de ortopedie oncologica;

Compartiment de îngrijiri paleative;

Cabinete de consultații de specialitate pentru pacientii oncologici si dd psihologica pentru părinți;

Birou dedicat registrului de afecțjuni oncologice pediatrice;

Spatii de cazare pentru parirțtir copiiloTintemati;

A.SSM8 „>?


Săli de joaca si de cinema&entru/copiiS \ j Baza de kinetoterapie pențfH cpRiii care peneficiaza de protezare oncologica;


-    Bazin pentru hidrokinetoterapie;

-    Banca de țesuturi si organe inclusiv banca de os.

Acest centru se va integra in structura funcționala a noului Spital “Dr. Victor Gomoiu”, beneficiind de serviciile de imagistica , de explorări funcționale, de laboratorul de analize medicale, de anatomie patologica, precum si de serviciile secțiilor si compartimentelor medicale.

In ceea ce privește asigurarea serviciilor de radioterapie , acestea vor fi prevăzute in proiectul de înființare a unui Centru de Protonterapie si radioterapie convenționala, ce urmeaza a fi demarat in Buxuresti tot in acest an. Astfel, prin realizarea acestor proiecte , pacientii pediatrici cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia de servicii medicale integrate,La aceasta data, in Municipiul București, sectorul 2, in incinta Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, se afla clădirea veche-corp principal a spitalului, imobil încadrat in clasa de risc seismic 2, cu o amprenta in suprafața de aproximativ 1150 mp, situata in incinta si compatibila cu realizarea unei construcții destinate acestui Centru de Expșleprta pentru Oncopediatrie.2.

3.

4.

5.


consiliere


psihologica pentru părinți Birou dedicat registrului de .

7. Spatii de cazare pentr^Janmii copii or intonați


1H, t1 2

"Jl. G'

8.    Săli de joaca si de cinema pentru copii

9.    Baza de kinetoterapie pentru copiii care beneficiază de protezare oncologica

10.    Bazin pentru hidrokinetoterapie

11.    Banca de țesuturi si organe, inclusiv banca de os


Pentru a moderniza si imbunatati condițiile de tratament precum-sf penirij a asigura accesul copiilor din Municipiul București si zona Metropolitana, dar siâTtuturor copiilor din restul tarii, la tehnologiile moderne de diagnosticare si tratare a afecțiunilor oncologice, toate acestea fiind parte componenta a strategiei de imbunatatire si modernizare a serviciilor medicale, din Programul de Guvernare Locala a Primarului General, Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București propune înființarea unui Centru de Excelenta in Oncopediatrie pe langa Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

4.1 Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investiții.

Prin nerealizarea investiției mai sus menționate, volumul si nivelul de prestații medicale pentru tratamentele oncopediatrice, vădit insuficiente actualmente, cu tehnologii învechite si puțin adecvate uneori, se vor menține ca si unica alternativa, afectând in continuare accesul copiilor locuitorilor municipiului București si zona Metropolitana si ,nu numai, la servicii medicale oncologice atat de necesare.
4.2    Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași functi funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente in ztep vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții proptfs

In Municipiul București, in acest moment se asigura asistenta medicala de Oncopediatrie in patru centre spitalicești care dispun in total de un număr de 141 de paturi, flagrant de puțin in raport cu cele peste 6000 de cazuri ce sunt anual prezentate la tratament.

4.3    Existenta, după caz, a unei strategii, a unui mașter plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investiții propus

In momentul înaintării acestei note cgncepthale pu sunt inițiate si/sau realizate de către Municipalitate alte teme de proiectare, studifde'pre' sau fezabilitate pegttft; îijlțir^tarea unui

nontril mnrlinol rin avnnlnnto in nnnnncinic    | j '■    Sv

Ui 1 ■ I ■ '    Mp4.4 Existenta, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obliga partea romana la realizarea obiectivului de investiții

In momentul înaintării acestei note conceptuale nu exista asemenea angajamente sau acorduri.

4.5 Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

Prin realizarea investiției, se va asigura accesul la Terapie Oncopediatrica si servicii medicale conexe a unui număr de peste 5 mii de copii anual, in spatiile de tratament, in regim ambulatoriu, special amenajate in acest Centru precum si in cabinetele de diagnosticare imagistica anexate ia acesta. Totodată se va asigura posibilitatea dezvoltării de stagii de educație si perfecționare pentru toti cei implicați in specialități de oncopediatrie.-


5 Eștîma^^^^BîîHîjfiyestî^^nBîjS

5.1 Estimarea cheltuielilor pentru execuția o in considerare, după caz:    z

-    costurile unor investiții similare realizate;/*

-    standarde de cost pentru investiții similale.

In Municipiul București la acest moment nu exista o investiție^ aqpșbgfeh realizată Pentru obiectivul "Centru de Excelenta in Oncopediatrie’/'n'Iritegrum, nu sun\stabilite standarde de cost, dar, pentru partea de construcție a structurii spitalicești si administrative, se poate asimila standardul de cost prevăzut pentru corpul nou al Spitalului de Copii Dr. Victor Gomoiu conform Anexei 2.2. la HG.363/2010 pentru aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiție finanțate din fonduri publice. Pentru partea de infrastructuri speciale de siguranța precum si echipamentele specifice necesare dotării cu tehnologie pentru terapie Oncopediatrica se vor analiza evaluări ale proiectelor deja existente, a ofertelor producătorilor de tehnologie, din Europa, SUA, Israel si Japonia, dar si a consultării specialiștilor romani din domeniul tehnicii medicale.

5.2 Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor si acordurilor prevăzute de lege.


©

-    Pentru cheltuielile de proiectare, pe faze se estimează urmatoanefe:

-    Studii de teren : studiu geotehnic, expertiza;    ’ ^.ASSM

-    Studiu topografic, avizat OCPI;

-    S.F. studiu de prefezabilitate, conform HG 907/2016;

-    S.F. studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016;

-    P.T.E. proiect tehnic de execuție, conform HG 907/2016;


-    Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism;

-    P.A.C. proiect pentru autorizație de construire conform 907/2016;

-    Documentație pentru obținerea avizelor, conform Certificatului de

-    Verificare conform Legii 10/1995, actualizata.

Totalul cheltuielilor de proiectare estimate, care vor fi supuse procedurii de achiziție, avand

in vedere estimarea de cost a celor minim 5.5 mii de mp de construcție fara echipamente de specialitate, la un cost de aproximativ 3300 euro/mp, este de aproximativ 2,6 milioane lei;


După achiziția serviciilor de proiectare si întocmirea documentației tehnico-economice, se va propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru prezentul obiectiv de investiții, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București.

5.3 Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (in cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul/? operationai/axa corespunzătoare, identificata)


Sursele finanțării - bugetul local si angajare de credite interfte/exteme;

--X zTerenul este situat in Municipiul București, pe amplasamentul corpului C3-vechi, propus spre demolare din Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu, sectorul 2.

Dreptul de administrare asupra imobilului, a fost transmis către ASSMB in baza HCGMB 425/2008 in urma preluării in administrare a Spitalului de Copii V.Gomoiu.

Primăria Municipiului București, a transmis dreptul de administrare către ASSMB asupra imobilului proprietate publica a Municipiului București identificat cu nr cadastral 216729-C3, corp C3.

Datele de identificare, conform plan de amplasament si delimitarez'CîrhQBMui cu nr cadastral 216729-C3 reprezintă lotul cu suprafața teren de 1150 mp^ca^&e fâolosinta CC (curți, construcții).    \” \ A smb /

Imobilul are ca proprietar U.A.T. București si este situat in incinta spitalului.

Nu exista inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini.

realizăreiobiectivuiuideinvestitiH

a. descrierea succinta a amplasamentului/amplasamenteior propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni in plan);

Amplasamentul are forma rectangulara, este situat in Municipiul București, in Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu si are o suprafața de 1150 mp, si următoarele dimensiuni maximale in plan: 52.3x21.5 ml.

b. relațiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Amplasamentul are următorii vecini:


Est - curtea spitalului Gomoiu Vest - curtea spitalului Gomoiu Nord - curtea spitalului Gomoiu Sud - curtea spitalului Gomoiu Accesul se face pietonai si auto din Bulevardul Basarabia.

c.    surse de poluare existente in zona;

Nu exista surse de poluare in zona.

d.    particularități de relief;

Amplasamentul este situat in Municipiul București, irTs Calarasilor si Sos Mihai Bravu.

e.    nivel de echipare tehnico-edifitara a zonei si posibilități de asigurare a utilităților;

Amplasamentul este situat in zona cu funcțiuni multiple, rezidential-industriala, cu acces la rețelele de energie electrica, canalizare si alimentare cu apa potabila. In imediata apropiere a amplasamentului exista rețele edilitare de alimentare cu apa, energie electrica si alimentare cu gaze naturale.


f.    existenta unor eventuale rețele relocare/protejare, in măsură in ca

Reteua de apa potabila, rețeaua de gaze naturale si rețeaua de energie electrica.

g.    posibile obligații de servitute;

In trasarea actualului amplasament au fost luat masuri de prevenire ale unor posibile obligații de servitute. Astfel toate amplasamentele învecinate au acces direct la infrastructura oraseneasca. Nu exista nici un fel de obligații de servitute.

h.    condiționări constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor construcții existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrări de intervenții, după caz;


Pe amplasament exista in acest moment o construcție ce gaz» spitalului, clădire ce urmeaza a fi demolata.

i. reglementari urbanistice aplicabile zonei

de urbanism 'regulamentul local de


aprobate - plan urbanistic general/plan urbani urbanism aferent;

Amplasamentul se afla intr-o zona de locuit compusa din diferite tipuri de tesut (subzone) pentru locuințe colective mari (blocuri), instituții publice si servicii, amplasate de regula in vecinătatea drumurilor principale.

j. existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.


a.    Destinație si funcțiuni;

b.    Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

c.    Durata minima de funcționare apreciata corespunzător destinației /funcțiunilor propuse;

d.    Nevoi/solicitari funcționale specifice.

H RK5

Destinația investiției este pentru înființarea si amenajarea unui C rtțiu sdeMix&lenta in Oncopediatrie din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor MedicaferBdtîU'restiAmprenta amplasamentului are următoarele dimensiuni maximale in plan 52.3x21.5 ml si o suprafața totala de 1150 mp, in totalitate aferenta obiectivului propus.

9 Justificarea necesității elaborări^ după caz, ai


-    Studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;

-    Expertizei tehnice si, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante;

-    Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile si permisivitatile asociate cu obiectivul de investiții, in cazul intervențiilor pe monumente istorice sau in zone protejate.


Deoarece proiectul descris in aceasta nota conceptuala se va realiza prin edificarea unei clădiri noi, acest lucru necesita elaborarea unei expertize tehnice a terenului (studiu topografic si geotehnic, din care sa rezulte masurile suplimentare de care se vor tine cont in timpul proiectării noului edificiu destinat pentru “înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta pentru Oncopediatrie” in subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București.


Director Direcția Inv Ec Cristian Plutiîntocmit,

Ing Mera Adrian US3ie Inspector de Speciaîîf


Strada Sf. Ecalerina, Nr. 3 Sector 4, București, Tel/Fax: 021 310 10 59 / 021 310 10 69 URL: www.assmb.ro E: contact@assmb.roTema de proiectare privind obiectivul de investiții

“înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Oncopediatrie in cadrul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din subordinea Administrației“înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Oncopediatrie in cadrul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București”

2. Date de identificare a obiectivului de investiții

2.1. Informații privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construcției existente, documentație cadastrala

Imobilul este situat in Municipiul București, sectorul 2, in incinta Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, pe amplasament se afla clădirea veche-corp principal a spitalului, imobil încadrat in clasa de risc seismic 2, cu o amprenta in suprafața de aproximativ 1150 mp, situata in incinta si compatibila cu realizarea unei construcții destinate acestui Centru de Excelenta pentru Oncopediatrie.

Dreptul de administrare asupra imobilului este dat de HCGMB nr 425/2008

Prin HCGMB 425/2008, Primăria Municipiului București, a transmis dreptul de administrare către ASSMB asupra Spitalului de Copii Dr Victor Gomoiu, poziția nr 12 din lista si implicit a terenului proprietate publica a Municipiului București, nr cadastral 216729-C3.

Datele de identificare, conform plan de amplasament si delimitare a imobilului cu nr cadastral 216729-C3, reprezintă lotul cu suprafața teren de 1150.00 mp, categorie de folosința CC (curți, construcții). Terenul are ca proprietar U.A.T. București si este declarat ca fiind intravilan.


Nu exista înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, i sarcini.

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor pro obiectivului de investiții, după caz:

a)    descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/ propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni in plan);

Terenul este situat in Municipiul București, Sectorul 2, pe Bd Basarabia, in incinta Spitalului de Copii Dr Victor Gomoiu, are forma rectangulara si are o suprafața de 1150.00 mp, si următoarele dimensiu maximale in plan: 21,5x52,3ml.


I

b)    relațiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;


Amplasamentul are următorii vecini:    A 'V

-    Nord -Est -Sud si Vest, incinta spitalului/.^

/?*T

-    Accesul se face pietonal si auto din Bd .Bas;

c) surse de poluare existente in zona;

Nu exista surse de poluare in zona.


d) particularități de relief;

Amplasamentul este situat in Municipiul București, in sectorul 2 cu accesibilitate zonala Mihai Bravu, Calea Călărașilor, Bd Decebal si Bd Basarabia.

e) nivel de echipare tehnico*edilitara al zonei si posibilități de asigurare a utilităților; Amplasamentul, actuala unitate spitaliceasca, este racordat la rețelele de energie electrica canalizare si alimentare cu apa potabila. In incinta amplasamentului exista rețele edilitare de alimentare cu apa, energie electrica si alimentare cu gaze naturale.


f) existenta unor eventuale rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate;

Reteua de apa potabila, rețeaua de gaze naturale si rețeaua de energie electrica.


g)    posibile obligații de servitute;

In trasarea actuala toate amplasamentele invecinate au acces direct la infrastructura oraseneasca.

h)    condiționări constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor construcții existente in amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz; Pe amplasament exista o construcție ce adăpostește corpul vechi al spitalului, clădire clasa RS2 propusa spre a Fi demolata.


i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; Amplasamentul se afla intr-o zona de locuit compusa din diferite tipuri de tesut (subzone) pentru^ locuințe colective mari (blocuri), instituții publice si servicii, amplasate de regula in vecinătatea drumurilor principale.    jj) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau suturi arheologice pe amplasament sau in

NI A ,,, .

zona imediat invecinata; existenta conditipnanlorspeclftce in cazul existentei unor zone


protejate sau de protecție.    //

Conform Listei monumentelor istorice dinlMunjl invecinata nu exista monumente istorice/ dKăitfl

Ijj


2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investiții propus din punct de vederp tehnicii funcțional:

a) destinație si funcțiuni;    I -i

Destinația investiției este dezvoltarea si imbunatatirea infrastructutiunechcale municipali Funcțiunea - centru de tratament oncopediatric, transplant medular, hematologie, banca de -organe, banca de os si îngrijire paleativa, din subordinea ASSMB.


b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Regim de inaltime - 2S+P+4

Pentru organizarea spatiilor tehnice destinate serviciilor medicale si de tratament, se vor aloca: subsolul si parterul, iar pentru diversele spatii administrative, camere de transplant medular, banca de țesuturi, organe si os, cabinete si săli de consultații, saloane pentru internare de o zi, laboratoare, săli de așteptare apartinatori, sala de recreere minori, etc se poate folosi organizarea pe verticala a edificiului care va dispune de o inaltime libera de cca. 25 m.

Aria construita desfasurata - aproximativ 7500 mp.

Se va asigura accesul la infrastructura propusa si a persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale construcției in conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare; Nivelul de echipare, de finisare si de dotare propus va corespunde cu cerințele normativelor in vigoare si destinației specifice medicale.


d) număr estimat de utilizatori;

Prin realizarea investiției, se va asigura consultarea, evaluarea si diagnosticarea lunara pentru cca. 1000 de bolnavi de cancer, iar pentru diversele proceduri medicale oncopediatrice, 6000 de copii bolnavi anual, in spatii moderne amenajate special.


e)    durata minima de funcționare, apreciata corespunzător destinației/ funcțiunilor propuse;

Durata minima de funcționare propusa este de 50 ani.    I

f)    nevoi/solicitari funcționale specifice;/

/o

Obiectivul de investiție propus este infiintarea.si-amenajarea undi centru de excelent^ifrOneaQedfțrje,

li    s*

transplant medular, hematologie, ortopedie s\ințjrijire palșajtjvaj l    / =

. h

g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a patrimoniului;

In zona amplasamentului exista posibilitatea de racordare la canalizareah) stabilirea unor criterii clare in vederea soluționării nevoii beneficiarului.

Prin realizarea investiției, se va asigura tratarea anuala pentru cca. 6000 de copii bolnavi de cancer, in regim ambulatoriu, intr-un spațiu amenajat special precum si consultarea si diagnosticarea pentru alti 1000 de copii bolnavi lunar.


2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

In cadrul elaborării proiectului obiectivului de investiții se va tine cont de următoarele acte normative: NP0015/97 Normativ privind proiectarea unităților spitalicești pe baza exigentelor de performanta;

Legea 10/1995 privind calitatea in construcții;

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții;

NC 001 99 Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin legea


10/1995;

NP 082-2004 Cod de proiectare. Acțiunea vântului;

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zapeaFâsiîpraconstrucBîlor;

-    CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;/

-    P100-1/2013 Cod de proiectare seismica;    ț

NSN-14 Norme privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator,

personalul de conducere si personalul de pregătire specifica din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare si din alte instalații nucleare;

-    NSN-18 Normele de securitate nucleara privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare;

-    GNSN-05 Ghidul privind formatul cadrul si conținutul raportului final de securitate nucleara pentru reactoarele de cercetare

-    NSN-23 Norme de securitate nucleara privind pregătirea, calificarea siautorizarea
personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare;

- NP 112-2010 Normativ peritrupro^ectarea-structurilor de fundare direct; ~JJ '    striSrari pii


i'.T © V.‘.

CR 6-2013 Cod de proiectare pfenlru structuri fain zidărie;    l a s smb 1

C 169/88 Normativ pentru cutai 3 Ibcranlorde terasamente pentru realizarea* «■$»?' /fundațiilor construcțiilor civile si industriale;

-    C37/88 Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la con3guctii;\ , s ,

-    C. 83/75 îndrumătorului privind executarea trasării de detaliu in construcții;

-    IM 004-86 Metodologie privind elaborarea cerințelor pentru mijloacele tehnice sP v t echipamentele utilizate la executarea lucrărilor de construcții;

-    NE 012-1,2 -2007,2010 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat;

-    19-2015 -Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare;

-    P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a -Instalații de stingere;

-    Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare împotriva incendiilor;

-    Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente P56;

-    Normativ 113-15 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire centrala;

-    Normativ P118-99 - Siguranța la foc a construcțiilor;

-    Instrucțiunile furnizorilor de echipamente si cariile tehnice ale echipamentelor;

-    STAS 1797/1-97 Dimensionarea corpurilor de incalzire;

-    SR1907/1 -97 Calculul necesarului de căldură. Prescripții de caicul;

-    SR 1907/2-97 Temperaturi interioare convenționale de calcul;

-    C107/1 -05 Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica a clădirilor de

locuit;

-    SR ISO 3126-1993 Țevi din materiale plastice. Masu^a^eadirgeRși3fiîlor^,,'

-    STAS 5560 Fitinguri filetate din otel. Mufe pentru țevi;

-    STAS 2250 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare si pr^si de lucru maxime;

-    STAS 8805/1 Fitinguri pentru otel. Coturi din țeava de 90°C, Dimensiuni;

-    STAS 9154 Armaturi pentru instalații sanitare si de incalzire centrala;


-    STAS 10400/1 Armaturi industriale de otel. Robinete de reglaj cu ventil. Condiții tehnice de calitate;

-    STAS 8374 Termometre tehnice;


STAS 8420 Mijloace de măsurare a4empeFatui


/r-    17-2011, Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

-    Ghid pentru instalațiile electrice cu tensiuni pina la 1000V c.a, si 1500V c.c. GP 052-2000;

-    NP-061-02- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;

-    PE107-1995- Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice;

-    PE116-94 - Normativ de încercări si măsurători la echipamente si instalații electrice;

-    Norme specifice de protecția muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice NPSM 65-2001;

-    NP25-97- Normativ pentru proiectarea construcțiilor publice subterane;

-    118/1- Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile si de producție;

-    P118/3-2015- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a lll-a — Instalații de detectare, semnalizare si avertizare;

-    Legea nr.307/2006 Privind apararea împotriva incendiilor;

-    HG 915/2015 Privind stabilirea criteriilor pt cerințele de securitate la incendiu;

-    Legea nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca;

-    OUG 195/2005 privind protecția mediului;1

Suprafața construita necesara acestui centru desfasurat pe 5 nivele, incluzând aiYiorârtfaUa sol a clădirii principale (1 etaj subsol, parter si 3 etaje ), anexe tehnice, biologice,Utilitare, poate ocupa pana la 5500m3 4 5 6 7. Aceasta facilitate trebuie sa fie integrata in cadrul spitalului Dr Victor Gomoiu, dotat cu posibilități adecvate de diagnostic. Propunerea de structura pentru acest centru este:

2

Secție de hematologie si oncologie pediatrica , prin relocarea si dezvoltarea compartimentelor din structura noului spital "Victor Gomoiu"

3

mere sterile pentru transplant medular

4

cție de ortopedie oncologica    ,

5

mpartiment de îngrijiri paleative

6

binete de consultații de specialitafe^pentru pacientliJQnc<^gjei sic

....."A

7

Birou dedicat registrului de afecțiuni o colobice pediatrice •■i'Xnr