Hotărârea nr. 379/2018

HOTARAREnr. 379 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE SI TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "INFIINTAREA SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE EXCELENTA IN TERAPIE ONCOLOGICA PRIN PROTONOTERAPIE"


al Municipiului București


:.:C 'i .zv


ROMANIA

DIB Jilfc S-UoATCfllM TwOPf\_«U.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare privind obiectivul de investiții “înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Terapie Oncologică prin

Protonoterapie"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 1323/19.07.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 40/25.07.2018 și raportul

Comisiei juridice și de disciplină nr. 398/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Nota Conceptuală prevăzută în anexa nr. 1 și Tema de Proiectare prevăzută în anexa nr. 2, privind obiectivul de investiții “înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie”.

Art.2 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


\n

Anexa 1ASSM


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, București, Tel / Fax: 021 310 10 59 / 021 310 10 69 URL: www.assrob.ro E: contact@assmb.ro


Nota Conceptuala privind obiectivul de investiții “înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Terapie Oncologica prin Protonoterapie”

iW^WWaW»W^harWlnvestitiW^S

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții “înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in

Terapie Oncologica prin Protonoterapie" in subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București


1.2.    Ordonator principal de credite/investitor Municipiul București;

1.3.    Ordonator de credite (secundar)

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale

1.4.    Beneficiarul investiției


Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de Investiții propu

Având la baza referatul de fundamentare al Societății Romane de Hadronterapie,inregistrat la Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București cu nr 14777/04.07.2018, elaborat de Președintele acesteia, Domnul Conferențiar Dr. Nicolae Verga, medic primar radiologiș^'mediQ^primar radioterapie, Doctor in biochimie, Doctor in radioterapie, Sjentâh/ al ParticleTherapy Co-Operative Group si Europeam-Network foriLign^ion Hadron Thmmv-    h / / /    '


2.1. SCURTA PREZENTARE PRIVIND:

- Deficiente ale situației actuale;


Incidența crescută a afecțiunilor oncologice, la pacientii adulti , dar si la copii, a generat elaborarea de protocoale noi de tratament, in paralel cu dezvoltarea de noi tehnologii. Astfel, pentru tumorile localizate in organe nobile (creier, ochi), pentru tumori de mici dimensiuni, pentru pacientii pediatrici, exista metode moderne de radioterapie cu protoni. Aceasta tehnica se realizează in cateva centre din Europa, in Europa centrala existând numai 2 centre , in Cehia la Praga si in Polonia la Krakovia. Importanta realizării unui asemenea centru deriva din :


- Estimarea nevoilor naționale

Demografic si oncologic

Cel mai important factor este schimbarea demografica, in mod particular daca ne referim la varsta populației, legata de eliminarea bolilor care cauzeaza moartea timpurie. Acest fapt conduce in mod inevitabil la un număr crescut de cazuri de cancer care apar o data cu schimbările de stil de viata, de dezvoltare socio-economica, de expunere la agenții de mediu.


Se observa ca in ultimii ani a crescut numărul populației de varsta a doua si a treia, ceea ce inseamna o creștere a incidenței maladiei canceroase. Acest aspect il putem observa si din tabelele de mai jos, in fiecare an numărul deceselor prin cancer si a cazurilor noi descoperite cresc cu 60.000-70.000 de cazuri pe an. Estimam ca in următorii 10 ani acest fenomen se va agrava daca nu vom avea posibilități de prevenire, de diagnostic in stadii timpurii si de tratament eficient.

Probleme legate de politica sanitara in radioterapie^^---

Nu exista o unitate de tratament cu fascicule de protoni ceea ce duce la hemoragia de fonduri pierdute cu tratamentul pacientilor romani tratati in centre din străinătate (întârzierea in finanțarea unui astfel de centru ne transforma in furnizor net de pacienti din moment ce vecini ca Austria, Cehia si Polonia au deja centre de radioterapie cu protoni). Dezvoltarea unui astfel de centru in Romania ar face din tara noastra un punct regional de atracție pentru accesul la astfel de tratamente, ar atrage fonduri prin

tratarea pacientilor din alte tari din Europa de Sud-Est si Orientul Aprppiat.

Nu exista o normare vizând numărurde pacienti per centru radioterșpeu' per echipament, per echipaterâpepti a, pertirnp de lucru. '    /
Nu exista cercetare de radiobiologie sau aceasta direcție in cercetare este mult sub necesitățile radioterapie! romanești si prea departe de performantele cercetării in radioterapie si radiobiologie din tarile care au o astfel de direcție de cercetare bine reprezentata. Nu exista laboratoare de radiobiologie, situație in care centrele de radioterapie nu pot evalua predictiv sau retroactiv eficienta tratamentului radiologie.

Nu exista întotdeauna o unitate de vederi in privința modului de tratament si de urmărire a bolnavilor atat intre diferite centre din tara cat si intre acestea si centre radioterapeutice de referința din tarile avansate din acest punct de vedere.


2.2 PROTONTERAPIA RADIOTERAPIA ACTUALA

-• Protonoterapia poate completa radioterapia convenționala prin iradierea suplimentara a tumorii după ce s-a administrat o doza suficienta cu radioterapie cu fotoni.

-    Daca bolnavii prezintă recidive sau continuare de evoluție după tratament cu radioterapie convenționala, ei pot fi reiradiati cu protoni accelerați, respectandu-se procedurile indicate.

-    Protonoterapia previne apariția cancerelor secundare ia adultii care au fost iradiati cu fotoni, radioterapie convenționala, in copilărie.

2.3 MOTIVAȚII

a. Calitatea vieții după protonterapie


-    Calitatea vieții după protonterapie este mai buna dacat cea a bolnavilor tratati cu radioterapie convenționala.

-    Efectele secundare adverse sunt foarte scăzute si pe timp scurt.

-    Avantajele acestui gen de terapie, cu efecte adverse mult reduse , cu scăderea incidenței apariției unui al doilea cancer după radioterapie convenționala.

-    Transformarea Bucurestiului intr-un punct geostrategic pentru serviciile medicale oncologice, cu adresabilitate pentru pacientii din Europa de sud-est, Turcia, Orientul Apropiat.

b. Oportunitate

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea^fbiecnvului de invșsfyt 1 La aceasta data, in MunicipiuLBUci^esti, pe^Splaiul Unirii ijr jl70gsectl>r 4, se afla un teren viran, in suprqf^ta de 2,^ fjeetțare, si^qjârrfpatibTI curealizarea unei construcții destinate acestui Centru de Excelenta pentru Protonterapie. Avantajele acestuia constau in :

-    Deschidere către arterele principale Calea Văcărești, Șoseaua Mihai Bravu si Splaiul Unirii, in consecința, acces facil de la si către spitalele din București.

-    In imediata apropiere , stațiile de metrou "Mihai Bravu" si “Tineretului”

-    Statii ale regiei de transport in comun, tramvaiele 1, 10 si 34, troleibuzele 73,74,76 si autobuzele liniilor 133, 312, 313 si 381.

-    Acces rapid la centura București, DN3.DN2 si autostrăzile A2, A3 si

A1


- Infrastructura electrica disponibila.

c. Motivație economica

Cost-eficienta si cost-competitivitate:

Mai ales in ultimii ani, dezbaterea pare sa se concentreze asupra

indicatorilor de cost-eficienta si cost-competitivitate.

In cazul in care diferența de preț intre terapiile cu protoni si cele cu fotoni se micșorează sau dispar in mod substanțial, multe clinici si-ar in locui cel puțin unele unitati de tratament fotonic cu unitati cu protoni. Aceasta fiind o terapie moderna, cu avantaje medicale dovedite.

Prin prezenta nota, se propune edificarea pe acest teren a unei construcții in care sa funcționeze Centrul de Excelenta pentru Protonterapie si diagnosticare imagistica.    t


Suprafața de teren necesara acestui centru

Suprafața de teren necesara acestui centru, incluzând amprenta la sol a clădirii principale (doua niveluri subsol, parter si doua etaje), clădiri anexe tehnice, biologice, utilitare, drumuri de acces, parcare, poate ocupa pana la 25.000m2. Aceasta facilitate trebuie sa fie integrata intr-un centru de radioterapie convenționala externa si brahiterapie dotat cu posibilități adecvate de diagnostic. Propunerea de structura pentru acest centru este:

1. Secția de radioterapie

-    Ciclotron cu 2-3 gantry-uri (22M) ; se va avea in vedere si posibilitatea unei camere dedicate activitatii de cercetare,

-    Acceleratoare liniare pentru radioterapie convenționala (2 acceleratoare cu IMRT, VMAT si stereotaxie). ,

-    Echipamente pentru diagnostic ințra'gjștic/si simulare : CȚ^ȘIMlcu 16

slice-uri, CT cu energie duala^jV|J^\PET^M,    —


abdominala, vasculara, de țesuturi’;


-    Echipamente de hipertermie HlEt/?

-    Echipamente de brahiterapie 30


2. Ambulatoriu de specialitate

Care va cuprinde cabinete de consultație oncologie (cu specialiști oncologi pentru diversele tipuri de tumori, precum si pentru adulti si pentru copii), hematologie, radioterapie, ORL, cardiologie, pneumologie, gastroenterologie, urologie, nefrologie, neurologie, dermatologie, ortopedie, chirurgie vasculara, consiliere psihologica si diagnostic, tratament si consiliere nutriționala oncologica.


4. Structuri conexe

-    Administrativ;

-    Serviciu tehnic ( pentru controlul aprovizionării constante cu energie electrica, internet, apa, energie termica, gaze de spitale);

-    Asigurarea sursei de aprovizionare cu Hidrogen si Heliu;

-    Spatii de depozitare deșeuri periculoase, radioactive si supuse regulamentelor privind securitatea biologica;

-    Centru de educație si perfecționare a personalului implicat in radioterapie si a pacientilor;

-    Centru de informatica medicala, statistica si biomatematica;

-    Sala de conferințe divizibila in mai multe săli pentru aprox 20-40 persoane;

-    Centru de cercetare si studii clinice;

-    Mai multe cabinete dedicate;

-    Spatii de asigurare masa pentru peronal si vizitatori; f

-    Parcari, alei, amenajari peisagistice;


d. Motivație științifica si relatipedaltddonnrenii

1. Medicina spațiala

Problemele de dozimetrie a protoniloVnu'sunî importante numai diq^punct de vedere al protonoterapiei oncologice^6*Aimponanta doza deJr^țSbeste receptata (particule cu energie înalta dar sPradVatii ionizante,eiî e®§ie$aai mica de 50 de MeV) si de către cei care zboara la mpri altifuȘipij jjj sp|titil terestru sau extraterestru. In urma acestorzboruri/pe/soanel^rpspactivepot prezenta doua afectări, cea a scăderii imunității si cea de posibila infectare cu spori sau chiar germeni activi ori alte particule cu rol biologic. Din aceasta cauza este necesara stabilirea caracteristicilor clinico-patologice ale celor expuși la radiații ionizante diferite de cele fotonice sau electronice.

2. Informatica medicala

Informatica medicala are legaturi strânse cu fizica in domeniul radioterapiei cu orice fel de fascicule, a expunerii in câmpuri de diferite naturi si frecvente, a organismului uman. Este esențiala in conceperea si execuția oricărui plan de tratament si diagnostic.


3.    Radiobiologie    /y

Radiobiologia studiază efectele interactiei radiațiilor ionizante cu materia vie. Statele Unite ale Americii au doua centre importante, Japonia are si ea doua centre. In Romania radiobiologia umana sau animala nu este suficient reprezentata ceea ce constituie un handicap serios atat pentru funcționarea cat si pentru dezvoltarea radioterapiei oncologice. In cele mai multe cazuri formatorii din acest domeniu sunt obligați sa obțină informații din surse externe intrucat nu exista in tara informații pertinente necesare instruirii personalului.

4.    Radiobiochimie

Modelarea defectelor ADN-ului induse radiologie este o sursa complementara de informații care da o imagine a rezultatelor interactiei materiei vii cu radiațiile ionizante la nivelul ADN adica modificări de compoziție, modificări de mărime si reflectarea acestor modificări asi structurii funcționale a ADN.


5. Metrologie

o /

Un alt domeniu nou in care tara noastra ar pași este ce^datorat unui nou standard de expunere; acesta ar rezulta din utilizarba-protonoterapiei si participarea tarii la compararea intenationala a standardului, iar p diferența de 0,08% dintre standardul romanesc si cel al Biroului lnteM||gnaj^de Masuri si Greutati de la Sevres, Franța ar conferi o noua-Carafe®istiea internaționala României. Faptul de mai sus ar putea fi ^ujli^a^eptfu crearea celui de-al doilea standard, cel de măsură a dozei absorbite,!^ apa

fi
e. Motivație medicala

Situația din Romania in privința tuturor localizărilor neoplazice, anul 2001, 2002:

2001


2002


CAZURI NOI


57.863


58.635


DECESE


42.750


43.191


IN VIATA


298.000


300.008


EXEMPLU: Tabel 1 Cancerul in RomaniaTumori ale adultilor care ar putea fi tratate prin protonoterapieEXEMPLU: Tabel 2 Tumori maligne

Localizare

TipuriijșL

Tumori cerebrale si ale coloanei vertebrale

Metastaze cerebrale

Adenoame pituitare

Malformații arteriovenoase

Tumori ale bazei craniului

Meningioame

Neurinom acustic

Cordoame si condrosarcoame

Tumori ale ochiului

Melanom uveal

ORL

Cavitate toracica si abdominala

Cancer pulmonar non small, inoperabil

Chordoame si condrosarcoame

Pelvis

Prostata

Colul uterin

Corpul uterin

Chordoame si condrosarcoame

EXEMPLU: Tabel 3 Tumori benigne

Neurinom acustic    .Xwa*

Alte boli    y

Malformații arteriovenoasqf

Degenerescenta maculara

Tumori la copii care ar putea fi tratate prin protonoterapie

-    Tumori orbitale si oculare


-    Tumori cerebrale

-    Sarcoame de baza de craniu

Cazuri noi si decese care ar fi putut Romania. 2001-2002

Dam mai jos o evaluarea selectiva din Registrul National de Cancer privind cateva din afecțiunile de mai sus, numărul de cazuri noi descoperite anual si numărul de decese din cauze care implica afectările neoplazice de mai sus in Romania, 2001-2002 si care ar putea beneficia de protonoterapie.

EXEMPLU: Tabel 4 2001-2002, Romania, număr minim de cazuri care ar fi fost curabile protonoterapeutic:

o.


Localizare

Decese si cazuri noi

2001

2002

Prostata

cazuri noi

2393

2570

decese

1574

1560

Cancer pulmonar

cazuri noi

8998

8721

decese

8590

8579

ORL

cazuri noi

3616

3700

decese

2601

2703

Tumori ale ochiului

cazuri noi

72

60

decese

50

45

T umori cerebrale ale coloanei vertebrale

cazuri noi

5328

4800

decese    /

,290p

f metastaze

generate de tumori primare in alte organe.

Pentru cazurile de mai sus exista experiența internaționala' si indicași terapeutice certe. Trebuie sa ținem cont de faptul^CeT domeniul este la inceput si studiile in acest sens vor mari numărul indicațiilor terapeutice.

Asocieri si comparații cu radioterapia convenționala cu fotonTși electroni    i ?    ( f

Protonoterapie - Adâncimea de penetrare

Adâncimea de penetrare este bine definita si poate fi reglata fie pasiv (cu un filtru prismatic) fie activ (cu un dispozitiv electromagnetic ce dirijează fascicolul de protoni in xyz);

De ce

Datorita proprietății protonilor si a celorlalți ioni de a fi caracterizați de o anumita putere de stopare (stopping power eng.) care, modulata pasiv sau activ, le permite sa isi cedeze energia brusc, la sfârșitul traiectoriei.

Ce inseamna clinic

Interacțiunea protonilor cu țesuturile normale dintre piele si tumora este cu mult mai mica decât cea cu țesutul tumoral, in care este maxima. Dincolo de tumora, practic nu mai exista expunere si absorbție de radiație ionizanta.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Fotonii radiației X si gamma ca si electronii isi cedeaza energia treptat, exponențial cu distanta, iar absorbția radiației depinde de valorile ei inițiale.

Ce inseamna clinic

Doza mai mica de iradiere a tumorii normale pretumorale iar cele pos Consecințe nedorite: eficienta n normale si cancere secundare RTmai mare a țesuturilor iradiate nejustificat fibroza in țesuturi


Protonoterapie

Iradiere maxima in tumora, minima sau absqtita in țesuturile normale. Maximum de energie in tumora, puțin intrepbaffa de intrare111 si tumora si absenta intre tumora si poarta de ieșire (Bragg peak).

De ce

Se asigura condițiile necesare distrugerii celulelor tumorale.

Ce inseamna clinic

Doua avantaje: Protejarea țesuturilor normale in procesul de expunere-absorbție la/a radiațiilor ionizante cu costuri biologice reduse in economia tratamentului neoplazic. Distrugerea eficienta a tumorii permite sistemului biologic normal o concentrare spre acțiuni d£==feea£are, cu asigurarea necesităților funcționale normale si refadsre^ jnoîrbajiitatM modelelor funcționale ale gazdei.


Fasciculele de fotoni si electroni di Energie maxima intre poarta de intrare si țesuturile gazda normale.

Ce inseamna clinic
})ia/£onventidnat

duce la jqdfzâ^ipȚesuturile normale au de îndeplinit o tripla sarcina: sa se refaca după agresiunea neoplazica, după agresiunea radioterapeutica si sa asigure efortul funcțional integrat al organismului. Aceasta sarcina biologica, cost biologic, o/il are de suportat intreg organismul, adaugand la eforturile de a ramane funcțional, eforturile de a repara atat țesuturile normale cat si tumora si efortul de a compensa autointoxicarea cu produși de radioliza tumorali si cei rezultați in urma iradierii țesuturilor normale.

Protonoterapie - Penetrare fara iradiere neutronica in țesuturile vecine normale

Traiectorie rectilinie si penetrare fara iradiere neutronica in țesuturile vecine normale.

De ce

Din cauza faptului ca energia protonilor la intrare in organism este foarte mare, interactia coulombiana foarte mica, in consecința si difuzia, avand consecința absorbția maxima in tinta tumorala (Bragg peak). Un alt efect important este ca fata de iradierea neutronica pe care intr-o metoda mai veche o primeau țesuturile vecine, in special cele normale, de după tumora înspre proiecția porții de ieșire,


scanning activ, neutronii raman tintita si eficienta a tumorii.

Ce inseamna clinic

Daca am figura o secțiune prin vo acesta ar arata ca un dreptunghi cu o latura in poarta de intrare si o latura la conturul distal al tumorii. Metoda este insa imbunatatita utilizandu-se scanningul activ cu fascicule foarte subțiri conduse electromagnetic xyz.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Fotonii si electronii sunt absorbiți începând de la intrarea in organism, traiectoria lor putând suferi abateri de la direcția inițiala. Fenomenul este studiat in special in legătură cu electronii. La fotoni, prin difuzia lor in cazul unor energii mici pot apare electronii secundari care însoțesc j&șcicptijljde fotoni in periferia sa.


Ce inseamna clinic

Daca am figura o secțiune prin volumul de (Wljji^^^dfotraftat acesta ar arata ca un trapez cu baza mica in poarta de irtfâ^FfiȘ^mare la poarta de ieșire. Tumora este înscrisa in acest trapez^nSrîSideala a acestui trapez, in special de la tumora la poarta de ieșire, este alterata prin lărgirea acestei baze si deci apariția de ionizari nedorite si stochastice in țesuturile

normale.

Protonoterapie

Doza redusa către țesuturile vecine plasate in Ișterala^tintei De nt»


,5    #£i>f

5 a    5


4 Gfmp

Abaterea laterala a protonilor, ionilor de carbon accelerați este foarte mica; fenomene de ionizare in aceste volume laterale aproape inexistente in special la procedeul de scanning activ.

Ce înseamnă clinic

Țesuturi normale, ale organismului gazda neafectate de radioterapie.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Fasciculul de fotoni prezintă o penumbra si o anvelopa de electroni secundari care afecteaza in mod necontrolat țesuturile din laterala tumorii radiotratate si din volumele normale, mai ales cele dintre tumora si poarta de ieșire.

Ce inseamna clinic

Apariție de efecte secundare radioterapiei, greu de redus.

Protonoterapie - Fasciculul poate fi modelat electromagnetic Pentru ca protonii si ceilalți ioni accelerați sunt incarcati electric, fasciculul poate fi modelat electromagnetic.


De ce    Z*.    ‘

Lege fizica    / ?

Ii x? “    "

\\c *

Ce inseamna clinic

radioterapie cu protoni cu tratand volume mici din


Este motivul pentru care a fost creata m^od^d fascicul îngust care face o scanare activa a turr tumora, succesiv (scatering activ). Se evita unul din efectele secundare ale radioterapiei ce apare când se utilizează iradierea cu fascicul colimat (scatering pasiv).

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala Deși e posibil ca fasciculele de fotoni sa poata fi modulate, in prezent atat pentru fotoni cat si pentru electroni sunt disponibile doar metodele pasive inferioare celei de scanare activa din protonterapie

Ce inseamna clinic


Raman problemele legate de efectul de perfu secundari. Fibroze si alte efecte nedorite vecine tumorii.

/* 4Protonoterapie

Terapie conformationala de precizie submilimetricî

De ce

Din cauze explicate mai sus.

Ce inseamnia clinic 0,1 mm, permite o abordare precisa a tumorilor important rri'sj^ațg cele localizate foarte aproape de organele cu risc mare de iradieri


Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala Din cauze explicate mai sus.

Ce inseamna clinic

Se dorește ca efectul sa fie limitat la aproximativ 1 mm. In realitate se accepta "margini de siguranța oncologice" cu lățimi care pot varia intre 5-15 mm...

Protonoterapie - Permite o dozimetrie in vivo, in timp si spațiu

real

Permite o dozimetrie in vivo, cu sistem de gamma camere extene organismului ceea ce duce la creșterea cunoașterii reale a distribuției de doza in volumul tratat.

De ce

In cursul interactiei dintre ionii accelerați (mai puțin la protoni dar mai mult la celelalte specii atomice) se produc pozitroni care sunt anihilați si se generează radiații gamma, înregistrate prin același mecanism ca la PET-CT. De asemenea la revenirea unui nucleu care suferă o ciocnire cu un proton, nucleul excitat astfel revine la o stare normala emițând o cuanta gamma care este inregistrabila.


Ce inseamna clinic Creșterea preciziei cunoașterii dozei al tratamentului.

Fasciculele de fotoni si elect

Se pot genera fenomene de anihilare si in cursul iradierii cu fotoni dar fenomenul nu este utilizat in cunoașterea dozei in real time fi in vivo.

Ce inseamna clinic

Cunoașterea distribuției de doza in volumul radiotratat se poate face utilizând sisteme dozimetrice plasate in diferite cavitati, deci invaziv si mediat.

Protonoterapie

Interacțiunea protonilor cu materia vie estein special direct, la nivelul ADN De ce    '

Produc o mare densitate de efecte (^lopt^are^Lfn^umăr mare deflezigpi ADN greu sau imposibil de reparat (ȘSB/

Ce inseamna clinic

Refacerea celulelor tumorale după inj^tet’^^^potoni ejstș f^jt^ țfea, aproape imposibila.    ^^X***^    /

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Efectul interactiei radiațiilor X si electronilor cu materia vie este in special indirect, prin ionizare la nivelul moleculelor de apa.

Ce inseamna clinic

Distrugerea celulelor tumorale prezintă etape intermediare, ceea ce favorizează refacerea acestora cu defecte genetice, unele responsabile de provocarea unui al doilea cancer postradioterapie.

Protonoterapie- Protejează impotriva cancerelor secundare Protonterapia produce aproximativ 3-4% din cancerele secundare iradierii protejând astfel impotriva acestora.

De ce

Volum mic ionizat prin protonterapie, efecte


Ce inseamni clinic

Protonterapia este indicație de electie in rad

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala Radioterapia convenționala produce aproximativ 50% din cancerele secundare iradierii.

Ce inseamna clinic

La copii nu se mai indica radioterapia convenționala daca hadronterapia este accesibila.

Protonoterapie - Distrugerea celulelor tumorale circulante

Se studiază si se aplica in acest moment in cercetare distrugerea celulelor tumorale circulante.

De ce

In afara celulelor din tumora primara o parte importanta din celulele tumorale metastazeaza începând din momentul in care tumora trece din faza alba (aproximativ 1mmc, tumora nu are vas^^se^hraneste prin imbibitie) in faza roșie. Se utilizează microfascicule^j^rMoST^un sisțemmicroscopic de recunoaștere a celulelor tumorale.


Ce inseamna clinic

Permite cunoașterea concentrației rte-~eettrie distrugerea lor.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convșntipnala Nu exista preocupări in acest sens.    /w    zifj

Ce inseamna clinic

Radioterapia convenționala nu distruge celulele tumorale circulante. Se spera ca o parte din acestea sa fie distrusa de chimioterapia concomitenta dar efectele secundare toxice cresc fara a avea siguranța distrugerii tuturor celulelor tumorale circulante care intra in acest dispozitiv.

Protonoterapie - Asocierea protonterapiei cu hipertermia In testări clinice desfășurate la PSI se asociaza protonterapia cu hipertermia in tratamentul sarcoamelor.

De ce

Sarcoamele, deși rare, au o sensibilitate redusa la radioterapia convenționala.

Ce inseamna clinic

Rezultatele celor de la PSI cu IMPT si hipertermie sunt excelente.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala Sarcoamele, deși rare, au o sensibilitate redusa la radioterapia^ convenționala. Asocierea cu hipertermia poate creste eficienta tumoricida ^ dar nu in aceeași măsură ca IMPT cu HT.


Ce inseamna clinic

Iradierea convenționala este cvasi-ineficienta in sarcoame

2.4    Concluzii

Pentru a moderniza si imbunatati condițiile de tratament precum si pentru a asigura accesul populației din Municipiul București si zona Metropolitana, dar si al tuturor cetățenilor din restul tarii, la tehnologiile moderne de diagnosticare si tratare a afecțiunilor oncologice, tehnologii prin care se asigura tratarea cancerului la rate de succes cu mult superioare tratamentelor clasice practicate actual in spitalele si centrele de tratament oncologic din tara, toate acestea fiind parte componenta din Strategia de imbunatatire si modernizare a serviciilor medicale, din Programul de Guvernare Locala al Primarului General, Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București a hotarat infiintaj^^fppKCentri Excelenta pentru Protonoterapie.


2.5    Impactul negativ prev obiectivului de investiții.'

Prin nerealizarea investiției mai sus menționate, vofâaă&Sar nivelul de prestații medicale pentru tratamentele oncologice, vădit insuficiente actualmente, cu tehnologii învechite si insuficinet adecvate un^lps^yor menține ca si unica alternativa, afectând in continuare acceșultîbG^ohl&j; municipiului București si zona Metropolitana la servicii medic|ate^J[fe/igi|3 de nivel ridicat, modern si inovativ, cu rata mai mare di^s'&fees/ih' diagnosticarea, tratarea si vindecarea cancerelor, fara consecințele efectelor secundare tipice radioterapiile actuale.Totodată, o mare parte a populației confruntata cu necesitatea accesării de tratamente oncologice modern, mai sigure si mai eficiente, va continua sa se adreseze centrelor oncologice din afara tarii, generând un drenaj considerabil financiar, atat asigurărilor de sanitate cat si propriilor bugete, doar pentru a avea acces la tehnologia tratamentului cu protoni, in acest moment inexistenta in tara.

2.6 Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente in zona, in vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus

In tara noastra, de fapt in toata Europa de sud-est, nu exista nici un centru medical pentru protonoterapie.


2.7 Existenta, după caz, a unei strategii, a unui mașter plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte^nprmative, in

tivul de investiții


cadrul carora se poate ini propus

In momentul înaintării acestei note șxsngeptuale nu synt imtiate si/sau realizate alte teme de proiectare, stuSu de pre saiMezs&ifîfate pentru înființarea unui centru medical de excelenta pentru protonoterapie.


2.8 Existenta, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obliga partea romana la realizarea obiectivului de investiții


In momentul înaintării acestei note conceptuale nu angajamente sau acorduri.    \

2.9 Obiective generale, preconiZafe-a ficați investiției

Prin realizarea investiției, se va asigura accesul la tratamentul prin Protonoterapie precum si la secțiile de diagnosticare imagistica a unui număr de pacienti, precum si prestarea de tratamente si alte servicii medicale conexe la un număr de peste 50 mii de pacienti anual, in cele trei blocuri de tratament in regim ambulatoriu, in stafiile de terapie special amenajate in acest Centru, precum si in cabinetele de diagnosticare imagistica anexate la acesta. Totodată se va asigura p^si^HtaJea dezvoltării de stadii de pregătire tehnico-academica pent|yv c^dr^le medicale din spitalele arondate ASSMB si nu numai


'4-    J A'

4 GPMr.*'


3. Estimarea suportabilitatii investiției

3.1 Estimarea cheltuielilor pentru exec investiții, luandu-se in considerare, după caz:

-    costurile unor investiții similare realizate;

-    standarde de cost pentru investiții

In Municipiul București nu exista o investiție similara realizata vreodată. Pentru obiectivul “Centru de Excelenta pentru Protonoterapie” in integrum, nu sunt stabilite standarde de cost, dar, pentru partea de construcție a structurii spitalicești si administrative, a parcărilor, împrejmuirii si amenajărilor exterioare se poate asimila standardul de cost prevăzut pentru Spitalul de Pediatrie Dr. Victor Gomoiu si/sau Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor, conform Anexei 2.2. la HG.363/2010 pentru aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiție finanțate din fonduri publice. Pentru partea de infrastructurii speciale de siguranța (fundații, buncare.etc, precum si echipamentele specifice necesare implementării tehnologiei pentru protonoterapie, aspect ce necesita implementarea de caracteristici suplimentare de rezistenta si siguranța ale clădirii, se vor lua in analiza evaluări ale proiectelor deja existente in Europa, a ofertelor producătorilor de tehnologie, precum IBA din Belgia, Elekta din Suedia, Varian din SUA si Sumitomo, Hitachi si Toshiba din Japonia, dar si a consultării specialiștilor romani din Societatea Romana de Hadronterapie.

3.2 Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv

cheltuielile necesare pentru obținerea avizelpr, acordurilor prevăzute de lege.


-    Pentru cheltuielile de proiectare, pe raze se

-    Studii de teren : studiu geotehnic, expertiza;

-    Studiu topografic, avizat OCPI;

-    S.F. studiu de prefezabilitate, conform HG 907/20

-    S.F. studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016;

-    P.T.E. proiect tehnic de execuție, conform HG 907/2016;

-    Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism;

-    P.A.C. proiect pentru autorizație de construire conform legii 50/91 actualizata, H.G. 907/2016;

-    Documentație pentru obținerea avizelor, conform Certificatului Urbanism

-    Verificare conform Legii 10/1995, actualizata

I f ’sȘji

de
Totalul cheltuielilor de proiectare estimate pentru acest Centru de

Excelenta, cheltuieli care vor fi supuse procedurii de achiziție, avand in vedere estimarea de cost a celor peste 10 mii de mp de construcție, incluzând branșamentele la utilitati, stațiile de epurare si electrica, amenajarea exterioara de parcari si peisagistica intregii suprafețe, adica aproximativ 40 mil.euro de euro precum si dotarea cu utilaje si alte echipamente speciale in valoare estimata de 54 mil.euro, va fi de aproximativ 13,25 miKIei;

După achiziția serviciilor de proiectare si întocmirea documentației tehnico-economice, se va propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru prezentul obiectiv de investiții, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București.

stimate amul3.3 Surse identificate pentru finanțarea cheltuiei (in cazul finanțării nerambursabile se va rnenj operational/axa corespunzătoare, idet

Sursele finanțării - bugetul local si angajare


4. Informații privind regimul juridic^ si/sau al construcției existent^

Terenul este situat in Municipiul București, Splaiul Unirii nr 176, sectorul 4. Dreptul de administrare asupra imobilului, a fost solicitat de ASSMB in urma consultării si evaluării tehnice a terenurilor din lista pusa la dispoziție de Direcția Patrimoniu prin adresa nr. 12736/12.07.2018, urmare a solicitării făcute de ASSMB prin adresa nr. 15901/12.07.2018, depusa la Direcția de Patrimoniu - Serviciul Cadastru.

Primăria Municipiului București, transmite dreptul de administrare către ASSMB asupra terenului proprietate publica a Municipiului București identificat cu nr cadastral 220252, Splaiul Unirii nr 176, sectorul 4.

Datele de identificare, conform plan de amplasament si delimitare a imobilului cu nr cadastral 220252 reprezintă lotul cu suprafața teren de 25,279.00 mp, categorie de folosința CC (curți, construcții).

Terenul are ca proprietar U.A.T. București si este declarat ca fiind intravilan.

Nu exista înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si saj^grr^TA^v■i, H

A

5. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții^

a.    descrierea succinta a amplasamentului propus (localizare, suprafața terenului, dimensiuni in plan);

Amplasamentul are forma trapezoidala, deschidere stradala pe trei laturi, este situat in Municipiul București, Splaiul Unirii nr 176, sectorul 4 si are suprafața de 25,279.00 mp, si următoarele dimensiuni maximale in plan: 200x186x100x175 ml.

b.    relațiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces

posibile;

Amplasamentul are următorii vecini:

Nord -Est - Șoseaua Mihai Bravu

Nord -Vest -Splaiul Unirii    L_____

Sud- Est - Calea Văcărești

Sud -Vest - Zona construita cu funcțiune multipla

Accesul se face pietonal cat si auto, din SptâiulJJnirii, Șoseaua Mihai Bravu si Calea Văcărești.


c. surse de poluare existente in zona;

Nu exista surse de poluare in zona.

d.    particularitati de relief;

Amplasamentul este situat in Municipiul București, in sectorul 4, cu acces dinspre Calea Văcărești, Sos Mihai Bravu, Splaiul Unirii.

e.    nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilități de asigurare a utilităților,

Amplasamentul este situate in zona cu funcțiuni multiple, residential-industriala, cu acces la rețelele de energie electrica, canalizare si alimentare cu apa potabila. In imediata apropiere a amplasamentului exista rețele edilitare de alimentare cu apa, energie electrica si alimentare cu gaze naturale.


g. posibile obligații de servitute;

In trasarea actualului amplasament au fost luat masuri de prevenire ale unor posibile obligații de servitute. Astfel toate amplasamentele invecinate au acces direct la infrastructura oraseneasca. Nu exista nici un fel de obligații de servitute.

h. condiționări constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor construcții existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrări de intervenții, duf.

Pe amplasament nu exista nici o construcție.

/. reglementari urbanistice aplicabjjd^zgpHei-conform^^gsrientatiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/pîări urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;

Amplasamentul se afla intr-o zona de locuit compusa din diferite tipuri de tesut (subzone) pentru locuințe colective mari (blocuri), instituții publice si servicii, amplasate de regula in vecinătatea drumurilor principale.

j. existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Conform Listei monumentelor istorice din Municipiul București, pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice.

6. Descrierea succinta a obiectivului de investiții propus, din purici de vedere tehnic si functionajj

a.    Destinație si funcțiuni;

b.    Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

c.    Durata minima de funcționare apreciata corespunzător destinației /funcțiunilor propuse;

d.    Nevoi/solicitari funcționale specifice.

Destinația investiției este pentru înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta pentru tratament oncologic prin Protonoterapie din subordinea Administrației Spitalelor si S wSifârWeteale București.


Amplasamentului are urma, o suprafața totala de 2 propus. Durata de functio

7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

-    Studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;

-    Expertizei tehnice si, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante;

-    Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile si permisivitatile asociate cu obiectivul de investiții, in cazul intervențiilor pe monumente istorice sau in zone protejate.

Deoarece proiectul descris in aceasta nota conceptuala se va realiza prin edificarea unui complex de clădiri noi, acest lucru necesita elaborarea unei expertize tehnice a terenului (studiu topografic si geotehnic, din care sa rezulte masurile suplimentare de care se vor tine cont in timpul proiectării noului edificiu destinat pentru “înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Protonterapie” in subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București.

16.07.2018
întocmit

Ing Adrian Mera Inspector de SpecialitateASSM

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale BucureștiStrada Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, București, Tel/Fax: 021 310 10 59/02131010 69 URL: www.assmb.ro E: contact@assmb.ro


APROBAT,

DIRECTOR

GENERAL

ANEXAUTema de proiectare privind obiectivul de investiții


“înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Terapie Oncologica prin Protonoterapie din subordinea Administrației Spitalelor si Medicale București’1

Informații generale privind obiectivul de investiții propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Terapie Oncologica prin Protonoterapie din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale


1.2. Ordonator principal de credite/investitor Municipiul București;

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București


2.1. Informații privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construcției existente, documentație cadastrala

Terenul este situat in Splaiul Unirii nr 176 sectorul 4, in Municipiul București, identificat cu numărul cadastral 220252.

Prin adresa 15961/13.07,2018, de la Direcția Patrimoniu din Primăria Municipiului București, a fost

selecționat terenul in cauza pentru edificarea acestui centru,cu nr cadastral 220252.

Datele de identificare, conform plan de amplasament si delimitare a imobilului cu nr cadastral 220252, > *

reprezintă lotul cu suprafața teren de 25,279.00 mp, categorie de folosința CC (curți, construcții). Terenul are ca proprietar U.A.T. București si este declarat ca fiind intravilan.

Nu exista înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini.

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelorpropus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/ propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni in plan);

Terenul este situat in Municipiul București, Sectorul 4, pe Splaiul Unirii la nr 176, are forma de trapez^ si o suprafața de 25,279.00 mp, si următoarele dimensiuni maximale in plan: 200x185x100x1754rik .


b)    relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; Amplasamentul are următorii vecini:

-    Nord-Est Șoseaua Mihai Bravu (Pasaj)

-    Nord -Vest Splaiul Unirii (Lukoil)

-    Sud -Vest, incinta cu funcțiuni multiple, rezidențiala si spatii industriale.

-    Sud-Est Calea Văcărești

-    Accesul se face pietonal si auto din Splaiul Unirii, Calea Văcărești si Sos Mihai Bravu.


c)    surse de poluare existente in zon Nu exista surse de poluare in zona

d)    particularități de relief;

Amplasamentul este situat in Municipiul București, in sectorul 4 cu accesibilitate zonala dinspre Sos Mihai Bravu, Calea Văcărești, Splaiul Unirii.

e)    nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilități de asigurare a utilităților; Amplasamentul, actualmente teren viran, fosta unitate industriala, este racordat la rețelele de energie electrica canalizare si alimentare cu apa potabila. In incinta amplasamentului exista rețele edilitare de alimentare cu apa, energie electrica si alimentare cu gaze naturale.

fț existenta unor eventuale rețele edilitare in amplasament carearngcesitareliiGere/protejare, in măsură in care pot fi identificate;

Reteua de apa potabila, rețeaua de gaze naturale si rețeaua de endrg

g)    posibile obligații de servitute;

In trasarea actuala toate amplasamentele invecinate au acces direct la infrastructura oraseneasca.

h)    condiționări constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor construcții existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrări de intervenții, după caz; Pe amplasament nu existanici o construcție.

i)    reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate • plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; Amplasamentul se afla intr-o zona de locuit compusa din diferite tipuri de tesut (subzone) pentru locuințe colective mari (blocuri), instituții publice si servicii, amplasate de regula in vecinătatea drumurilor principale.

j)    existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

a)    destinație si funcțiuni;

Destinația investiției este dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii medicale municipale.

Funcțiunea - centru de tratament oncologic prin protonoterapie, diagnostic si explorare imagistica, din subordinea ASSMB.


b)    caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Regim de inaltime - S+P+4 Propunerea de strucrura pentru acest centru este:

1.    Secția de radioterapie

Ciclotron cu 2 sau 3 gantry-uri ; se va avea in vedere si posibilitatea unei camere dedicate activitatii de cercetare,

Acceleratoare liniare pentru radioterapie convenționala (un accelerator cu stereotaxie, 1 accelerator cu IMRT),

Echipamente pentru diagnostic imagistic si simulare: CT -SIM cu 16 slice-uri, CT cu energie duala, RMN, PET-RM, ecografie(cardiaca, abdominala, vasculara si țesuturi moi),

Echipamente de hipertermie HIFU,

Echipamente de brahiterapie 3D.

2.    Ambulatoriu de specialitate

Care va cuprinde cabinete de consultație oncologie (cu specialiști oncologi pentru diversele tipuri de tumori, precum si pentru adulti si pentru copii), hematologie, radioterapie, ORL, cardiologie, pneumologie, gastroenterologie, urologie, nefrologie, neurologie, dermatologie, ortopedie, chirurgie vasculara, consiliere psihologica.

3. Laborator de analize medicale


Pentru celelalte servicii de laborator sit>3,< 'iCl-0/ ft    'j4. Structuri conexe

Administrativ;

Serviciu tehnic (pentru controlul aprovizionării constante cu energie electrica, internet, apa, energie termica, gaze de spitale);

Asigurarea sursei de aprovizionare cu Hidrogen si Heliu;

Spatii de depozitare deșeuri periculoase, radioactive si supuse regulamentului privind securitatea biologica;

Centru de educație si perfecționare a personalului si pacientilor implicați in radioterapie; Sala de conferințe divizibila in mai multe săli pentru aprox 20-40 persoane;

Centru de cercetare si studii clinice;


Mai multe cabinete dedicate;

Centru de cercetare si studii clinice;

Spatii de asigurare masa aparfinatori;

Parcari, alei, amenajari peisagistice;

Organizarea pe verticala a edificiului va dispune de o inaltime libera de cca. 25 m.

Aria construita desfasurata - aproximativ 10000 mp.

Se va asigura accesul la infrastructura propusa si a persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale construcției in conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Nivelul de echipare, de finisare si de dotare propus va corespunde cu cerințele normativelor in vigoare si destinației specifice medicale.

d)    număr estimat de utilizatori;

Prin realizarea investiției, se va asigura consultarea, evaluarea si diagnosticarea lunara pentru cca. 3600 de bolnavi de cancer, iar pentru diversele proceduri medicale cu Protonoterapie, se vor asigura tratamente la peste 6000 de bolnavi anual, in spatii modeme amenajate special.

e)    durata minima de funcționare, apreciata corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;f) nevoi/solicitari funcționale specifice;

Obiectivul de investiție propus este înființarea si amenajarea unui centru de excelenta in Protonoterapie si diagnosticare imagistica.


g)    corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului si a patrimoniului;

In zona amplasamentului exista posibilitatea de racordare la canalizarea orașului.

h)    stabilirea unor criterii clare in vederea soluționării nevoii beneficiarului.Prin realizarea investiției, se va asigura tratarea anuala pentru cca. 6000 de bolnavi de cano regim ambulatoriu, intr-un spațiu amenajat special precum si consultarea si diagnosticarea i pentru aiti 3600 de bolnavi lunar.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

In cadrul elaborării proiectului obiectivului de investiții se va tine cont de următoarele acte normative:

NP0015/97 Normativ privind proiectarea unităților Spitalicești pe baza exigentelor de performanta;

Legea 10/1995 privind calitatea in construcții;

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții;

NC 001 99 Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin legea 10/1995;

-    NP 082-2004 Cod de proiectare. Acțiunea vântului;

-    CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;

P100-1 /2013 Cod de proiectare seismica;

NSN-14 Norme privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregătire specifica din centralele nuclearoelectrice, reactoriî de cercetare si din alte instalații nucleare;

-    NSN-18 Normele de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare;

-    GNSN-05 Ghidul privind formatul cadrul si conținutul raportului final de securitate nucleara k

pentru reactoarele de cercetare    n


- NSN-23 Norme de securitate nucleari

i

personalului organizațiilor care exploatea:
Z*

f £
-    NP 112-2010 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundam Hiren»-


-    CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

-    C169/88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente fundațiilor construcțiilor civile si industriale;

C 37/88 Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții C 83/75 îndrumătorului privind executarea trasării de detaliu in construcții;

-    IM 004-86 Metodologie privind elaborarea cerințelor pentru mijloacele tehnice si echipamentele utilizate la executarea lucrărilor de construcții;

-    NE 012-1,2 -2007,2010 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat;

-    19-2015 -Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare;

-    P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a -Instalații de stingere;

-    Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

-    Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente

-    Normativ 113-15 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala;

-    Normativ P118-99 - Siguranța la foc a construcțiilor;

-    Instrucțiunile furnizorilor de echipamente si cariile tehnice ale echipamentelor;

-    STAS 1797/1-97 Dimensionarea corpurilor de incalzire;

-    SR 1907/1-97 Calculul necesarului de căldură. Prescripții de calcul;

-    SR 1907/2-97 Temperaturi interioare convenționale de calcul;

-    C107/1-05 Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica a clădirilor de locuit;

-    SR ISO 3126-1993 Țevi din materiale plastice. Masurarea dimensiunilor;

-    STAS 5560 Fitinguri filetate din otel. Mufe pentru țevi;

-    STAS 2250 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare si presiuni de lucru maxime;-    STAS 8374 Termometre tehnice;

-    STAS 8420 Mijloace de măsurare a temperaturii. Termometre tehnice cu rezistenta;

-    17-2011, Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

-    Ghid pentru instalațiile electrice cu tensiuni pina la 1000V c.a. si 1500V c.c. GP 052-2000;

-    NP-061 -02- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;

-    PE107-1995- Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice;

-    PE116-94 - Normativ de incercari si măsurători la echipamente si instalații electrice;

-    Norme specifice de protecția muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice NPSM 65-2001;-    NP25-97- Normativ pentru proiectarea construcțiilor publice subterane;

-    118/1- Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile si de producție;

P118/3-2015- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.Partea a lll*a^ Instalații de detectare, semnalizare si avertizare;

-    Legea nr.307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor;

-    HG 915/2015 Privind stabilirea criteriilor pt cerințele de s

-    Legea nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca;

-    OUG 195/2005 privind protecția mediului;

-    HG 917/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de munca, precum si a condițiilor acordării acestuia pentrru familia ocupationala de funcții bugetare« administrație »dîn administrația publica centrala.

Direcția de Investiții


întocmit,

Inspector, Mera Adrian