Hotărârea nr. 378/2018

HOTARAREnr. 378 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINSTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN SPLAIUL UNIRII NR. 176, SECTOR 4, IN VEDEREA CONSTRUIRII CENTRULUI DE EXCELENTA IN TERAPIE ONCOLOGICA PRIN PROTONOTERAPIEfitOMÂNIA

îilt I U iVei’OC »» ?•«    *»l

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului

București în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale

București, a imobilului situat în Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, în vederea construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13268/19.07.2018, Direcției Generale Investiții nr. 1319/19.07.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 16517/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 39/25.07.2018, raportul Comisiei Patrimoniu nr. 92/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 397/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerarea adresele nr. 15214/2018 și nr. 15901/2018 emise de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a imobilului situat în Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, în vederea construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie.


Art.4 Schimbarea destinației imobiMji ațfaga după sine abrogarea prezentei hotărâri.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL

.........—.......3UCUREȘTI,

Zamfir


București, 26.07.2018 Nr. 378B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2


\n

Anexa 1*v


AMCPÎ

»inuiirriT>


•WSPg


TEREN IntravilanH.O.CrH.£ •*&.


EXTRAS DE CARTC FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 220252 București Sectorul 4


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. cerere

7938

Ziua

02

Luna

02

Anul

2018

Cod verific}r«Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

220252

Din acte: 40.227

Masurata: 25.579

BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC


B. Partea II. Proprietari și acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

36970 / 09/12/2013

Act Administrativ nr. 429l6, din 15/16/1942 emis de COMISIA PENTRU ÎNFIINȚAREA CĂRȚILOR FUNCIARI: (act

administrativ nr.18063/18.12.2013 emis de PMB - Serviciul Cadastru: act administrativ nr.18064/18.12.2013 emis de PMB • Serviciul Cadastru; documentație cadastrala avizata sub nr.36970 din 09.12.2013 de OCPI București: hotarare nr.277/31.10.2013 emisa de C.G..M. București):

ni

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATEpana la depunerea

extraselor de pe inventarul centralizat atestat de Guvern In condițiile

Al

■ P*—

legii conform art 40 al 5 din Legea 7/1996 rep., dobândit prin Lege,

cota actuala 1/1

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI. CIF:4267117


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind deztnembrâmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT
Pagina 1 din 3


CONFORM CU


Teren


Nr cadastral


220252’ Din acte: 40.227

Masurata: 25.579BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLICDate referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

25.579

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt qbțlnute din proiecție tn plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

-:■ '1,    t?!'—

Lungime segipent î (m)

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment t- (m)

1

2

./•- 3.879

2

3

57.055

3

4

2.427

4

5

18.22

5

6

25.521

6

7

19.825

7

8

47.926

8

9

5.948

g

’V*    1 VX    Kfitq

■tn

H

9R Q9R

*<W. ^NERl^

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


z;


k.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment <“ (m)

11

12

19.139

13

14

12.291

15

16

11.552

17

18

10.79

19

H 20

69.194

21

22

29.457

23

24

11.869

25

26

10.17

27

2

30.905

29

30

26.492

31

32

9.313


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (" (m)

12

13

30.639

14

15

16.546

16

17

11.59

18

19

7.816

20

21

39.184

22

23

2.393

24

25

3.549

26

27

50.149

28

29

32.316

30

31

13.156

32

1

3.948


•** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor. Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare. In condițiile legii. I

94/02-02-2018 In sur


5-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr, publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

02-02-2018 Data eliberării,Extrase pentru Informare on-llne la adresa epay.ancphro

Formular versiunea 11