Hotărârea nr. 377/2018

HOTARAREnr. 377 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN TRAFICUL BUCURESTEAN A AUTOVEHICULELOR CU GRAD RIDICAT DE POLUARE PRIN ACORDAREA DE ECO-VOUCHERE"


4


Consiliul GeneralHOTĂRÂRE

privind aprobarea "Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 6768/20.07.2018 și Direcției Generale Economice nr. 6768/20.07.2018;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 25/25.07.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr 153/25.07.2018 si raportul Comisiei juridice si de disciplină nr. 396/25.07.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere" care are ca scop îmbunătățirea calității aerului în Municipiul București.

Art.2 (1) Pentru implementarea programului prevăzut la art.1, se aprobă acordarea în perioada 2018 - 2019 a unui număr de 5.000 de eco-vouchere în valoare de 9.000 lei/eco-voucher.

(2) Acordarea unui eco-voucher se va face în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat.

Art.3 Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru a achiziționa autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii - EURO 6, non-diesel, alte mijloace de locomoție noi, non-diesel, hibride sau electrice și obiecte electrocasnice cu clasa energetică superioară și electronice (laptop, tabletă, TV, frigider, aragaz, etc.).

Art.4 Programul prevăzut la art,1 se va desfășura pe baza unui Regulament ce va fi elaborat de către o comisie formată din specialiști din cadrul Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Transporturi, Direcției Juridic și Direcției Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și va fi aprobat prin

Art.6 Sumele necesare implementării programului vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului București.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


1 Asecretar GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

București, 26.07.2018 Nr. 377
B-duJ Regina Eiisabeta nr, 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.. 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2